Meras pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitą

Liepos 8 d. Būdos kaime buvo pradėta  pristatyti Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 m. mero veiklos ataskaita. Tą pačią dieną meras susitiko ir su Jankų kaimo gyventojais. Vėlesnėmis dienomis mero ataskaita pristatyta Antanave, Bagotojoje, Višakio Rūdoje, Jūrės mstl., Ąžuolų Būdoje, Plutiškėse, Bebruliškėse ir Kazlų Rūdoje.

Kartu su meru  ataskaitų pristatyme ir susitikimuose su gyventojais dalyvavo mero pavaduotojas Marius Žitkus bei administracijos direktorė Edita Lukoševičienė. 

Pristatydamas savo praėjusių metų veiklos ataskaitą  meras pasidžiaugė darbais, kuriuos  pavyko nuveikti,  tačiau nevengė paminėti ir tų, kurie padaryti nebuvo.

 „Pirmieji metai buvo sunkūs, darbai pradėti neturint visos reikalingos patirties. Tačiau svarbu, jog išlaikėme pagrindinius rinkimų siekius – atvirumą, skaidrumą, tolygiai besivystančią savivaldybę”, – sakė meras. – Negriovėme ir ankstesnių vadovybių kurtų planų. Juos keitėme, pildėme, tačiau neatmetėme. Savivaldybė tesė darbus ir kūrė naujus projektus (turgaus, kultūros centro, LED apšvietimo, saulės energetikos ir pan.) nesižvalgydama į praeitį ir nekritikuodama jos“.

Po mero ataskaitos pristatymo vyko diskusijos, kurių metu žmonės ir džiaugėsi, ir skundėsi, ir barėsi,  dalinosi savo bendruomenių rūpesčiais, planais ir pasiekimais. Ne visi buvo patenkinti atsakymais, ne visi norai ir pageidavimai gali būti išpildyti, tačiau dauguma žmonių sakė džiaugiasi galimybe betarpiškai pabendrauti su savivaldybės vadovybe ir visada svečiuose jų laukia. 

Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita

Mero institucija

2019 metais balandžio 11 dieną darbą pradėjo Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo taryba. Savivaldybei vadovavo meras M. Varaška. Mero pavaduotoju dirbo M. Žitkus, Administracijos direktore – R. Kneizevičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja – E. Lukoševičienė.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme numatytais Mero įgaliojimais ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos reglamentu, 2019 metais sušaukta 13 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdžių, priimtas 231 sprendimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Meras Savivaldybės interesams atstovavo Lietuvos Respublikos Seime, ministerijose, agentūrose, kitose įstaigose ir institucijose.

Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą dalyvaujant bendruose projektuose, buvo organizuoti oficialūs užsienio miestų-partnerių delegacijų vizitai.

Meras ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės įstaigų – kultūros, Sporto centrų, Bibliotekos – organizuojamuose renginiuose, bendruomenių šventėse, mokyklose vykstančiuose renginiuose, meno kolektyvų koncertuose ir kt. renginiuose.

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai yra informuojami apie mero veiklą, jo vizitus, svarbius susitikimus. Informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje,  socialiniame tinkle Facebook.

Mero fondo lėšų ataskaita

Meras, atstovaudamas savivaldybei šalies viduje ir užsienyje, pagal Tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas. Ataskaitiniu laikotarpiu šio fondo lėšos buvo panaudotos:

 Gėlėms, Savivaldybės tarybos narių, įstaigų darbuotojų jubiliejų ir kitoms progoms –  1255,86 Eur;

 Darbo susitikimų išlaidoms (maisto produktų, nealkoholinių gėrimų pirkimo išlaidos savivaldybės atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, kitiems renginiams) – 2529,55 Eur;

 Reprezentaciniams suvenyrams – 2431,36 Eur;·      

 Socialinėms  iniciatyvoms – 2860,00 Eur;

 Kitoms išlaidoms – 454,91 Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba yra vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri sudaryta iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų.

 Rinkimų komiteto „Jaunoji Sūduva“ atstovai: Liudas Mikalauskas, Sigita Mikalauskienė, Tadas Šalkauskas, Jurgita Šnirpūnaitė, Sandra Stankevičienė, Giedrius Liepinis.    

 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai: Domantas Ozerenskis, Marius Žitkus, MeiritaTamašauskienė, Remigijus Navickas.

 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai: Justinas Kazla, Valdas Kazlauskas, Erika Motiejauskienė, Juozas Rinkevičius.

 Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovai: Aidas Vaišnora, Vida Milda Klimienė, Evaldas Silickas.

 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai: Valdas Kazlas, Vilija Kazlienė, Jolita Merkevičiūtė.

Savivaldybės tarybos komitetai

 Ekonomikos, finansų ir verslo reikalų komitetas.

 Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas.

 Socialinių, sveikatos ir bendruomenių reikalų komitetas.

 Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas.

 Kontrolės komitetas.

Biudžetas

2019 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas sudarė 12 850,2 tūkst. eurų, jis įvykdytas 12 259,1 tūkst. eurų arba 95,4 proc. Didžiausią savivaldybės išlaidų dalį – 48,6 proc. – sudaro švietimas, ekonomikai skirta  14,5 proc., socialinei apsaugai – 14,2 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 11,0 proc.

Projektai ir investicijos

 2019 metais  pateiktas tarptautinis projektas su Seinų savivaldybe, Euroregiono Nemunas Marijampolės ir Suvalkų biurais „Turgus–Targovisko“. Paraiška įvertinta teigiamai.  Planuojama įrengti naują, modernią ir patogią  turgavietę Kazlų Rūdoje.                                                             

 2019 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos parengė projektą dėl kelio Kazlų Rūda–Višakio Rūda rekonstrukcijos, kuriame buvo suprojektuotas ir dviračių takas nuo Kazlų Rūdos iki Jūrės kaimo pabaigos. Po ilgų derybų su Kelių direkcija pasiekta, kad projektas bus koreguojamas ir dviračių takas bus tiesiamas iki pat Višakio Rūdos. Kad būtų priimtas toks sprendimas, Savivaldybei prie projekto įgyvendinimo teks prisidėti 300 000 Eur per dvejus metus.

 2019 metų spalio mėnesį pasirašyta projekto „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto tikslas – didinti Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ veiklos efektyvumą. Projekto metu numatoma įrengti naujo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos – Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ – pastatą ir edukacines erdves bei aprūpinti priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją, taip sukuriant 40 naujų ugdymo vietų. Įgyvendinus projektą, pagerės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas.  Projekto vertė – 471 826,40 Eur.

 2019 metų balandžio mėnesį Kultūros ministerijai buvo pateiktas prašymas įtraukti Kazlų Rūdos kultūros centro investicinį projektą „Kultūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre, esančiame S. Daukanto g. 19 Kazlų Rūda“ į 2020–2022 metų Valstybės investicijų programą. Gruodžio mėnesį Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija patvirtino 2020–2022 m. valstybės kapitalo investicijų paskirstymo sąrašą, į kurį įtraukė ir Kazlų Rūdos kultūros centro investicinį projektą. Projekto vertė – 2 868 000,00 Eur.

 Žuvininkystės verslo ir bendruomenės poreikiams gerinti vykdomas projektas, kurio įgyvendinimo metu planuojama atlikti apie 0,90 km griovio perteklinių sąnašų šalinimą bei įrengti pėsčiųjų taką, apšvietimą ir tvorą aplink multifunkcinę sporto aikštelę.  2019 m. vyko paraiškos tikslinimas, derinimas. Projekto vertė – 96 065,00 Eur.

Švietimas

Nuo 2019 m. spalio mėnesio mokyklos pradėjo dirbti atsakingiau. Iki tol vaikų ugdymo tąsa aukštesnėje pakopoje (pvz. iš pradinės 4 klasės į pagrindinės 5 klasę) buvo pačių tėvų ir vaikų reikalas. Kur ir kaip tęsis vaiko ugdymas švietimo įstaigų vadovai nesigilindavo.

 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Vaiko ugdymo tęstinumo užtikrinimo savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas, kuris padeda užtikrinti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaiko teisėtų atstovų teisę rinktis švietimo įstaigą, kai jų vaikai baigia priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, ir planuoti vaiko ugdymą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose. Aprašas įpareigoja švietimo įstaigų vadovus mokslo metų pabaigoje atlikti mokinių, baigiančių atitinkamą ugdymo programą, tėvų apklausas ir pateikti jų rezultatus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus institucijoms. Remiantis apklausų rezultatais švietimo įstaigų vadovai galės bendradarbiauti įgyvendinant tėvų pasirinkimus. Iš anksto rodysime dėmesį vaikų lavinimosi ateičiai.

Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė parengė Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projektus, kuriuos raštu pateikė svarstyti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms. Mokyklų pertvarka siekiama spręsti išvardintas problemas ir įgyvendinti išvardintus tikslus:

 Mažas ir toliau mažėjantis moksleivių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

 Geriausių ugdymo specialistų atrankos ir visų ugdymo specialistų teisės gauti darbo pasiūlymą; 

 Bendros švietimo sistemos dalyvių (administracijos, pedagogų) veiklos atsakomybės; 

 Sprendimų priėmimo kolegialumas ir tinklo dalyvių – skyrių interesų paisymas; 

 Bendrų finansinių, ūkinių pajėgumų kompetencijų centro sukūrimas;

 Bendros pavėžėjimo sistemos valdymas ir vykdymas; Centralizuotos maitinimo sistemos kūrimas ir vykdymas; Bendras investicijų fondas;

 Viešųjų poreikių ir pirkimų konsolidavimas;

 Švietimo įstaigų ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų nomenklatūros elektronizavimas;

 Nereikalingų, nebūdingų švietimo funkcijoms veiklų atsisakymas.

Dėl 2020 metais pasaulį sukausčiusio COVID-19 viruso ir visų su tuo susijusių pasekmių, mokyklų pertvarkos planas atidėtas 2021 metams.

 Lopšelių-darželių paslaugos plečiamos gyvenvietėse. Vietoje pagrindinio ugdymo grandies, Savivaldybė suplanavo lėšas 2020 m. biudžete (50 000 Eur) mokyklų patalpų pertvarkymui pagal higieninių normų reikalavimus visos dienos lopšelių-darželių steigimui (iki 15 vaikų kiekvienoje grupėje ir apie 60 papildomų vietų iš viso).

 Planuojama, kad lopšeliai-darželiai savo veiklas vykdys Antanavo, Bagotosios, Jankų ir Plutiškių seniūnijose.

Socialinė apsauga ir sveikata

 2019 metais Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, įgyvendindamas institucinės globos pertvarką Lietuvoje, ES lėšomis įgyvendino projektą ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje, pagal jų poreikius teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo paslaugas bei pagalbos priimant sprendimus paslaugas. 2020 metais Kazlų Rūdos savivaldybėje planuojama pirkti du sklypus ir juose statyti naujus grupinio gyvenimo namus ir socialines dirbtuves. 

 Modernizuotos keturios Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (VšĮ „Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras“, UAB „Šuolis pirmyn“, IĮ „Rasuolės Klusevičienės ambulatorijos“ ir UAB „Jūsų sveikata“) ir jų infrastruktūra.  Atnaujintos patalpos, įsigyta medicinos ir kita įranga, tikslinės transporto priemonės, modernizuotas DOTS kabinetas, projekto partnerių patalpos pritaikytos neįgaliems. Projekto vertė – 130 409,42 Eur. Liko  įgyvendinti PSPC veiklą (odontologijos kabineto įsigijimas).

 Už 75 497,95 Eur skaitmenizuotas Kazlų Rūdos ligoninės rentgeno aparatas.

Verslo aplinka

 Savivaldybės svetainėje www.kazluruda.lt  sukurtas aktyvusis skydelis „Parduok Kazlų Rūdai“. 19-kos  mūsų savivaldybės perkančiųjų organizacijų pirkimų planai ir šimtai įvairiausių planuojamų pirkimų tapo vieši ir pasiekiami visiems, kurie norėtų dalyvauti ir pasiūlyti savo teikiamas prekes ar paslaugas. Kasmet savivaldybė ir jos valdomos perkančiosios organizacijos perka prekių, darbų ir paslaugų maždaug už 2 mln. Eur. Verslo labui nurodome ir visų perkančiųjų organizacijų atstovų kontaktus. Kokios naudos tikisi savivaldybė?  Didesnės pirkimų konkurencijos, skaidrumo, atvirumo ir atitinkamai mažesnės kainos arba geresnės kokybės.

 Atgaivinome verslo,  ūkininkų bendruomenių ir savivaldybės dialogą. Pateikėme ir aptarėme 10 bendradarbiavimo pasiūlymų. Tarp jų – ateityje drauge priimti sprendimus dėl vietos mokesčių ir kurti realią vietos verslo atstovybę/bendruomenę.

 Priimti ir esminiai mokesčių pakeitimai – perpus mažesnis turto mokestis smulkioms įmonėms. Sudarytos sąlygos verslui, ūkininkams susigrąžinti 50 proc. turto mokesčio nuo suteikiamos paramos dydžio bendruomenių, savivaldybės įstaigų visuomeninėms veikloms vykdyti  (pvz., parama – 1000 Eur, turto mokestis – 1000 Eur, už paramą grąžiname 500 Eur). Turintys pelno, ta dalimi galės susimažinti ir apmokestinamą pelną.

Atvirumas ir skaidrumas

 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo mėn. priėmė sprendimą, kuriuo pakvietė vietos gyventojus dalyvauti reitinguojant gatves ir kelius. Visos savivaldybės gatvės  sureitinguotos pagal poreikio asfaltavimo, šaligatvių tiesimo darbams reikšmę. Reitingą sudaro 21 balas. Iš jų 11 balų lemia viešieji rodikliai (pvz. adresų skaičius gatvėje, kieme, automobilių srautas). Dar 10 balų prideda gyventojų prisidėjimas prie planuojamo darbo vertės ir tiesinio metro kaina. Mažiausia privataus indėlio vertė – tik 10 proc. nuo gatvės, kelio, daugiabučio kiemo tvarkymo sąmatos. Tapome vieninteliai Lietuvoje su tokia žema gyventojų prisidėjimo riba. Šia nauja tvarka siekiame skaidrumo kelių, gatvių ir kiemų remonto darbuose. Ne pagal pažintis, tylius pasižadėjimus ar ryšius bus tvarkomos gatvės Kazlų Rūdoje, o pagal aiškius ir visiems suprantamus kriterijus.

 Tai kas atrodė neįmanoma, virto tikrove. Visi Kazlų Rūdos savivaldybės viešojo sektoriaus darbdaviai (mokyklos, įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos) per „Dirbk Kazlų Rūdai“ privalo viešinti savo darbo poreikius. Žmonės turi dvi savaites laiko kreiptis į darbdavius dėl paskelbtų darbo vietų užėmimo. Besidomintys darbo galimybėmis Kazlų Rūdos viešojo sektoriaus įstaigose, gali registruotis į dirbk@kazluruda.lt ir kas savaitę gauti atnaujintų darbo skelbimų pranešimus. Juos kas savaitę atnaujiname ir Facebook paskyroje. Per 2019 metus, nuo „Dirbk Kazlų Rūdai“ pradžios, savivaldybės įstaigose darbus pradėjo 42 asmenys. „Dirbk Kazlų Rūdai“ sistema užtikrina, kad nei Savivaldybės vadovybė, nei įstaigų direktoriai už akių nepriiminėja į darbą sau palankių žmonių.

 Dar vienas mažas, bet svarbus viešumo ir skaidrumo elementas. Norėdami išvengti žmonių erzelio dėl jų mieste ar kaime vykdomų darbų, nusprendėme, kad visa svarbiausia su atliekamais darbais susijusi informacija bus skelbiama viešai ten, kur ir vykdomi darbai.  A3 dydžio stenduose bus skelbiama informacija apie konkretaus objekto tvarkymo pradžią, pabaigą, rangovą, projekto prižiūrėtoją. Skelbiama ir informaciją apie užsakovą – Savivaldybės administraciją. Atsakingam asmeniui galima siųsti klausimus, pasiūlymus, pastabas. 

 Viešumas yra pagrindinis mūsų bendro valdymo įrankis. Darysime viską, kad  gyventojai įsitrauktų į savivaldybės gyvenimą.

Turizmas

Įgyvendinto Projekto metu atlikti pastato, esančio Atgimimo g. 5, Kazlų Rūdoje, išorės tvarkybos ir vidaus rekonstrukcijos darbai. Kompleksiškai sutvarkius ir įrengus pastatą, jame bus organizuojamos muziejinės, edukacinės ir kūrybinių dirbtuvių veiklos. Muziejinės ekspozicijos atspindės pastato istorinius raidos etapus, pastato istorinę reikšmę Kazlų Rūdos miestui. Tęsiame šio pastato įveiklinimo projektą, siekdami, kad ši vieta taptų traukos objektu tiek saviems gyventojams, tiek svečiams ir, kad tai būtų tvirtas pagrindas plėtojant Kazlų Rūdos savivaldybės turizmą. Tikime, kad tikrai rasime ką pasiūlyti, kuo sudominti.

Ūkis

 Priimtas tarybos sprendimas inicijuoti įmonių jungimą. Į vieną bendrą įmonę susijungs UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ ir UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Kazlų Rūdoje veiks viena už viską atsakinga įmonė. Baigsis raštų ir vartotojų siuntinėjimai po skirtingas įstaigas, gerės paslaugų kokybė ir mažės paslaugų kainos.

 Nuo lapkričio 1 d. 50 proc. sumažintas UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pelnas siekiant sumažinti šildymo kainą vartotojams. Pirmą kartą Kazlų Rūdos istorijoje šildymo sezono metu pasiekėme mažesnę nei 7 ct/kwh šilumos kainą. Pakilome iš brangiausiųjų paslaugų dugno. Ir toliau mažais žingsneliais stiebsimės aukštyn. 

 Kazio Griniaus gimnazijos stadioną apšvietėme LED šviestuvais, kad norintys sportuoti, galėtų tai daryti ir vakarais. Su niekuo nereikia derinti šviesos įjungimo, nes judesio davikliai, reaguodami į žmogų, šviesas įjungia patys. Investicijos kaina ~3500 Eur. Sportuokime ir būkime sveiki!

 Kelyje Kazlų Rūda – Pažėrai pastatyti atšvaitiniai stulpeliai. Net 3 metus veltui sugaišome susirašinėdami su valdžios įstaigomis dėl tokių stulpelių būtinybės. Istorija baigėsi mūsų pačių sprendimu juos nupirkti ir pastatyti. Už stulpelius sumokėjome 1400 Eur, o rezultatas – dešimties kilometrų ruožas per mišką tūkstančiams žmonių pagaliau bus ryškesnis ir saugesnis.  

 Intensyviai padirbėjus su Kelių direkcija, atliktas Pažėrų kelio juostos žymėjimas. Mūsų pagrindinis maršruto į Kauną kelias pirmą kartą žiemą pasitiko ir sužymėtas, ir su atšvaitiniais stulpeliais.

 Atsižvelgę  į visuomenės  nuomonę, pakeitėme  projektą Gedimino g. 1 . Vietoje projekte numatyto žiedo liko paprasta sankryža su dviem eismo saugumo salelėmis. Išlaikytas perėjų ir sankryžos apšvietimas kryptiniais LED šviestuvais. Atsisakius žiedo, sutaupytas lėšas skyrėme tolimesnių Gedimino g. atkarpų atnaujinimui, aikštelių sutvarkymui.

 Pradėti ruošti šarvojimo namų atnaujinimo, autobusų stoties įrengimo projektai.

Kultūra ir sportas

 2019 metais kultūros gyvenime galime pasidžiaugti įvykusiais, nors nedideliais, bet visgi proveržiais: siekdami, kad į kultūrinį gyvenimą labiau įsilietų verslas, Tarybos sprendimu patvirtinome, kad kultūros įstaigų ir renginių rėmėjai gali susigrąžinti iki pusės paramos sumos.   

 Toliau intensyviai vykdomas Atgimimo g. 5 įveiklinimo projektas.

 2019 m. Regioninės kultūros tarybos kvietime teikti paraiškas kultūrinių projektų finansavimui aktyviai dalyvavo Kazlų Rūdos biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Finansavimą gavo penkios organizacijos. Palyginimui 2018 metais – tik dvi. Taigi, daugiau negu dvigubai buvo sujudinta kultūros bendruomenė. Iš viso pritrauktų lėšų projektams, vyksiantiems 2019–2020 metais gauta 18 173 Eur. Virš 50 procentų šios sumos pritraukė NVO.

 Tūkstančius Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų ir svečių iš kitų savivaldybių pritraukė Kazlų Rūdos miesto šventė. Pakeitusi pavadinimą, atsisakiusi „Rugsėjo fiestos“ bei išbandžiusi naują šventės vietą – pačią miesto širdį – Kazlų Rūdos šventė padovanojo nepamirštamų įspūdžių visų muzikinių skonių bei amžiaus žiūrovams.

 Gruodžio 14 dieną buvo įžiebta Kazlų Rūdos Kalėdų eglutė ir visi gyventojai buvo iškilmingai pakviesti į mėnesį laiko besitęsusį renginių ciklą „Kalėdos Kazlų Rūdoje“. Nebijota naujovių – kalėdinė eglė gyventojus ir miesto svečius pasitiko atsinaujinusi bei kitoje vietoje, pačiame miesto centre. Gyventojus, ypač mažuosius, džiugino ledo aikštelė, visi, norintys atrasti čiuožinėjimo smagumą, galėjo tai padaryti. Taip pat veikė amatininkų mugė, surengtas šviesų ir lazerių šou.

 Kazlų Rūdos savivaldybės sporto pasaulyje taip pat įvyko šis tas naujo ir įdomaus. Kazlų Rūdos sporto centras patvirtino sutartį su Kauno „Žalgiriu“ dėl bendradarbiavimo vaikų krepšinio treniruotėms. Nuo 2019 spalio 1 d. startavo naujos vaikų treniruotės. Keturiasdešimt vaikų treniruojasi su krepšinio profesionalais, tarp kurių ir krepšinio veteranas Algirdas Brazys.

 Buvo baigtas sporto centro modernizavimo II etapas, iš esmės atnaujinta sporto inventoriaus įranga. Gyventojams atvertos naujo sporto klubo duris.

Socialinės iniciatyvos

 Bagotosios, Antanavo, Plutiškių, Jankų ir Kardokų mokyklose/darželiuose pasodinta  75  rudeninių/žieminių obelų ir kriaušių sodinukai. Padovanojome tai kaip palinkėjimą vaikams puoselėti meilę gamtai, augalams, turėti savo pačių užaugintų vaisių ir kada nors – prisiminimą apie tokius darbus. Tegul džiaugiasi matydami savo rankomis sodintų  sodų augimą.

 Savivaldybės mero paskelbtoje akcijoje „Vyčio vėliavų gatvė“ suskubo dalyvauti savivaldybės gyventojai. Norint laimėti Vyčio vėliavas visiems gatvės gyventojams, reikėjo surinkti  bent 15 gatvės kaimynų – bendraminčių parašų. Pirmieji trys tai padarę ir laimėję vėliavas buvo  Vytauto, S. Neries ir Medelyno gatvių gyventojai. Iš viso net 60 namų pasipuošė vėliavomis, kurių purpurinis vaizdas tiek gatvių gyventojams tiek praeiviams kėlė vienybės ir meilės savo šaliai jausmą.

 Pirmą kartą per 20 savivaldybės veiklos metų biudžeto lėšos buvo paskirtos  gyvūnų sterilizavimui ir kastravimui. Pirmiausia startavo programa, skirta senjorų augintinių labui, vėliau benamių kačių sterilizavimui. Džiugu, jog organizacijos „Keturkojo draugas“ nariai ėmėsi iniciatyvos. Tikime, kad sterilizacija yra problemos sprendimas, kuris padės valdyti benamių, beglobių gyvūnų populiaciją ir savo mieste matysim vis mažiau beglobių, niekam nereikalingų gyvūnų. Ilgainiui Kazlų Rūdos savivaldybėje gerės ir gyvūnų gyvenimo sąlygos ir mūsų požiūris į juos.

 Pradėtas įveiklinti STIHL virvių parko masyvas, atsirado užkandžiavimo,  vaišinimosi galimybės, užsisakant maistą Kazlų Rūdoje veikiančiose maitinimo įstaigose.

Aplinkosauga

 Toliau geriname miesto ir kaimų infrastruktūrą. Kazlų Rūdos V. Kudirkos gatvėje 2019 m. pakloti  nuotekų tinklai, o Antanavo kaime nuotekų ir vandentiekio tinklai pakloti  Bagotosios ir Marijampolės gatvėse (dalyje jų).  2020 m. šie darbai bus tęsiami.

 Kazlų Rūdos savivaldybė sulaukė vėjo jėgainių statytojų dėmesio. Todėl kreipėmės į savivaldybės gyventojus siekdami atviro galimų reikšmingų pokyčių aptarimo. Yra du investuotojai,  kurie siūlo statyti vėjo jėgaines savivaldybės teritorijose. Vienos įmonės projektas – 55 milijonai eurų, kitos – 105 milijonai eurų. Maksimalus jėgainių skaičius – 20–25. Nepritarėme vėjo jėgainių specialiojo plano rengimui, šią teisę perduodant to prašiusiai įmonei. Projektavimo viešą pirkimą vykdysime patys.

 Ne kartą ir ne du lankėmės Vilniuje atsakingose institucijose, gindami savivaldybės reikalavimus IKEA 2019–2023 m. taršos leidimui.

 Nesutikome su IKEA siekiu, aukštinti pagrindinį kaminą tiek, kad kvapų norma sumažėtų  iki 30 proc. Bet „iki“ gali būti ir 1 proc. Reikalaujame įtvirtinti „bent“ 30 proc. Drauge akylai siekėme ir tai darome toliau, kad naujasis filtras ir kaminas, mažinant kvapų koncentraciją bent 30 proc., būtų padaryti laiku.

 Kita nepriimtina dalis – IKEA įsipareigojimai sumažinti kietųjų dalelių išmetimus per 4 metus, didinant valymo įrenginių efektyvumus. Mūsų netenkina paskutinė leidimo dienos data (2023-12-31) tokiam įsipareigojimui. Netenkina ir tarpinių darbų nekonkretumas. Norime greitesnių veiksmų. Pageidaujame turėti aiškius terminus, kada IKEA atliks ekspertizes, projektus ir darbus. Nenorime dar vienos nepastatyto kamino istorijos, kai 2015–2019 m. jis taip ir nepaaukštėjo, nes nebuvo konkrečių kontrolinių terminų.

 Kita Savivaldybės reikalavimų dalis – IKEA vilkikų tarša. Šiuo metu ji yra už taršos leidimo ribų. Todėl raginsime Aplinkos ministrą taisyti leidimų sąlygų spragas. Esmė paprasta: taršos leidimas nustato IKEA vilkikų triukšmo, taršos rodiklius, kai jie yra įmonės viduje. Jei jie kerta miesto gatves, taršos leidimui tai nesvarbu. Siekiame, kad  mobili tarša privalo būti įvertinta ten, kur ji arčiausiai žmonių. Tą darėme 2019, to sieksime ir toliau.

 2019m. buvo atlikta visos savivaldybės apšvietimo stulpų inventorizacija, siekiant, kad 2020 m. galėtume visoje savivaldybės teritorijoje esamus gatvių šviestuvus pakeisti į LED. LED lempučių energijos sąnaudos yra vidutiniškai keturis kartus mažesnės nei kaitrinių ir dvigubai mažesnės nei liuminescencinių. LED lempose nėra gyvsidabrio garų, argono ar kitų toksinių elementų. Po to, kai baigiasi tarnavimo laikas, jos gali būti perdirbtos tolesniam naudojimui, tokiu būdu kelis kartus sumažinant aplinkos taršą. Jos nereikalauja jokio specialaus utilizavimo. Siekiame  prisidėti prie gamtos tausojimo ir mažinti apšvietimo kaštus.

Veikla seniūnijose

 Baigiamas Bagotosios gaisrinės pastato atnaujinimas.     

 Naujinamas Antanavo seniūnijos būsimas pastatas.                                                                                             

 Ruošiamas Jankų Mokyklos gatvės ir šaligatvio atnaujinimas.     

 Pateikta paraiška Ąžuolų Būdos Ąžuolo g. asfaltavimui/apšvietimui.

 Sutvarkytas Jūrės mstl. Stoties gatvės ir stoties prieigų šaligatvis.   

 Paklotas Višakio Rūdos Šaltinėlio g. šaligatvis nuo bažnyčios iki kapinių.                                                                   

 Paklotos nuotekų sistemos miesto Kudirkos g. ir Antanave.

 Vykdomas žvyrkelių asfaltavimas.

 Pilotinis projektas su ŽŪM dėl individualių nuotekų projekto 25-35 gyvenvietėse. 

 Autobuso maršrutas Plutiškės–Kazlų Rūda.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close