Tarybos posėdyje apsvarstyti 35 klausimai

Birželio 27 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai bei išklausyta informacija apie krepšinio klubo „Prienai“ veiklą.

Dauguma svarstytų klausimų diskusijų nesukėlė

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas, kuriame yra pakeitimų. Didžiausia naujovė – seniūnaičiai bus renkami ketveriems metams (buvo trejiems), taip pat nuo šiol seniūnaičių rinkimų datą paskelbs administracijos direktorius arba jo pavedimu – seniūnas (buvo seniūnas), seniūnaičiai bus renkami ne apklausiant gyventojus, bet pasirenkant vieną iš dviejų būdų – organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu.

Tvirtinant Etikos komisijos veiklos nuostatus, pritarta pasiūlymui komisijos posėdžius rengti nebūtinai visiems nariams susirinkus vienoje vietoje, bet, esant reikalui, pasinaudoti vaizdo transliavimo priemonėmis.

Pritarta ir naujai Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėčiai. Komitete administracijos direktoriaus pavaduotoju tapusį Algį Marcinkevičių pakeitė Tarybos narys Vaidotas Karvelis.

Vienbalsiai pritarta Peticijų komisijos sudėčiai. Komisijoje dirbs Aldona Krušinskienė – Savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė), Birutė Žvirblienė – Savivaldybės tarybos sekretorė (komisijos pirmininko pavaduotoja) bei Tarybos nariai: Cezaras Pacevičius, Mindaugas Rukas ir Audrius Narvydas.

Taip pat patvirtinti Peticijų komisijos nuostatai, Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa.

Atnaujintas tvarkos aprašas, padaugėjo pareigybių, sudaryta Jaunimo reikalų taryba

Nuo rugsėjo 1 d. įsigalios naujas Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas. Papildomai įtraukti nauji atleidimo nuo mokesčio už neformalųjį švietimą kriterijai: atleidžiama dėl ligos bei atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu. Taip pat tikslinama dokumentų pateikimo ir mokesčio mokėjimo tvarka. Lengvatos galios ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, dėl to apraše žodis „vaikai“ pakeistas žodžiu „mokiniai“. Didėjant ugdymo išlaidoms, šiek tiek didėja ir mėnesinis mokestis. Ankstyvojo meninio ugdymo programos mokiniai mokės 10 eurų, vaikų muzikinio ir dailės pradinio, pagrindinio, išplėstinio, mėgėjų ugdymo programos mokiniai – 15 eurų, vaikų sporto programos mokiniai – 5 eurus, suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos mokiniai – 20 eurų.

Pritarta, kad Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausias leistinas pareigybių skaičius būtų padidintas 5,7 pareigybės iki 30,2. To prireiks, kai lopšelis-darželis persikels į renovuotas patalpas ir bus atidarytos dvi naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Įstaigai reikia 3,2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės ir 2 auklėtojo padėjėjo pareigybių, o padidėjus valomam plotui, papildomai reikia ir 0,5 valytojo pareigybės.

0,5 pareigybės (iki 25,85 ) padidintas ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius. 0,5 pareigybės bus skirta prailgintos dienos grupės mokytojui.

Sudaryta Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurioje dirbs Danielius Aldakauskas (Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viceprezidentas, VšĮ jaunimo organizacijos „Prienai“ narys), Miglė Kulbušauskaitė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyriaus narė), Kristijonas Raibužis (Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, asociacijos „Milžinų lizdas“ jaunimo tinklo narys), Eglė Uleckienė (Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narė), Giedrė Laurinaitienė (Savivaldybės Investicijų skyriaus vyr. specialistė) bei Tarybos nariai: Loreta Jakinevičienė, Mindaugas Rukas ir Vytautas Jonelis.

Patvirtinti nauji įkainiai

Tarybos nariai patvirtino Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainius, su kuriais galima susipažinti Prienų rajono savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto centro, taip pat Prienų kultūros ir laisvalaikio centro internetiniuose puslapiuose. Prienų rajono savivaldybėje registruotos asociacijos, viešosios įstaigos, organizuodamos treniruotes Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikams, turi teisę stadionu naudotis nemokamai. Nemokamai naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpomis, stadionu, paplūdimio futbolo aikštele, teniso aikštele turi teisę biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto, organizuodamos nekomercinius renginius, stadiono bėgimo takais ir sektoriais – pavieniai asmenys. Krepšinio sporto klubas „Prienai“ treniruočių, nekomercinių renginių metu atleidžiamas nuo mokesčių už naudojimąsi kūno kultūros ir sporto centro patalpomis, stadionu.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kitu turtu (išskyrus naudojimąsi mikroautobusu) ir renginio įgarsinimo paslauga, jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama, turi teisę nemokamai naudotis biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėja arba dalininkė yra Prienų rajono savivaldybė, asociacijos ir viešosios įstaigos, registruotos Prienų rajono savivaldybėje. Lengvatinius bilietus (su 50 proc. nuolaida) į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius gali įsigyti mokiniai, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai, pensinio amžiaus asmenys, nemokamai į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius įleidžiami vaikai iki trejų metų amžiaus, neįgalieji ir juos lydintys asmenys (pateikus dokumentus, patvirtinančius teisę į nuolaidas).

Sudaryta komisija, perduotas turtas, suderintas investicijų planas

Posėdyje buvo patvirtintas Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, pagal kurį bus rengiamas Prienų rajono savivaldybės 2020–2028 metų strateginis plėtros planas ir 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, sudaryta Strateginio planavimo komisija ir patvirtinti jos nuostatai. Komisijoje dirbs Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas, jo pavaduotoja L. Jakinevičienė ir Tarybos nariai: C. Pacevičius, G. Bartulis, S. Vaicekauskaitė-Šalčė, E. Visockas, D. Ručytė.

Tarybos nariai pritarė 2019 m. Prienų r. savivaldybės biudžeto pakeitimams, savivaldybės nuosavybėn perėmė savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „Škoda Fabia Combi Ambiente“, Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – pastatai ir žemės sklypai, esantys Pakuonyje ir Ašmintos kaime.

Taryba suderino akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų planą ir suteikė garantiją už įmonės imamą ilgalaikę iki 246,4 tūkst. eurų paskolą šilumos tiekimo tinklų Jiezno m. paprastojo remonto projektui ir susidėvėjusių biokuro katilų keitimui naujais finansuoti.

Pritarta, kad Birštono savivaldybės nuosavybėn būtų perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – memorialinis paminklas profesoriui Jonui Kazlauskui, esantis Matiešonių k., Birštono sav.

Iš Prienų rajono savivaldybės administracijos balanso Stakliškių gimnazijai perduota dėl gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato kapitalinio remonto padidėjusi turto vertė –  daugiau nei 315 tūkst. eurų, leista Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 6 tūkst. eurų (su PVM).

Po diskusijų buvo leista UAB „Teisinių ir buhalterinių paslaugų centrui“ 2015 m. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties sąlygomis subnuomoti pusę Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios nuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Kauno g. 2, Prienų m., bei įrengti išorinę reklamą.

Leista nuomoti patalpas rinkos kainomis, parduoti būsto dalį, papildytas parduodamų pastatų sąrašas, pakeistos lengvatos,

Pritarta, kad penki nuomininkai Prienų rajono savivaldybės socialinius būstus nuomotų kaip savivaldybės būstus rinkos kainomis bei už 5,610 tūkst. eurų būtų parduota 48,35 kv. m ploto būsto dalis bendrame 165,64 kv. m pastate su atitinkamomis dalimis kiemo statinių ir žemės sklypo.

Svarstant klausimą ar pritarti, kad į parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą būtų įtraukti penki Prienų mieste esantys būstai, buvo siūloma šio klausimo svarstymą atidėti, nes kai kuriems Tarybos nariams kilo abejonių dėl būsto rinkos kainos nustatymo, kodėl reikia būstus parduoti, tačiau tam pritarė 11 Tarybos narių, o 12 buvo „prieš“. Po diskusijų balsų dauguma (13 – „už“, 4 – „prieš“, 5 susilaikius ir vienam nebalsavus) buvo pritarta, kad šie būstai būtų įrašyti į parduodamų būstų sąrašą, juos nuomininkai įstatymų nustatyta tvarka turi galimybę įsigyti (nusipirkti).

Pritarta, kad septyniuose objektuose – Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Prienų r. Jiezno gimnazijoje, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, Prienų rajono savivaldybės administracijos pastate – būtų įrengti atsinaujinantys energijos šaltiniai, 20–170 kW galingumo fotovoltinės elektrinės. Savivaldybė įsipareigoja padengti ne mažiau kaip 20 proc. išlaidų.

Priimtas sprendimas dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2020 metams (tokie pat kaip 2019 metais). Nustatant lengvatas kai kurioms gyventojų grupėms Tarybos nario A. Narvydo siūlymu buvo pritarta, kad dirbantieji (tarnaujantieji) netektų iki šiol turėtos 50 proc. lengvatos, o neįgaliesiems, kurie yra nedarbingi, jiems nustatytas sunkus neįgalumo ar didelių specialiųjų poreikių lygis, lengvata būtų 100 proc., kitiems neįgaliesiems pagal neįgalumo lygį – atitinkamai 80 ir 60 proc.

Patvirtintas tvarkos aprašas, pritarta statybos rangos sutarties projektui, sudaryta komisija, pritarta kitiems sprendimams

Tarybos posėdyje balsų dauguma (17 pritarus, 4 – nepritarus ir dviem susilaikius) patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas. Prieš priimant sprendimą A. Narvydas siūlė atidėti šio klausimo svarstymą, tačiau tik keturi Tarybos nariai palaikė siūlymą, o po karštų diskusijų buvo priimtas siūlomas sprendimas.

Diskusijų kilo ir tvirtinant viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas. Nesutarus dėl Tarybos narių paskyrimo, patvirtintos tik Jiezno PSPC ir Prienų ligoninės stebėtojų tarybos, kuriose dirbs G. Bartulis ir A. Banišauskas. Kitos stebėtojų tarybos bus patvirtintos kitame Tarybos posėdyje

Priimant sprendimą pritarti statybos rangos sutarties projektui dėl melioracijos griovių, pralaidų ir drenažo remonto bei rekonstrukcijos darbų, Tarybos narys A. Vaidogas klausė, kodėl nepateikta daugiau informacijos apie projektą, nežinoma, kokių ūkininkų laukuose šie darbai bus atliekami, kodėl Taryba netvirtino finansavimo sutarties. H. Radvilavičius domėjosi, kodėl projekto užbaigimas numatytas pavasarį, kai žiemą darbai neatliekami, o A. Narvydo teigimu, šiuo atveju Taryba pastatyta kaip vežimas prieš arklį, nes darbai jau pradėti. Išklausius Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės atsakymus, balsų dauguma (20 – pritarė, trys – susilaikė) statybos rangos sutarties projektui pritarta.

Taryba sudarė devynių asmenų komisiją valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemė ūkio paskirties žemėje objektams parinkti (pirmininkas C. Pacevičius) bei patvirtino šios komisijos nuostatus. Leista Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui įrengti Centre įsikūrusios jaunimo erdvės „Prienas“ išorinę reklamą, suteikti pavadinimai bevardėms gatvėms: Veiverių sen. Mauručių k. – Pažėrų g., Pakuonio sen. Dvylikių k. – Dvylikių g., Balbieriškio sen. Nešeikių k. – Alytaus plentas.

Parama krepšinio klubui „Prienai“ – 250 tūkst. eurų

Posėdžio pabaigoje buvo išklausyta krepšinio klubo „Prienai“ 2018–2019 metų sezono veiklos ataskaita ir pristatyta veiklos strategija 2019–2022 metams. Tarybos nariai palaikė mero A. Vaicekausko pasiūlymą naujame sezone paremti klubą ta pačia kaip ir praėjusiais metais 250 tūkst. eurų suma, nes klubo vadovo Adomo Kubiliaus teigimu, ši suma sugrįžo į savivaldybės biudžetą per Gyventojų pajamų mokestį.

Po posėdžio Tarybos nariai aplankė atnaujintą Prienų krašto muziejų – susipažino su jo veikla ir naujomis ekspozicijomis.

Liepos mėnesį Tarybos nariai atostogaus. Kitas Tarybos posėdis numatytas rugpjūčio pabaigoje.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close