home Švietimas „Revuonos“ pagrindinė mokykla – pirmoji rajone OLWEUS mokykla

„Revuonos“ pagrindinė mokykla – pirmoji rajone OLWEUS mokykla

Lietuvoje itin aktuali patyčių problema – patyčias patiriančių vaikų procentas mūsų šalyje, palyginti su kitomis šalimis, išlieka vienas didžiausių. Siekiant sumažinti patyčių mastą, taikomos įvairios prevencinės programos. Viena iš tokių – OLWEUS patyčių prevencijos programa, kurią imasi diegti vis daugiau šalies mokyklų. Jau ketvirti metai ši programa vykdoma ir Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje.  DSC_7637 OLWEUS programa sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 35 metus nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Per tą laikotarpį buvo išgrynintos pagrindinės priemonės ir procedūros (jų dažnis, trukmė ir kt. ), kurių nuosekliai laikantis daug pasiekiama mažinant patyčių lygį. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV, Švedijoje, Islandijoje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad labai sumažėjo patyčių tarp bendraamžių mokykloje, taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų.   Iššūkis nusistovėjusiai praktikai OLWEUS programos diegimas Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – tai iššūkis nusistovėjusiai praktikai. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Siekiama kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. Tai visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo, bendravimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo, tėvų įtraukimo. Į programą įeina nuolatiniai, sistemingi pokalbiai patyčių tema su mokiniais klasėse ir individualiai, suaugusiųjų budėjimas mokykloje pertraukų metu, nuolatinis dialogas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apie mokyklos veiklą, nukreiptą prieš patyčias, patyčių temos nagrinėjimas mokyklos mokinių savivaldos susirinkimų metu, kasmet atliekama anoniminė mokinių apklausa OLWEUS klausimynu patyčių dinamikai mokykloje stebėti. 2014 m. balandžio mėnesį Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje lankėsi OLWEUS programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių OLWEUS patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. Tų pačių metų spalio mėnesį mokyklai buvo suteiktas OLWEUS mokyklos vardas 2014–2016 mokslo metams, ji tapo pirmąja sertifikuota OLWEUS mokykla rajone.  

Mokykla tęsia dalyvavimą OLWEUS patyčių prevencijos programoje

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla jau perėjo į antrąjį OLWEUS programos etapą – kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimą. Šio etapo tikslas – išlaikyti programos nuostatas ir užtikrinti joje taikomų priemonių tęstinumą, t. y. OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. OLWEUS programos sėkmei ypač svarbus mokyklos direktoriaus vaidmuo – nuo jo įsitraukimo, demonstruojamo požiūrio, programai skiriamo laiko didele dalimi priklauso visos mokyklos įsitraukimas ir motyvacija mokytis bei dirbti pagal programos reikalavimus. Norėdamas skatinti pokyčius, mokyklos vadovas turi ryžtis laikinai suardyti mokyklos pusiausvyrą ir „uždegti“ veiklai mokyklos bendruomenę, kad ji kuo labiau priartėtų prie trokštamo rezultato. Jau vien tai, kad mokykla nenutraukė programos vykdymo po pirmojo etapo, priešingai – aktyviai ėmėsi OPKUS diegimo, rodo, jog mokyklos vadovas – lyderis, keliantis sau ir visam kolektyvui aukštus reikalavimus. Kai prieš trejetą metų mokykla įsitraukė į OLWEUS patyčių prevencijos programą, buvo skeptikų, abejojančių, ar čia prigis Norvegijoje parengta metodika. Tačiau atlikti tyrimai parodė, kad per šį laikotarpį bendruomenės mikroklimatas pasikeitė tik į gerąją pusę. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė sakė ir pati turėjusi abejonių, kad prevencijos programa padės visiškai pašalinti netoleruotinus reiškinius, bet akivaizdūs programos rezultatai maloniai nustebino. „Palyginti su kitomis didžiųjų Lietuvos miestų mokyklomis, mūsų mokykloje patyčių paplitimo ir pobūdžio vidurkis (17,4 proc.) gerokai mažesnis už šalies vidurkį (27,6 proc.). Taip, patyčių mokykloje yra, bet labai nedaug. Kolektyvas kuria saugią, draugišką mokyklą. Pradėjome nuo Draugiškumo kodekso, kurį sukūrė patys mokiniai. Jų piešiniai ir mintys rodo, kad mūsų mokykloje jaučiamas įsipareigojimas suprasti draugą, jausti, elgtis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Ir svečiai, ir Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai jaučia bendravimo atmosferą koridoriuose“, – džiaugėsi teigiamais rezultatais mokyklos vadovė. OLWEUS programos pagrindinių principų bei keleto metų rezultatų apžvalga parodė, kad gerąja pedagogine patirtimi grįsta prevencijos programa padėjo suvienyti bendruomenę, mokyklos aplinka tapo saugesnė vaikams. Mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui ir OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimo mokykloje koordinatorės Dalios Skučienės teigimu, ši programa – ne vienadienis ar vienkartinis mokyklos renginys, kuriam pasibaigus problema pamirštama. Ketvirtus metus trunkanti programa subūrė mokytojus, mokinius, tėvus ir netgi su pedagogine veikla nesusijusius darbuotojus, pavyzdžiui, mokyklos virėją ar ūkvedį, bei skatina netoleruoti netinkamo vaikų elgesio, užkirsti kelią patyčioms, agresijai. D. Skučienė sakė esanti dėkinga komandai, nes viena iš veiklų, kurią reikėjo įgyvendinti pradedant OLWEUS programos taikymą, tai – išsirinkti koordinatorių, MSG vadovus, dalyvauti mokymuose, sudaryti veiklos planą, rengti ketvirtines ataskaitas SPPC.  

Įsitraukė visa mokyklos bendruomenė

Kaip minėta, OLWEUS programoje dalyvauja visi mokyklos darbuotojai, ir kaip vykdytojai, ir kaip dalyviai. Kaip vykdytojai mokyklos darbuotojai atlieka jiems priskirtas OLWEUS programos funkcijas: koordinuoja programos įgyvendinimą mokykloje, veda MSG susirinkimus, klasių auklėtojai veda klasių valandėles, organizuoja mokinių apklausą, nagrinėja ir pristato jos rezultatus, budi pertraukų metu, stabdo patyčias pagal OLWEUS programoje numatytas procedūras ir kt. Kaip dalyviai jie mokosi, aktyviai dalyvauja diskusijose, tobulina savo kompetencijas bendradarbiaudami vieni su kitais, atpažindami ir reaguodami į patyčias tarp mokinių ir kt. D. Skučienės teigimu, aktyvus mokyklos darbuotojų dalyvavimas MSG susirinkimuose padėjo siekti vieningo patyčių reiškinio supratimo, susitarti dėl reagavimo į patyčias tvarkos ir vieningai jos laikytis. „Tai buvo disciplinuotas darbas, mokymus vykdė ne išorės konsultantai, o patys apmokyti grupelių vadovai. Daug padėjo ir toliau bendradarbiaujant konsultuoja sertifikuota OLWEUS programos instruktorė – Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė darbuotoja ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė“, – pasakojo D. Skučienė. Vadovaujantis programos metodiniais reikalavimais, mokyklai reikėjo parengti taisykles prieš patyčias, 60 kišeninių 6 žingsnių atmintinių, kaip elgtis pastebėjus patyčias, labai aiškiai, struktūruotai išdėstytų, kurių privalu laikytis. „Bendruomenės nariai šias atmintines net turėdavo prie savęs, kol gerai įsiminė“, – prisiminusi šypsojosi D. Skučienė. Dvejus metus mokyklos personalui dukart per mėnesį vyko mokymai, kaip atpažinti patyčias ir tinkamai reaguoti, visi darbuotojai gavo pažymėjimus. Direktorė I. Balčiukynienė sakė buvusi maloniai nustebinta ūkio dalyje pamačiusi darbininko sertifikatą, pritvirtintą matomoje vietoje. „Regis, žmogus didžiuojasi dirbantis ugdymo įstaigoje, kur gali prisidėti prie patyčių prevencijos“, – džiaugėsi įstaigos vadovė, pridūrusi, jog aptarnaujantis personalas pradeda atskirti, kada jie gali imtis priemonių, pastebėję patyčių požymius, o kada reikėtų kreiptis į budinčią mokytoją ar administraciją. Mokyklai dar reikėjo susikurti nuobaudų kopėčias (nuo pirmo iki 9 laiptelio), kurios taikomos įvykus patyčioms. „Visas mokyklos personalas privalo žinoti šias nuobaudų kopėčias, o mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklos administracija prireikus privalo jomis naudotis. Dokumentai, susiję su patyčių fiksavimu, turi būti įsegti mokinio asmens byloje“, – pabrėžė koordinatorė, vis dar svajojanti, kad tokios nuobaudų kopėčios bus išdrožinėtos ar išraižytos medžio plokštėje ir pakabintos matomiausioje vietoje.  

Kokių patiriama sunkumų?

Kalbėdami apie sunkumus įgyvendinant patyčių mažinimo programą, mokyklos vadovai pabrėžė, kad vienas iš sunkumų buvo mokyklos reorganizacija: prijungus specialiojo ugdymo ir jaunimo skyrius, patyčių rezultatai buvo kiek suprastėję, tačiau dabar vėl pastebimas gerėjimas. Taip pat daug laiko užima dokumentų pildymas (šis sunkus darbas yra neapmokamas), nelengva užtikrinti optimalų budėjimą mokyklos koridoriuose (mokytojai taip pat serga, kartais vienam mokytojui tenka prižiūrėti du koridorius), o veiklos rezultatų tenka laukti ilgai. OLWEUS programos įgyvendinimo laikotarpiu kiekvieną rudenį atliekamas tyrimas. Mokiniai jiems pateiktoje anketoje atsakinėja į klausimus. Taip renkama informacija apie patyčių atvejų skaičių bei patyčių pobūdį ir formą mokykloje. Įstaigos vadovė ir pavaduotoja sakė pastebėjusios, kad patyčios išsikėlė už mokyklos ribų, nes mokyklos teritorijoje įrengtos stebėjimo kameros. „Visiškai išnaikinti patyčių nepavyks, nes toks yra gyvenimas. Jos tęsiasi internetinėje erdvėje, susirašinėjimuose žinutėmis, ypač tarp mergaičių, kurios mėgsta apkalbėti. Tai šiuolaikinio jaunimo ydos. Kai kur patyčių atvejus labai sunku pastebėti“, – apgailestavo mokyklos vadovai.  

Kinta ne tik mokytojų, bet ir mokinių nuostatos

Remdamasi kasmet atliekamais tyrimais, mokyklos psichologė Violeta Bendinskienė sako, kad nuosekliai įgyvendinant OLWEUS programą, rezultatai keičiasi teigiama linkme, kinta ir pačių mokinių nuostatos – daugiau vaikų sako, kad padėtų tam, iš kurio tyčiojamasi. Ypač svarbu, kad labai sumažėjo ilgalaikių – metus ir ilgiau trunkančių patyčių, kurių psichologinės pasekmės yra itin rimtos ir nukentėjusiajam, ir pačiam smurtautojui. „Per trejetą metų pastebėti teigiami pokyčiai. Dabartinių penktokų, kurie į programą įsijungė būdami trečiokai, atsakymuose pabrėžiama, kad lengviau sėdėti pamokose ir laikytis taisyklių. Taigi, tai ne spontaniška, bet sisteminė programa – nuobaudos fiksuojamos žingsnis po žingsnio, drausminimo priemonės taikomos nuosekliai ir turi apčiuopiamą rezultatą“, – pabrėžė penktokų adaptaciją ir savijautą mokykloje tirianti V. Bendinskienė. Jos teigimu, labai svarbu, kad iš pradinės klasės atėjus į dalykinę sistemą, kur laukia vėl naujas adaptacijos periodas, prisiderinimas prie skirtingų mokytojų reikalavimų, būtų užtikrinamas mokinių saugumas ir jų tinkamas elgesys naujomis sąlygomis. „Sėkminga adaptacija rodo pusiausvyrą tarp vaiko elgesio ir žinių priėmimo. Reikia pasidžiaugti, kad vaikų elgesys kiekvienais metais gerėja. Be to, vaikai dažniau pasisako suaugusiesiems apie patiriamas skriaudas, o atsakingi mokyklos bendruomenės nariai tampa pastabesni kovojant su agresyviu vaikų elgesiu“, – akcentavo mokyklos psichologė.  

Tikslas – atsakingai ir nuosekliai dirbti, eiti į priekį

Pasak mokyklos pedagogų, OLWEUS yra puiki prevencinė priemonė dalyvauti programoje visai mokyklos bendruomenei, tačiau būtina šia kryptimi dirbti nuolat, nuosekliai ir atsakingai. Jeigu yra reikalavimai, juos reikia įgarsinti vaikams. Jeigu yra problema, nebūtina ją nuolat įvardinti „patyčių“ žodžiu – galima nukreipti vaikus sąmoningumo keliu per pozityvumą, teigiamus poelgius, elgesio privalumus su kitais. Pradinukų mokytojai programos uždavinius įgyvendina pratimų, žaidimų forma, klasės valandėlių metu ėmė dažniau kalbėtis su vaikais apie būtinybę visiems kurti šiltą ir dėmesingą aplinką. Savaitinėse klasės valandėlėse mokiniai mokosi gero elgesio taisyklių, padėti draugui, aptarinėja pakantumą kitoniškumui ir tolerancijos svarbą. Pastebėta, kad, laikydamiesi OLWEUS rekomendacijų, mokiniai tapo solidaresni, labiau atidūs ir atviresni vienas kitam, ėmė labiauu pasitikėti suaugusiais. „Didžiausio efektyvumo pasiekiama, kai patys vaikai sąmoningai įsijungia į procesą, aktyviai dalyvauja programoje, nukreiptoje prieš patyčias“, – vieningai sutaria pedagogai. Kalbėdami apie,Mokytojai sako, jog iš tėvelių teko išgirsti nuomonių, kad „Revuonos“ pagrindinė mokykla yra pakankamai saugi mokykla. Tačiau pedagogai vieningai teigia, kad tėveliai tyrėtų aktyviau įsijungti į patyčių prevencijos programą mokykloje, kad tėvelius reikia dar labiau šviesti, kas yra patyčios, kaip jie turėtų elgtis, jeigu jų vaikas tyčiojasi iš kitų, ką daryti, jei mano, kad iš jų vaiko tyčiojamasi, kaip pradėti pokalbį apie patyčias su savo vaiku. „Negali pasakyti, kad per vienus metus viskas apsivers aukštyn kojomis ir pasikeis į gerąją pusę. Mes tiesiog atsakingai ir nuosekliai dirbame, einame į priekį. Įgyvendinti užsibrėžtus tikslus nėra lengva. Didžiausia praėjusių metų sėkmė susideda iš smulkių dalykų, bet labiausiai džiugina tai, kad ši programa telkia 96 mokyklos darbuotojų kolektyvą, vieni kitus geriau pažįstam, geriau žinom mokyklos siekius ir jiems įsipareigojame“, – sakė „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė. OLWEUS programos koordinatorė išsakė palinkėjimą visai mokyklos bendruomenei: „Būkite kaip tėvai, kurie pataria. Bendraudami tikėkite mokyklos galimybėmis, siekiant pagerinti situaciją.“ Linkime „Revuonos“ pagrindinei mokyklai pateisinti OLWEUS mokyklos vardą, o kitas rajono savivaldybės mokyklas pasekti jos pavyzdžiu. Toms, kurios dar tik prisijungė prie patyčių prevencijos programos, sėkmės startuojant ir įgyvendinant vienus iš svarbiausių šio amžiaus mokyklos iššūkių – užtikrinti vaikams saugią vaikystę ir visą ugdymosi mokykloje periodą, kad į gyvenimą jie išeitų išmokę dominuoti ne jėga, o žiniomis, gebėjimais, tolerancija.    

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close