Tarybos posėdyje patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Pirmajame 2023 m. Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai, kurie išnagrinėjo 20 sprendimų projektų.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas ir 2023 m. biudžetas

Strateginiame veiklos plane pateikiama Prienų r. savivaldybės vizija, misija, informacija apie veiklos prioritetų įgyvendinimą ir svarbiausius darbus, septynios strateginio veiklos plano programos bei jų koordinatoriai, pateikiamas bendras lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius bei programų aprašymai. Į planą įtrauktos naujos priemonės: Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programoje – „Apsaugoto būsto paslauga“, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programoje – „Humanitarinė pagalba“ bei „Trūkstamų specialistų pritraukimas į Prienų rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas“. Investicijų programoje daugiau kaip 10 naujų priemonių, susijusių su rengiamu Regiono plėtros projektu: „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas“, „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“, „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje“, „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Prienų m., stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“, „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“, F. Vaitkaus g. 4, Prienai, modernizavimas“, „Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokomųjų dirbtuvių pastato modernizavimas“, „Prienų rajono savivaldybės administracijos pastato modernizavimas“, „Prienų seniūnijos pastato modernizavimas“, „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų plėtra Prienų rajono savivaldybėje, įsteigiant DS skyrių“, „Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos namo-muziejaus tvarkyba“, „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklo įrengimas Sodų g. 1–33, Pakuonyje.

Balsų dauguma patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2023 m. biudžetas su pakeitimais:
biudžeto pajamų planas – 40 569 200 Eur  ir 1 307 300 Eur praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų dalis (iš viso 41 876 500 Eur), išlaidos (asignavimai) – 41 876 500 Eur.

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaickauskas pasidžiaugė, kad (kaip ir pernai metais – past.) pavyko patvirtinti subalansuotą biudžetą ir didesnį finansavimą visoms sritims. Anot mero, daugiau lėšų skirta kultūrai, švietimui, socialinei sričiai, kelių tvarkymui, mėgėjiškam sportui, turizmo sričiai, bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimo projektams. Nemažai suplanuota lėšų ir viešųjų pastatų – kultūros, švietimo ir kitų įstaigų remontui. Patvirtintas finansavimas naujai sričiai – trūkstamų specialistų pritraukimui į savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas. Taip pat šiais metais (pirmą kartą tvirtinant biudžetą) užtikrintas finansinis krepšelis visų metų atlyginimams biudžetinių įstaigų darbuotojams. Pasak mero, jeigu įstaigos racionaliai naudos lėšas, atlyginimams jų neturėtų pritrūkti. O jeigu sutaupys, tai galės panaudoti kitiems įstaigų poreikiams. Meras abejojo, ar užteks lėšų komunalinėms išlaidoms, nes energetinius kainų pokyčius sunku prognozuoti, bet tokie klausimai bus svarstomi per biudžetinius metus.

Meras pasidžiaugė, kad verslas Prienų krašte dirba gerai ir prisideda prie biudžeto pajamų surinkimo, todėl sutaupyti virš milijono eurų perkelti į šiuos metus, o tai padėjo patvirtinti subalansuotą biudžetą.

Savivaldybės vadovas vylėsi, kad ir šiais metais pavyks sėkmingai vykdyti pajamų surinkimo planą ir prireikus biudžetą tikslinti.

Patvirtinta Kontrolės komiteto veiklos programa, savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokestis

Bendru sutarimu patvirtinta Tarybos Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos programa.

Taryba nustatė Prienų r. savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokestį nuo 2023 m. sausio 1 d.: pritaikytas 1,00 didesnis koeficientas, neviršijant pareigybei nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento.

Švietimas

Patvirtintas Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo, veiklų organizavimo, vykdymo priežiūros ir atsiskaitymo už vykdytas veiklas tvarka.

2022 m. gruodžio 29 d. Prienų r. savivaldybei perdavus Jiezno gimnazijai mikroautobusą, gimnazijai papildomai patvirtinta 1 vairuotojo etatinė pareigybė.

Turto klausimai

Taryba atleido UAB „Matula“ nuo 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio (3692,00 Eur) už bendrovei priklausančius pastatus, esančius Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Pažymėta, kad įmonė vieną pastatą leidžia nemokamai naudoti labdaringai veiklai.

Taryba perdavė neatlygintinai Lietuvos Raudonajam Kryžiui Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, skirtą humanitarinei pagalbai teikti – trifazį generatorių „Perform 7500 T C5, SDMO“ (6,5 kW), kurio vertė – 1 950,00 Eur. Generatorius kartu su kita humanitarine pagalba bus pristatytas į Ukrainą.

Taryba pritarė siūlymui nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, sugedimo valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą – 5 balsadėžes, kurias naudojo Prienų r. savivaldybės administracija ir Balbieriškio seniūnija.

Tarybos sprendimu Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai ir Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas (spintos, spintelės, stalai ir kt.).

Pakeistas rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T3-254 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ priedas. Siekiant padidinti UAB „Prienų vandenys“ įstatinį kapitalą ir užtikrinti tinkamą turto priežiūrą, įstaigai perduotas eksploatuoti Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: vandentiekio bokštas, kiemo statiniai, esantys Pakuonio sen. Ašmintos k., taip pat vandentiekio tinklai, esantys Jiezno sen. Vėžionių k.

Aplinkosaugos ir kapinių tvarkymo klausimai

Taryba pakeitė savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles, aprašus, susijusius su kapinių priežiūra. Sprendimu siekiama įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, patikslinti kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų sąrašą.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. ataskaitą ir šios programos 2023 m. priemonių planą. Pažymėta, kad 2022 m. iš programos lėšų aplinkos apsaugos priemonėms buvo panaudota 155 736 Eur. 2023 m. programos priemonių plane numatyta 225 169 Eur.

Socialiniai ir sveikatos priežiūros klausimai

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planas. 2023 m. socialinėms paslaugoms numatoma išleisti 2151,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 1730,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, 154,5 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų lėšų. Lėšos numatytos 2023 m. savivaldybės biudžete.

Suderintos Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainos, taip pat patvirtintos Jiezno paramos šeimai teikiamų paslaugų ir VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos.

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaita, kurioje pateikti pagrindiniai savivaldybės gyventojų sveikatą atspindintys rodikliai, jų dinamika ir pateiktos rekomendacijos bei prioritetinės kryptys savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms. Ataskaitoje pažymima, kad Prienų rajone 2021 m. pradžioje gyveno 25148 gyventojai, 2020 m. – 25636 gyventojai. Nuo 2020 m. iki 2021 m. gyventojų skaičius sumažėjo 488 gyventojais. Prienų rajone 2021 m. vyrai sudarė 47 proc., o moterys – 53 proc. Prienų mieste gyveno 38,9 proc., kaime – 61,1 proc. gyventojų. 2021 m. vaikai iki 17 m. amžiaus sudarė 15,8 proc. visų Prienų rajono gyventojų, 18–44 m. – 30,7 proc., 45–64 m. sudarė 31,1 proc. ir nuo 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys – 22,4 proc. Prienų rajono demografinė būklė, kaip ir visos Lietuvos, nėra palanki – mažėja gyventojų skaičius (emigruoja įvairaus amžiaus asmenų), sensta visuomenė, trumpesnė vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Gyventojų skaičiaus pokyčiams įtakos turėjo sergamumas bei mirtingumas nuo COVID-19.

Ataskaitoje išskiriamos sritys, kurioms turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Tai trauminiai įvykiai 65+ m. amžiaus grupėje, nusikalstamumas, susijęs su narkotikais, prevencinės programos (gimdos kaklelio, širdies ir kraujagyslių ligų, storosios žarnos vėžio, krūties vėžio ir vaikų dantų silantavimo).

Pritarus Prienų r. savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo“ pakeitimui, VšĮ Prienų ligoninė nuo 2024 m. sausio 1 d. atliks centrinės perkančiosios organizacijos  funkcijas ir viešojo pirkimo procedūras Prienų rajono sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Prienų r. savivaldybė, ir Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vardu.

Prienų r. savivaldybės informacija

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close