Nusiteikę nuoširdžiai bendradarbiauti

„Pažinimas panašus į jūrą: tas, kuris pliuškenasi ir murkdosi paviršiuje, atkreipia į save daugiau dėmesio, negu perlų ieškotojas, kuris tyliai skverbiasi į nepažintų gelmių dugną, ieškodamas brangakmenių“. Perfrazuojant garsaus rašytojo V. Irvingo žodžius, tiek socialinio pedagogo, tiek psichologo ar logopedo profesijos įprasminimas – tai kasdieninis sunkus darbas, kur negali iš karto matyti rezultato. Tačiau tuo jis ir nuostabus, kad leidžia kasdien būti aktyvaus, kūrybinio profesinių ir bendrųjų vertybių realizavimo procese.

Šio proceso varomoji jėga – prisitaikymas prie nuolatinių pokyčių, profesinis tobulėjimas, naujos žinios ir jų integravimas. Bendrąja prasme pedagogikos ir psichologijos tarnybų paskirtis – švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikimas bendradarbiaujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais. O kaip dirba ši Tarnyba Prienuose, su kokiomis mintimis, naujomis ir tęstinėmis veiklomis pasitinka Tarptautinę mokytojo dieną?

 

Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė

 

Šiandieniniame pasaulyje daug smurto, patyčių, taigi ypač svarbi savalaikė Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų pagalba. Būti tėvais taip pat nėra lengva, todėl specialistų pareiga padėti tėvams ugdyti savo vaiką, kurti naują ypatingą santykį su savo vaiku, pajusti ne tik didžiulę buvimo tėvais atsakomybę, bet ir tėvystės džiaugsmą,

Mane džiugina tai, kad prevencines – smurto, patyčių, tėvystės įgūdžių ugdymo – programas įgyvendinančios tarnybos specialistės (psichologės E. Padelskienė, I. Abramavičienė bei socialinė pedagogė D. D. Gasparavičiūtė) yra ir konsultantės. Turime galimybę teikti korekcinę specialiąją pedagoginę, logopedinę pagalbą mokiniams, kurių mokyklose šių specialistų nėra. Tą darbą dirba logopedė G. Džiaugienė, spec. pedagogė E. Černiauskaitė. Džiugina tai, kad įstaigoje dirba visų sričių specialistai. Turime ir vaikų neurologą, kuris padeda vaikus įvertinti medicininiu požiūriu.

Šį mėnesį su mokyklų vadovais ir specialistais aptarėme mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, problemas, numatėme bendrus darbo organizavimo būdus. Esant mokymosi sunkumų, skiriamos pritaikytos ar individualizuotos programos. Pastebime, kad tėvai nenoriai priimą žinią, jog jų vaikai mokysis pagal individualizuotas programas. Manau, kad tai yra pedagoginio švietimo stoka ir su tėvais apie tai dar reikia kalbėtis. Mokiniai, baigę mokyklas pagal individualizuotas programas, gali įgyti profesijas, kurių moko Alytaus, Kauno, kitų respublikos miestų profesinės mokyklos ir profesinio rengimo centrai.

Visi komandos nariai ir aš asmeniškai dalyvaujame projektuose, domimės naujovėmis ir jas pritaikome kasdieniniame darbe. Džiaugiamės, kad už inovatyvumą, kokybišką socialinės pagalbos teikimą rajono švietimo įstaigų bendruomenėms specialistę D. D. Gasparavičiūtę Tarnybos siūlymu Mokytojo dienos proga Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas apdovanojo padėkos raštu. Šventės proga linkiu visiems – tėvams, ugdymo įstaigų ir tarnybos specialistams – glaudaus, nuoširdaus bendradarbiavimo, siekiant vaiko ugdymo gerovės.

 

 

Socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė

 

Profesinės šventės proga sveikindama kolegas noriu pasidžiaugti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimu ir socialinių partnerių pagalba, kas yra labai vertinga Prienų rajone. Jeigu dirbi vienas arba jauti pasipriešinimą, nieko nenuveiksi. Prienų rajonas yra labai progresyvus rajonas visose srityse – tiek prevencinėje ar šviečiamojoje veikloje, tiek bendradarbiavimo srityje.

Darbai yra tęsiami: vyksta individualus darbas, pagal poreikį ir grupiniai užsiėmimai. Grupių programų – lyderystės, tėvystės, vertybinių įgūdžių ugdymo, narkomanijos prevencijos, lytiškumo ugdymo ir kt. – pasiūla išsiplėtė, bet didelio poreikio dar kol kas nejaučiame. Tikimės, kad mokyklos įsivertins, kokių pagalbos priemonių joms reikia, ir bus aktyvesnės.

Be grupių užsiėmimų, mokyklose buvo atliekami sociometriniai tyrimai, nustatant atstumtuosius vaikus, vaikus – lyderius, turinčius tam tikrą poziciją klasėje. Naujausia šiuo metu yra OLWEUS patyčių prevencinė programa. Rajone esame du instruktoriai (aš ir kolegė Inga Abramavičienė), vykdantys šią tarptautinę norvegų programą. Ketvirtame etape dalyvavo 61 Lietuvos mokykla, tarp jų – net 4 Prienų mokyklos: Balbieriškio, Šilavoto, Pakuonio pagrindinės ir Stakliškių vidurinė mokykla. 4 mokyklos suvokė, jog tai sisteminė programa, pareiškė norą dalyvauti ir laimėjo konkursą.

Kita džiugi naujiena, kad prieš nepilnus metus su Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais teko dalyvauti mokymuose „Vaikas – smurto auka. Įvertinimas ir pagalbos galimybės“, įgijau kompetenciją suteikti tokią pagalbą.

Pagal įstatymą yra numatytos organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, kurias lankyti asmenys paskiriami teismo sprendimu. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo bendrinius efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus specialistams, kurie vadovaus šioms grupėms. Kadangi niekur neįvardinta, kad grupes galima organizuoti tik teismo sprendimu nukreiptoms šeimoms, mūsų Tarnyba užsiėmimus ves visiems tėveliams, kurie to pageidaus. Mokymų metu bus 4-5 susitikimai, per kuriuose tėveliai išgirs apie vaiko raidą ir elgesį, išmoks stiprinti ryšį su vaiku, įgis jausmų supratimo ir valdymo gebėjimų ir ugdys pozityvios disciplinos įgūdžius.

Mūsų Tarnybos veikla organizuojama tikslingai: specialistams perteikiame naujas metodikas, vedame užsiėmimus vaikams, socialinių paslaugų centro specialistams. Šiais metais labai norime investuoti į tėvų ugdymą. Bendradarbiausime su visais tėvais, kurie ateis į Pedagoginę psichologinę tarnybą, norėdami juose dalyvauti. Mokysime tėvus, kaip tinkamai elgtis su vaiku, siekiant keisti elgesį ir kurti pozityvų bendravimą. Žadame tai paskelbti ir paraginti aktyviai įsijungti į grupių užsiėmimus.

 

Euridija Padelskienė 

 

Psichologinis įvertinimas neabejotinai užima labai svarbią vietą psichologo darbe. Pastaruoju metu šioje srityje vyksta vis daugiau pokyčių. Atsiranda naujų metodikų, profesiniai standartai tampa vis aukštesni. Džiugu, kad mūsų Tarnyba turi galimybę plėsti ir profesionaliai pritaikyti naujus psichologinės pagalbos instrumentus. Iki šiol neturėjome metodikos įvertinti 5-6 metų vaikų intelektą, todėl labai džiaugiamės, kad tokia metodika jau atsirado, o aš turėsiu galimybę dalyvauti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ intelekto įvertinimo metodikos taikymo ikimokyklinio amžiaus vaikams mokymuose. Juose bus apmokyti psichologinių pedagoginių tarnybų ir kitų įstaigų, vertinančių nuo 2 metų ir 6 mėnesių iki 7 metų ir 7 mėnesių amžiaus vaikus, psichologai įvertinti tokio amžiaus vaikų intelektinius gebėjimus pagal Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalę. Tokiu būdu galima tikėtis, kad po 2-3 metų turėsime licencijuotus, patikimus ir validžius testus visų amžiaus tarpsnių asmenų protiniams gebėjimams įvertinti.

Šiuo metu vyksta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“. Nuo 2012 m. gegužės iki 2014 m. gegužės mėnesio vyks seminarai visų Lietuvos ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams apie krizinių ir probleminių situacijų valdymą. Mokymų tikslas – parengti ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narius tinkamai reaguoti įvykus krizei, mažinant destruktyvias krizių pasekmes, jų pasikartojimo riziką ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą.

Prienų rajono savivaldybėje jau vyko du seminarai. Vienas jų rugsėjo 19-20 dienomis buvo organizuotas ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistams ir Vaiko gerovės komisijų nariams tema „Krizinių ir probleminių situacijų valdymas“.

Noriu pabrėžti, kad nors mokyklose dirba psichologai, socialiniai darbuotojai, iš tiesų kokybiška psichologinė pagalba, ypač kaime, sunkiai prieinama. Stokojama specialistų, kurie geba atpažinti, kada vaikui reikia psichologinės pagalbos, jie nežino, kur tokį vaiką tinkamai nukreipti. Todėl su vaikais dirbantys žmonės turi būti apmokyti. Stengdamiesi stiprinti ryšį su seniūnijomis, kartu su Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais Prienų rajono savivaldybėje surengėme antrą teorinį praktinį seminarą „Psichologinės krizės ir savižudybės“, kuriame dalyvavo seniūnijų socialiniai darbuotojai. Socialiniai darbuotojai klausėsi ne tik teorijos, bet ir atliko praktines užduotis. Sulaukėme aktyvios diskusijos, kuri parodė, jog tokių seminarų labai reikia. Apmąstę, kokios temos socialiniams darbuotojams aktualios, žadame organizuoti tęstinius seminarus. Pedagoginė psichologinė tarnyba nuolat akcentuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą – turime ne tik pamatyti problemą, bet ir žinoti, kam pranešti.

 

 

Psichologė Inga Abramavičienė

 

Nuo rugsėjo mėnesio teikiu psichologines paslaugas rajono mokykloms, neturinčioms psichologo etato. Šiais mokslo metais konsultuosiu mokinius, besimokančius Prienų r. Balbieriškio, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Skriaudžių, Šilavoto pagrindinėse mokyklose, taip pat besikreipiančius tiesiogiai į PPT. Rugsėjo mėnesį jau įvyko pirmosios mokinių konsultacijos, prisistatymas mokyklų mokiniams bei pirminiai pokalbiai su minėtų mokyklų administracijomis dėl mokyklos bendruomenės poreikių psichologo paslaugoms išsiaiškinimo bei psichologo darbo mokyklose planavimo naujiems mokslo metams.

Individualios psichologo konsultacijos padeda mokiniams spręsti emocines, elgesio bei su mokymusi susijusias problemas, moko rūpintis psichoemocine sveikata. Pastebima, kad vyresni vaikai yra savarankiškesni, todėl išdrįsta ir patys kreiptis į psichologą dėl jiems rūpimų problemų, tuo tarpu jaunesni mokiniai dažniausiai yra nukreipiami tėvelių arba mokytojų, pastebėjus, jog tokia pagalba jiems reikalinga.

Noriu atkreipti dėmesį, kad psichologo paslaugos bus prieinamos ir mokinių tėveliams, norintiems pasitarti dėl vaikų auklėjimo sunkumų arba kitų gyvenimiškų problemų šeimoje, kylančių auginant vaikus. Planuojame dalyvauti visuotiniuose mokyklų tėvų susirinkimuose, šviesti mokyklos bendruomenę psichologiniais klausimais. Numatome organizuoti mokiniams grupinius užsiėmimus, diskusijas klasės valandėlių metu klasės vadovų pageidaujamomis temomis. Grupinių užsiėmimų metu didelis dėmesys bus skiriamas mokinių tarpusavio santykių gerinimui, draugiškumui, patyčių mažinimui bei smurto prevencijai mokyklose.

 

 

Logopedė Giedrė Džiaugienė

 

Kaip pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė vertinu ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą bei mokinių kalbos išsivystymą ir nustatau kalbėjimo bei kalbos sutrikimus, teikiu kalbos ugdymo rekomendacijas, konsultuoju tėvus ir mokytojus kalbos sutrikimų šalinimo bei pagalbos metodų taikymo klausimais. Kaip švietimo pagalbos specialistė kartu su ,,Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytojomis dalyvauju UPC projekto ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“ veikloje. Vienas iš projekto uždavinių yra tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų edukacines, vadybines kompetencijas bei rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir mokinių kūrybiškumo ugdymui. Nuo rudens į projektą įsijungia trys rajono mokyklos: ,,Revuonos“, Balbieriškio ir Išlaužo pagrindinių mokyklų komandos. Siekiant sutelkti komandas naujai prisijungusiose mokyklose bei ugdyti jų lyderystės gebėjimus, jau spalio mėnesio pabaigoje vyks seminaras praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse klausimais. Iki pavasario numatyta pravesti 4 seminarus naujai prisijungusių mokyklų bendruomenių nariams, nagrinėjančius pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos taikymą bei komandinio darbo svarbą, ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus, taip pat bus aptarti XXI amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai bei pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste skirtingų poreikių mokiniams.

 

Spec pedagogė Eglė Černiauskaitė

 

Tarnyboje ne tik vertiname vaikus, nustatome jų specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduojame reikiamą švietimo pagalbą, skiriame pritaikytą arba individualizuotą ugdymo programą, bet ir stebime specialiųjų poreikių vaiko daromą pažangą. Pastaruoju laiku daug dėmesio skiriame grįžtamajam ryšiui, nes mums svarbu, ar vaikas mokykloje ar darželyje gauna tinkamą pagalbą, ar efektyviai tenkinami jo specialieji ugdymosi poreikiai. Mokinių pasiekimai aptariami derinant švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, VGK pasėdžiuose metodinių dienų metu. Siekiant specialiųjų poreikių mokinių sėkmingo mokymosi, rugsėjo mėnesį buvo skaitytos paskaitas švietimo įstaigose, konsultavau mokytojus pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų rengimo klausimais.

Pastaruoju metu kvalifikaciją kėliau informacinių technologijų taikymo srityje. Įgytomis žiniomis ir savo patirtimi dalinuosi specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniame būrelyje. Esu pristačiusi autorines skaitmenines mokymo ir vertinimo priemones, kuriomis sėkmingai naudojasi rajono logopedai ir specialieji pedagogai. Esame numatę bendras veiklas, kūrybines dirbtuves, kuriose sieksime gilinti žinias apie informacinių technologijų taikymą mokant specialiųjų poreikių mokinius. Šios inovatyvios priemonės padeda ne tik motyvuoti mokinius, bet ir siekti mokymosi, lavinamųjų tikslų.

Pasinaudodama  proga norėčiau padėkoti mokytojams už jų atidumą specialiųjų poreikių vaikams, už gilinimąsi į vaiko situaciją, už teikiamą pagalbą, kūrybiškumą, nuoširdumą.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close