home Lietuvoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdžio sausio 13-osios rytą stenograma

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdžio sausio 13-osios rytą stenograma

DEVYNIASDEŠIMT ANTRAS POSĖDIS

1991 m. sausio 13 d. Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis, Pirmininko pavaduotojas deputatas Č.V.Stankevičius., deputatas V.Čepaitis, deputatas A.Taurantas., deputatas A.A.Abišala.    Diskusija dėl darbo tvarkos ir situacijos Lietuvoje PIRMININKAS (V.ČEPAITIS). Gerbiamieji deputatai! Prašau sėsti į savo vietas. Jeigu galima, pasilikim tiktai čia, apačioj, ir pabandykim vis dėlto pradėti darbą. Mūsų jau yra mažasis kvorumas. Mažąjį kvorumą turime.  Dar konstitucinių sprendimų priimti negalime, tačiau įstatymus jau galime pradėti leisti. Bent jau galime priimti pareiškimą. Aš manau, kad turbūt iš pradžių turėtume vis dėlto grįžti prie nepaprastosios padėties įstatymo, kaip teisingai čia sako Zigmas Vaišvila. O galbūt tiesiog normaliai pabandom sudaryti darbotvarkę. Turim įsivaizduoti, ką mes šiandien, šiuo metu, galim padaryti, kas yra svarbiausia. Galbūt kas nors imtųsi pirmininkauti? Manau, mums reikės taip pat nutarti, ar reikia transliuoti šitą, ką mes čia šnekame, į lauką. Mano nuomone, turbūt reikia. Ar šitie mikrofonai viršuje neveikia? Turbūt juos reikia įjungti. Gerbiamasis Taurantai, galbūt galite imtis deputatinės iniciatyvos ir sėsti į posėdžio  pirmininko postą? Įjungta, jie, rodos, įsijungė. PIRMININKAS (A.TAURANTAS). Man atrodo, jeigu norime posėdžiauti, tai pirmiausia pagalvokime, ką mes čia konstruktyvaus dabar galime padaryti. Jeigu kas turi konstruktyvių pasiūlymų, prašau juos pasakyti. Siūlomas nepaprastosios padėties įstatymas. Kas gali ką nors dėl to pasakyti? G.ŠERKŠNYS. Būtina suformuoti gynybos vadovybę. PIRMININKAS. Čia, man atrodo, konstruktyvesnis pasiūlymas. Bet tai galėtų padaryti ir Prezidiumas. Mes galėtume patvirtinti. Gal kas turi informacijos, gal Prezidiumas jau tai darė. V.JARMOLENKA. Aš norėčiau pasakyti, kad gerbiamieji Prezidiumo nariai galėtų susirinkti aptarti situacijos. PIRMININKAS. Deputatas R.Gudaitis. R.GUDAITIS. Vakar tas klausimas Prezidiume buvo svarstomas ir plenarinės kandidatūros yra. Prisiminkime savo nutarimą. Vis dėlto čia buvo pavedimas Prezidiumui ir Vyriausybei, todėl nereikėtų kandidatūrų aptarti dabar. PIRMININKAS. Be abejo, tiktai klausiama informacijos, ar Prezidiumas tai padarė. Ir dar klausimas, ar Prezidiumas dabar gali susirinkti? Ar yra visi Prezidiumo nariai, kad būtų Prezidiumo kvorumas? R.GUDAITIS. Mums reikia nueiti. Mes čia iš Prezidiumo esame dviese su gerbiamuoju E.Petrovu. Mes tada galbūt nueiname pas Pirmininką pasiaiškinti. PIRMININKAS.  Turbūt būtų tikslinga apie tai pagalvoti ir sudaryti tą vadovybę . Mes patvirtintume. Deputatas B.Rupeika, nauja informacija iš Kauno. B.RUPEIKA. Dabar, prieš 7 minutes, vietos desantininkai užėmė Kauno radijo ir televizijos redakciją. Jie dirbo lygiai iki 4.02 val. Praradom ryšį. Tačiau yra Vidaus reikalų ministro pavaduotojo Petro Liubarto pranešimas, jie spėjo per visas savivaldybes ir savo  milicijos skyrius pranešti. Čia atsakymas Irenai dėl Anykščių, kad parlamentas funkcionuoja, kad netikėtų jokiais skleidžiamais gandais , jog Lietuvoje kita valdžia. PIRMININKAS. Deputatas V.Žiemelis. V.ŽIEMELIS. Aš norėčiau paklausti, ar turime ryšį su Vyriausybe? PIRMININKAS. Kas galite atsakyti? V.ŽIEMELIS. Jeigu yra ryšys su Vyriausybe, aš manyčiau, mes turi dirbt, kaip yra, kaip esame priėmę įstatymą: prezidiumas turėtų eiti apsvarstyti Gynybos komiteto personalinės sudėties ir suderint  su Vyriausybe telefonu. PIRMININKAS. Be abejo, jie tai galėtų padaryti. Jeigu gerbiamasis Č.Juršėnas garantuoja, kad ryšys yra, tai tikrai tai būtų galima padaryti. Kas dar turi pasiūlymų ar informacijos? Pasirodė Pirmininko pavaduotojas. Gal Pirmininko pavaduotojas nori perimti vadovavimą? Deputatas G.Ramonas. G.RAMONAS. Aš norėčiau pasiūlyti taip: visiems deputatams laikytis ramiai ir oriai, rimtai. Siūlyčiau šičia pranešinėti tiktai informaciją, jeigu kokią turime, Prezidiumui siūlyčiau susirinkti ir apsvarstyti padėtį, nuspręsti, ką mes turime daryti. PIRMININKAS.  Aš manau, kad esant ypatingai padėčiai visados geriau, kai veiksmus koordinuoja mažesnė grupė žmonių negu tokia didelė grupė kaip mes. O jeigu reikės ką nors patvirtinti, ką jie nuspręs, mes tai padarysime. Gerbiamasis L.Šepetys. L.ŠEPETYS. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad žinotų visa Lietuva, jog Aukščiausioji Taryba dirba, susirinkusi, o tai yra svarbiausia. O jeigu ką reikia nutarti, mes nutarsim turbūt, labai vieningai. PIRMININKAS. Ačiū. Buvo stengiamasi tą informaciją perduoti. Deputatas V.Čepaitis. PIRMININKAS(V.ČEPAITIS). Galbūt sekretoriatas galėtų pasakyti, kiek tiksliai yra deputatų šiuo metu? PIRMININKAS(A.TAURANTAS). Ar yra dar salėje ar už šios salės ribų deputatų, kurie neužsiregistravo sekretoriate pas deputatę R.Rastauskienę? Gerbiamoji Rastauskiene, ar K.Motieką užregistravot? Ačiū. Prašau. J.BEINORTAS. Aš norėjau paklausti. Mane domina tokia situacija. 21 val. į Minską buvo išsiųstos mašinos pasitikti TSRS prezidentinės tarybos atstovų, kurie turi atvykti čia, į Lietuvą. Ar juos pasitiko, ar mes žinome. Ir ar jie gali būti apsaugoti nuo patekimo į pučistų priežiūrą? PIRMININKAS. Gal gerbiamasis Č.Juršėnas turi informaciją? K.MOTIEKA.  Gal galėtumėt man duoti atsakyti tuo klausimu. Vakar Pirmininko pavedimu aš turėjau važiuoti į Minską sutikti tų trijų asmenų. Tačiau tuo pačiu metu mes taip pat turėjome siųsti vieną iš pavaduotojų ir į Rygą, į Latvijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdį. Po posėdžio Rygoje turėjo įvykti didžiulis mitingas. Tai mes su gerbiamuoju Č.Stankevičium pasikeitėm vietom. Kadangi jis yra delegacijos narys, tai jis turėjo išvykti. Ir išvykti turėjo ne taip, kaip čia paminėta, kad mašinos jau išvažiavo. Aš nežinau, aš tokios informacijos neturiu. Gerbiamasis Č.Stankevičius turėjo išvykti į Minską šiandien 6 val. ryto. O aš turėjau išvykti į Rygą 7 val. ryto Č.Stankevičius - koridoriuj, aš - čia. Tai mašinos be Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojo tikrai neišvyko. G.KAKARAS. Ar galėčiau paklausti? PIRMININKAS. Prašom. G.KAKARAS. Aš ką tik atvažiavau iš Molėtų. Kelias laisvas, jokio judėjimo, jokių mašinų. Aukščiausioji Taryba nuostabiai gražiai apgulta mašinų. Žmonių ir mašinų nepaprastai daug. Bet aš ne apie tai. Aš norėjau paklausti, ar svarstėt, ar nagrinėjot ir ar nevertėtų prie šito klausimo grįžti, ką mes darysim ir kaip elgsimės, kokia mūsų strategija ir taktika blogiausiu atveju, užėmus ir pan.? Man atrodo, kad mūsų darbo tęstinumas yra šiuo momentu svarbiausias dalykas. PIRMININKAS. Mes jau prieš tai susirinkę kalbėjome, kad bus įgalioti mūsų deputatai ir Pirmininko pavaduotojas, kurie yra užsienyje. Ir jeigu leiskite, dar pridėsiu, kad turbūt reikėtų pagalvoti, ką mes  darysime, jeigu mūsų nejudins. Viskas aplinkui užimta, o mūsų nejudins. Mes turime pagalvoti ir apie šitokį variantą. Deputatas J.Paleckis. J.V.PALECKIS. Kai buvo pradėta rinktis iš ryto, mūsų šiek tiek mažesnė grupė kalbėjo apie tai, kad reikėtų padėkoti susirinkusiems į aikštę žmonėms. Matyt, jie dabar mus girdi. Ir jeigu bus pritarta, reikėtų paraginti, kad moterys, vaikai, jeigu ten jų yra, pasitrauktų iš aikštės ir kad pasiliktų ten tiktai tie, kurie supranta pavojų ir apsisprendę dalytis juo su tais, kurie šiame pastate Jeigu deputatai pritartų:tikriausiai posėdžio pirmininkas turėtų labai įtaigiai to paprašyti. PIRMININKAS.  Kiek aš žinau, deputatai buvo išėję į minią ir kaip tik ragino ją išsiskirstyti. Nelabai to buvo klausoma. Jeigu deputatai mano, kad reikėtų dabar paraginti minią... žmones... atsiprašau, žmones, susirinkusius ginti Aukščiausiosios Tarybos, tai mes galėtume padaryti čia susirinkusių deputatų vardu. M.STAKVILEVIČIUS.  Būtent šito aš norėsiu, kad mes tiesiog balsuotume. K.MOTIEKA. Gerbiamieji deputatai, man atrodo, nepaleiskim mes čia vėl tos savo balsavimo mašinos. Gerbiamoji N.Oželytė kreipėsi (...) mikrofoną ar kaip čia pavadinti, prašė gražiai, nuoširdžiai, moteriškai, kad moterys, turinčios vaikų, ir apskritai moterys, išeitų iš tos aikštės, kadangi galimos aukos. Labai gražiai jinai kalbėjo ir kreipėsi. Bet jeigu mes jau persūdysime, tai, atsiprašau, bus nepagarba tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų pasiryžo šičia stovėti. Aš manyčiau, kad nereikia suformalinti , ar kaip čia pasakyti, šito dalyko. PIRMININKAS.  Aišku tiek, kad moterys ir vaikai yra paraginti atsitraukti. K.MOTIEKA. Ir ne tik, kad ten apačioj nuėję vienas su kitu kalbėjo, bet tiesiog iš mūsų trečiojo aukšto kreipėsi per radiją. Visi girdėjo. Kad ir kaip keista, aš stebėjau, niekas neišeina. Štai kur mūsų pasididžiavimas ir tvirtybė! PIRMININKAS.  Deputatas B.Rupeika. B.RUPEIKA. Teisingai pasakė kolega K.Motieka. Palikim tai kiekvieno iš jų ir mūsų sąžinei. Šitoj salėje taip pat yra laisvų vietų, kuriose šią naktį tikrai neatsiras kai kurie mūsų kolegų.  Taigi, čia kiekvieno garbės ir sąžinės reikalas.(Salėje šurmulys) Aš kalbu apie tuos, kurie dalyvauja ten. Galbūt netiesiogiai. Ir jūs puikiai mane suprantate kurie. Nenoriu minėti pavardžių, nes čia šito nereikia. PIRMININKAS. Nereikėtų dabar kalbėti apie vienas kitą. Galvokime apie Lietuvos reikalus ir tai, ką galėtume padaryti. Deputatas S.Razma. K.MOTIEKA. Aš manau, kad mes palauksim mūsų sekretoriaus gerbiamojo L.Sabučio... L.S.RAZMA.  Noriu paklausti... K.MOTIEKA. Jis, atrodo, atneš dokumentą, kurio pagrindu... Štai jis ir ateina... kurio pagrindu mes galėsim svarstyti klausimą. Štai ir pirmininkas. PIRMININKAS. Deputatas S.Razma. L.S.RAZMA.  Prie televizijos bokšto buvo labai daug Pedagoginio instituto studentų. Dabar instituto vadovybė teiraujasi, kur, į kokias ligonines vežami sužeistieji. Kas dabar galėtų į tą klausimą atsakyti? K.MOTIEKA.  Gerbiamieji, yra greitosios pagalbos automobiliai, Vilniaus telefono ryšys veikia ir šičia mes negalim būti tokiais tarpininkais. Galima patiem pasiskambinti ir susižinoti. (Plojimais sutinkamas Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas). V.LANDSBERGIS. Gerbiamieji kolegos deputatai! Net nuostabu matyti jūsų čia tiek daug. Gaila, kad moterys pasidarė tokios nepaklusnios. Joms čia šiandien gal ne vieta.  O gal jos paklausytų  Pirmininko įsakymo? Autoritarinio ir totalitarinio Pirmininko įsakymo? Aš labai noriu įsakyti moterims, kad jos eitų namo. Aš įsakau. Aš tuoj pakviesiu A.Butkevičių su visa savo totalitarine militarine galia. (Juokiasi) Mes galime padaryti vieną kitą galbūt simbolį, o gal ir naudingą dalyką. Buvome nutarę patvirtinti Lietuvos Respublikos gynybos vadovybę ar ten šiek tiek kitaip dabar buvo pavadinta. Laikinąją galbūt labai laikiną, bet vis dėlto ji dar gali būti naudinga ir reikalinga. Aišku, mes ir dabar nežinome, ar tikrai bus puolami šitie rūmai.  Gali būti ir kokių nors kitų variantų, gali būti šiek tiek atidėta, apsidairant, kad pasaulis per daug nereaguoja. Gali būti, kad pabaigs ir tą pačią naktį. Pamatysim. Bet jeigu reikės, o turbūt tikrai reikės dar šiek tiek organizuoti mūsų veiksmus, tai gal ir gerai būtų aiškiai žinoti, kokie žmonės ką daro, kas kam gali nurodyti. Gaila, kad kai kurių iš numatytų kandidatų čia nėra. Nėra Alberto Šimėno... PIRMININKAS.  Vyriausybė gali perduoti... V.LANDSBERGIS. Taip, ar Vyriausybė yra? Ar jis yra Vyriausybės rūmuose? Aš žinau, kad jie dar lauke, bet... PIRMININKAS. Yra. V.LANDSBERGIS. Yra, jis yra atvažiavęs. Tai gerai. Aš buvau susirūpinęs, kad gal jis kur nors pakeliui dingo. Tai gerai, kad nedingo.  Ar niekas nieko nėra girdėjęs apie Bronių Kuzmicką? J.MINKEVIČIUS. 7-9 dienomis buvau Helsinkyje parlamentinėje konferencijoje... V.LANDSBERGIS.  Atleiskite, mes tą žinom. Jis dabar jau buvo pakeliui į Lietuvą iš Helsinkio, tik aš maniau, gal kas nors žino, kur jis yra po to, kai buvo Rygoje. J.MINKEVIČIUS. Mes išsiskyrėme 9-tą ir jis turėjo išvykti 11 dieną. O daugiau aš (...). V.LANDSBERGIS. Taip. Galbūt mes galime padaryti dar vieną teisinį aktą: tuo atveju, jeigu LIetuvoje nebus leidžiama laisvai veikti žmonių išrinktam parlamentui ir jo sudarytai  Vyriausybei, pavesti Algirdui Saudargui ne tik atstovauti Lietuvos Respublikai užsienyje, (tam jis turi visus įgaliojimus ir iš Ministrų Tarybos, ir iš manęs asmeniškai) bet ir sudaryti Vyriausybę išeivijoje. Išeivijoje  yra keli mūsų deputatai, yra keli mūsų diplomatai, įskaitant ankstesnę Lietuvos diplomatiją ir Stasį Lozoraitį, kuriam mes esame suteikę specialius įgaliojimus, ypač tokiam atvejui, koks dabar gali atsitikti. (Pirmininkas prašomas prie telefono kalbėtis su E.Bičkausku). Aš einu prie telefono, o jūs pagalvokite  apie tai. Galbūt pora teisininkų galėtų pamąstyti apie tokio nutarimo tekstą. Tai yra du dalykai, kuriuos mes galėtume nutarti šiandien, taip pat kaip, žinoma, ir kokią nors protesto notą ar kreipimąsi į Suvienytąsias Nacijas. V.ŽIEMELIS. Gerbiamasis Pirmininke, manyčiau, ir dar dėl vieno dalyko galėtume nutarti - pavesti Gynybos komitetui organizuoti taipogi. PIRMININKAS. Prašau. G.ŠALTENIS. Gerbiamieji kolegos, ar mums nevertėtų dabar priminti Vakarų valstybėms apie mūsų diplomatinį pripažinimą? Aš nesakau, kad kategoriškai: arba jūs mus pripažįstat, ar ne, ir tada jūs išdavikai. Bet palikim jų... tegu jie pasikankina. Kokia forma mes galėtume tai padaryti, kaip jums atrodo? PIRMININKAS. Man atrodo, lyg ir tai buvo priminta, kad gana kategoriškai. Vis dėlto aš prašyčiau, jeigu teisininkai dabar gali prisėsti, pagalvoti apie  Pirmininko pasiūlymą ir padaryti nutarimo projektą dėl įgaliojimo Algirdui Saudargui sudaryti Vyriausybę užsienyje. Daroma? Ačiū. V.JARMOLENKA.  Turiu trumpą informaciją po to, ką pasakė Benas. Aš norėčiau, jog jūs visi žinotumėt, kad mes dar sykį patikrinom -  Sitkūnų radijo stotis dirba. PIRMININKAS. Kauno radijo stotis? Aš prašau visus deputatus, kurie kalba prie mikrofono, stengtis kalbėti aiškiai ir lėtai, nes mes visi esam įsitempę. Kad aiškiai priimtume informaciją. Č.JURŠĖNAS. Mielieji kolegos! Galiu pasakyti, kurie ministrai yra vietoje. Tai absoliučiai visi, išskyrus tuos, kurie turi atitinkamus užsieninius ar vidinius pavedimus. Ministrų Tarybos antrojo aukšto kabinete, t.y. Pirmininko kabinete arba priimamajame yra A.Nasvytis, V.Antanaitis, L.Ašmantas, K.Birulis, J.Biržiškis, A.Dobravolskas, D.Kuolys, V.Navickas, A.Sinevičius. J.Oleka yra savo vietoje, A.Saudargas išvykęs. Ir A.Šimėnas ten kažkur yra, bet ne prie šito telefono. Iš buvusiųjų  yra A.Brazauskas, R.Ozolas, R.Sikorskis, V.Knašys, R.Jasinavičius, R.Kozyrovičius, P.Kūris. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) Č.JURŠĖNAS. ...Neaišku. PIRMININKAS. Sako, kad neaišku. Č.JURŠĖNAS. Vyrai, džentelmenai, vis tiek būsim iki galo orūs. Aš skambinau, telefonas neatsako, o Ministrų Taryboje nėra. Bet neaišku, ar jinai yra namuose, ar Turniškėse. Štai. Arba, galimas daiktas... aš vakar čia buvau susitikęs, kalbėjausi, žadėjo važiuoti pas savo mamą į Švenčionių rajoną. Tai sunku pasakyti, kurioje vietoje dabar yra. B.NEDZINSKIENĖ. Gerbiamieji deputatai, perdavė iš Kauno, kad šiuo metu šarvuočiai puola Kauno televizijos retransliacijos bokštą. Vaižganto gatvėje. M.LAURINKUS. Yra informacija, kad jau rengiama pirmoji laida, kurioje R.Jarmalavičius ruošia inscenizaciją apie sužeistus, užmuštus kareivius. Būtent taip. Ir kad jie buvo gelbėjami prie Televizijos bokšto. PIRMININKAS. R.Jarmalavičius, kiek girdėjau, buvo pranešęs, kad jis nėra komiteto narys. M.LAURINKUS.  Ne, vadovas yra Kravčenka. Kravčenka yra Burdenkos gamyklos darbininkas. PIRMININKAS. S.Pečeliūnas. S.PEČELIŪNAS. Aš norėčiau paklausti, kas gerai išmano, būtent mūsų juristų. Ar užtenka mūsų balsų atimti ponu V.Švedui mandatą ir paskelbti jį Tėvynės išdaviku? PIRMININKAS. Kad būtų tiksliau, turbūt dar reikėtų, jeigu rūmuose yra, prokuroro teikimo. Man atrodo, kad ir paskelbsim, tai bus simbolinis tekstas, ir dar kažin, ar ką padės. V.ŠADREIKA. Tai tuo klausimu, kiek man žinoma, generalinis prokuroras iškėlė baudžiamąją bylą. PIRMININKAS. Taip. V.ŠADREIKA. Pagal mūsų priimto Baudžiamojo kodekso straipsnį. Ir jeigu jis tame komitete yra, tai jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. PIRMININKAS. Yra iškilęs toks klausimas, kaip mes turėtume elgtis. Ar ieškoti deputatų, kurių čia nėra, ar ieškoti jų telefonais, stengiantis juos pakviesti į Aukščiausiąją Tarybą? Kaip deputatai manytų? Aš girdžiu balsų, kad reikia. Ar yra manančią, kad nereikia ir galinčių argumentuoti? S.Pečeliūnas. S.PEČELIŪNAS. Kaip žinote, deputatas A.Norvilas sunkiai serga. Tai, manau, tų, kurie tikrai serga, nereikėtų čionai suvežti. Bet vis tiek reikėtų visiems pranešti. Tai yra kiekvieno jų apsisprendimas. Jeigu jį radus namie jis pasakys: "siųskite automobilį", šitai reikia padaryti. PIRMININKAS. Gerbiamieji, prašau šiek tiek tylos. Naujausia informacija iš Televizijos bokšto. <...> Pasienio apsaugos skyriaus darbuotojo E.Šepečio informacija iš televizijos bokšto  E.ŠEPETYS. Pasienio apsaugos skyriaus darbuotojas Eugenijus Šepetys. Saugojom televizijos bokštą. Bokšte viskas buvo suderinta su vietiniais darbuotojais. Dauguma darbuotojų šiuo metu buvo rusų tautybės žmonės. Ir viskas iki smulkmenų buvo žinoma, visi išėjimai, viskas, nes mes buvom iš anksto pasiruošę ką galima padaryti. Tuo tarpu, kai jau viską viską iki pabaigos ką galėję įvykdę ruošėmės palikti pastatą, iš antrojo aukšto... ten liko durys, uždarė... specialiai buvo uždarytos ir iš pat pradžių apsupo šarvuotom mašinom, tankais, šaudė pabūklais, bet tuščiais, išdaužė visus langus. Žmonės žiedu buvo apsupę, po langais krito  stiklai ant jų. Paskui desantininkai, ginkluoti automatais... Pirmoji šturmo grupė buvo ginkluota automatais ir peiliais, durtuvais ant automatų. Prasibrovė per žmones, puolė į vidų, puolė mūsų užkardos gynėjus. O visus kitus šarvuotos mašinos, šaudant kitiems kariškiams, nuo bokšto stūmė tolyn,  kol išstūmė už tvoros. Iš pradžių, kiek pats supratau, buvo šaudoma vien tuščiais šoviniais, paskui, ir tą galiu paliudyt, buvo šaudoma koviniais šoviniais, trasuojančiom kulkom. Šaudė į žmones ir į bėgančius žmones. Visus išginė, nelabai gausi grupė žmonių su raudonais raiščiais džiaugsmingai sutiko "išvaduotojus", suėjo į pastatą. Pastato langai pirmajame aukšte visi išdaužyti. O atsitraukdami tie vadinamieji išvaduotojai iš pradžių į žmonių minią metė dūminį užtaisą ir su tanku užvažiavę, pasisukiodami trypė žmones. Išvartytos visos mašinos, kur buvo pastatytos užkardos su smėliu, visos mašinos sutryptos. Tokios naujienos. Žmonių žuvusių yra tikrai, manau, nemažai. Deja, man nebuvo kada skaičiuoti. Aš pats mačiau tiktai vieną žuvusį. Bet mes paskutinį išsivežėm iš bokšto. Ten iki tol buvo jau daug žuvusių ar sužeistų. Deja, mes neturėjom jokių ginklų, išskyrus ką  nutvėrėm po ranką. Atsukom vandens  čiaupus, kol galų gale iš centro kažkas juos užsuko. Retransliacijos bokšte, pačiam bokšte siųstuvai, transformatorinė dar, kiek žinau, dabar... Darbuotojai sakė, kad dirba užsibarikadavę kai kurie skyriai ten užsibarikadavę dirba. O daugiau... Tai tiek. PIRMININKAS. Ačiū bokšto gynėjui. Pagarba jam ir visiems jo draugams. (Plojimai). Deputatas A..Račas. A.RAČAS.  Gerbiamieji deputatai, jau buvau sakęs, kad su mumis kartu yra Rusijos deputatai. Norėčiau perskaityti jų pavardes: Александр Яковлевич Винников, Александр Васильевич Целяков, Сергей Олегович Березницкий, народный депутат Российской Федерации, член Президиума Ленсовета Юрий Михайлович Нестеров. Jie šiuo metu skambina į Šiaurės karinį miestelį, nori susisiekti su generolu ir pakalbėti. (Salėje šurmulys) PIRMININKAS. Jie žino, ką daryt. A.Butkevičius. A.BUTKEVIČIUS.. Noriu pateikti keletą informacijų. Viena, tai deputatas J.Prapiestis važiuoja pas mus. Jis niekaip negali prasimušti iš Baltupių. Antra, ministras M.Misiukonis sėdi savo poste ir dirba. Taigi jį taip pat reikia laikyti dirbančiu. Trečia, apibendrinęs tuos duomenis, kurių mes ieškojom (dabar kai kuriuos gavom), manau, kad čia reikia kalbėti apie karinį pučą, taigi dar vieną Bermonto-Avalovo variantą. Karinė vadovybė čia, Pabaltijyje, ir kartu čia, Lietuvoje, galima daryti išvadą yra nevaldoma iš centro. PIRMININKAS. Yra naujausia informacija apie žuvusius ir sužeistuosius. A.BUTKEVIČIUS. Tai, ką aš pasakiau, yra mano asmeninė nuomonė, ir tai nepaneigia visiškai centro atsakomybės už karinių dalinių veiksmus. PIRMININKAS. Naujausia informacija apie žuvusius ir sužeistuosius. Už ją atsako ministras J.Oleka ir konkrečiai perduoda Dževečka (?).. 4.30 žuvusių buvo 11 , sužeistų - apie 100. Tiek informacijos. Girdėjot, turbūt perduoda gerbiamasis V.Andriukaitis, kad vyrauja šautiniai sužalojimai. Turbūt tikrai atėjo ta akimirka, kai mes, turėdami tikslų žuvusiųjų  skaičių, galėtume juos pagerbti. Vis dėlto jie gynė vieną svarbiausių mūsų valstybės objektų. Pagerbkime žuvusiuosius tylos minute. (Tylos minutė). Ačiū. V.LANDSBERGIS.  ... veiksmų Lietuvoje. Aš manau, kad mes irgi turėtume, nors esame siuntę užvakar, dabar irgi padaryti gal kai ką daugiau negu protesto nota. Tam tikrą ir diplomatinį demaršą kaip valstybė valstybės - užpuoliko atžvilgiu. Mes galėtume vienu nutarimu ar kokiu kitu reikiamu aktu suteikti ligšiolinei atstovybei Maskvoje pasiuntinybės rangą ir paskui kartu su protesto nota atšaukti Lietuvos pasiuntinį iš Maskvos. Mes negalime išsiųsti nė vieno Sovietų Sąjungos pasiuntinio  Lietuvoje, o jų tiek daug. Ar jums jau teko girdėti, kad prie Televizijos rūmų dar tebešaudant, žmones grūdant lauk pro tankečių tarpus, buvo transliuojama M.Burokevičiaus kalba apie taiką ir meilę, apie naujosios valdžios ketinimus viską spręsti tiktai taikiai, demokratiškai ir su didžiausia meile darbo žmonėms. Ir tai buvo kartojama ir kartojama daug kartų. <...> Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimosi į visus Tarybų Sąjungos žmones priėmimas   PIRMININKAS. Gerbiamieji deputatai, pora naujų informacijų. Prašau dėmesio. Amerikos senatoriai kreipėsi į Michailą Gorbačiovą, kad sustabdytų karo veiksmus. Pranešė "Laisvės radijas". Iš Kauno telefono linija gautas pranešimas, kad Kaune reikalauja nutraukti televizijos darbą, kitaip susidoros su savivaldybe. V.LANDSBERGIS. Telefoninė naktinė informacija, jeigu ji visai patikima, kalba apie tai, kad Norvegijos ir Islandijos Vyriausybės kreipėsi į Saugumo Tarybą dėl įvykių Lietuvoje. Man perdavė raštelį po to, kai aš to prašiau telefonu. Aš manau, jog raštelis patvirtina, kad mano pageidavimas įvykdytas. Taip buvo pasakyta. Per mūsų atstovą Leoną Boddą Osle buvo daromos tos pastangos. (Salėje šurmulys) Mūsų atstovas Egidijus Bičkauskas yra apskambinęs daugumą Federacinės tarybos narių, vakar dalyvavusių posėdyje, kuriame vieningai nutarta, kad negalima naudoti jokių prievartos veiksmų ir kad siunčiama delegacija. Ta delegacija dabar jau žino, (jinai yra Minske), kas Lietuvoje įvykę. Kaip ji elgsis, mes nežinome. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) V.LANDSBERGIS. Na ne visai tokie žmonės. BALSAI IŠ SALĖS (Negirdėti) PIRMININKAS. Įjunkit mikrofonus tribūnoje. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) B.NEDZINSKIENĖ.  (...) karo lauko tribunolu. Per 24 valandas. Kauno savivaldybei kariškiai grasina karo lauko tribunolu per 24 valandas, jeigu jie neišjungs televizijos. Daugiau nieko nežinau, einu paklaust. Bet manau, kad kauniečiai tikrai to nepadarys. BALSAS IŠ SALĖS. O tai ką? Jie paskelbė karinę padėtį? V.LANDSBERGIS. Jūs matote, gerbiamieji deputatai, jog Sovietų Sąjunga pati suvokia, kad ji kariauja. Jos kariškiai siūlo karo lauką ir karo lauko tribunolą. PIRMININKAS. Dar informaciją pateiks Birutė Nedzinskienė. B.NEDZINSKIENĖ. Dėmesio! Girdit? Dabar ką tik kalbėjausi su Kaunu dar kartą. Kaunas nusprendė taip: grasina pirmininkui ir jo pavaduotojui (tarybos) G.Pukui ir Z.Satkevičiui. Z.Satkevičius vyksta į televiziją ir transliuos iki galo, perduos visą informaciją. PIRMININKAS. Įjunkit mikrofonus tribūnoje! B.V.RUPEIKA. Papildau deputatės B.Nedzinskienės iš Kauno informaciją. Kauno radijas, paskutinė dabar veikianti radijo stotis Lietuvoje, perduoda informaciją trimis užsienio kalbomis, praneša apie situaciją ir prašo visų pasaulio tautų, girdinčių ir mus suprantančių, pagalbos. Jie tai daro dabar kas keletą minučių. Mes turime galimybę dar su jais susisiekę perduoti ir savo žodį, tad...Visa tai jau padaryta. BALSAS IŠ SALĖS. (Negirdėti) PIRMININKAS. Deputatas G.Vagnorius dar. G.VAGNORIUS. Aš turiu tokį pasiūlymą. Vakar Aukščiausioji Taryba pavedė Prezidiumui kartu su Vyriausybe sudaryti Lietuvos Respublikos gynybos vadovybę. Kadangi dar iki Prezidiumo posėdžio daug laiko, aš siūlyčiau taip. Galbūt vadovybę galima sudaryti Aukščiausiosios Tarybos sprendimu. PIRMININKAS. Apie tai jau buvo kalbėta, Pirmininkas rengia. (Salėje šurmulys) PIRMININKAS. Deputate Žaly, prašau. Truputėlį tylos! Deputatas A.Žalys - apie padėtį Klaipėdoje. A.ŽALYS. Ką tik kalbėjau su Klaipėdos meru Povilu Vasiliausku. Prie Klaipėdos merijos yra susirinkę apie 10 tūkstančių mūsų klaipėdiečių, prie Girulių televizijos bokšto - apie 4 tūkstančiai mūsų žmonių. Pačioje merijoje budima. Neseniai, prieš valandą, buvo kalbėta su divizijos vadu Černychu. Jis teigia, kad kokių nors nurodymų jiems aktyviai veikti nėra. Prieš porą valandų 4 šarvuotos kariškių mašinos pravažiavo miesto pakraščiais. Va tiek apie Klaipėdą. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) PIRMININKAS(V.LANDSBERGIS). Gerbiamieji deputatai, mes turėtume ir galime padaryti dar vieną nutarimą. Aš apmąsčiau tai, kas buvo pasakyta dėl pasiuntinybės. Gal iš tikrųjų tai būtų toks nerealus, vienašalis sprendimas. Bet antroji to klausimo pusė, dėl kurios kaip tik kalbėjo ir pats Egidijus Bičkauskas, skambėtų taip: "Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atstovo buvimo TSR Sąjungoje. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba konstatuodama, jog TSR Sąjunga pradėjo karo veiksmus prieš Lietuvos Respubliką, nutaria atšaukti iš TSR Sąjungos atstovą Egidijų Bičkauską." Tą galėtų padaryti ir Vyriausybė, bet Aukščiausioji Taryba yra aukštesnis organas ir gali tą padaryti taip pat. R.GUDAITIS. Bet gerai pagalvokim, ar jie nepasinaudos tuo kaip pretekstu užgrobti atstovybę? G.ŠERKŠNYS. Aš tai manau, kadangi mes pavesime sudaryti Vyriausybę emigracijoje, jinai skirs tuos savo atstovus, kuriuos reikės. Tiktai reikia šičia pridėti, kad nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo momento. PIRMININKAS(A.TAURANTAS). Jeigu dar veikia skambutis, aš skambučiu kviečiu ir dar per mikrofoną kartoju, kad deputatai, kurie yra rūmuose, ateitų į salę, nes mes tuoj balsuosime. Kas galėtų padėti sekretoriatui? Prašome visus deputatus, kurie turi vykdyti tam tikras pareigas, jas ir vykdyti, nepasitraukti iš savo posto. Vyksta posėdis, mes posėdžio nenutraukėm. Deputatas Č.Okinčicas skambino iš Varšuvos, prašė pridėti jo balsą prie visų nutarimų, kuriuos mes priimam. Jis balsuoja "už". <...> Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V.Landsbergio naujausia informacija V.LANDSBERGIS. Anksčiau naktį, kai kalbėjau telefonu su Varšuva, su Česlovu Okinčicu, tai jis painformavo, kad visa Lenkija nepaprastai jaudindamasi seka įvykius. Šiandien, sekmadienį, visoj Lenkijoj laikomos šventos Mišios už Lietuvą.                                                                           Pauzė A.A.ABIŠALA. Gerbiamieji deputatai, ar jūs sutiktumėt, kad aš laikinai pavaduočiau posėdžio pirmininką vietoj deputato A.Tauranto? Ačiū. Ar deputatai turėtų ką nors pranešti? Gerai. V.LANDSBERGIS. Galiu perskaityti jums pranešimą iš Stokholmo. E.Zingeris Švedijoje, išgirdęs Pirmininko kreipimąsi į pasaulio tautas, pradėjo bado streiką ir badauja jau tris  dienas. Jis kreipiasi į viso pasaulio parlamentų narius prisidėti prie bado streiko ir streikuoti tol, kol nebus įsitikinta, kad visi parlamento nariai ir V.Landsbergis yra gyvi ir sveiki ir kol nebus į Lietuvą įleista tarptautinė žmogaus teisių komisija, sudaryta iš parlamentarų. E.Zingeris kreipiasi į viso pasaulio vyriausybes tučtuojau sukviesti Niujorke Saugumo tarybą, paskelbti ekonomines sankcijas agresoriui ir persvarstyti Sovietų Sąjungos dalyvavimą visuose tarptautiniuose forumuose. E.Zingeris mano, kad šis aktas yra kartu ir pasekmė konformistinės Vakarų pozicijos Paryžiaus saugumo konferencijos metu. Tuo metu buvo duotas  ... susidorojimui su Baltijos respublikų laisve ir nepriklausomybe. E.Zingeris savo atsišaukimą, kaip matome, pradeda tokiu priekaištu ir tam tikru spėjimu, kad tai, kas vyko Paryžiuje, buvo kaip ir laisvų rankų garantavimas M.Gorbačiovui, jo karingai aplinkai. Gal taip buvo, gal ne. Tai įvertins stebėtojai ir analitikai. Buvom kalbėję ir vakar priėmėme vieną nutarimą apie Laikinosios gynybos vadovybės sudarymą. Jau  vakar buvom aptarę tos vadovybės sudėtį, ir tam tikrą projektą aš čia turiu. Turėjome tai toliau svarstyti, kartu Prezidiumas ir Vyriausybė. Ir tiek buvome apsvarstę. Dabar turime teikti Prezidiumo vardu, o Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba galėtų spręsti. Pagal vakarykštį nutarimą mums tik trūktų kokio nors statuso apibrėžimo, nes vakarykštis nutarimas nurodo, jog Aukščiausioji Taryba tvirtina sudėtį ir statusą. Čia yra sudėties projektas. Koks nors statuso apibrėžimas, gal ir vienu sakiniu, bet turėtų būti padarytas. Tarkim, kad Laikinoji gynybos vadovybė yra atskaitinga Aukščiausiajai Tarybai ir pati sudaro savo struktūrinius padalinius. Ar svarstysim nutarimą dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės sudarymo? Taip, labai prašau. A.BUTKEVIČIUS. Gerbiamieji deputatai, aš norėčiau  painformuoti jus apie tai, kad mums žinoma, jog šiandien 9 val. organizuojamas mitingas, kurį rengia banditai, šiąnakt įvykdę šitą išpuolį prieš Lietuvos Respubliką ir prieš jos žmones. Reikia manyti, kad šito mitingo metu yra galima ataka prieš Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Prieš tai mes, keliolika deputatų, labai trumpai čia pasitarėme ir nusprendėme, kad reikia prašyti žmones išsiskirstyti, kad jų nebūtų tuo metu, jeigu bus tankų. Aš nežinau, kaip bus šį kartą. Ar tankai taip pat bus naudojami, ar bus tiktai civilių asmenų ir perrengtų desantininkų ataka. Todėl norėčiau, kad jūs pasakytumėt, ar kviesti žmones, ar atvirkščiai, prašyti juos išsiskirstyti. V.LANDSBERGIS. Aš manau, galima pasiūlyti tokį variantą. Jeigu eina tiktai "jedinstvininkų" gauja, tai yra vienas dalykas, jeigu važiuoja tankai - yra kitas. Galbūt žmonės nuo tankų suspėtų pasitraukti. Jeigu "jedinstvininkams" reikia inscenizuoti, kad liaudis sukilusi nuvertė blogą valdžią, tai didelis, galbūt dar didesnis žmonių susirinkimas aplink Aukščiausiąją Tarybą padarytų tai negalimą. Tada Sovietai turėtų ryžtis nepaprastai masyviam kraujo praliejimui su kariuomenės pagalba. V.ČEPAITIS. Aš siūlyčiau iš pradžių sudaryti gynybos štabą, šitame štabe jau spręsti visus klausimus, nes mes kol kas neturime nedidelės grupės, kuri viskam vadovautų. PIRMININKAS(V.LANDSBERGIS).  Jeigu jūs sutinkate, aš galiu perskaityti nutarimo projektą. Jis yra mūsų vakarykščio nutarimo "Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti" tęsinys. Tai yra Aukščiausiosios Tarybos nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės sudarymo". Ar deputatai klausosi, ar reikėtų šitą išjungti? G.VAGNORIUS. Aš norėčiau pasiūlyti dar vieną pavardę. BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už balsavo 85 deputatai. PIRMININKAS(A.TAURANTAS). Ar yra prieš? BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra. PIRMININKAS. Ar yra susilaikiusių? BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Taip pat nematyti. <...> Deputato Č.Juršėno informacija apie žuvusius Č.JURŠĖNAS. Patikslinta informacija apie žuvusius. 13 žuvusių. Kanapinskas Alvydas, Edvardo, gimęs 1952 metais, iš Kėdainių, Taikos gatvė; Matulevičius Vidas, Jono sūnus, gimė 1966, iš Vilniaus; Masiulis Titas, Povilo, 1962 gimęs, iš Kauno (šautinės žaizdos visų trijų); Kavoliukas Algimantas, Juozo, gimęs 1939, Vilnius, Karoliniškės; Asanavičiūtė Loreta, Vilnius, Žvaigždžių g., gimusi 1966, mirė Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Dėl šitų trijų - dar ekspertizė. Ir žuvo vienas kariškis. Duomenys iš Sveikatos apsaugos ministerijos. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) Č.JURŠĖNAS. Neaišku. Neparašyta. BALSAI IŠ SALĖS. (Negirdėti) Č.JURŠĖNAS. Vienas kitas, galimas daiktas. Galimas daiktas. Kavoliukas Algimantas, Juozo, gimęs 1939 metais, gyvenantis Vilniuje, Karoliniškių 42. Kavoliukas Algimantas, Juozo. BALSAS IŠ SALĖS. 39-aisiais metais. Č.JURŠĖNAS. Taip, 39-aisiais. Žmogus jau penkiasdešimties su trupučiuku. BALSAS IŠ SALĖS. O kitų nenustatyta? Č.JURŠĖNAS. Kol kas ne. Va pirmieji trys - šautinės žaizdos, o paskui... Aha, gerai, prašau. Gerai gerai. 13 yra. Tiesa, vienas ligoninėje mirė. Tai žuvusių 11. Matyt, dar pora mirė ligoninėje. <...> Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V.Landsbergio kreipimasis į žmones, esančius prie parlamento rūmų PIRMININKAS(V.LANDSBERGIS). Gerbiamieji deputatai, prašau susirinkti į salę. Aš dabar noriu kreiptis į žmones, esančius prie mūsų rūmų ir Nepriklausomybės aikštėje. Žmonės, klausykit manęs! Žinokit, kad pirmas jų uždavinys padaryti muštynes tarp jų ir jūsų. Ir nuo to viskas prasideda, ir tą jie būtinai stengsis padaryti. Mes jūsų prašėm aną kartą, jūs nepaklausėt, bet tada jų buvo nedaug ir jie nebuvo pasiruošę kruvinoms muštynėms. O dabar paskui juos ateina kareiviai ir tarp jų bus kareivių. Aš jus labai prašau nueiti nuo bibliotekos laiptų, pasitraukti prie mūsų rūmų ir palikti tuščią vietą anam mitingui ir visą laiką laikyti didelį, aiškų tarpą tarp jų ir mūsų. Ar jūs mane supratote? Aš prašau visus nueiti nuo bibliotekos laiptų ir pasitraukti už fontano, prie mūsų rūmų, palikti didelį tarpą tarp jų ploto ir mūsų. Tegu ten stovi mūsų policija ir tegu būna didelis tarpas. Ir tuo atveju, kada anie pradės jus pulti, pradės mėtyti nuo kuo nors arba daužyti, mūsų didžiausias ginklas būtų, jeigu jūs neatsakytumėte tuo pačiu. Jūs esate mūsų skydas, bet ne kalavijas. Mes visada laimėdavom tuo, kad atlaikydavom. Atlaikykime, mes čia, visi jūsų deputatai. Rūmų apsauga atliks savo pareigą, bet pirmiausiai aikštėje turi būti išvengta muštynių, kad anie negalėtų pateisinti kariuomenės panaudojimo. Pasitraukite nuo bibliotekos laiptų, palikite didelį tarpą! Mielieji žmonės! Aš tikiu, kad jūs manęs paklausėte. Paklausykite iki galo. Tikrai pasitraukite nuo bibliotekos laiptų, ateikite prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Būkime arčiau vieni kitų. Nereikia mums veltis su tais, kurie atėjo su neapykanta ir su blogais tikslais ir kurie nori įvykdyti piktosios jėgos pavedimą. Pasitraukite nuo jų. Būkite čia, būkime arčiau vieni kitų.  <...> LRS

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close