Tarybos posėdyje patvirtintas šių metų savivaldybės biudžetas

Vasario 13 d. įvyko pirmasis šiais metais Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo išnagrinėti 36 darbotvarkės klausimai, iš kurių svarbiausias – patvirtintas (nors ir ne bendru visų Tarybos narių sutarimu) 2014 m. savivaldybės biudžetas.

Praėjusiame Tarybos posėdyje vietoje administracijos direktoriaus pavaduotojo postą užėmusios ir Tarybos nario mandato atsisakiusios Rimos Zablackienės naujuoju Tarybos nariu buvo prisaikdintas Antanas Krasnickas, praėjusių savivaldybių tarybų rinkimuose kandidatavęs Darbo partijos sąrašuose. A. Krasnickas šiuo metu yra partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys, todėl savivaldybės Taryboje papildė šios frakcijos narių gretas.

 

Opozicijos pasiūlymams pakoreguoti darbotvarkę nepritarta

Tvirtinant darbotvarkę valdančioji dauguma nepalaikė frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pasiūlymų. Vienas jų – išbraukti iš darbotvarkės klausimą dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo. Šiuo sprendimo projektu siūloma panaikinti Turto valdymo bei Architektūros ir urbanistikos skyrius ir įsteigti vieną – Architektūros, urbanistikos ir turto valdymo skyrių. Pasak pasiūlymą teikusios frakcijos seniūnės Loretos Jakinevičienės, klausimas nėra tinkamai parengtas, pasigesta argumentų, ekonominio ir loginio pagrindimo, kodėl naikinamas Turto valdymo skyrius, kuris, Tarybos narės teigimu, parengia bene daugiausiai sprendimo projektų, taip pat trūksta aiškumo, kokios bus naujojo skyriaus funkcijos bei kaip jos bus paskirstytos visiems dirbantiems specialistams.

Kitas frakcijos pasiūlymas buvo neįtraukti į darbotvarkę papildomo klausimo dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų patvirtinimo. Frakcijos seniūnės nuomone, sprendimo projektas kertasi su teisės aktais. Esą, kol nėra pakeista su UAB „Kautra“ sutartis, pagal kurią patvirtinti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai, Taryba tvirtinti naujų maršrutų negalėtų. Svarstant šį klausimą Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijoje, sakė L. Jakinevičienė, nedalyvavo nei vienos seniūnijos, kuriose maršrutai numatomi keisti, seniūnas, nors svarstant su gyventojų poreikiais susijusius klausimus jie turėtų dalyvauti. Be to, į komisijos posėdį nebuvo pakviestas „Kautros“ atstovas, kuris dalyvaudavo tokiuose posėdžiuose, kai buvo svarstomi su autobusų maršrutais susiję klausimai.

Nepritarta ir Tarybos nario Juozo Krikštolaičio siūlymui išbraukti klausimą dėl vandens bokšto Pakuonio seniūnijoje nurašymo. Pasak jo, nurašymui pateiktas objektas neatitinka teisės aktų, pagal kuriuos jis negali būti panaudotas neišmontuotas, neišardytas į dalis ar detales, ir jeigu prieš tai jo nepavyko parduoti įvairiuose aukcionuose, pasiūlymuose ir pan.

 

Nemažai aistrų sukėlė biudžeto svarstymas

Daugiausiai diskusijų sulaukė savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto svarstymas. Šių metų savivaldybės biudžetas bus finansuojamas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Prognozuojamos 2014 m. pajamos ir išlaidos – 69 mln. 960,6 tūkst. Lt, iš to skaičiaus lėšų likučiai 468,4 tūkst. Lt. Kaip sakė pranešėja N. Paužienė, šių metų biudžetas planuojamas per 4 mln. Lt didesnis, nes pajamos didinamos dėl socialinių pašalpų perdavimo iš valstybės funkcijos į savarankišką ir dėl valstybės tarnautojų, politikų atlyginimų koeficientų, priedų už kvalifikacines klases, kategorijas atstatymo į prieškrizinį lygį. Šiais metais planuojama skolintis 409,6 tūkst. Lt investiciniams projektams vykdyti (praėjusiais metais biudžeto deficitas sudarė 1 mln. 91,2 tūkst. Lt).

Pristačius biudžeto projektą, meras Vytas Bujanauskas pateikė koalicijos pasiūlymą dėl tam tikrų programų asignavimų pakeitimų: padidinti 30 tūkst. Lt asignavimus priemonei „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, 30 tūkst. Lt – priemonei „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, 20 tūkst. Lt – priemonei „Kaimo plėtros rėmimas“ ir 10 tūkst. Lt – „Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas“; sumažinti 50 tūkst. Lt Investicijų programą, 30 tūkst. Lt asignavimus priemonei „Nekilnojamojo turto įteisinimas“, 10 tūkst. Lt – „Teritorijų planavimas“.

Svarstant biudžetą komitetuose, jam buvo iš esmės pritarta. Kažkokių didelių pasiūlymų ir pakeitimų nebuvo įžvelgta, nors ginčytasi nemažai. Politikai pripažino, kad prie biudžeto patikslinimo dar ne kartą bus sugrįžtama, teks ieškoti papildomų šaltinių dideliems kreditoriniams įsiskolinimams mažinti.

Tam tikrus biudžeto pakeitimus buvo parengusi ir opozicija. Jos atstovė L. Jakinevičienė teigė, kad biudžeto projektas parengtas, neatsižvelgiant į savivaldybės strateginiame plane numatytą viziją ir prioritetus, lėšos paskirstytos neproporcingai. „Pirmas savivaldybės veiklos prioritetas – patrauklios verslui ir turizmui aplinkos gerinimas. Nežinau, ar įmanoma įgyvendinti viziją ir šį prioritetą, jeigu 2014 m. biudžete smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimui buvo skirta 0 Lt, o turizmo veiklos skatinimui 1300 Lt. Lėšų nebuvo numatyta ir kaimo plėtros rėmimui. Sveikintina, jog nugalėjo sveikas protas ir Taryboje valdantieji apsisprendė paremti smulkųjį bei vidutinį verslą ir skirti lėšų kaimo plėtrai remti“, – kalbėjo L. Jakinevičienė.

Tarybos narė turėjo ir daugiau pastabų: „Jeigu rimčiau paanalizuosime antrąjį prioritetą – išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtrą – tai įsitikinsime, kad skirdami 0 Lt. lėšų studijų rėmimo programai ir 1000 Lt jaunimo veiklos aktyvinimo programai toli nenukeliausime“, – pabrėžė ji. Opozicija siūlė tolygiai paskirstyti švietimo įstaigų transporto išlaikymui skirtas lėšas, kurių šioms įstaigoms trūksta: Jiezno gimnazijai – 4 800 Lt, Veiverių T. Žilinsko gimnazijai – 2000 Lt, ,,Revuonos“ pagrindinei mokyklai – 8000 Lt, ,,Ąžuolo“ progimnazijai – 25 000 Lt, Išlaužo pagrindinei mokyklai – 2000 Lt. ir pan. Visoms įstaigoms padidinti lėšas, skirtas komunalinėms paslaugoms. Taip pat, atsižvelgiant į Prienų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ raštą, numatyti lėšų kokybiškam buvusios Nemuno pradinės mokyklos pastato apsaugos užtikrinimui. Šis pastatas lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ valdyti patikėjimo teise perduotas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu, tačiau biudžeto projekte lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ tokių lėšų nenumatyta. Nuskambėjo ir pasiūlymai Kaimo plėtros programai skirti 50 000 Lt, padidinti lėšas vaikų išlaikymui Jiezno globos namuose 150 000 Lt, sumažinti finansavimą 5000 Lt vidaus tvarkos užtikrinimui ir prevencijai, o likusius 5000 Lt panaudoti studijų programos rėmimui. Komunalinių atliekų tvarkymui skirtas lėšas sumažinti 100 000 Lt.

Pasak opozicijos atstovės, norint gerai suplanuoti savivaldybės biudžetą, į koalicijos posėdį, kuriame svarstomas biudžeto projektas, galėtų būti kviečiama ir opozicija, kurios tam tikros nuostatos sutampa su valdančiosios daugumos nuostatomis.

Opozicijos atstovas Cezaras Pacevičius klausė, kokiu pagrindu asociacijai „Prienų bendruomenė“ panaikinta pusė etato, kuris praėjusiais metais iš biudžeto pareikalavo ne tiek jau ir daug – 11,5 tūkst. Lt, ir siūlė atsižvelgti į tai, kad dėl pusės etato panaikinimo gali sumažėti centro veiklos. Tarybos narys prašė šią dalį etato atkurti galbūt iš VšĮ Prienų sporto ir pramogų arenos rėmimo. Juolab kad kuriant viešąją įstaigą startinė parama buvo apie 9 tūkst. Lt, o šiandien esą kalbama apie 200 tūkst. Lt.

Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius paaiškino, kad „Prienų bendruomenė“ remiama komunalinėmis paslaugomis (apie 37 tūkst. Lt), ko negauna nė viena kita bendruomenė. Direktoriaus teigimu, bendruomenė, vykdydama labai plačią veiklą ir turėdama beveik 4 etatus, iš projektų gali pilnai išsilaikyti.

Tarybos narys Martynas Butkevičius pasigedo dėmesio kaimo plėtros ir kaimo turizmo sritims. Anot jo, šių sričių skatinimas atsipirktų su kaupu, priešingu atveju, kitais metais teks vėl aimanuoti, kad į biudžetą nesurenkamos lėšos.

J. Krikštolaitis pabrėžė, jog biudžetas sudarytas pažeidžiant įstatyminę bazę, ir sakė nesuprantantis mero ir koalicijos pasiūlymų – paskirti tiek lėšų sportui ir neatkreipti dėmesio, jog jau keletą metų tęsiasi ir niekaip neužbaigiami sklypų kadastrinių matavimų tvarkymo dokumentai.

Nutraukus diskusijas ir paraginus balsuoti, už pateiktą biudžeto projektą su koalicijos papildymais balsavo 17 Tarybos narių, 4 opozicijos atstovai balsavo prieš , 2 politikai susilaikė ir vienas nebalsavo.

 

Prienų Garbės piliečio vardas Antanui Lukšai

Atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos siūlymą, Tarybos komitetų bei Etikos komisijos išvadas, už ypatingus nuopelnus Prienų miestui, rajonui, Lietuvos Respublikai, už Prienų krašto garsinimą savo darbais bei veikla Lietuvoje bei užsienyje Taryba 23 politikų balsais pritarė siūlymui suteikti Prienų miesto Garbės piliečio vardą Antanui Lukšai – buvusiam Lietuvos partizanui dim. kapitonui, ilgalaikiam LPKTS pirmininkui, apdovanotam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

 

Naikinamas Savivaldybės administracijos Turto skyrius

Tarybai pateikus sprendimo projektą, kuriame numatyta panaikinti Savivaldybės administracijos Turto skyrių bei Architektūros ir urbanistikos skyrių ir sujungti juos į vieną – Architektūros, urbanistikos ir turto valdymo skyrių, sprendimo projektą pateikęs administracijos direktorius pasiūlė panaikinti tik Turto valdymo skyrių, o jo funkcijas perskirstyti atitinkamai kitiems skyriams.

Tarybos narė L. Jakinevičienė replikavo, esą neatrodo solidžiai, kai Tarybai teikiami svarbūs sprendimai ir juos bandoma taisyti po paskutinių koalicijos posėdžių. Atsakydamas į jos klausimą, kaip bus tartasi dėl pareigybių pasiskirstymo, kokios funkcijos bus paskirtos Architektūros ir urbanistikos skyriui ir kodėl Tarybos nariai nėra su šiais pakeitimais supažindinti iš anksto, administracijos direktorius pažymėjo, jog Architektūros ir urbanistikos skyrius išlieka su savo funkcijomis ir veikla. Taip pat jis pakvietė Tarybos narius teikti pasiūlymus dėl kitų struktūrinių pakeitimų, kurie visi bus apsvarstyti. Šiam sprendimo projektui pritarė 17 Tarybos narių, nepritarė 7.

 

Priemoka administracijos direktoriui panaikinta

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 3 d. sprendimu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui buvo nustatyta 30 procentų pareiginės algos dydžio priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Praėjusiame Tarybos posėdyje šią priemoką buvo siūloma panaikinti, motyvuojant, jog taip siekiama taupyti savivaldybės biudžeto lėšas. Taryba tokiam sprendimui pritarė, tačiau prieš tai opozicijos atstovė L. Jakinevičienė pasiūlė sąžiningai įvardinti, jog priemoka panaikinta dėl to, kad buvo įvestas administracijos pavaduotojo etatas su gana solidžiu koeficientu.

 

Patikslintos mokyklų aptarnaujamos teritorijos

Svarstant priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, politikų nuomonės išsiskyrė. Sprendimo projekte buvo siūloma, kaip ir prieš keletą metų, grįžti prie centralizuoto priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmąsias klases Prienų mieste, taip pat patikslinti mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas, iš priėmimo į rajono bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo išbraukti kriterijus, leidžiančius mokykloms pačioms nusistatyti priėmimo tvarką.

Tarybos narys L. Sakalavičius pasiūlė Vazgaikiemį palikti Balbieriškio pagrindinei mokyklai, o tie, kurie norėtų mokytis „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, į ją važiuotų maršrutiniu autobusu.

L. Jakinevičienė nepritarė sprendimo projektui pirmiausia dėl centralizuotos priėmimo į mokyklas tvarkos. Jos nuomone, mokyklų vadovai pakankamai kompetentingi priimti mokinius. Taip pat priekaištavo plano tikslintojams, kodėl vienoms mokykloms sudaromos tokios galimybės, kitoms ne. C. Pacevičius taip pat teigė nematantis loginio aiškumo. J. Krikštolaitis pasiūlė leisti pasirinkti mokyklas patiems mokinių tėvams.

Už šį sprendimo projektą balsavo 16 Tarybos narių, 6 balsavo prieš, 2 susilaikė ir vienas nebalsavo.

Balsų dauguma Tarybos nariai pritarė projektams: „Veiverių seniūnijos atviro jaunimo centro įkūrimas“, „Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro plėtra“. Šie projektai bus teikiami Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramai gauti.

Balsų dauguma buvo pritarta ir daugumai kitų sprendimo projektų, tarp kurių – buvusio Prienų „Revuonos“ viešbučio pastato (1328,06 kv. m. bendrojo ploto) nuomai, šį terminą padidinant iki 90 metų ir nustatant nuomos kainą už 1 kv. m. – 1 Lt.

 

Posėdžio pabaigoje – opozicijos paklausimai

Išsekus posėdžio darbotvarkės klausimams, opozicijos atstovė L. Jakinevičienė opozicijoje esančių Tarybos narių vardu pateikė keletą paklausimų administracijos direktoriui A. Marcinkevičiui.

Paklausime ,,Dėl viešųjų pirkimų“ buvo prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių buvo padaryti Viešųjų pirkimų tarnybos rašte įvardinti teisės aktų pažeidimai ir kodėl pirkimus vykdė AB ,,Prienų šilumos tinklai“, o ne Prienų rajono savivaldybės administracija.Tarybos narė prašė informuoti, dėl kokių priežasčių buvo nutraukti ankstesni pirkimai, susiję su Prienų miesto katilinės Pramonės g. 19 modernizavimu.

Paklausime ,,Dėl konkursų organizavimo“ buvo prašoma informuoti, kodėl pirmiau buvo paskelbti konkursai į Jiezno seniūnijos seniūno pavaduotojo ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybes, o ne į anksčiau atsilaisvinusias Balbieriškio seniūnijos seniūno, Šilavoto seniūnijos seniūno pavaduotojo, Prienų globos namų direktoriaus pareigybes.

Paklausime ,,Dėl paraiškos pateikimo“ pasiteirauta, ar Prienų rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką LAAIF programos lėšų įsisavinimui, kokios kryptys buvo pasirinktos ir kokiose vietovėse bus įgyvendinami projektai? Anot L. Jakinevičienės, pasinaudojus LAAIF programos lėšomis būtų išspręsti nuotekų tvarkymo klausimai tokiose gyvenvietėse kaip Juodbūdis, Skriaudžiai, Stakliškių miestelis ir kt.

Siūlyme ,,Dėl atlyginimų priedų“ pateikta informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams išmokamas priemokas prie atlyginimų. Kaip teigiama, kai kuriems Prienų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės darbuotojams mokamos priemokos prie atlyginimo už papildomus darbus. Pasak opozicijoje esančių Tarybos narių, priemokos turėtų būtų mokamos tik už kvalifikacines klases, o sutaupytas lėšas galima būtų panaudoti kultūros ir meno įstaigų vadovų, jų pavaduotojų koeficientams padidinti. Esą jiems gali būti nustatomi iki 65 procentų didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close