Tarybos posėdyje pritarta 22 sprendimų projektams

Prienų rajono savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Darbotvarkėje buvo numatyta apsvarstyti 25 klausimus. Trijų klausimų svarstymas atidėtas. Klausimai, susiję su Prienų krepšinio klubu, atidėti dėl pranešėjo ligos. Nesvarstytas ir Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių papildymo projektas, nes jame pastebėta trūkumų.

Ataskaitoms pritarta

Visi Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Priešgaisrinę tarnybą sudaro 6 ugniagesių komandos: Balbieriškio, Jiezno, Pakuonio, Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių. Tarnybos viršininkas J. Kvietkauskas, atsakydamas į Tarybos narių klausimus, patvirtino, kad pernai i sumažėjo gaisrų – 2019 m. gauti 609 iškvietimai, 2020 m. – 441. Ugniagesiams padeda ir savanoriai: 48 yra pasiruošę padėti gesinant gaisrus, 28 užsiimti švietėjiška veikla. Pasak J. Kvietkausko, 2019 m. savanoriai gaisrus gesinant nedalyvavo, tačiau 2020 m. dalyvavo gesinant šešis gaisrus. Viršininko teigimu, savanoriai ypač gelbsti, kai pamainoje dirba tik vienas ugniagesys.

Nebuvo prieštaraujančių ir pritariant uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai. Tarybos narys A. Narvydas sakė, kad įmonė yra matoma, daugiaprofilinė, vykdanti daug veiklų. Jis ragino pasitempti prižiūrint želdinius ir pasigedo daugiau elektroninių paslaugų. Įmonės vadovas A. Valatka patikino, kad jau baigiamas kurti naujas internetinis puslapis ir greitai savitarnos skiltyje bus galima peržiūrėti sąskaitas ir atsiskaityti, o siekiant tobulinti aptarnavimo kokybę, jau po kelių dienų pokalbiai bus įrašinėjami. G. Bartulis padėkojo, kad kapinėse atsirado laistytuvų. Už puikų darbą padėkojo ir R. Zablackienė. Ji sakė, kad ši įmonė yra savivaldybės rankos, akys ir patys pirmieji pagalbininkai visose ūkinėse veiklose.

Pritarta ir akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai. Atsakydamas į klausimą, ar XXI amžiuje negalima išvengti situacijos, kai vasarą gyventojai 10 dienų paliekami be karšto vandens, direktorius R.  Blaževičius paaiškino, kad tada, kai prietaisai vežami metrologinei patikrai, būtinas ilgesnis (iki 10 dienų) laikotarpis. Jis patikino, jog dažniausiai daugiabučių gyventojai be karšto vandens lieka vieną, dvi ar tris dienas.

Po klausimų apie vandens ir nuotekų trasų plėtrą visi Tarybos nariai pritarė uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.  

Be diskusijų buvo pritarta Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.

Pritarta biudžeto pakeitimams, siūlymui imti paskolą

Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto pakeitimui. Biudžetas pasipildė 179,4 tūkst. eurų (ES fondų lėšos – 93,1 tūkst. eurų, kita tikslinė dotacija – 3,9 tūkst. eurų, praeitų metų biudžeto lėšų likutis – 82,4 tūkst. eurų). Šios pajamos skirtos paskoloms padengti (82,4 tūkst. eurų) ir vykdomiems projektams (44,2 tūkst. eurų ir 54,8 tūkst. eurų). Taip pat bus atlikti biudžeto pakeitimai, nesusiję su biudžeto pajamomis ir išlaidomis.

Leista imti 65 tūkst. eurų paskolą vykdomam investicijų projektui „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės kapitalinis remontas“ finansuoti. Visa projekto vertė – beveik 165 tūkst. eurų. Savivaldybė yra įsipareigojusi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apmokėti visas su projektu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia skiriamas projekto finansavimas.

Patvirtintas reorganizavimo tvarkos aprašas, Prienų meno mokyklos pareigybių skaičius

Tęsiant Jiezno muzikos mokyklos ir Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo – prijungimo prie Prienų meno mokyklos procedūras, patvirtintas reorganizavimo tvarkos aprašas ir Prienų meno mokyklos nuostatai.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Prienų meno mokyklą (prijungus prie jos Prienų r. Jiezno muzikos mokyklą ir Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokyklą), keičiasi Prienų meno mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Patvirtintas po reorganizavimo veiksiančios Prienų meno mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 45,33 (iš jų 33,83 – mokytojų pareigybės; 11,5 – ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtos pareigybės).

Atsakydamas į Tarybos narių klausimus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas paaiškino, kad po reorganizavimo pedagoginių darbuotojų etatų skaičius nesikeis, 4,5 etato sumažės administracijos ir aptarnavimo darbuotojų skaičius. Kadangi darbą paliekantiems darbuotojams reikės mokėti išeitines kompensacijas, kiek šiais metais pasikeis Prienų meno mokyklos biudžetas – paaiškės vėliau. Planuojama, kad ateityje per metus bus sutaupoma po 76,6 tūkst. eurų.

Pritarta turto valdymo klausimams

Tarybos nariai sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą (kompiuterius, elektronines knygas ir kt.). Šis turtas bus perduotas švietimo įstaigoms.

Nebuvo prieštaraujančių, kad Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomas turtas – kompiuterinė įranga.

Prienų rajono savivaldybės tarybai 2021 m. balandžio 29 d. priėmus sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro“, viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdytas turtas perduotas viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui bei nutrauktos su viešąja įstaigaStakliškių pirminės sveikatos priežiūros centru pasirašytos Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartys, pagal kurias perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas.

Pakeistas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ papunktis – ištaisyta techninė klaida (buvo nurodytas klaidingas Stakliškių gimnazijos plotas).

Taryba pritarė, kad būtų patikslintas ir papildytas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“. Buvo ištaisyta techninė klaida (buvo neteisingai nurodytas patalpų indeksas ir plotas) bei pagal Prienų KLC prašymą leista išnuomoti pagalbinę patalpą. Nuomos kaina – 2 eurai/m2.

Patvirtinta nauja šilumos kaina

Balsų dauguma (15 pritarus, 2 ne, 4 susilaikius) Taryba pritarė, kad AB „Prienų šilumos tinklai“ būtų nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be PVM).

Apskaičiuota projektinė šilumos kaina – 5,77 ct/kWh (įvertinus papildomas dedamąsias), palyginti su dabar galiojančia (apskaičiuota taikant 2021 m. kovo mėn. kuro kainas) kaina, didėja nuo 5,57 ct/kWh iki 5,77 ct/kWh, pokytis 0,20 ct/kWh. Kaina nurodyta be PVM (gyventojams taikomas 9 proc. PVM, įmonėms – 21 proc. PVM).

Taryba leido Prienų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikytą automobilį, kurio vertė būtų ne didesnė kaip 50 tūkst. eurų (su PVM).

Įsteigta mobilioji biblioteka užtikrins bibliotekos paslaugų prieinamumą tose kaimiškose Prienų rajono savivaldybės vietovėse, kur gyvena mažai gyventojų ir neteikiamos stacionarios bibliotekinės paslaugos. Bibliobusas geografiškai nutolusiems vartotojams teiks kultūros sklaidos, edukacines ir kt. paslaugas, užtikrins galimybes naudotis kompiuterine įranga ir interneto ryšiu, t. y. sukurs prielaidas naudotis nuotolinėmis ne tik Prienų rajono savivaldybės, bet ir kitomis viešosiomis paslaugomis, tokiomis kaip e. valdžia, e. sveikata ir kt.

A. Narvydas siūlė klausimo svarstymą atidėti – įsitikinti, ar bibliobusas tikrai žmonėms reikalingas. Mero A. Vaicekausko, vicemerės L. Jakinevičienės ir Tarybos narės R.Zablackienės teigimu, kitų savivaldybių patirtis parodė, kad biobliobusas reikalingas.

A. Narvydo pasiūlymui nebuvo pritarta (jį palaikė 4Tarybos nariai, 2 susilaikė).

Balsų dauguma (16 – už, 6 – susilaikė) sprendimo projektui buvo pritarta.

Tarybos nariai pritarė, kad būtų parduoti du – keturių (78,63 kv. m) ir dviejų (39,69 kv. m) kambarių – butai už 34,5 tūkst. ir 1,61 tūkst. eurų. Į klausimą, kodėl taip skiriasi kainos, atsakyta, kad butai yra skirtingose Prienų rajono savivaldybės vietovėse, todėl skiriasi ir rinkos kainos.

Vienbalsiai buvo priimtas sprendimas ir pakeistas Socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas, patvirtintas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Tarybos nariai delegavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėją Vaidą Stasytienę į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę atstovauti Prienų rajono savivaldybės interesams ir būti renkamai į grupės valdymo organus.

Be diskusijų patvirtintas Pasiūlymų dėl Prienų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Posėdžio pabaigoje išklausyta VšĮ Stakliškių sporto klubo 2020 metų veiklos ataskaita, kurią pateikė klubo vadovas R. Katukevičius.

Kitas posėdis numatytas liepos 1 d. Ar jis bus nuotolinis, ar jau bus galima susirinkti gyvai, paaiškės vėliau.

created by dji camera

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close