home Politika Daugiausiai aistrų – dėl Ašmintos seniūnijos likimo

Daugiausiai aistrų – dėl Ašmintos seniūnijos likimo

Kovo 8 d. vykusio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo net 36 klausimai. Didžioji jų dalis – dėl pritarimo savivaldybės švietimo įstaigų 2017 m. veiklos ataskaitoms.

Dar prieš posėdį Tarybos narys Vaidas Kupstas visus pakvietė maldai už Prienų krašto vienybę. Didelio susidomėjimo kvietimas nesulaukė –pasimelsti panoro tik keturi Tarybos nariai ir dvi savivaldybės darbuotojos.

Apklausos rezultatams pritarti prireikė pusantros valandos

Pirmiausia buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatams, nors L. Jakinevičienė siūlė atidėti šio klausimo svarstymą.

Apklausoje, kuri vyko vasario 1–21 d., buvo pateiktas klausimas: „Ar pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą planą?“

Pasak klausimą pristačiusios Tarybos sekretorės Agnės Dargužienės, apklausoje dalyvavo 537 (32,60 proc.) Ašmintos seniūnijos, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą tose teritorijose. 471 (87,71 proc.) gyventojas į pateiktą klausimą atsakė „Taip“, 66 (12,29 proc.) gyventojai atsakė „Ne“. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus bei į tai, kad Prienų savivaldybėje mažėja gyventojų skaičius, o pakeitus seniūnijų ribas gyventojams pagerės seniūnijų centrų pasiekiamumas, Ašmintos kaime ir toliau bus atliekamos seniūno ir specialistų funkcijos, siūloma parengti sprendimą dėl Ašmintos seniūnijos panaikinimo bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo.

Tarybos posėdyje dalyvavo ir keletas Ašmintos seniūnijos gyventojų ar jų artimųjų, kurie, kreipdamiesi į Tarybos narius, prašė nenaikinti Ašmintos seniūnijos, nepatvirtinti gyventojų apklausos rezultatų, nes apklausos metu gyventojams galimai buvo daromas spaudimas, apklausos lapas buvęs painus, nes jame kartu pateikta klausimų ir apie kitas seniūnijas.

Anot ašmintiškio Pranciškaus Zubricko, pas jį apklausą vykdę komisijos nariai net nebuvo užsukę, nors jis beveik visada būna namuose ir gyvena Ašmintos kaimo centre. Jo manymu, gal geriau būtų Ašmintos seniūniją ne padalinti, bet visą priskirti Prienų seniūnijai. O Antanas Dagilis teigė: „Juridiškai jūs laimėjot, bet pagal sąžinę – ne!“ Jis apgailestavo, kad nebuvo atsižvelgta į iniciatyvinės grupės surinktus 437 parašus, kad seniūnija nebūtų naikinama, nes kaimo žmogui artimiausia valdžia – seniūnija. Algirdo Griškos teigimu, gyventojų niekas neklausė, kokiai seniūnijai jie nori priklausyti – viskas buvo nuspręsta „iš aukščiau“. Jo manymu, apklausai buvo pasirinktas labai sudėtingas gyventojų atrankos būdas ir šį būdą, jo įsitikinimu, turėjo siūlyti Taryba, bet ne administracijos direktorius, kuris šiuo atveju viršijo savo įgaliojimus. Įgaliojimų viršijimu jis įtaria ir merą, kuris sudarė komisiją bei patvirtino apklausos nuostatus. Todėl, jo manymu, apklausa yra niekinė.

Jo įtarimus paneigė A. Dargužienė. Ji išvardijo įstatymus, kuriais buvo vadovaujamasi atliekant vietos gyventojų apklausą, ir šie įstatymai nebuvo pažeisti.

Kalbėdama apie vasario 28 d. savivaldybei pateiktus gyventojų, prieštaraujančių Ašmintos seniūnijos naikinimui, parašus, A. Dargužienė sakė, kad tarp 437 pasirašiusiųjų yra tokių, kurie Ašmintos seniūnijoje nėra deklaravę gyvenamosios vietos, yra nepilnamečių, dalis parašų yra rašyti vieno žmogaus, nemaža dalis apklausoje pateikė kitokią nuomonę.

L. Jakinevičienė ir A. Vaidogas abejojo, ar apklausai pasirinkta pati tinkamiausia gyventojų atranka, įtarė, kad ją vykdant buvo padaryta pažeidimų, o taupyti siūlė ne naikinant seniūniją, o kai kurių savivaldybės vadovų atlyginimų priedus.

Angelės Bajorienės teigimu, formaliai ir teisiškai apklausa teisinga, tačiau, pasak Tarybos narės, sprendžiant tokį svarbų klausimą neužtenka trečdalio gyventojų nuomonės. Jos manymu, gyventojams buvo pateikta per mažai informacijos, kas pasikeis, kas bus geriau, kai bus panaikinta seniūnija.

Priminus, kad kol kas svarstomas ne Ašmintos seniūnijos likimas, o tik apklausos rezultatai, prasidėjo balsavimas. Apklausos rezultatams pritarė 15 Tarybos narių, nepritarė – penki, susilaikė – keturi.

Ataskaitoms pritarta

Administracijos direktorius Egidijus Visockas pristatė 2017 m. veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai išanalizuotas septynių programų įgyvendinimas, pateikti programų tikslai, uždaviniai bei finansiniai rodikliai.

L. Jakinevičienė sakė, kad administracijos direktoriaus ataskaitai nepritars, nes nebuvo nurodyta, kokiomis priemonėmis bus mažinama biudžeto skola. Tarybos narės manymu, reikia taisyti strateginį planą, taip pat nebuvo atsižvelgta į jos pernai pateiktus pasiūlymus. Pasak Gintauto Bartulio, būtų užtekę, jei administracijos direktorius būtų pateikęs tik pagrindinius ataskaitos akcentus, nes ataskaitą perskaityti galėjo ir turėjo visi Tarybos nariai. Jis taip pat klausė, kurie pernai atlikti darbai buvo svarbiausi ir kas bus svarbiausia šiais metais. Administracijos direktoriaus atsakymas buvo lakoniškas: „Prioritetai – švietimas, investicijos ir infrastruktūra. O kaip sekėsi, nuspręsite jūs.“

Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitai pritarė 20 Tarybos narių, vienas – nepritarė, du – susilaikė.

Buvo išklausyta ir Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita, kurią pristatė šios tarnybos vadovė Violeta Gaidienė. Be didesnių diskusijų 22 Tarybos nariai ataskaitai pritarė, vienas – ne.

Projektams pritarta, bet vienam – ne

Prienų rajono savivaldybėje kai kurie įgyvendinami projektai yra sudedamoji Kauno regione įgyvendinamų projektų dalis, tačiau jiems reikia atskiro Savivaldybės tarybos pritarimo. Be diskusijų buvo pritarta projektams: „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“, „Prienų miesto Birutės gatvės rekonstrukcija“, „Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“, „Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.“.

Kaimo bendruomenė „Kašonys“ yra pateikusi Prienų rajono vietos veiklos grupei projekto „Kašonių bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti“ paraišką ir tikisi gauti finansavimą. Tačiau net 20 Tarybos narių šiam sprendimo projektui nepritarė (pritarė – du, vienas – nebalsavo). Pagrindinis argumentas – prieš penkerius metus pastato remontui jau buvo skirtas finansavimas.

Mokesčių lengvatos, turto perdavimas, socialinio būsto nuomos pokyčiai

Vienbalsiai buvo pritarta, kad fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl atitinkamo mokesčio lengvatos svarstomi tik vieną kartą ir mokesčio lengvatos savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamos už metus, kuriais pareiškėjai kreipiasi į Savivaldybės tarybą dėl lengvatos suteikimo. Prašymai pateikiami iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos.

Buvo gautas prašymas 80 proc. sumažinti 2016 m. žemės mokestį už 2,52 ha žemės sklypą, esantį Skriaudžių k. (Veiverių sen.). Yra apskaičiuotas 477,58 Eur mokestis, kurį prašoma sumažinti 80 proc. (382,06 Eur). Šiam sprendimo projektui pritarė tik du Tarybos nariai, 20 buvo prieš, vienas – susilaikė.

Buvo patenkintas UAB „Palterna“ prašymas atleisti nuo 2017 m. mokesčio (936 Eur) už nekilnojamąjį turtą, esantį Pociūnų k. (Ašmintos sen.), nes, nors gamybinė veikla nėra pradėta, yra paruoštas pastato kapitalinio remonto projektas, vyksta ES paraiškos vertinimas, o pradėjus vykdyti gamybą bus sukurta naujų darbo vietų, mokami mokesčiai. Sprendimui pritarė 20, nepritarė vienas, susilaikė du Tarybos nariai.

Be diskusijų ir vienbalsiai buvo perduotas turtas (trys stacionarūs kompiuteriai) Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, pritarta pagal panaudos sutartis 10 metų perduoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Socialinių paslaugų centrui ir Jiezno kraštiečių bendruomenei, pratęsta nuomos sutartis su UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

Taip pat buvo pakeistas Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo vienas punktas. Nuo šiol išimties tvarka būstai gali būti išnuomoti ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, netekusioms turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos neturi kito būsto.

Vienbalsiai buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaita, iki 62,6 padidintasPrienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius, Jiezno miesto gatvei suteiktas Prano Bieliausko pavadinimas.

Kunigas Pranas Bieliauskas – vienas žymiausių Vilniaus krašto dvasininkų, lietuvybės puoselėtojų, tautos švietėjų. Jis gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. P. Bieliauskas ne tik stropiai dirbo pastoracinį darbą, bet ir dalyvavo įvairių okupuoto Vilniaus krašto lietuviškų organizacijų veikoje. Kun. P.Bieliauskas žinomas ir kaip tautosakos, numizmatinės etnografinės medžiagos rinkėjas, išleidęs liaudies dainų ir melodijų rinkinį „Varguolių dainos“. 1911–1915 m. jis mokė tikybos dviklasėje lietuvių mokykloje, o 1926 m. buvo paskirtas keturių lietuviškų mokyklų prefektu.

Kun. Pranas Bieliauskas 1917 m. buvo Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis, kuriam, kaip ir dar trims konferencijos dalyviams, kilusiems iš Jiezno krašto, pagerbti, 2018 m. vasario 16 d. Jiezno mieste buvo atidengta atminimo lenta.

Atsiskaitė švietimo įstaigų vadovai

2017 m. veiklos ataskaitas pateikė visų švietimo įstaigų, išskyrus Prienų lopšelį-darželį „Gintarėlis“, vadovai. Jiems ataskaitų skaityti neprireikė – užteko trumpai pristatyti svarbiausius pasiekimus ar problemas arba atsakyti į Tarybos narių, daugiausia L. Jakinevičienės, klausimus.

„Ąžuolo“ progimnazijoje daug problemų kelia elektros instaliacija, jai tvarkyti jau paskirta lėšų. Balbieriškio pagrindinės mokyklos laukia iššūkis – tinkamai panaudoti buvusios profesinės mokyklos patalpas, įsirengti nuotekų tvarkymo įrenginius. Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinukams reikia lauko žaidimų aikštelės. Jiezno gimnazijos direktorė pasidžiaugė pagaliau baigta renovacija ir sutvarkyta mokyklos aplinka. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktorius džiaugėsi pernai kapitališkai suremontuotomis dviem klasėmis, įsigyta įvairia įranga, lovytėmis ikimokyklinukų miegui, dabar didžiausias rūpestis – kiauras stogas. Pakuonio mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad jau prasidėjus mokslo metams į mokyklą atėjo 7 mokiniai iš Kauno rajono, o dabar labiausiai laukia sporto aikštyno atnaujinimo ir katilinės rekonstrukcijos. Šiais mokslo metais mokinių skaičius padidėjo ir „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, nors klasių komplektų yra vienu mažiau. Numatyta, kad mokyklos teritoriją tvora apjuos 2020 m. Skriaudžių pagrindinei mokyklai mokslo metų pradžioje buvo perduotas geltonasis autobusėlis, kuris, pasak direktorės, kelia daugiau rūpesčių nei džiaugsmo. Problema – drėgmė ar net vanduo pradinių klasių komplekso rūsyje, nuotekų tvarkymas. Stakliškių gimnazijoje planuojama atnaujinti sporto aikštyną, kad mokiniams ir bendruomenės nariams būtų sudarytos geresnės sąlygos sportuoti. Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorė džiaugėsi, kad svajonės tampa realybe – prieš kelerius metus niekas netikėjo, kad bus renovuota sporto salė, įrengti dušai, atnaujinti persirengimo kambariai. Veiverių T. Žilinsko gimnazijos direktorės teigimu, labiausiai reikėtų mokyklos pastato I korpuso remonto. „Žiburio“ gimnazijos direktorė didžiavosi, kad gimnazijos chorui bus įteikta „Aukso paukštė“.

Kalbant apie lopšelių-darželių veiklą ir laisvas vietas, mero teigimu, ikimokyklinukams daugiau vietų atsiras, kai priešmokyklinis ugdymas bus perkeltas į mokyklas.

Jiezno meno mokykla, kuri savo veiklą vykdo ne tik Jiezne, bet ir Stakliškėse, kitais metais švęs 30 metų jubiliejų. Didžiausias rūpestis – remonto laukiantis stogas.

Prienų meno mokykla, kurią pernai baigė 48 jaunųjų muzikantų laida, turi persikelti į naujas patalpas buvusioje „Nemuno“ pradinėje, tačiau, pasak direktorės, problema – patalpų stygius – nebus išspręsta visiškai.

Veiverių A. Kučingio meno mokyklos direktorius džiaugėsi pernai įvykusiu ir puikiai pavykusiu tarptautiniu konkursu „Olimpo musicale“ ir tuo, kad apie save mokyklos bendruomenė skleidžia daug gerų žinių.

Švietimo pagalbos tarnybos direktorės teigimu, pernai įvyko du dideli pokyčiai – sujungtos dvi įstaigos ir įkurtas TAU, kurį lanko per 100 žmonių. Direktorė labai norėtų, kad abi įstaigos veiktų vienose patalpose.

Visoms švietimo įstaigų ataskaitoms buvo pritarta vienbalsiai.

Kitas Tarybos posėdis įvyks kovo 29 d.

 
 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ

2018 m. kovo 8 d. Nr. T3-31

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi ir 46 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 straipsniu, Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.3 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. Nr. T3-231 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 ir 27 punktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 200 punktu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisijos, sudarytos Prienų rajono savivaldybės mero 2018 m. sausio 25 d. potvarkiu Nr. P1-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo“, 2018-02-22 protokolą Nr. 2, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – Apklausa), kuri buvo vykdoma 2018 m. vasario 1–21 d., rezultatams (Apklausai pateiktas klausimas „Ar pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą planą?“):

1.1. Apklausoje iš viso dalyvavo 537 (32,60 proc.) Ašmintos seniūnijos, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų vietos gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą tose teritorijose, iš jų į pateiktą klausimą „Taip“ atsakė 471 (87,71 proc.) gyventojas, „Ne“ atsakė 66 (12,29 proc.) gyventojai:

1.1.1. iš 429 (30,82 proc.) Apklausoje dalyvavusių Ašmintos seniūnijos gyventojų „Taip“ atsakė 366 (85,31 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 63 (14,69 proc.) gyventojai;

1.1.2. iš 44 (55 proc.) Apklausoje dalyvavusių Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų gyventojų „Taip“ atsakė 43 (97,73 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 1 (2,27 proc.) gyventojas;

1.1.3. iš 64 (36,57 proc.) Apklausoje dalyvavusių Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų gyventojų „Taip“ atsakė 62 (96,88 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 2 (3,12 proc.) gyventojai.

2. Atsižvelgti į tai, kad:

2.1. vietos gyventojai pritarė Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimui;

2.2. gyventojų skaičius Prienų rajono savivaldybėje mažėja;

2.3. pakeitus seniūnijų ribas gyventojams pagerės seniūnijų centrų pasiekiamumas, o Ašmintos kaime (Ašmintos daugiafunkcio centro patalpose) ir toliau bus atliekamos seniūno, specialisto, dirbančio socialinį darbą, ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialisto funkcijos.

3. Įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių parengti Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 6 punkto reikalavimus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybės meras  Alvydas Vaicekauskas                                                                                                                              

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close