Pritarta ataskaitoms, sudarytos komisijos, priimti kiti svarbūs sprendimai

Gegužės 23 d. Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti 24 klausimus, net 10 iš jų – dėl komisijų, tarybų sudarymo. Vieno klausimo svarstymas atidėtas. Posėdyje pristatyta ir naujoji Tarybos sekretorė – teisinį išsilavinimą turinti Birutė Žvirblienė.

Vienbalsiai pritarta ataskaitoms ir nutraukta darbo sutartis

2018 m. veiklos ataskaitą pristatė Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė. Muziejaus rinkiniuose saugoma beveik 30 tūkst. eksponatų, beveik 600 iš jų – suskaitmeninti, LIMIS sistemoje – 54 eksponatai.Muziejuje veikia dešimt ekspozicijų. Muziejų ir jo padalinius pernai aplankė maždaug 13 tūkst. lankytojų, edukacinėse programose dalyvavo per 3 tūkst. lankytojų, penkios programos įtrauktos į Kultūros paso programų sąrašą, surengta per 40 renginių, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. lankytojų. Pernai buvo surengta akcija ir išleista knygelė „Šimtas iškiliausių Prienų krašto asmenybių“.

Kalbėdama apie problemas, direktorė akcentavo patalpų Skriaudžių buities muziejaus kalendorių ekspozicijai po remonto suteikimą ir ekspozicijos atnaujinimą, Vinco Mykolaičio-Putino muziejaus patalpų remontą bei jo derinimą su Paveldo departamento Kauno skyriumi, finansavimo skyrimą, aplinkos tvarkymą muziejaus padaliniuose – Šilavoto „Davatkyne“ ir Skriaudžių buities muziejuje, kur nuo pavasario iki rudens reikia papildomai prižiūrėti aplinką, o tam skirta tik 0,25 etato.

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Jonas Radzevičius, kalbėdamas apie 2018 m. veiklą, priminė, kad tarnyba finansavimą gauna iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Pagal gaunamo iš valstybės biudžeto finansavimo skaičiavimo metodiką, kai kurioms sritims nėra skiriama finansavimo. Pagal atnaujintą metodiką numatyta, kad nuo 2020 m. tarnybos apmokys ir ugniagesius savanorius, bet pagrindinėms priemonėms įsigyti dalyvaujant ES projektuose, galimybės nesudarytos. Iš valstybės skiriamo finansavimo 90 proc. skiriama darbo užmokesčiui ir tik 10 proc. – priemonėms įsigyti.Tarnybos vadovo teigimu, be savivaldybės paramos jie neišgyventų.

Pagrindinės problemos: seni, susidėvėję, ilgiau nei 30 metų eksploatuojami gaisriniai gelbėjimo automobiliai, pastatams, kuriuose įsikūrusios tarnybos, būtinas remontas ar rekonstrukcija, ugniagesių komandose nėra gelbėjimo įrangos ir kvėpavimo organų apsaugos priemonių.

Meras Alvydas Vaicekauskas pažadėjo, kad ateityje svarstant biudžetą į tai būtinai bus atsižvelgta ir numatyta lėšų tarnybų patalpoms atnaujinti.

Ataskaitoms buvo pritarta vienbalsiai.

Tarybos nariai pritarė, kad nuo liepos 3 d. darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių būtų nutraukta darbo sutartis su Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite.

Sudarytos komisijos

Pagal Savivaldos įstatymą į Kontrolės komitetą po vieną narį deleguoja kiekviena frakcija. Prienų r. savivaldybės taryboje yra penkios frakcijos, todėl komitetą sudaro penki nariai. Opozicijos siūlymu Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Arūnas Vaidogas, mero siūlymu pavaduotoju – Algirdas Kederys. Patvirtinta, kad komisijoje taip pat dirbs Mindaugas Rukas, Vaidas Kupstas ir Egidijus Visockas.

Etikos komisiją sudaro šeši Tarybos nariai (arba politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai) ir trys visuomenės atstovai. Komisijoje dirbs visuomenės atstovai Vidas Šiupšinskas, Antanas Bendinskas, Vytautė Kurtovienė, Tarybos nariai Loreta Jakimavičienė (pirmininkė), Aleksas Banišauskas, Agnė Dargužienė, Henrikas Radvilavičius, Artūras Buitkus, Vytas Bujanauskas.

Antikorupcijos komisijoje dirbs devyni nariai. Opozicijos siūlymu pirmininke paskirta Tarybos narė Rima Zablackienė. Komisijoje taip pat dirbs visuomenės atstovai Vidas Šiupšinskas, Rasa Alaburdienė ir Larisa Šaltienė bei Tarybos nariai Cezaras Pacevičius, Deividas Dargužis, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė ir Vaidotas Karvelis.

Praeitame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“ ir sudaryta komisija, tačiau nebuvo paskirtas Komisijos pirmininkas. Šiame posėdyje pritarta, kad komisijos pirmininke būtų paskirta Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Agnė Dargužienė.

Pritarta, kad Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijoje dirbs Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Linutė Mikušauskienė, Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė ir Tarybos nariai L. Jakinevičienė (pirmininkė), G.  Bartulis, C. Pacevičius, A. Banišauskas, H. Radvilavičius, V. Bujanauskas, A. Buitkus.

Tarybos posėdyje sudaryta Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisija: L. Jakinevičienė (pirmininkė), Janė Michaliunjo, Virginija Zujienė, A.Vaidogas, Angelė Mickienė.

Neįgaliųjų reikalų komisijoje – 12 narių. Komisijos sudėtis mažai pasikeitusi, tik jau nedirbančius savivaldybėje žmones pakeitė kiti specialistai – Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Revuckienė ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Matukaitienė.

E. Visockui tarnybinė nuobauda nebus paskirta

Sprendimo projekte buvo siūloma pavesti Prienų rajono savivaldybės mero 2019 m. vasario 4 d. potvarkiu Nr. P1-2 „Dėl komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo“ sudarytai komisijai patikslinti 2019 m. balandžio 2 d. išvadą „Dėl Egidijaus Visocko tarnybinio nusižengimo“, nes išvadoje nurodyta, kad buvęs Savivaldybės administracijos direktorius E.Visockas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau nepasiūlyta tarnybinė nuobauda, kuri turėtų būti paskirta. Tačiau komitetai vieningai šiam siūlymui nepritarė. Meras A.Vaicekauskas priminė, kad tyrimas vyko rinkimų metu ir toks sprendimas buvo priimtas nenorint ko nors eskaluoti ar aštrinti, todėl Taryba sprendimą turi priimti dabar.

Nors Audrius Narvydas prieštaravo primindamas, kad valstybės tarnautoją į darbą priėmusi Taryba turi patikslinti išvadą, tik du Tarybos nariai (V. Jonelis ir A. Narvydas) sprendimo projektui pritarė, du (A. Vaidogas ir A. Šidlauskas) susilaikė, kiti balsavo „prieš“.

Paskirstytos kelių priežiūrai skirtos lėšos, deleguoti atstovai

Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Prienų rajono savivaldybei skyrė per 1,3 mln. eurų (kapitalui formuoti – 755 tūkst. eurų, einamiesiems tikslams – 545,4 tūkst. eurų). Tarybos nariai pritarė, kad rezervo lėšos (50 tūkst. eurų) būtų skirtos Prienų seniūnijai ir būtų apmokėti jau atlikti Stadiono g. viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio atnaujinimo darbai, taip pat užbaigti Prienų miesto pėsčiųjų perėjų eismo saugumo gerinimo darbai (perėjos bus pritaikytos neįgaliesiems, atnaujintas žymėjimas, įrengtas LED apšvietimas ir kt.). Patvirtintas ir naujos redakcijos 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas. Su šiuo sąrašu galima susipažinti Prienų savivaldybės internetiniame puslapyje.

Priimant sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą, kilo diskusijų, nes buvo pasiūlyta daugiau kandidatų, nei reikia. Balsuojant atskirai už kiekvieną nutarta, kad bus deleguoti mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir Tarybos narys Vytautas Jonelis.

Įį Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą buvo pasiūlyti du kandidatai Vaidotas Karvelis ir Rasa Ivanauskienė. Balsuojant už kiekvieną kandidatą, daugiau balsų gavo V. Karvelis, kuris ir atstovaus Prienų rajono savivaldybei.

Kiti sprendimai

Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros prašymą patikslintas Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. priimto sprendimo „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ 2 punktas ir išdėstytas taip: „Užtikrinti netinkamų finansuoti, bet šiam projektui įgyvendinti būtinų išlaidų, jeigu tokių bus, ir tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, apmokėjimą iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.“

Tarybos nariai patvirtino Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą – šeši objektai, buvę sąraše, išbraukti, nes buvo parduoti per pastaruosius šešis mėnesius, ir vienas– įrašytas.

Nemažai diskusijų kilo svarstant Savivaldybės keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties projektą. Sutartis su UAB „Kautra“ baigiasi šių metų rugpjūčio 31 d. Sprendimo projekte buvo numatyta, kad naujoji sutartis su geriausią kainą pasiūliusiu ir atvirąjį konkursą laimėjusiu vežėju bus sudaryta 84 mėnesių (7 metų) terminui su galimybe pratęsti sutartį du kartus po 18 mėnesių. Buvo pasiūlyta sutartį sudaryti 5 metų terminui su galimybe pratęsti du kartus po dvejus metus. Po diskusijų apie maršrutų ilgius, vežėjų patirtų nuostolių kompensavimą bei apsvarsčius įvairius kitus siūlymus, balsai pasiskirstė po lygiai – po 11, vienas (A. Narvydas) nebalsavo. Tarybos nariai priėmė sprendimą pritarti projektui, nes pagal Savivaldybės tarybos reglamentą, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas.

Tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl biudžeto pakeitimų, į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą įrašytas pastatas – dirbtuvės, esančios Lizdeikių k. (Veiverių sen.), pritarta, kad UAB „Kautra“ įrengtų išorinę reklamą ant Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio autobusų stoties pastato, Kauno parašiutininkų klubui valdyti ir naudoti panaudos teise 10 metų perduota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas – du lėktuvai AN-2, pakeista Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Kauno g. 56, Veiveriuose, tam tikrų patalpų tikslinė naudojimo paskirtis iš gydymo į gyvenamąją. Dalyje pastato bus įrengta 15 vietų globos namai ir 10 vietų savarankiško gyvenimo namai.

Kitas posėdis – birželio 27 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close