Tarybos posėdyje patvirtintas metų biudžetas

Vasario 5 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 15 Tarybos narių, savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai bei įmonių ir įstaigų vadovai. Šį kartą su savo klausimais ir problemomis atvyko ir savivaldybės gyventojai, paruošę klausimus „Birštoniečių tribūnai“.

 

Birštoniečių problemos

Net su keliomis problemomis į Tarybos posėdį iš kitos pusės Nemuno atvyko Justinas Beleška. Jis pateikė šiuo metu aktualų klausimą dėl pėsčiųjų tilto statybos, kuris atidėtas neribotam laikui. Pasak „anos pusės Nemuno“ gyventojams atstovaujančio seniūnaičio, jeigu žmonėms reikia atvykti pas valdžią su reikalais, aplink važiuojant tenka sukarti per 40 km. Žmogus piktinosi, kad nežadama greitu laiku statyti tilto (kaip buvo išsireikšta, „tilto į niekur negalima statyti“). Nejaugi kita Nemuno pusė, kuri priklauso Birštonui, yra „niekas“? Nemunas skiria Birštoną į dvi puses, o norint vystyti abi, reikia jas sujungti. Čia kaip užburtas ratas – kita pusė nesivysto, nes nėra gero susisiekimo, nėra pėsčiųjų ir automobilių kelio. O nėra todėl, kad kitoje pusėje nėra deramos infrastruktūros ir t.t.

Anos Nemuno pusės gyventojas pateikė klausimą ir dėl LR Seimo nario Andriaus Palionio veiklos. Anot J. Beleškos, ką gi gero ir naudingo Seimo narys nuveikė per šią kadenciją? Gaila, kad J. Beleška nedalyvavo praeitame posėdyje, kai Seimo nario padėjėja, Tarybos narė Valė Petkevičienė išsamiai pristatė jo veiklos ataskaitą. Daugumai žmonių A. Palionio darbai savo kraštui gerai žinomi, jis yra gerbiamas gyventojų už tai, kad visada stengiasi išgirsti jų bėdas ir padėti, taip pat rūpinasi ir investicijomis į kelius, padėjo įgyvendinant ne vieną projektą.

Kitas J. Beleškos pateiktas klausimas buvo apie savivaldybės paramą laukiantiems dantų protezavimo, nes eilėje reikia laukti 6 metus.

Savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė informavo, kad laukti reikia ketverius metus, o siekdama, kad eilė neilgėtų, savivaldybė iš savo biudžeto skyrė dar papildomai lėšų. Žinoma, tokie terminai žmonių netenkina ir reikia ieškoti kitų būdų, kad ši aktuali problema būtų sprendžiama greičiau.

Atsakydama į pateiktus klausimus merė sakė, kad dėl tilto rašomi raštai ir prašoma lėšų, tačiau jų dar nėra. Norint gauti iš valstybės biudžeto ar kitų šaltinių lėšų, pirmiausia reikia anoje Nemuno pusėje įrengti infrastruktūrą, gatves, apšvietimą ir kt. Buvo žadėta, kad lynų keliui lėšų bus skirta iš Saugomų teritorijų projekto, tačiau dabar lynų kelio įrengimas numatytas tik antrame etape. Merė pažymėjo, kad Seimo narys A. Palionis daug padeda, gal reikia prašyti jo pagalbos ir dėl tilto statybos.

Kitas į posėdį atvykęs birštonietis Rimantas Zoluba, prieš tai jau buvo parašęs ir išplatinęs laišką savivaldybės merei, o dabar savo paklausimą ir pasiūlymą pristatė ir Tarybai. Jis kėlė klausimą dėl dėmesio strateginiams objektams, kurie neturi išskirtinumo, dėl didesnių gyventojų algų ir privilegijų, dėl jaunimo pritraukimo bei sugrįžimo dirbti į Birštoną. Į šio piliečio paklausimą atsakė Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jovita Tirvienė, kuri akcentavo, kad yra daug būdų gauti informaciją apie ilgalaikius ir trumpalaikius strateginius planus, nes jie skelbiami ir internetinėje erdvėje, savivaldybės puslapyje ir kt.

 

Biudžetas patvirtintas balsų dauguma

Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Ona Grigonienė pristatė 2016 metų savivaldybės biudžeto pajamas ir numatomas išlaidas. Tarybai buvo pateikta patvirtinti prognozuojamas 2016 metų savivaldybės pajamas – 7 172 160,0 Eur ir išlaidas – 7 172 160,0 Eur. Iš 2016 m. pajamų finansavimas skiriamas 8 programoms, kuriose yra nurodyti asignavimų valdytojai ir planuojamos skirti lėšos.

Tarybai buvo pateiktas toks Birštono savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų paskirstymas – 2803920,0 Eur;

Birštono savivaldybės 2016 metų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas – 955000,0 Eur;

Birštono savivaldybės lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymas 2016 metams – 305900,0 Eur;

Birštono savivaldybės 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamų programų lėšų paskirstymas – 241340,0 Eur;

Birštono savivaldybės 2016 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas – 25000,0 Eur;

Birštono savivaldybės 2016 metų bendrosios dotacijos lėšų paskirstymas – 2641000,0 Eur;

Birštono savivaldybės 2016 metų vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra lėšų paskirstymas – 200000,0 Eur.

Biudžeto skyriaus vedėja plačiau pakomentavo pajamų ir išlaidų struktūrą pagal programas ir straipsnius.

Nors tokiam biudžetui buvo pritarta, tačiau atsirado ir kitokių niuansų. Štai Vytautas Šeškevičius pasiūlė dar 2000 eurų skirti futbolo sekcijai, kad būtų galima surinkti daugiau vaikų, jaunimo ir treniruotis.

Vicemeras Vytas Kederys pastebėjo, kad yra galimybė rašyti projektus, teikti paraiškas ir gauti lėšų iš kitų šaltinių, nebūtina prašyti iš savivaldybės biudžeto. Į diskusiją įsijungęs Sporto centro direktorius Saulius Smailys informavo, kad šiuo metu futbolui yra skirta 2000 eurų. Yra dvi vaikų ir viena suaugusiųjų komanda. O norint žaisti aukštesnėje lygoje reikia kur kas didesnių pinigų. Merė pastebėjo, kad reikia pirmiausia įkurti futbolo klubą, o tada bus galima svarstyti ir finansavimą.

Tarybos narys Audrius Seržentas replikavo, kad skiriama lėšų krepšinio komandai, kad per didelis administracijos darbuotojų skaičius ir mero rezervo fondas. Kažkodėl šis Tarybos narys užsimojo labai plačiai – siūlė taupymo pagrindu naikinti Birštono vienkiemio darželį-mokyklą. Tada nereikės renovacijos, vaikai galės mokytis gimnazijoje, o darželinukams užteks vietos ir Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Tik nepaminėjo, kad atsiras dar vienas nenaudojamas pastatas, niekam nereikalingas, badantis akis neūkiškumu, o būrys darbuotojų taps bedarbiais. Kažin ar tokią savo nuomonę jis būtų išdrįsęs pareikšti šios įstaigos bendruomenei ir vaikų tėveliams, ypač prieš rinkimus?

 

Bus įamžintas Antano Serafino Zenkevičiaus atminimas

Tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas dėl buvusio ilgamečio Birštono savivaldybės mero Antano Serafino Zenkevičiaus atminimo įamžinimo. Idėją palaikė beveik visi Tarybos nariai. Merė akcentavo, jog A. S. Zenkevičius labai daug padarė, kad Birštono kurortas taptų populiarus ir žinomas, taip pat per daugelį darbo metų meras pats save įamžino ir labai susiejo su Birštonu. Todėl buvo nutarta, kad reikia pagaminti A. S. Zenkevičiaus bareljefą, o Nemuno krantinę pavadinti jo vardu. Siūlymų, kur pritvirtinti bareljefą, buvo du – prie jo namų arba prie savivaldybės. Šeimos nariams nesutikus bareljefą kabinti prie namo, nutarta bareljefą tvirtinti prie savivaldybės pastato sienos. Tačiau jis bus pritvirtintas šiek tiek vėliau, po savivaldybės pastato renovacijos.

Tiesa, buvo ir kitokia nuomonė dėl buvusio mero atminimo įamžinimo. V. Šuškevičius sakė, kad jis skeptiškai vertina stabų garbinimą. Anot Tarybos nario, ne vien meras Birštoną pastatė, dirbo visi. Kažin ar pats buvęs meras norėtų būti įamžintas. Tačiau merė paprieštaravo tokiai nuomonei sakydama, kad neturėtume nė vieno bareljefo, jei visų būtų toks požiūris…

 

Ataskaitoms buvo pritarta

Tarybos posėdyje buvo išklausyta Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ veiklos ataskaita, kurią pateikė direktorė Vitalija Adamonienė. Direktorė pasidžiaugė didėjančiu vaikų skaičiumi (šiuo metu darželį lanko 171 vaikas), taip pat jaunėjančiu kolektyvu, į kurį jau įsijungė du nauji nariai. Peržiūrėjus pateiktas fotografijas iš darželio vaikų gyvenimo, visiems buvo aišku, kad vaikams darželyje gera, smagu ir saugu. Pataruoju metu darželyje teikiamos ir kitos paslaugos, tokios kaip laikina vaikų, atvykusių į Birštoną, priežiūra. Tarybos nariai vaikų lopšelio-darželio veiklos ataskaitai pritarė. Tiesa, S. Martinaitis pasiūlė naikinti priešmokyklinę grupę ir perkelti ją į gimnaziją. Tačiau tam buvo paprieštarauja, nes tokiems mažiems vaikams darželyje yra saugiau.

Meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitą pateikė mokyklos direktorė Laimutė Raugevičienė. Ji Tarybos nariams papasakojo apie meno mokyklos veiklą, puikius mokinių ir mokytojų laimėjimus įgyvendinant projektus, dalyvaujant ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose. Direktorė pasidžiaugė, kad 2013–2015 m. strateginis planas buvo įgyvendintas 90 proc., o šiuo metu jau yra parengti nauji ugdymo planai ir priemonės.

Merė pastebėjo, kad pastaraisiais metais labai pasikeitė meno mokyklos veikla, nes vykdoma daug projektų, ieškoma lėšų ir rėmėjų. Pasak merės, tai puikus pavyzdys, kaip galima patiems rasti finansavimo šaltinių, o ne tikėtis tik iš biudžeto. Meno mokyklos veiklos ataskaitai buvo pritarta.

 

Kiti klausimai

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 18 klausimų ir priimti sprendimai, kaip numatyta projektuose, kai kurie su nedideliais pataisymais.

Buvo nutarta Nemajūnų kapinių plėtrai paimti žemės sklypus, esančius Birštono seniūnijos teritorijoje.

Tarybos nariai pritarė vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono viešosiose vietose išdavimo nuostatų tvirtinimui ir kai kurių iki tol galiojusių sprendimų pripažinimu netekusiais galios.

Taip pat buvo patvirtinti Etikos komisijos nuostatai, patvirtintos ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais Birštono savivaldybėje licencijavimo taisyklės, o ankstesni Birštono savivaldybės sprendimai šiuo klausimu pripažinti netekę galios.

Buvo svarstytas ir priimtas sprendimas pakeisti 2015 m. vasario 27 d. sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų“ 1 punktą, papildyti VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų sąrašą paliatyviosios pagalbos paslaugomis.

Atsižvelgiant į tai, kad po renovacijos VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre esamą infrastruktūrą galima pritaikyti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui, tikslinga įrengti iki 25 vietų (lovų), iš kurių dalis būtų skirtos paliatyviajai stacionarinei slaugai. Tai gera žinia mūsų savivaldybės gyventojams.

Tarybos posėdyje buvo patvirtinti sprendimai dėl Birštono savivaldybės viešųjų darbų programos, dėl rinkliavos už komunalines paslaugas lengvatų taikymo, dėl pritarimo Birštono miesto vietos veiklos grupės plėtros 2016–2022 metais ir kt.

DSCF0955

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close