Administracijos direktorė pasitikėjimo testą išlaikė

Rugpjūčio 27 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyta svarstyti 27 klausimus. Visi ir apsvarstyti, tačiau sprendimai dėl dviejų klausimų bus priimti kitame posėdyje. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Interpeliacija nepavyko: administracijos direktorė lieka savo poste

Devyni Savivaldybės tarybos opozicijos ir mažumos nariai pareiškė nepasitikėjimą administracijos direktore Jūrate Zailskiene ir pasiūlė ją atleisti iš pareigų, kaip praradusią į pareigas skyrusios kolegialios savivaldybės institucijos – Prienų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą.

Esminius nepasitikėjimo motyvus išdėstė Tarybos narys Egidijus Visockas, beje, praeitoje kadencijoje pats užėmęs šias pareigas. J. Zailskienė buvo kaltinta vienašališku sporto finansavimui skirtų biudžeto lėšų paskirstymu, pažeidimais vykdant personalo atranką, nefiktyviu personalo valdymu, prastu savivaldybės įmonių valdymu ir kitais nusižengimais. Atsakydama į mestus kaltinimus direktorė nesutiko nė su vienu iš jų. Jos teigimu, ji vadovaujasi įstatymais ir Tarybos priimtais sprendimais, o paprašiusi patikslinti, apie kokius jos naujai steigiamus etatus kalbama interpeliacijoje, atsakymo nesulaukė.

Slaptame balsavime dalyvavo 24 Tarybos nariai, 10 iš jų balsavo už direktorės atleidimą, 14 – prieš. Balsų dauguma Prienų rajono savivaldybės administracijai toliau vadovaus J. Zailskienė.

Patvirtinta JRT ataskaita, pareigybių aprašymai, Kontrolės komiteto sudėtis

Tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtinta Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT) 2019 m. veiklos ataskaita, kurią pristatė JRT pirmininkas Mindaugas Rukas. Jis pasidžiaugė, kad JRT buvo atkurta po septynerių metų pertraukos ir pernai jiems pavyko surengti ne vieną didesnį ar mažesnį renginį, bei apgailestavo, kad Prienų rajone jaunimo organizacijų veiklose dalyvauja daugiausiai moksleiviai, nes nėra studentų.

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir kontrolieriaus pareigybių aprašymus, nes pasikeitus pareigybių aprašymo metodikai, teko keisti ir pareigybių aprašymus.  

Sumažėjus frakcijų skaičiui (susijungus partijos „Tvarka ir teisingumas“ ir Liberalų frakcijai š. m. birželio 25 d. buvo įregistruota frakcija „Prienų naujas kelias“), mažėja ir Kontrolės komiteto narių skaičius nuo 5 iki 4. Šiam sprendimo projektui pritarė visi Tarybos nariai.

Svarstyti ir švietimo klausimai

Tarybos posėdyje pakeistas Prienų rajono savivaldybės tarybos beveik prieš šešerius metus patvirtintas sprendimas dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašas, nes Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 0,33 euro padidėjo įkainis už darbo valandą.

Atsižvelgiant į mokyklų pateiktą informaciją, pakeistas ir sprendimo dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo priedas. Pasak Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, šiais mokslo metais savivaldybės mokyklose mokysis maždaug 28 mokiniais mažiau, nei praeitais.

Patvirtintas ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais. Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose ketina ugdytis 234 priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Patvirtintas 3,89 pareigybės padidėjęs Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 54,125 ir 0,5 pareigybės padidėjęs Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 47,25 (iš jų – 0,25 sezoninė pareigybė).

Nustatyti žemės nuomos tarifai, lengvatos ir neapmokestinamieji sklypų dydžiai

Prienų rajono savivaldybės administracija turi 6 kontroliuojamas viešąsias įstaigas, kurių valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis sudaro 100 proc.; 1 VšĮ ,,Prienai“, kurios valdomų akcijų dalis sudaro 52,38 proc., 1 VšĮ ,,Kauno plėtros agentūra“, kurios valdomų akcijų dalis sudaro 4,75 proc.; 3 kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves (UAB ,,Prienų vandenys“ ir UAB ,,Prienų butų ūkis“ valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis sudaro 100 proc., AB ,,Prienų šilumos tinklai“ valdomų akcijų dalis – 96,76 proc.); 1 asocijuotąjį subjektą (UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, kurio valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis sudaro 15 proc.);1 VšĮ ,,Meninė drožyba“, kurios valdomų akcijų dalis – 10 proc.;1 išteklių fondą; 34 kontroliuojamas biudžetines įstaigas. Tarybos posėdyje buvo patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ir Prienų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.

Be diskusijų buvo patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimai.

Tarybos posėdyje nustatyti metiniai nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos. Tarifai palikti tokie patys kaip ir 2019 metais. Lengvatos taikomos tik žemės ūkio paskirties žemei ir namų valdos žemei. Taip pat neapmokestinami mokesčių mokėtojai, kurių žemės nuomos mokestis neviršija dviejų eurų.

Nustatyti 2020 metams neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai: 0,15 ha mieste ir 1 ha kaimo vietovėje.

Perimtas valstybės turtas, nutraukta nuomos sutartis, patvirtintas specialiojo plano priedas, neleista įsigyti automobilio, pritarta projektui

Tarybos nariai pritarė, kad būtų perimtas valstybės turtas – trys leidiniai, prieš terminą su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra nutraukta 2014 m. kovo 3 d. sudaryta Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis, nes nuspręsta uždaryti prokuratūros teritorinį padalinį Prienuose ir atsisakyti patalpų adresu: Kauno g. 2, Prienai.

Svarstant, ar leisti viešajai įstaigai Prienų ligoninei įsigyti 5 sėdimų vietų tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 25 000 Eur (su PVM) ir kuris būtų skirtas gydymo įstaigos administracijos funkcijoms vykdyti, Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Vieni siūlė išsiaiškinti įstaigos finansines galimybes, kiti – leisti pirkti, nes automobilis, kuriuo dabar naudojamasi, turi daug defektų ir yra nesaugus eksploatuoti. Tačiau daugiau Tarybos narių buvo už tai, kad šio klausimo svarstymas būtų atidėtas.

Nebuvo prieštaraujančių, kad būtų perimtas valstybei nuosavybės teise priklausantis mokyklinis M2 klasės autobusas „Iveco Daily 50C18“. Autobusas bus perduotas „Ąžuolo“ progimnazijai.

Tvirtinant pakeistą Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano priedą, buvo siūloma svarstymą atidėti, nes, anot Audriaus Narvydo, nėra iki galo tvarkingai parengtas specialusis planas – pakeista tik tekstinė dalis, o grafinė – ne. Dauguma Tarybos narių buvo už tai, kad klausimo svarstymo nereikia neatidėti, ir sprendimo projektui buvo pritarta.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė sutarties Prienų miesto Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 iki 0,554 km ir Mėlynių gatvės ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km kapitalinio remonto darbų projektui. Darbus atliks konkursą laimėjusi UAB ,,Daugesta“. Bendra darbų kaina – 211,488 tūkst. eurų (su PVM).

Atidėtas klausimo dėl nuolatinių bilietų svarstymas, pritarta bendradarbiavimo sutartims, patvirtintas nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašas, pakeisti gatvių pavadinimai

Sprendimas dėl važiavimo Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais nuolatinių bilietų kainos taip pat nebuvo priimtas, nes Tarybos nariai nusprendė, kad reikia patobulinti bilietų kainų skaičiavimo formulę.

Tarybos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo. Sprendimas pagerins gyventojų susisiekimą, sukurs bendrą Kauno regiono transporto sistemą, leis efektyviau naudoti savivaldybių lėšas. Maršruto pratęsimas kainuos apie 6,5 tūkst. eurų per mėnesį, Prienų rajono savivaldybės dalis – apie 1,4 tūkst. eurų per mėnesį.

Pritarta ir kitai bendradarbiavimo sutarčiai tarp šių savivaldybių dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo. Šis maršrutas kainuos apie 6,4 tūkst. eurų per mėnesį. Prienų rajono savivaldybės dalis – apie 2,2 tūkst. eurų per mėnesį.

Patvirtintas Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašas su papildymais. Sąrašas parengtas pagal seniūnijų pateiktą informaciją. Žemės sklypų savininkams išsiųsti pranešimai apie įtraukimą į sąrašą. Šių sklypų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.

Tarybos nariai pritarė, kad būtų prašoma LR Vyriausybės perduoti Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybinei funkcijai (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui) įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus 14 valstybinės miškų ūkio paskirties (naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai) žemės sklypų, esančių Prienų mieste.  

Pakeistos Prienų miesto Žalgirio gatvės geografinės charakteristikos ir pavadinimas į Žalgirio 1-oji g. Prienų miesto gatvėms suteikti pavadinimai Žalgirio 2-oji g., Žalgirio 3-ioji g., pakeistos Prienų miesto Medelyno ir Alyvų gatvių geografinės charakteristikos.

Kitas Tarybos posėdis numatytas rugsėjo 24 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close