Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo 26 d., aptarti 27 klausimai, nepritarta vienam sprendimo projektui – mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams.

Po diskusijų pakeisti nuostatai, pritarta projektui

Balsų dauguma (15 pritarus, keturiems – ne ir dviem susilaikius) posėdyje patvirtinti Savivaldybės administracijos nuostatai. Iki šiol buvo vadovaujamasi 2006 m. patvirtintais nuostatais, kurie buvo pakoreguoti pagal pasikeitusius įstatymus. Tarybos narys A. Narvydas posėdyje pateikė dar keletą pasiūlymų, tačiau į juos neatsižvelgta, nes nebuvo pateikti iki posėdžio.

Diskusijų kilo ir priimant sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties projekto bei pripažinimo netekusiu galios 2019 m. gegužės 23 d. priimto analogiško sprendimo. Naujo pritarimo prireikė gavus Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimą, kuriame nurodyta, kad 2019 m. gegužės 23 d. posėdyje svarstant sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo sutarties projektui“ buvo neteisingai suskaičiuoti balsavimo rezultatai, dėl ko minėtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir priimtu bei buvo siūloma jį pripažinti negaliojančiu.

Tarybos posėdyje buvo siūloma balsuoti atskirai už abu punktus arba sprendimo priėmimą atidėti, nes konkursas dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo yra apskųstas ir bus nagrinėjamas teisme. Sprendimo projektą pristačiusi Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja V. Draugelytė patikino, kad sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašyta tik teismui priėmus sprendimą, o dabar reikia pritarti pačiai sutarčiai. Balsuojant, kad sprendimo projekto svarstymas būtų atidėtas, pritarė tik penki Tarybos nariai (16 buvo prieš, vienas – susilaikė). Sprendimo projektui pritarė 16 Tarybos narių, trys pasisakė „prieš“, trys – susilaikė.

Patvirtintos ugdymo programos, mokesčio už vaikų išlaikymą tvarkos aprašas

Posėdyje pritarta Prienų lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programoms, kuriose atnaujintos bendrosios nuostatos, nuostatos dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, pasirinktas šiuolaikiškesnis nei ankstesnėse programose ugdymo turinio išdėstymas. Lopšelio-darželio „Saulutė“ programa atnaujinama atsižvelgiant ir į didėjantį ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių bei pakitusią ugdymo(si) aplinką lopšeliui-darželiui „Saulutė“ persikėlus į renovuotas patalpas.

Dauguma Tarybos narių (15) pritarė, kad būtų patvirtintas Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas. Šis aprašas keičiamas dėl kelių priežasčių: dėl to, kad gydymo įstaigos nebeišduoda pažymos dėl vaikų ligos, dėl pasikeitusios maitinimo tvarkos didėjančių vaiko dienos maitinimo išlaidų bei dėl ugdymo įstaigų vadovų išsakyto poreikio įvesti fiksuotą 5 eurų mokestį vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti. Nors buvo pateikta pavyzdžių, kad kai kuriose valstybėse maitinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose yra nemokamas, deja, kaip sakė mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, mes kol kas negalime to leisti, kad ir kaip norėtume.

Nepritarta nemokamam paslaugų teikimui

Daug diskusijų sukėlė ir Tarybos nario E. Visocko inicijuotas sprendimo projektas dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. Buvo siūloma neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose bei Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre teiki nemokamai visiems Prienų rajono savivaldybės formaliojo ugdymo įstaigas lankantiems mokiniams bei kompensuoti mokinių kelionės išlaidas.

Dauguma diskusijose pasisakiusių Tarybos narių nepritarė, kad šios paslaugos visiems būtų teikiamos nemokamai. Tai parodė ir balsavimas. Sprendimo projektui pritarė tik penki, nepritarė 13, susilaikė trys Tarybos nariai.

Patvirtinta Bendruomeninių organizacijų taryba, pritarta gatvių remonto projektams

Į Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą buvo pasiūlyta 17 kandidatų, tad Tarybos nariams teko balsuoti už kiekvieną atskirai. Buvo patvirtinta 8 narių taryba. Bendruomenėms atstovaus Saulius Narūnas, Daiva Venclovienė, Larisa Šaltienė, Rimantas Ignatavičius, įstaigoms – Virginija Naudžiūtė, Vaida Lazauskienė, Daiva Čepeliauskienė, Renata Pavlavičienė.

Tarybos nariai pritarė projekto „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“ įgyvendinimui. Prie projekto finansavimo iš savivaldybės lėšų reikės prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apmokėti visas su projektu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia skiriamas projekto finansavimas. Taip pat Taryba pavedė administracijai atlikti šio projekto veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu ar kita valdymo ir naudojimo teise Savivaldybės valdomu turtu.

Pakeistas nenaudojamų statinių nustatymo tvarkos aprašas

Vienbalsiai buvo patvirtinti 2019 m. savivaldybės biudžeto pakeitimai, panaudos bei patikėjimo teisėmis Savivaldybės įstaigoms perduotas Savivaldybės turtas, nutraukta patalpų panaudos sutartis su Jiezno bendruomenės centru, Savivaldybės nuosavybėn perimtas šiuo metu patikėjimo teise valdomas turtas – automobilis „Škoda Fabia Combi Ambiente“. Taip pat pritarta sprendimui pirkti neskelbiamų derybų būdu nekilnojamąjį turtą (vandentiekio bokštą ir artezinį šulinį), esantį Ašmintos k., Pakuonio sen., leista nuomoti Prienų rajono savivaldybės socialinį būstą, kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

Visi Tarybos nariai pritarė, kad būtų pakeistas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį yra taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nenaudojamam, apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Apraše nurodyta, kad nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų statinių ir patalpų sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba, o ne administracijos direktorius, aprašas papildytas nuostata, kad nekilnojamasis turtas iš sąrašo gali būti išbrauktas, kai jis buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki to turto įrašymo į sąrašą patvirtinimo dienos ir duomenys apie tokį sandorį yra įrašyti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Nustatytos šilumos bazinių dedamųjų galiojimo laikotarpis, suformuoti turtiniai vienetai, pritarta namo pirkimui

Diskusijų nekilo ir pritariant sprendimo projektui, nustatančiam akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų trejų metų galiojimo laikotarpį. Šilumos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad šilumos bazinės kainos nustatymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai ir ne ilgesnis kaip 5 metai. Teigiama, kad nustatytas 3 metų laikotarpis yra naudingas tiek šilumos tiekėjui, tiek vartotojams, kadangi kainodarai įtakos turintys veiksniai bus pagrįstai ir operatyviai įvertinami.

Balsų dauguma buvo pritarta, kad būtų kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl 0,1664 kv. m kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., perdavimo Prienų r. savivaldybei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise. Nustatyta, kad nurodytas žemės sklypas bus naudojamas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Pritarta, kad būtų pakeista administracinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 11, Jiezne, kurį nuosavybės teise valdo Prienų rajono savivaldybė, dalies patalpų paskirtis ir suformuoti turtiniai vienetai. Šiame pastate yra įrengti 3 butai, kuriuose gyvena 3 šeimos, tačiau pastatas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip administracinės paskirties pastatas (viena patalpa). Norint teisiškai sutvarkyti pastato registracijos dokumentus, reikia pakeisti šių patalpų paskirtį iš administracinės į gyvenamąją ir suformuoti 3 atskirus turtinius vienetus (butus).

Pritarta, kad dviejuose Daukšiagirės kaime esančiuose namuose būtų suformuota po 3 atskirus turtinius vienetus (butus). Šiuos namus nuosavybės teise valdo Prienų rajono savivaldybė, juose yra po 3 savivaldybės būstus, kurie išnuomoti 6 šeimoms.

Pritarta, kad neskelbiamų derybų būdu būtų perkamas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, 0,1778 ha ploto žemės sklypas, esantis Pakuonio miestelyje. Šiame name apsigyvens daugiavaikė šeima.

Aptarti kiti svarbūs klausimai

Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų bei rangos darbų eigą, Tarybos sprendimu buvo pakeistas 2019 m. gegužės 23 d. sprendimas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.

Posėdyje buvo nustatyti biudžetinių įstaigų valomų plotų normatyvai ir darbuotojų pareigybių skaičius, leista Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui teisės aktų nustatyta tvarka nuomotis (12 mėnesių) tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio nuomos kaina būtų ne didesnė kaip 350 eurų per mėn. (su PVM), patvirtintos Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainos.

Gegužės mėnesį tvirtinant viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėtį, sprendimas nebuvo priimtas, o klausimo svarstymas atidėtas. Šįkart buvo patvirtintos Balbieriškio PSPC, Prienų PSPC, Stakliškių PSPC ir Veiverių PSPC stebėtojų tarybos, kurių sudėtyje, Tarybos pritarimu, dirbs Tarybos nariai V. Kupstas, D. Dargužis, A. Kederys ir C. Pacevičius.

Pritarta Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimams: paramai gaisro ar nelaimės atveju gali būti skirta iki 4500 eurų; iš kaimo plėtros rėmimo lėšų gali būti dengiama ne daugiau kaip 75 procentai išlaidų ir ne mažiau kaip 50 eurų. Paramos vienam subjektui einamaisiais metais suma – ne didesnė kaip 4500 eurų.

Posėdžio pabaigoje pasisakė Tarybos narys A. Narvydas – išklausytas jo gautas atsakymas į paklausimus.

Kitas posėdis – spalio 24 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close