home Aktualijos Tarybos posėdyje priimti 35 sprendimai

Tarybos posėdyje priimti 35 sprendimai

Birželio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti 35 klausimus. Visiems sprendimų projektams, išskyrus vieną, buvo pritarta. Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių.

Dėmesys neformaliojo vaikų švietimo klausimams

Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai, pakeitė Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Aprašas koreguojamas vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu bei dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Švietimo ir sporto skyriaus pavadinimų pakeitimo. Numatyta, kad skirstant NVŠ lėšas, prioritetas teikiamas NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys Prienų rajono savivaldybėje. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, ugdytis pagal nemokamas NVŠ programas pirmumo teisę turi specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai.

Tarybos posėdyje patvirtintas Prienų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžta lėšų, skirtų vaikų vasaros stovykloms, kuriose vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms (neformaliojo vaikų švietimo projektams, edukacinėms veikloms ir kitiems ugdomojo pobūdžio renginiams), paskirstymo švietimo teikėjams, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarka.

Patvirtintas ir Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. Kadangi ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, jis vyksta tėvų pageidavimu, o priešmokyklinis ugdymas tapęs privalomu,todėl, tobulinant vaikų priėmimo procesus, tikslinga priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes procesus atskirti ir patvirtinti atskirus aprašus.

Patvirtinti Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą prireikė dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme nurodytų bendrųjų kriterijų sąrašo papildymo, dėl Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo bei dėl naujai nustatytų Prienų rajono seniūnijų ribų (perskirstomos ir mokykloms priskirtos teritorijos).

Taryba patvirtino nuo 45,235 iki 50,235 padidėjusį „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Reorganizavus Naujosios Ūtos pagrindinę mokyklą ir prijungus ją prie „Ąžuolo“ progimnazijos, padidėjo mokinių ir darbuotojų skaičius. Turima vairuotojo pareigybė padidėjo 1 (nuo 1 iki 2), darbininko pareigybė – 1 (nuo 2,85 iki 3,85), valytojo pareigybė – 1 (nuo 11,75 iki 12,75), pailgintos grupės auklėtojo – 0,25 (nuo 2,85 iki 3,1), raštvedžio pareigybė – 0,3 (nuo 1,2 iki 1,5), socialinio pedagogo – 0,25 (nuo 1,5 iki 1,75). Bus naujai įsteigta 0,2 skyrių veiklos koordinatoriaus pareigybės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo pareigybė.

Patvirtinti Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų įkainiai

Buvo patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai. Pakeisti naudojimosi teniso aikštele įkainiai ir tvarka, t. y. nustatyta, kad kaina būtų skaičiuojama už teniso aikštelės nuomą, o ne atskirai kiekvienam asmeniui. Taip pat visos rajone registruotos asociacijos, viešosios įstaigos, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėja arba dalininkė yra Prienų rajono savivaldybė, treniruotėms, nekomerciniams renginiams ir futbolo varžyboms, kuriose dalyvauja Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikai (bent vienoje iš komandų), galės stadionu ir paplūdimio futbolo aikštele naudotis nemokamai, jeigu nėra naudojamas apšvietimas. Naudojantis apšvietimu ar organizuojant komercinius renginius būtų mokamas nustatytas mokestis.

Į Prienų rajono lankytinų vietų sąrašą įtraukta Prienų krašto muziejaus ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ (A. Radušio g. 17, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.) ir „Harmony park“ šeimų parkas (Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.).

Viešosios įstaigos „Prienai“ įstatuose nustatytos veiklos sritys daugiausia yra susijusios su kūno kultūros ir sporto populiarinimu. Planuojama, jog VšĮ „Prienai“ vykdys turizmo ir verslo informacijos centro veiklą, todėl buvo patvirtinti nauji įstatai. 

Pritarta ilgalaikės paskolos ėmimui 

Kadangi tikslinami 2020 m. programų asignavimai, todėl nauja redakcija išdėstytos ir Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 1, 2, 3, 4, 5, 6 programos.

Pakeistas ir 2020 m. biudžetas.

Užtikrinant investicijų projekto ,,Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos gatvėje Prienų mieste“ įgyvendinimą, pritarta, kad būtų imama 163,4 tūkst. eurų ilgalaikė paskola. Projektas finansuojamas iš ES fondų ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 163,4 tūkst. eurų paskola reikalinga savivaldybės biudžeto lėšų daliai finansuoti. Sutartį su kredito įstaiga dėl ilgalaikės paskolos planuojama pasirašyti 10 metų laikotarpiui ir, įvertinus savivaldybės piniginius srautus, kreditą pradėti grąžinti nuo 2025 m. Prognozuojama, kad per visą paskolos galiojimo laikotarpį iš savivaldybės biudžeto reikės sumokėti apie 46 tūkst. eurų palūkanų.

Taryba pritarė ir kitų sprendimų projektams

Taryba pritarė, kad prieš terminą būtų nutraukta 2015 m. sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Vytauto g. 44, Jiezno m. To prireikė, kad būtų galima pradėti vykdyti projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ darbus.

Pritarta, kad būtų nurašytas ir likviduotas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, sugedimo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijos valdomas turtas, esantis Strielčių kaime: ūkiniai pastatai ir inžineriniai tinklai. Taip pat leista nurašyti ir likviduoti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (tarnybinę stotį, programinę įrangą, kompiuterį, multifunkcinį aparatą, spausdintuvą).

Taryba leido Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 7 tūkst. eurų (su PVM). Automobilis bus skirtas Pakuonio seniūnijai.

Taryba pritarė, kad ne  konkurso būdu būtų leista išnuomoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (negyvenamąsias patalpas ir virtuvės įrangą), kuris būtų naudojamas mokinių maitinimo paslaugoms teikti. Su paslaugų teikėjais bus pasirašytos aštuonios sutartys.

Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis J. Basanavičiaus g. 16, Prienų m. Po 2020 m. kovo mėnesį paskelbto viešo šio turto nuomos konkurso, liko neišnuomotos patalpos 2-ame aukšte (iš viso 140,06 kv. m). Taryba pritarė, kad būtų skelbiamas pakartotinis šių patalpų viešas nuomos konkursas. Leista išnuomoti virtuvės patalpas ir virtuvės įrangą, esančias Sodo g. 13, Jiezno m.

Pritarta, kad neskelbiamų derybų būdu būtų perkami pastatai – garažai, esantys Kauno g. 1A, Prienų m.

Tarybai buvo pateikti kelių įmonių prašymai atleisti juos nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos mokesčio karantino laikotarpiu, nes įmonės nevykdė veiklos ir negavo pajamų. Nuo nuomos mokesčio atleista VšĮ „Bruneros“, Dalios Maščinskienės personalinė įmonė, UAB „Sotega“, UAB „Valeta-P“. Nepritarta, kad nuo nuomos mokesčio būtų atleista UAB „Pastatų vidaus sistemos“, nes šios įmonės skola Prienų rajono savivaldybei yra daugiau nei 3,8 tūkst. eurų.

Pakeistas Tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas. Prienų rajono savivaldybei kelių ir gatvių paprastojo remonto darbams buvo skirta 169 tūkst. eurų. Iš jų 57 tūkst. eurų skiriami Trakų gatvės Jiezne paprastajam remontui, todėl šis objektas išbraukiamas iš sąrašo ir vietoj jo įtraukiami Prienų m. Laisvės a. dalies nuo Laisvė a. 9 iki Vytauto g. ir dalies nuo Laisvės a. 17 iki Vytauto g. (sąrašo eil. Nr. 53) bei pėsčiųjų tako Prienų m. nuo Dariaus ir Girėno g. (PR-23) iki Revuonos parko (sąrašo eil. Nr. 55) paprastojo remonto darbai.

Taip pat patikslinamos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros žiemą eilutės (lėšos priežiūrai žiemą buvo naudojamos tik Prienų ir Balbieriškio seniūnijose), padidinamos lėšos Balbieriškio ir Išlaužo seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams matavimams (po 2 tūkst. eurų kiekvienai seniūnijai).

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo išbraukiamas Pakuonio sen. Pošvenčio k. Debesų g. objektas.

Su pakeitimais patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašas ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašas. Dovilės Ručytės siūlymu 50 proc. lengvata bus taikoma ir jaunimui iki 29 metų amžiaus.

Be diskusijų patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Prienų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose, už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d. Nuostatuose nustatyta, kad už vietą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose neimama vietinė rinkliava iš Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų jų organizuojamų renginių metu ir Savivaldybėje savo ūkius turinčių ūkininkų, kurie prekiauja savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir Pavyzdinėmis saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėmis, pakeistos Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu. Taisyklėse patikslintos, išplėstos nuostatos, kurios reglamentuoja veiksmus, draudžiamus vandens telkiniuose ir prie vandens telkinių.

Oficialiai įteisinti parkų pavadinimai

Taryba pritarė, kad asmenims, nuomojantiems Prienų rajono savivaldybės būstus, būtų parduoti du būstai, esantys Prienų mieste ir Prienų rajone, už 5,32 ir 6,3 tūkst. eurų.

Tvirtinant rinkos pataisos koeficiento R dydį, naudojamą savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti, kilo diskusijų. Buvo siūloma šį koeficientą padidinti iki 7 ar10, nes, kai kurių Tarybos narių manymu, dabartinė nuomos kaina yra per maža, palyginti su rinkoje nuomojamo būsto nuomos kaina. Balsų dauguma nutarta, kad koeficientas bus 5. Šis naujai patvirtintas rinkos pataisos koeficientas bus pradėtas taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d.

Vienbalsiai patvirtintas Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas. To prireikė pasikeitus įstatymams, Savivaldybės skyrių pavadinimams, sąvokų apibrėžimams.

Taryba pritarė, kad viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras būtų reorganizuotas prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. Po reorganizacijos įstaigos pavadinimas būtų viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras.

Teritorijai, esančiai prie Statybininkų g. (Prienų m.) suteiktas Beržyno parko pavadinimas, o teritorijai, esančiai tarp Žemaitės g. bei Dariaus ir Girėno g. (Prienų m.) Revuonos parko pavadinimas.

Išklausyta krepšinio sporto klubo „Prienai“ veiklos ataskaita

Posėdžio pabaigoje buvo išklausyta krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2019–2020 metų sezono veiklos ataskaita ir pristatytas 2020–2021 metų veiklos planas.

Klubo direktorius Adomas Kubilius pristatymą pradėjo nuo filmuotos medžiagos, kurioje parodyti įvairiose Lietuvos vietose kalbinti žmonės. Paaiškėjo, kad ne visi kalbintieji yra buvę Prienuose, bet beveik visiems Prienų vardas asocijuojasi su krepšinio klubu, jo buvusiu treneriu V.Šeškumi, broliais Bolais.

Trumpai pristatydamas 2019–2020 m. sezoną, A. Kubilius pasidžiaugė, kad buvo sėkmingas bendradarbiavimas su „Žalgirio“ klubu – paskolinti penki jauni talentingi žaidėjai, LKL užimta šeštoji vieta. Žinoma, karantinas daug ką pakoregavo – neįvyko beveik pusė numatytų varžybų, dėl to negauta pajamų už bilietus.

Kalbėdamas apie ateitį, A. Kubilius sakė, kad klubo artimiausių trejų metų tikslas – būti vieninteliu klubu Lietuvoje, sudarančiu geriausias sąlygas atsiskleisti ir tobulėti jauniems žaidėjams, parengiant juos žaisti aukštesniame lygyje ir žengti žingsnį į priekį jų karjeroje – atstovauti įvairaus amžiaus rinktinėms, Eurolygos ir NBA klubams.

Ateinančiame sezone tikimasi išlaikyti pagrindinius rėmėjus ir sukomplektuoti konkurencingą komandą, patekti į LKL Top-8 ir baigti sezoną be finansinių įsiskolinimų. Planuojama, kad po trejų metų ši komanda sustiprėtų ir būtų pajėgi kovoti dėl LKL medalių.

Klubo direktorius paminėjo įgyvendinamus projektus ir socialines veiklas, kurios yra orientuotos į niekur nedirbantį, nesimokantį, nusikalsti linkusį jaunimą bei sportinės veiklos aktyvinimą.

Pastaruosius du sezonus iš savivaldybės biudžeto klubas gaudavo po 240 tūkst. eurų. Panašios paramos tikimasi ir ateinantį sezoną.

A. Kubilius pateikė duomenis iš VMI, kad klubo nariai iki birželio vidurio gyventojų pajamų mokesčio jau sumokėjo daugiau nei 260 tūkst. eurų, o visas šis mokestis atiteks Prienų rajono savivaldybei.

Apsispręsti, ar ir toliau savivaldybė parems jau 20 metų Prienų vardą garsinantį krepšinio klubą, Taryba rinksis liepos 2 d.

Apie savo komandą taip pat papasakojo Prienų „CBet-KKSC“ vyriausiasis treneris Paulius Ivanauskas. Komanda sėkmingai žaidžia Regionų krepšinio lygoje RKL, o jos vadovų tikslas – kurti krepšinio bendruomenę ir su krepšiniu supažindinti kuo daugiau vaikų. Treneris pasidžiaugė, kad visi 17 krepšininkų yra kilę iš Prienų krašto, žaidžia ir jauni, ir vyresni krepšininkai.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close