Valdančioji koalicija sumažėjo – ją paliko Angelė Bajorienė

Birželio 28 d. vykęs Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo vasariškas, nes atostogos „praretino“ Tarybos narių gretas. Posėdį pradėjo 18 Tarybos narių, prie kurių, tradiciškai pavėlavęs, prisijungė ir J. Vilionis. Tačiau darbas vyko sparčiai – per 3 valandas buvo priimti sprendimai dėl 41 dienotvarkės klausimo.

 

Už darbą padėkota P. Rimkui ir R. Staliūnienei

Posėdžio pradžioje buvo atsisveikinta ir už darbą padėkota Jiezno PSPC direktoriui Povilui Rimkui, kuris ligoninės vadovo pareigas palieka dėl asmeninių priežasčių. Kaip sakė pats direktorius, žmogaus gyvenimas susideda iš dviejų dalių – darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo. Aukščiausiasis lėmė, kad darbinei veiklai jis atidavė 51 metus, iš jų 15 metų dirbo Prienų rajone, 15 – Kupiškio. Jis džiaugėsi, kad pastaraisiais metais Jiezno PSPC darbuotojams pavyko padidinti atlyginimus, kad pradėta ligoninės renovacija, ir apgailestavo, jog nespėjo baigti pradėtų darbų.

Tarybos nariai pritarė, kad būtų patenkintas Prienų meno mokyklos direktorės Rasos Staliūnienės prašymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. R. Staliūnienei, vadovavusiai Prienų meno mokyklai nuo 2001 m. birželio 15 d., bus išmokėta šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensacija ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Meras Tarybos vardu padėkojo direktorei už nuoširdų darbą ir linkėjo ne mažiau aktyvaus ir turiningo naujo gyvenimo etapo. R. Staliūnienė išreiškė viltį, kad Prienų meno mokykla bus moderni ir šiuolaikiška.

Administracijos direktorius nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų

Laikinoji komisija, kurios pirmininku buvo išrinktas Tarybos narys A. Vaidogas, pripažino, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, t.y. laiku deklaravo savo pareigas Lietuvos šaulių sąjungoje ir nurodė savo einamas valdybos nario pareigas jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klube „Vėjas“.

Keturiolika Tarybos narių komisijos išvadoms pritarė, keturi – susilaikė.

Komisijos tyrimo išvada ir visi ją pagrindžiantys dokumentai bus pateikti VTEK nustatyti, ar atliktoje Komisijos tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Panaikinti du struktūriniai padaliniai

Tvirtinant Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimus, opozicijos lyderei L. Jakinevičienei pasiūlius, atskirai buvo balsuojama dėl struktūrinių padalinių – Ašmintos seniūnijos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus – panaikinimo.

Ašmintos seniūnija naikinama 2018 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimu, o Vaiko teisių apsaugos skyrius pagal pakeistą LRVaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą tampaValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu padaliniu.

Ašmintos seniūnijos panaikinimui pritarė 12 Tarybos narių, nepritarė keturi, du susilaikė. Vaiko teisių apsaugos skyriaus panaikinimui buvo pritarta vienbalsiai. Balsuojant už visą sprendimą 13 Tarybos narių pritarė, penki susilaikė.

17 Tarybos narių pritarė, vienas susilaikė, kad Prienų rajono savivaldybės meras būtų įgaliotas organizuoti viešus konkursus Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms, sudaryti viešiems konkursams Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms komisijas, tvirtinti Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus.

Be diskusijų buvo pritarta draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų rajono savivaldybės ir Dusheti (Sakartvelas) savivaldybės.

Į mokyklą galima ir nuo penkerių

Pakeistas priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo vienas punktas, nuo šiol jis yra toks: Ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“

Dėl šių pakeitimų pakeistas ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame nurodoma, kad vaikai, kurie metais anksčiau buvo ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, metais anksčiau gali būti pradėti ugdyti ir pagal pradinio ugdymo programą. Šiame apraše padaryta ir kitų pakeitimų: dėl nenumatytiems atvejams komisijos sudarymo, dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas pirmumo teisės, dėl produktyvaus mokymosi programos teikimo.

18 Tarybos narių pritarė, vienas susilaikė tvirtinant Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų planą bei šio mokymosi koordinatorium paskiriant Prienų švietimo pagalbos tarnybą.

Be diskusijų vienbalsiai buvo patvirtinti švietimo įstaigų didžiausi leistini pareigybių skaičiai lopšelyje-darželyje „Pasaka“, „Ąžuolo“ progimnazijoje, Revuonos ir Skriaudžių pagrindinėse mokyklose, Stakliškių ir Veiverių T. Žilinsko gimnazijose.

Paskirstyti bendruomeninei veiklai skirti pinigai, priskirtos funkcijos administracijai, patikslintas biudžetas

Vienbalsiai buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašas. Priemone siekiama skatinti seniūnaitijų, bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius poreikius, sustiprinti jų sutelktumą, bendruomeninę veiklą. Vienai seniūnijai skiriama 500 eurų, o kita dalis lėšų padalinama proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių. Iš viso bus paskirstyta beveik 19 tūkst. eurų.

Visi Tarybos nariai pritarė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis būtų deleguotas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.   

Be diskusijų buvo pavesta Prienų rajono savivaldybės administracijai atlikti projektų „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ irNemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Balsų dauguma (17 – už, du – susilaikė) pritarta biudžeto pakeitimui. Pagal tikslines dotacijas buvo gauta 249,9 tūkst. eurų vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimui, plėtrai ir priežiūrai, 46500 eurų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 492,8 tūkst. eurų – Europos Sąjungos lėšų projektams finansuoti, 37,7 tūkst. eurų – savivaldybės paskola projektams finansuoti ir 240,5 tūkst. eurų nukreipti praeitų metų biudžeto lėšų likučiai.

Buvo atidėtas gauto pakartotinio prašymo 80 proc. sumažinti apskaičiuotą 2016 m. žemės mokestį už 2,52 ha žemės sklypą, esantį Skriaudžių k., nes sklypo savininkai nėra pateikę pajamų deklaracijos.

Perduotas turtas, nutraukta panaudos sutartis, atsisakyta perimti nekilnojamąjį turtą

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad nuomininkas nuomotojo leidimu gali būti atleistas nuo dalies ar nuo viso nekilnojamojo turto nuomos mokesčio, kai dėl nuomotojo vykdomų nekilnojamojo turto (jo dalies) paprastojo ar kapitalinio remonto, rekonstravimo darbų nuomininkas negali naudotis išsinuomotu nekilnojamuoju turtu nuomos sutartyje nustatytu terminu. Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas – gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ perduota IP videosistema, kurios vertė – daugiau nei 1,3 tūkst. eurų, Prienų krašto muziejui – pastatai: muziejus bei inžineriniai statiniai, esantys Skriaudžių kaime.

Prieš terminą nuo liepos 1 d. buvo nutraukta nekilnojamojo turto panaudos sutartis su Prienų rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba dėl ½ garažo patalpų, esančių Basanavičiaus g. 26A, Prienų mieste. Prienų seniūnija naudojasi patalpomis, kurias valdo, naudoja ir disponuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Atlikus pastato rekonstrukciją, pasikeitė patalpų indeksai, todėl patalpas reikia perduoti iš naujo.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 20 metų valdyti ir naudoti panaudos teise perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas (patalpos, baldai ir kt.), kuris bus reikalingas Tarnybos vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginėms funkcijoms vykdyti.

Atsisakyta Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu LR švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 44 butus, esančius Klevų g. 29, Balbieriškyje. L. Jakinevičienė siūlė turtą perimti, nes pirmame aukšte gyvena septynios šeimos. Vis tik 18 Tarybos narių pritarė, vienas susilaikė, kad turtas nebūtų perimtas, nes svarstant pasiūlymą buvo įvertinta, kad būtų netikslinga įrengti socialinius būstus, nes nėra asmenų, pageidaujančių įsigyti tokį būstą Balbieriškio seniūnijoje.

Pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos patalpose Balbieriškyje ir Šilavote būtų atliktas remontas.

 

Pritarta sutarties pasirašymui, greitosios pagalbos automobilio ir mokyklinių autobusų perėmimui

 

Vienbalsiai patvirtintas parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas bei leista nuomininkui už 2600 eurų pirkti savivaldybei priklausantį 47,79 kv. m bendro ploto butą.

Po diskusijų pritarta, kad būtų pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB Energijos sprendimų centru dėl Prienų rajono gatvių ir teritorijų apšvietimui suvartojamos energijos taupymo paslaugų teikimo. C. Pacevičius kritikavo, kad svarstant šį klausimą komitetuose buvo per mažai paaiškinimų.

Prienų rajono PSPC perduotas greitosios medicinos pagalbos automobilis „Volkswagen Crafter“ su medicinos įranga.

Diskusijų nekilo ir dėl trijų mokyklinių autobusų, kurie bus perduoti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai, „Revuonos“ ir Skriaudžių pagrindinėms mokykloms.

Jiezno paramos šeimai centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidintas iki 60, nes globos centro funkcijoms vykdyti papildomai reikalingos globos koordinatoriaus, socialinio darbo organizatoriaus, psichologo pareigybės. Prienų globos namų teikiamų paslaugų sąrašas papildytas dar viena paslauga – prekyba maisto produktais seklyčioje. Prekėms, kurių įsigijimo kaina yra iki 20 eurų, taikomas 3 proc. antkainis, o toms, kurių įsigijimo kaina didesnė – 5 proc. antkainis.

Taip pat pakeistos Mauručių k. Kauno gatvės, Veiverių mstl. Kauno gatvės ir Beržynų k. Vilniaus gatvės geografinės charakteristikos. Tokios sprendimo prireikė pasikeitus gyvenamųjų vietovių riboms, kai gatvių ašinės linijos nesutampa su gyvenamųjų vietovių ribomis.

Angelė Bajorienė paliko socialdemokratus ir valdančiąją koaliciją

Posėdžio pabaigoje Tarybos narė Angelė Bajorienė informavo, kad ji jau nuo birželio pradžios nėra Socialdemokratų partijos narė, todėl palieka ir frakciją, koaliciją bei Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininko pareigas. Pasak A.Bajorienės, jos apsisprendimas susijęs ir su partijos skyriaus veikla.

Politikės teigimu, pastaruoju metu ją kai kas norėjo „padaryti“ socialdemokratijos prieše, tačiau ji, ilgametė partijos narė, politinėje veikloje vadovavosi skandinavišku socialdemokratijos modeliu, todėl nepritaria ne LSDP idėjinei politikai, bet ją vykdančių pavienių asmenų veiklai ir valdymui.

„Partija – visuomeninė organizacija ir veikla joje turi teikti džiaugsmą ir geras emocijas, o ne tai, kad už iniciatyvas, nuomonės raišką, socialdemokratijos plėtrą gąsdinama nuobaudomis, svarstymais“, – įsitikinusi Tarybos narė. Skyriuje ji pasigenda ir konstruktyvių diskusijų, galimybės laisvai reikšti savo nuomonę.

Prie pasitraukimo priežasčių ji priskiria ir tai, kad jai nepavyksta įgyvendinti rinkėjams duotų įsipareigojimų – savo profesine, vadybine ir ekspertine patirtimi prisidėti prie rajono gerovės, labiau įsiklausyti į rajono gyventojų nuomones ir lūkesčius, įsigilinti į atliekamą darbą, ieškoti kompromisų – elgtis garbingai, sąžiningai, veikti žmonių naudai.

Netobulas savivaldybės valdymas, vadybinių sprendimų stoka, per mažas dėmesys gyventojams, neįsiklausymas į žmonių nuomonę, Tarybos narių supriešinimas – tai dar kelios pasitraukimo iš valdančiosios koalicijos priežastys, kurias įvardijo Tarybos narė.

„Nematau nei prasmės, nei tikslo būti chaotiškai, be sistemos valdomame „laive“, pritarti primetamai vieno ar trijų partijos narių nuomonei, nes man svarbios visų Tarybos narių mintys, analizės, o siekiant priimti racionaliausius sprendimus, norisi laisvai reikšti savo nuomonę“, – kalbėjo A. Bajorienė ir sakė, kad pasirenka kitą, laisvesnę poziciją ir iki kadencijos pabaigos prisijungia prie Gintauto Bartulio ir Vytauto Martinaičio – tampa nepriklausoma Tarybos nare.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close