Tarybos posėdyje priimti 26 sprendimai

Vasario 24 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Darbotvarkėje buvo pateikti 29 sprendimų projektai. Trijų klausimų svarstymas atidėtas.

Posėdžio pradžioje frakcijos „Naujasis kelias“ seniūnas G. Bartulis informavo, kad vietoje Tarybos nario mandato atsisakiusio V. Kupsto prie frakcijos prisijungė A. Deltuvienė.

Trijų sprendimų projektų svarstymas atidėtas kitam posėdžiui

Mero siūlymu iš darbotvarkės buvo išbrauktas ir kitam posėdžiui atidėtas Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvirtinimas.

Po diskusijų buvo pritarta Tarybos nario A. Narvydo siūlymui atidėti sprendimo dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo priėmimą, nes projekte pastebėta netikslumų. A. Narvydas pažadėjo padėti parengti kokybišką dokumentą.

Svarstant Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą, Tarybos nariai pateikė nemažai pasiūlymų. Dėl to buvo nutarta projekto svarstymą atidėti iki kito posėdžio.

Pritarta Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitai

Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas išorės audito ir kontrolės funkcijas, nurodančias prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Vadovaudamasi Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, Kontrolės ir audito tarnyba 2021 metais atliko 2020 metų Prienų rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą ir įvertino biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2019 metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse ir pateikė pasiūlymus, kaip taisyti pastebėtus trūkumus.

Iš Tarybos pasitraukus V. Kupstui, pakeistos dviejų komitetų sudėtys. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete vietoj jo dirbs A. Deltuvienė, Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete – M. Rukas.

Įgyvendinant LR švietimo įstatymo nuostatas, nuo kovo 1 d. netekusiais galios pripažinti 2015 m. spalio mėnesį ir 2018 m. spalio mėnesį priimti Tarybos sprendimai dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Sprendimai, susiję su savivaldybės turto valdymu

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles. Po diskusijų buvo pritarta, kad Tarybai priėmus sprendimą dėl viešo nuomos konkurso, sprendime nustačius turto nuomos būdus, komisija viešą turto nuomos konkursą pradeda organizuoti ir vykdyti. Šis sprendimas yra susijęs su savivaldybei valstybės perduoto nekilnojamojo turto (pastatų, lėktuvų, sklandytuvų ir kitų orlaivių ar jų dalių) nuoma.

Taryba pritarė sprendimui perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą – kompiuterį ir virtualios realybės akinius su komponentais (kurių vertė – 5074 eurų) ir jį perduoti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Prieš terminą buvo nutrauktos Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartys, sudarytos su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (Biuru) ir Želkūnų kaimo bendruomene.

Atnaujinus nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą pasikeitė negyvenamųjų patalpų indeksai, taip pat patikrinus vietoje Biuro naudojamas patalpas, paaiškėjo, kad sutartyse įrašytos ir patalpos, kuriomis Biuras nesinaudoja ir niekada nesinaudojo. Dėl to buvo priimtas sprendimas patalpas, esančias Revuonos g. 4, Prienų m., kurių plotas 15,39 kv. m, grąžinti Prienų rajono savivaldybės administracijai. Dėl to pasikeitė VšĮ Prienų rajono PSPC valdomų patalpų plotas iki 634,13 kv. m.

Želkūnų kaimo bendruomenė kartu su Prienų vietos veiklos grupe vykdo vietos projektą, kurio kontrolės laikotarpis tęsiasi ilgiau, negu galioja tarp Prienų rajono savivaldybės ir Bendruomenės pasirašyta sutartis, galiojanti iki 2025-05-18.

Taryba pritarė, kad Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas būtų perduotas valdyti ir naudoti panaudos teise: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 114,22 kv. m patalpų (Revuonos g. 4, Prienų m.), Želkūnų kaimo bendruomenės naudojamas nekilnojamas turtas (Liepų g. 1, Vyšniūnų k., Stakliškių sen.) ir bendruomenei „Jiestrakis“ priklausantis pastatas (kultūros namai), esantis Jiesios g. 28, Jiestrakio k., Šilavoto sen.

Po diskusijų buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų (2022–2024 m.) prioritetinių objektų sąrašas. Projektams įgyvendinti bus naudojamos Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Europos Sąjungos fondų ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Sąraše – objektai, kurie bus kapitališkai remontuojami.

Patvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų įstatai ir Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Taryba patvirtino VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Prienų ligoninės, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus. Taip pat buvo sudarytos šių pirminės sveikatos priežiūros centrų centro stebėtojų tarybos.

Patvirtintas pakeistas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Patvirtinus aprašo pakeitimus, bus aiškiai įvardyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatantys subjektai (seniūnijose Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai), reglamentuota socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo tvarka, aprašytas atokvėpio paslaugos teikimas, kuris galės būti organizuojamas kaip socialinės priežiūros paslaugų teikimas (pagalbos namuose paslaugos) ir (arba) socialinė globa, kuri organizuojama teikiant dienos (asmens namuose) ir (arba) trumpalaikę socialinę globą. Aprašas atitiks socialinių paslaugų poreikio nustatymą reglamentuojančius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktus.

Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimai. Priėmus sprendimą, aprašas papildytas skyriumi, kuriame nustatyta mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą tvarka. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą taikomos pagalbos į namus, dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose, bei trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos.

Pritarta kitiems aktualiems sprendimams

Taryba patvirtino Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus. Nuostatuose numatyta reklamos kaina, nustatytos zonos, pagal kurias skirstomi reklamos įkainiai.

Posėdyje pritarta, kad būtų kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl aštuonių kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, patikėjimo teise valdomų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise. Sklypai yra Jiezne ir Jiezno seniūnijoje.Nustatyta, kad šie žemės sklypai, perduoti Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise, bus naudojami susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, t. y. gatvėms ir vietiniams keliams.

Pritarta, kad Pakuonio seniūnijos Pašventupio kaimo (kodas 23928) Beržų gatvė būtų priskirta Pakuonio seniūnijos Pašventupio kaimui (kodas 77854). Pakeitimų prireikė pasikeitus seniūnijos riboms, kai vienoje seniūnijoje atsirado du vienodo pavadinimo kaimai. Priėmus sprendimą atsiras galimybė Pašventupio kaimo (kodas 77854) žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, ir pastatams, pastatų kompleksams suteikti (pakeisti) adresus, nustatant jų priklausomybę gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso koordinates.

Taryba pritarė patikslintai Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programai ir Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimams. Numatyta, kad Kaimo plėtros rėmimo komisijos pirmininką, komisijos narių skaičių nustato ir juos skiria Prienų rajono savivaldybės taryba, o pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių posėdyje renka jos nariai paprasta balsų dauguma.

Pasitraukus V. Kupstui iš Prienų rajono savivaldybės tarybos narių ir Kaimo plėtros rėmimo komisijos pirmininko pareigų, buvo pakeista Kaimo plėtros rėmimo komisijos sudėtis. Komisijoje vietoje V. Kupsto dirbs Tarybos narys M. Rukas. komisijos pirmininkė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja L. Jakinevičienė.

Pateikta informacija apie Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2021 m.

Posėdžio pabaigoje buvo pateiktas informacinis pranešimas apie Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2021 m. Ataskaitoje įvertinta į programą įtrauktų Prienų rajono savivaldybės planuojamų veiksmų įgyvendinimo eiga ir suplanuotų programos efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimas. Programa įgyvendinama pagal tris priemones:

„Miestų pagrindinių viešųjų erdvių sutvarkymas, didinant jų lankomumą (sudarant prielaidas šiose teritorijose įsikurti naujoms, paslaugas gyventojams teikiančioms įmonėms, esamoms įmonėms plėsti savo veiklą)“ – įgyvendinami 7 projektai (iš jų 4 projektai jau įgyvendinti). Įsisavinta 4 136 767,41 eurų (iš 4 387 521,17 eurų) ES lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėta 1 214 573,82 eurų (iš 1 255 498,96 eurų);

„Miestų gatvių atnaujinimas (rekonstrukcija)“ – įgyvendinami 3 projektai (iš jų 1 projektas jau įgyvendintas). Įsisavinta 779 029,69 eurų (iš 1 101 698,91 eurų) ES lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėta 306 292,22 eurų (iš 233 033,83 eurų);

„Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra miestuose“ – buvo įgyvendinamas tik vienas projektas. Įsisavinta ES lėšų 138 493,44 eurų (iš 173 229,92 eurų), Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėta 24 440,03 eurų (iš 30 569,98 eurų).

Tarybos posėdyje supažindinta su Vyriausybės atstovo teikimu dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 6.2 papunkčio ir 47 punktų pakeitimo.

Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorė J. Zailskienė atsakė į Tarybos nario A. Narvydo praeitame posėdyje pateiktus paklausimus.

Kitas Tarybos posėdis numatytas kovo 24 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close