Tarybos posėdyje priimti 27 sprendimai

Liepos 1 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Jie svarstė 27 sprendimų projektus.

Garbės piliečio vardas – Juozui Lukšai-Daumantui

Atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės mero 2021 m. vasario 9 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės siūlymą, Prienų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Prienų miesto garbės piliečio vardas būtų suteiktas Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties) – partizanui, rezistentui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovui užsieniui, vienam garsiausių kovos su okupantais už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą dalyviui.

Šventinis Juozo Lukšos-Daumanto 100-ųjų gimimo metinių minėjimo ir Garbės piliečio vardo suteikimo renginys vyks rugpjūčio 14 d. Veiveriuose.

Prienų krepšinio klubo likimas pakibo ant plauko

Svarstant pritarti ar nepritarti VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai, kilo daug diskusijų. Prienų klubo neberemia buvęs generalinis rėmėjas, klubas turi daug skolų. Ir Tarybos nariai, ir klubo direktorius Adomas Kubilius situaciją pavadino sudėtinga. A. Kubilius sakė, kad yra preliminarių susitarimų su rėmėjais bei žaidėjais, laukiama galutinių susitarimų. Klubo direktorius prisiima atsakomybę dėl susidariusios situacijos, tačiau mano, kad jam pasitraukti ne laikas, nes reikia ieškoti sprendimų. Anot mero Alvydo Vaicekausko, reikia pripažinti, kad klubo finansinė situacija visuomet buvo blogesnė, nei būdavo pateikiama. Matoma ir daug valdymo klaidų. Tikimasi per dvi savaites gauti informaciją, ar klubas susitars su rėmėjais.

A. Kubilius įvardijo, kad norint, jog klubas išsilaikytų ir būtų sukomplektuota komanda, reikia apie 500 tūkst. eurų.

Tarybos nario Egidijaus Visocko teigimu, reikia įvertinti ne tik skolas, bet ir išlaidas už salės nuomą ir pan. bei Tarybai apsispręsti, ar klubas iš viso reikalingas.

Klubo veiklos ataskaitai nepritarė nė vienas Tarybos narys, prieš buvo 16, penki susilaikė.

VšĮ „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai buvo pritarta. Prieš kurį laiką pakeitus įstatus, ši VšĮ vykdys Prienų rajono savivaldybės verslo ir turizmo informacijos centro (VTIC) veiklą. Jau paskelbtas konkursas centro direktoriaus pareigoms užimti, jame dalyvaus du kandidatai. Tikimasi, kad konkursas įvyks ir VTIC rugpjūčio mėnesį pradės veiklą.

Pakeistas strateginis veiklos planas ir biudžetas

Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 1, 2, 4 programų pakeitimui ir paredaguotam jų išdėstymui.

Nebuvo prieštaraujančių ir Prienų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimui. Biudžeto pajamos padidėjo 498 500 eurų: Europos Sąjungos lėšos – 74 700 eurų, kita tikslinė dotacija – 19 900 eurų, dotacija 2020 metų negautoms pajamoms kompensuoti – 403 900 eurų. Pajamos buvo paskirstytos programoms.

Vienbalsiai buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausias leistinas pareigybių skaičius ir suderintas Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų darbo laikas.  

Priimti su turto valdymu susiję sprendimai

Taryba pritarė, kad Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti būtų perimtas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomas materialusis turtas (elektroninio žodyno kopijos, žodyno 8-osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencijos). Perimtas turtas bus perduotas „Žiburio“ gimnazijai ir „Revuonos“ pagrindinei mokyklai.

20 metų valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis savarankiškosioms funkcijoms (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai) vykdyti Balbieriškio, Jiezno, Prienų ir Veiverių PSPC perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas – 9 portatyviniai pulsoksimetrai „CreativeMedical SP-20“ .

Taryba pritarė, kad neskelbiamų derybų būdu būtų nupirktas nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas, tvartas, kluonas ir kiti kiemo statiniai), esantis Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen. Pirkinio kaina – 9660 eurų. Tai bus socialinis būstas, kuriame jau gyvena penkių asmenų šeima.

Suformuoti dviejų Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų turtiniai vienetai. Pastatai yra Pikelionių kaime (Stakliškių sen.) ir Kęstučio g. (Prienų m.).

Taryba pritarė, kad prieš terminą būtų nutrauktos Prienų rajono savivaldybės turto (mokyklinių autobusų) panaudos sutartys su Balbieriškio ir Išlaužo pagrindinėmis mokyklomis bei Jiezno ir „Žiburio“ gimnazijomis. Vėliau šie autobusai mokykloms bus perduoti valdyti pagal patikėjimo sutartis.

Nauja redakcija išdėstytas 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 2 priedas.

Taryba pritarė, kad būtų nurašytas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas: administracinis pastatas, esantis J. Basanavičiaus g. 11, Jiezno m., ir šaudykla, esanti Mokyklos g. 10, Užuguosčio k., Stakliškių sen. Pastatai bus nugriauti, o teritorijos sutvarkytos.

Leista išnuomoti 10 metų laikotarpiui Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 18 katilinių –šilumos gamybos ir tiekimo veiklai vykdyti. Patvirtinus kainas bus skelbiamas turto nuomos konkursas.

Patvirtintas gatvių ir kelių sąrašas, pakeistas atliekų turėtojų sąrašas, pritarta sutarties pasirašymui

Tvirtinant Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, Tarybos narys Audrius Narvydas pasiūlė klausimo svarstymą atidėti, nes jame yra nesamų kelių ir gatvių. Su tuo nesutiko Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, kurio teigimu, sąrašas yra „gyvas“, jis yra nuolat keičiamas.

Atidėjimui pritarė tik trys Tarybos nariai. Kad sprendimo projektas būtų priimtas pritarė 17 Tarybos narių, penki susilaikė.

Patvirtintas Kelių ir gatvių įtraukimo į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašas. Patvirtinus šį sprendimo projektą ir nustačius kelių (gatvių) įtraukimo į minėtą sąrašą ir išbraukimo iš jo kriterijus bus aiški vietinės reikšmės kelių (gatvių) įtraukimo į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ar išbraukimo iš jo tvarka.

Patikslintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo duomenys atnaujinti atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registre pateiktą informaciją apie Lietuvos partizanų užkasimo vietą – kapus, esančius Šilavoto k., Kultūros vertybių registre pateiktą informaciją apie Lietuvos partizanų užkasimo vietą ir kapus, esančius Gedimino g., Jiezno m., ir Lietuvos partizano Juozo Karalevičiaus kapą, esantį Jaunonių kapinėse, Jaunionių k., Stakliškių sen.

Taryba pakeitė Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu„Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“. Pakeitimai yra susiję su kremuotų žmogaus palaikų laidojimu.

Pakeistas Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašas. Seniūnų teikimu nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokesčio atleisti gyventojai, kuriems dėl blogos būklės kelių nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų. Į sąrašą įtraukti ir tie gyventojai, kuriems atsirado galimybė teikti šią paslaugą. Taip pat patikslintos pasikeitusios būstų savininkų pavardės.

Posėdyje dalyvavęs Alytaus RATC direktorius Algirdas Reipas, atsakydamas į klausimą, kodėl atliekų surinkėjai neįsigyja mažesnio automobilio, kuriuo galėtų važiuoti siauresnėmis gatvėmis ir keliais, sakė, kad tai ekonomiškai neapsimoka, nes Prienų savivaldybėje tokios paslaugos poreikis yra nedidelis, o automobilio pirkimo kaina būtų įskaičiuota visiems paslaugų gavėjams, todėl tikslingiau gyventojams suteikti nuolaidas. Jam pritarė ir meras.

Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos sutarties pasirašymui. Šių metų sausio mėnesį buvo sudaryta pirkimo „Prienų rajono ir Birštono savivaldybių teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimas“ pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas – UAB „Kauno švara“. Pasak Alytaus RATC direktoriaus A. Reipo, tikimasi, kad naujasis paslaugos teikėjas tenkins gyventojų poreikius, teiks kokybiškas paslaugas ir tenkins visų lūkesčius.

Manoma, kad IAB „Kauno švara“aptarnaus 70 proc. vartotojų, o 30 proc. aptarnaus Alytaus RATC. Taip, anot A.Reipo, bus sutaupomi kaštai ir tai lems optimaliausią kainą vartotojui.

Pasirašius sutartį, ji įsigalios po pusės metų.

Priimti ir kiti sprendimai

Tarybos pritarimu valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – 5 mokykliniai autobusai – perduoti Balbieriškio pagrindinei mokyklai (du autobusai), „Žiburio“ gimnazijai, Išlaužo pagrindinei mokyklai, Jiezno gimnazijai.

Pritarta, kad 11 Prienų rajono savivaldybės socialinių būstų būtų nuomojami kaip savivaldybės būstai rinkos kainomis.

Taryba pritarė, kad būtų kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl trijų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, patikėjimo teise valdomų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise. Sklypai yra Prienų mieste (plotas – 0,4932 ha), Sodo g. 34, Jiezno mieste (plotas – 3,2862 ha) ir Jiezno mieste (plotas – 3,7332 ha). Perdavus sklypus Prienų rajono savivaldybeivaldyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, būtų paprasčiau įteisinti žemės sklype įgyvendintų projektų sprendinius (t. y. kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų viešajam poilsiui skirtų objektų įrengimą).

Taryba pripažino, kad buvęs Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinės nuobaudos jam nutarė neskirti, nes nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatytas 6 mėnesių senaties terminas.

Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai buvo supažindinti su Vyriausybės atstovo teikimu, susijusiu su 2019 m. birželio 27 d. sprendimu, dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą. Siūloma šį sprendimą pakeisti.

Tarybos narys A. Narvydas pateikė paklausimą dėl galimybės susigrąžinti UAB „Prienų energija“ gautas papildomas pajamas už 2013–2016 metus.

Kitas Tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 26 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close