Bendruomenė pirmininke vėl išrinko I. Karsokaitę

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialas – tai ne tik mažytė patalpa Prienų švietimo centre, kur organizacijos nariai gauna jiems skirtų techninės pagalbos priemonių, įgarsintų knygų ar naujausią informaciją. Tai organizacija, kurioje regos negalią turintys žmonės randa supratimą, palaikymą, kur labiau šviečia širdžių šviesa.

Kiekvieną rudenį Prienų aklųjų bendruomenės nariai susirenka aptarti nuveiktus darbus, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Šie metai – ataskaitiniai-rinkiminiai, kada įvertinami ir organizacijos pirmininkės veiklos rezultatai.

Spalio 23 d. gausiai (55 iš 85) susirinkę Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje Prienų aklųjų bendruomenės nariai sulaukė ir svečių. Į susirinkimą atvyko Viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė, LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotoja Ramunė Balčikonienė, Viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro administratorė Diana Grigaravičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus vadovė Eugenija Brilienė, Socialinės paramos skyriaus specialistė, projektų koordinatorė Zita Matukaitienė, Tarybos narys Alvydas Vaicekauskas. Susirinkimo pirmininkas buvo E. Urna, sekretorės pareigas atliko D. Grigaravičienė.

 

Stengiasi palengvinti žmonių su regėjimo negalia gyvenimą

Tylos minute pagerbus trijų amžinojo poilsio išėjusių organizacijos narių atminimą, LASS Prienų rajono filialo narė Irena Jakšaitienė perskaitė pirmininkės ataskaitą. Ji paminėjo, kad per metus organizacija pasipildė 5 nariais. Iš šiuo metu filiale esančių 85 narių 22 yra darbingo amžiaus. Džiugina, kad šie žmonės nenori užsisklęsti namuose ir stengiasi integruotis į darbo rinką. Du iš jų užsiregistravę darbo biržoje, 3 mokosi, 3 dirba. Nors dauguma yra vyresnio amžiaus žmonės, rūpesčio ir pagalbos reikia 6 vaikams, iš kurių 3 turi kompleksinę negalią.

Jau treti metai LASS Prienų filialo kabinetas yra Prienų švietimo centre. Patalpos nedidelės, tačiau esant būtinybei bendruomenės nariai gali pasinaudoti ir kitomis Švietimo centro patalpomis. Per ataskaitinį laikotarpį organizacijos nariams buvo teikiamos įvairios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, pagalbos į namus, sociokultūrinės, transporto.

Vykdant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kuriuo siekiama didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, integraciją į visuomenę, šiemet Prienų filiale buvo teikiamos neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos. Anot pirmininkės I. Karsokaitės, netekus regėjimo, arba esant labai mažam jo likučiui, žmogaus gyvenimo kokybė pablogėja. Jam sunkiau buityje, pasikeičia informacijos priėmimo būdas. Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems centre esančios priemonės šiek tiek palengvina jų gyvenimą. Todėl visiems norintiesiems priemonės yra atvežamos iš Kaune esančio techninės pagalbos neįgaliesiems centro. Esant būtinybei, pirmininkė su didžiausiu pagalbininku Povilu priemones pristato į namus ir pamoko, kaip jomis naudotis.

Ataskaitoje paminėta kita sutrikusio regėjimo asmenims labai aktuali asmeninio asistento (skaitovo, palydovo) paslauga. Ji teikiama regėjimo neįgaliesiems lankantis įvairiose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose, tvarkant dokumentus.

 

Išnaudoja galimybes įsitraukti į sociokultūrinę veiklą

Ypač aktuali problema – neįgaliųjų socialinė atskirtis, pasyvumas, nepasitikėjimas savimi. Neregių ir silpnaregių sociokultūrinė veikla, į kurią stengiamasi įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių, skatina socialinį aktyvumą bei užimtumą, suteikia regėjimo negalią turintiems žmonėms saviraiškos ir bendravimo galimybių. Prienų filialo nariai turi puikias galimybes dalyvauti meno mėgėjų kolektyve „Puriena“, kuriam vadovauja bendruomenės narių mylima optimizmu spinduliuojanti Onutė Matusevičiūtė. Šiame ansamblyje buriasi ir kitų bendruomenių žmonės. Ansamblis dažnai kviečiamas koncertuoti įvairiose globos ir socialinėse įstaigose, dalyvauja konkursuose, festivaliuose. Kolektyvas neapsiriboja vietiniais ir respublikiniais renginiais, išnaudoja visas galimybes. Jau ne vienerius metus puoselėja  šiltus ir draugiškus ryšius su Suvalkų krašto neregiais. Spalio viduryje Suvalkuose (Lenkijoje) minėjo pasaulinę Baltosios lazdelės dieną, dalyvavo koncertinėje programoje. Birželio mėnesį įvyko susitikimas Druskininkuose.

Regėjimo negalios žmonių bendruomenė labai džiaugiasi galimybe naudotis kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kur vyksta įvairūs organizacijos renginiai, vokalinio ansamblio „Puriena“ repeticijos, popietės, susitikimai su kitų rajonų neregiais. Vienas iš tokių susitikimų su ilgamečiais bičiuliais iš Kaišiadorių filialo vyko balandžio viduryje. Dar vienas įsimintinas renginys – praėjusių metų pabaigoje vykusi adventinė popietė su lituaniste, renginių vedėja Violeta Bakutiene.

Per ataskaitinius metus LASS Prienų filialas daug dėmesio skyrė regėjimo neįgaliųjų švietimui. Į klubą „Gyvenimo spalvos“ susibūrę knygos mylėtojai ne tik CD grotuvų pagalba klausosi įgarsintų knygų, bet nori jas aptarti, padiskutuoti. Tiems, kurie negali pasinaudoti šia galimybe, knygos vežamos į namus. Pirmininkė apgailestauja, kad ne visi naudojasi šia puikia knygos skaitymo (klausymosi) galimybe. O tiems, kurie daug skaito, šešeri metai yra per ilgas laikas, nes grotuvai dažnai genda ir tenka patiems juos pirktis.

 

Ne tik keliauja, dainuoja, bet ir sportuoja

Prienų rajono aklųjų ir silpnaregių organizacijos nariai aktyviai sportuoja. Sportinius gebėjimus filialo nariai lavina šaškių būrelyje „Mintis“. Šio būrelio įkūrimo idėja priklauso aktyviai bendruomenės vadovei ir šaškių sporto entuziastei I. Karsokaitei. Užsiėmimai vyksta Prienų švietimo centre, bibliotekos skaitykloje. Keletas filialo narių renkasi aktyvesnį sportą. Šių metų LASS lengvosios atletikos kroso čempionate, kuris kasmet vyksta Zelvos poilsiavietėje, Prienų filialo narės Irmina Raguckaitė ir Vanda Jarmalienė iškovojo trečiąsias vietas, o Danutė Laurinavičienė – pirmąją vietą.

 

Puoselėja ryšius su kitomis bendruomenėmis

Organizacijoje yra žmonių, kurie turi ypač didelių materialinių sunkumų, sveikatos problemų. Tokius narius per Kalėdas ir Velykas kartu su pirmininke aplanko sveikesnieji, pradžiugina juos smulkiomis dovanėlėmis. Atsiradus materialinių  sunkumų 10 filialo narių iš skurdo programos gavo nedidelę materialinę paramą. Gerus ryšius Prienų filialas palaiko su Prienų globos namais, kuriuose gyvena 4 filialo narės. Jos taip pat būna aplankomos, pasveikinamos įvairiomis progomis.

Žmonėms su regėjimo negalia stengiamasi suteikti kuo daugiau galimybių ir veiklos, kuri neleistų užsisklęsti. Taip gimė projektas „Susitikimai“, kuriam lėšų skyrė VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro regioninė taryba. Projekto dėka grupė narių savaitę dalyvavo reabilitacinėje stovykloje Šventojoje poilsio namuose „Spindulys“, rugsėjo mėnesį norintieji keliavo į Paparčius, aplankė veikiantį moterų vienuolyną ir neveikiantį Domininkonų vienuolyną, kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę.

Filialo vadovei pavyksta užmegzti ryšius ir už organizacijos ribų. Tvirtėja ryšiai su Prienų socialinių paslaugų centru, paramos ir labdaros fondu „Maisto bankas“. Centre neregiams ir silpnaregiams suteikiamos įvairios paslaugos, neatsisakoma suteikti transportą vykdant projektus, o „Maisto banko“ parama šiuo metu naudojasi 16 mažas pajamas gaunančių filialo žmonių. Keturiems sunkiai judantiems nariams maistas kartą per savaitę vežamas į namus. Dažnai šias pareigas prisiima filialo pirmininkė I. Karsokaitė.

Baigdama pranešimą I. Jakšaitienė pirmininkės vardu padėkojo visiems, kurie gyvena neįgaliųjų rūpesčiais ir padeda spręsti kylančias problemas: Prienų r. savivaldybės administracijos ir socialinės paramos skyriaus darbuotojams, Socialinių pasaugų ir Švietimo centrų kolektyvams, Prienų KLC darbuotojų kolektyvui, Lietuvos aklųjų bibliotekos ir LASS Kauno ir Marijampolės regionų  centro darbuotojams. Nuoširdžiai padėkota filialo rėmėjams – UAB „Daisena“ ir „Klingai“, kurie prisideda ruošiant bendruomenės renginius ir šventes. Be savanorių – Povilo, Danutės, Nijolės, Onutės, filialo tarybos narės Irminos – pirmininkei būtų nelengva vienai lankyti silpnesnius narius, ruošti koncertines išvykas, popietes ir spręsti problemas. Šie žmonės – visada šalia esantys pirmininkės pagalbininkai ir dvasiniai rėmėjai. Širdinga pirmininkės padėka ir palinkėjimai geros sveikatos, puikios nuotaikos bei ištvermės buvo skirti visiems bendruomenės nariams, kurie atvyko vieni ar lydimi artimųjų, norėdami pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitais ir nuveiktais darbais, aptarti bendras problemas.

 

Kito pirmininko neįsivaizduoja

Išklausius ataskaitą ir atėjus laikui įvertinti LASS Prienų filialo pirmininkės I. Karsokaitės darbą, norinčiųjų kalbėti netrūko. Neregių ir silpnaregių bendruomenės nariai apipylė savo pirmininkę pagyrimais ir plojimais, dėkojo už nuoširdumą, jautrumą, sąžiningumą, atsidavimą savo darbui ir begalinę meilę žmonėms. Prie visų gražių žodžių, padėkos už suteiktą galimybę skaityti knygas, filialo narė Rasa Matusevičienė, įpareigota savo nuo vaikystės kurčneregio sūnaus Tado, perskaitė jo laišką pirmininkei: „Už viską, ką šiuo metu turiu ir esu pasiekęs, esu dėkingas labiausiai Jums, nes Jūs pramynėte visus takus į mano ateitį. Labai jums ačiū, mieloji. Dėkoju, kad esate“. Padėkojusi Tado mamai už jos ir sūnaus žodžius, I. Karsokaitė pasidžiaugė, kad trisdešimtmetis Tadas laimingai sukūrė šeimą.

Už daug ryškių asmeninių savybių ir akivaizdų kuklumą, kuris atsispindėjo ir ataskaitoje, pirmininkę gyrė filialo narė I. Jakšaitienė. Ypač dėkojo už maisto tiekimą mažas pajamas turintiems filialo nariams, pabrėždama, jog šį milžinišką darbą atlieka darnus ne tik šeimyninis, bet ir darbinis duetas – pirmininkė su Povilu. „Mažas žmogutis su didele, gera širdimi“, savo pirmininkę apibūdino filialo narė Žaneta Slautienė, knygų skaitytojų vardu padėkojusi už didelę meilę ir pastangas knygomis praturtinti ir prailginanti neįgaliųjų gyvenimą.

Tardama sveikinimo žodį VSDFV Prienų skyriaus vadovė E. Brilienė pasidžiaugė puikiu pranešimu ir aktyvia LASS Prienų filialo veikla. Laukusieji gerų žinių iš Prienų „Sodros“ vadovės išgirdo apie nedidelius pasikeitimus pensijų skaičiavimo metodikoje. Pasak E. Brilienės, nuo šių metų pasikeitė senatvės pensijos, susidedančios iš trijų dalių: pagrindinės, papildomos dalies ir priedo už stažo metus, skaičiavimo tvarka. Žmogus gali pasirinkti, kad papildoma pensijos dalis būtų apskaičiuojama atsižvelgiant į visas tik nuo 1994 m. sausio 1 d. gautas draudžiamąsias pajamas, bet gali pasirinkti ir pajamas, gautas 1984-1993 metų laikotarpiu: iš jo pasirinkti 5 metų laikotarpį, kai gavo didžiausias pajamas. Tačiau tai naudinga tik tiems, kurių pajamos iki 1994 metų buvo didesnės nei vėliau Pastarasis variantas, pasak viešnios, naudingesnis didelei daliai dirbančiųjų ir pensinio amžiaus dirbančių senjorų.

Pirmininkę sveikino ir sėkmės prasmingoje veikloje linkėjo Socialinės paramos skyriaus specialistė, projektų koordinatorė Z. Matukaitienė, ilgametis žmonių su regėjimo negalia bendruomenės bičiulis, rėmėjas Tarybos narys A. Vaicekauskas, LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotoja R. Balčikonienė, regėjimo negalios žmonių bendruomenės nariai.

Pasidžiaugdama, kad į Prienus labai malonu atvykti, LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotoja R. Balčikonienė gėrėjosi aktyvia filialo veikla, puikiais santykiais su Savivaldybe, LASS vadovybe ir visomis reikalingomis institucijomis. Filialo darbo rezultatai visų LASS filialų kontekste gana ryškūs. Praėję ketveri metai, anot jos, buvo sudėtingi, nes pasikeitė organizacijos filialų finansavimo tvarka – šios funkcijos dabar perduotos savivaldybėms. Viena iš viltį teikiančių naujienų skirta skaitantiesiems knygas. Manoma, jog situacija dėl grotuvų pagerės.

Už rūpinimąsi bendruomenės narių švietimu, punktualumą, sugebėjimą laiku įvertinti žmonių gebėjimus ir norus Irenai ir Povilui padėkojo ir keletą naujų knygų filialui padovanojo Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja I. Blaževičienė.

Nuskambėjus sveikinimams ir linkėjimams vienbalsiai pritarta LASS Prienų filialo pirmininkės I. Karsokaitės ataskaitai, o ji pati visų bendruomenės narių siūlymu ir garsiais plojimais palydėta į pirmininko postą dar ketveriems metams. I. Karsokaitė išrinkta ir delegate į LASS suvažiavimą. Į LASS Prienų rajono filialo tarybą išrinktos Irmina Raguckaitė, Irena Jakšaitienė, Danutė Laurinavičienė.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close