home Birštone Mokytojų dieną – didžiausia pagarba mokytojams

Mokytojų dieną – didžiausia pagarba mokytojams

Spalio 5-osios pavakare Birštono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojai, buvę ir esami mokytojai rinkosi į pačią gražiausią viešąją erdvę – kurhauzo salę paminėti Tarptautinės mokytojų dienos. Į Mokytojų dienos minėjimą atvyko Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, merės pavaduotojas Vytas Kederys, LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Aidas Aldakauskas, Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, Savivaldybės tarybos nariai.

Šventinį renginį pradėjo jaunieji dainininkai Austėja, Gustas, Adrija ir Elzė daina „Nupiešiu Lietuvą“.

Sveikindama mokytojus merė paminėjo, kad jų darbas labai svarbus ir atsakingas, kadangi tenka dirbti su ypatingos kartos vaikais, žengti koja kojon su pasauliu, būti kūrybingiems ir išmanantiems savo darbą. „Linkiu jums būti tais vedliais, kurie parodytų mūsų vaikams, koks gražus pasaulis, išmokytų mylėti savo miestą, savo šalį ir čia gyvenančius žmones, kad jų neviliotų svetimos šalys, kad jie norėtų likti gimtinėje. O mokytojams noriu palinkėti kuo geriausios sveikatos, išradingumo ir jėgų“, – sakė merė.

 

Pagerbti mokytojai senjorai

Merė N. Dirginčienė pagerbė šiais metais jubiliejus šventusias mokytojas:

Oną Palevičiūtę,Aldoną Mildą Valatkienę, Aureliją Vyšniauskienę, Bronę Kamarauskienę, Oną Valeriją Kamarauskienę, Oną Gečionienę, Valę Patarnokienę ir Mariją Jovitą Minkauskienę.

Jubiliatų vardu kalbėjusi buvusi mokytoja, mokyklos direktorė A. M. Valatkienė padėkojo už parodytą dėmesį ir pasidžiaugė, kad senjorai dar gali būti naudingi visuomenei ir prisidėti prie Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtų renginių.

 

Pagerbtos „Čia Lietuva“ projekto dalyvės

LR Seimo nario Andriaus Palionio vardu mokytojus sveikino jo padėjėja Valė Petkevičienė. Ji priminė, kad A. Palionio iniciatyva prieš kelis metus buvo parengtas kūrybinis projektas „Čia Lietuva“, kuriame aktyviai dalyvavo Alytaus, Prienų ir Birštono savivaldybių kūrėjai.

2017 metų kūrybinis projektas buvo skirtas Piliakalnių metams pažymėti. Jo tema – „Istorinė atmintis. Ką sako mūsų piliakalniai“. Pasak V. Petkevičienės, projektą labai papuošė trijų pedagogių senjorių darbai, už kuriuos jos ir buvo apdovanotos. Apdovanojimus gavo Ona Valerija Grybauskienė, Aldona Milda Valatkienė ir Antanina Strumilienė.

 

Mokytojas – tai gyvenimo būdas

Šventiškai, be didelių ministerijos pažadų, kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius, prienietis Aidas Aldakauskas. Sveikindamas mokytojus su jų švente, jis pažymėjo, kad mokytojas – tai ne profesija, bet gyvenimo būdas. Ir pats A. Aldakauskas prisipažino, kad jis visiems sako, jog gimęs būti mokytoju, tokiu ir liks visada. Tokie ministerijos atstovo nuoširdūs žodžiai pamalonino ne vieno tikro pedagogo širdį...

Tarptautinės mokytojų dienos proga Švietimo ir mokslo ministerija padėkos raštu apdovanojo Birštono sporto centro direktorių Saulių Smailį 65-ojo jubiliejaus proga už nuoširdų darbą plėtojant neformalųjį vaikų švietimą bei Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, fizikos mokytoją metodininkę Danguolę Kederienę už nuoširdų vadybinį darbą, rūpinimo(si) mokiniais politikos puoselėjimą Birštono gimnazijoje.

 

Merės apdovanojimai

Merė N. Dirginčienė padėkomis apdovanojo Birštono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją Ivetą Montvydienę už profesionalumą ir gimtosios kalbos puoselėjimą.

Mokytoja skaito pranešimus, organizuoja renginius, visuotinį gimnazijos dailyraščio konkursą, lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą, Kalėdinę knygų mugę. Aktyviai dalyvauja Birštono viešosios bibliotekos renginiuose bei projektinėje veikloje. Mokytoja vadovauja gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinei grupei, yra lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino vertintoja, o nuo 2017 m. – vyresnioji vertintoja.

Birštono gimnazijos technologijų ir rusų kalbos mokytoja Veda Martinaitienė buvo apdovanota merės padėka už mokinių kūrybiškumo ugdymą ir aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje.

Mokytoja gimnazijoje dirba 32 metus, su mokiniais dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Mokytoja rengė užduotis technologijų II turo olimpiadai, gamino dekoracijas daugeliui mokyklinių renginių, dalyvauja tobulinant mokyklos edukacines erdves, dirba Vaiko gerovės komisijoje, dalijasi patirtimi su kolegomis, rašo straipsnius spaudoje, viešina informaciją gimnazijos tinklapyje.                

Merės padėka apdovanota ir Birštono gimnazijos matematikos mokytoja Romualda Padvelskienė už mokinių paruošimą brandos egzaminams. Jos mokinė šiemet gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą už valstybinį matematikos brandos egzaminą. Kita mokinė pasiekė geriausią tarptautinio matematikos konkurso ,,Kengūra“ rezultatą gimnazijoje.

Mokytoja skaitė pranešimą matematikos mokytojų metodinėje grupėje tema ,,2016 metų matematikos valstybinio egzamino aktualiausios klaidos, jų analizė“.

Violeta Bingelienė Birštono meno mokykloje muzikos teorijos ir fortepijono mokytoja dirba nuo 1996 m. Ji pelnė apdovanojimą už sąžiningą, nuoširdų ilgametį darbą mokant vaikus muzikos teorijos pagrindų.

Mokytoja mokykloje rengia solfedžio konkursus, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, muzikinį kalendorių, aktyviai dalyvauja mokyklos įsivertinimo darbo grupėje, organizuoja muzikos teorijos egzaminus baigiamųjų klasių mokiniams, dalyvauja darbo grupėse organizuojant mokyklos konkursus, festivaliuose, renginiuose, dalijasi darbo patirtimi su kitų respublikos mokyklų muzikos teorijos mokytojais.

Jolita Simonaitytė, Birštono vienkiemio darželio-mokyklos pradinių klasių mokytoja, apdovanota už nuoširdų darbą, kūrybiškumą, naujovių diegimą, aktyvią metodinę veiklą, pagalbą kolegoms, pastangas burti mokyklos bendruomenę.

Mokytoja vadovauja Savivaldybės pradinių klasių mokytojų metodiniam būreliui, buvo Mokyklos tarybos narė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, Vidaus įsivertinimo komandos narė, ilgametė vaikų socializacijos projektų autorė ir vadovė, projektų ,,Atrask ir pažink“ bei ,,Judėjimo savaitė“ autorė, iniciatyvi mokyklos renginių organizatorė ir vykdytoja.

Mokytoja domisi švietimo naujienomis, inicijuoja išvykas į seminarus, konferencijas, nuolat tobulina kvalifikaciją. Jos paruošti mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir laimi prizines vietas. Mokytoja rašo straipsnius spaudoje ir šalies informaciniame leidinyje ,,Švietimo naujienos“, aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės gyvenime, visuomeniniuose renginiuose Birštone.

Birštono sporto centro sportinio ėjimo treneris Povilas Juozaitis apdovanotas už nuoširdų, atsakingą ir kūrybingą darbą vaikų vasaros poilsio stovykloje.

Helmanas Lik apdovanotas už nuoširdų, atsakingą ir kūrybingą darbą vaikų vasaros poilsio stovykloje.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus apdovanojimai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Žiūraitienė padėkos raštais apdovanojo:

Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoją Dalę Domarkienę

už nuoširdų darbą ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus;

Birštono vienkiemio darželio-mokyklos muzikos mokytoją Lijaną Stakauskaitę už aktyvų dalyvavimą savivaldybės renginiuose, metodinę veiklą ir nuoširdų darbą diegiant naujoves meninio ugdymo srityje;

Birštono meno mokyklos koncertmeisterę Ievą Grinkevičiūtę už Birštono miesto vardo garsinimą, dalyvaujant tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose;

Birštono meno mokyklos smuiko mokytoją Danguolę Kolpakovienę

už puikų mokinių paruošimą dalyvauti festivaliuose, koncertuose, projektinėje veikloje;

Birštono gimnazijos geografijos mokytoją Daivą Dabrišienę

už aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje ir gerus mokinių pasiekimus.

 

Metų mokytojo titulas – Onutei Silevičienei

Mokytojų dienos šventės kulminacija – „Metų mokytojo“ nominacijos paskelbimas. Metų mokytoja tapo Onutė Silevičienė.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Onutė Silevičienė Birštono gimnazijoje dirba nuo 1981 m. Nuo 1993 iki šių dienų yra ryšių su Bakke mokykla Danijoje koordinatorė, su Danijos mokykla aktyviai vykdo įvairias edukacines veiklas ir projektus mokiniams, mokytojams ir tėvams.

Per 24 partnerystės metus mokytoja ne tik iniciavo europinių klasių įsteigimą Birštono mokykloje, bet organizavo ir koordinavo tarptautinius projektus, mainų programas ir mokinių bei mokytojų išvykas į užsienio šalis, skaitė pranešimus seminaruose Danijoje, inicijavo ir organizavo ne vieną praktinę konferenciją mokytojams apie gerąją patirtį Danijos mokyklose, 2016–2017 m.m. vykdė tarptautinį kūrybinį-edukacinį projektą ,,Nuotraukos medijoje“, vadovavo tarptautiniam mokinių projektui ,,Robotika ir komunikacijos“. Vaiko gerovės komisijos nariams, gimnazijos specialistams ir mokytojams organizavo bei koordinavo seminarą ,,Danijos patirtis dirbant su spec. poreikių vaikais“.

Mokytojos iniciatyva šiais mokslo metais šešiolika gimnazijos mokinių dalyvavo anglų kalbos mokymosi savaitėje ,,International Village“ Slovakijoje.

Mokinių ugdymosi motyvacijai skatinti mokytoja aktyviai taiko šiuolaikinius mokymosi metodus, nuotolines konsultacijas ir kt.

Onutės Silevičienės mokiniai ne kartą laimėjo Euroskolos konkursą, yra olimpiadų bei konkursų dalyviai ir prizininkai. Mokytojos paruošti abiturientai sėkmingai laiko valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą. Šiais metais vienas abiturientas gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą.

2004 m. mokytoja išrinkta Europietiškiausiu krašto žmogumi.

Mokytoja O. Silevičienė yra pelniusi Birštono savivaldybės Vasario 16-osios nominaciją, skatinta savivaldybės mero, švietimo ir mokslo ministro padėkomis už aktyvią profesinę veiklą, inovatyvių mokymo metodų diegimą ugdymo procese.

Mokytoja gali didžiuotis partnerystės principu grįstais santykiais su savo ugdytiniais, savo komunikabilumu, naujų darbo formų taikymu kasdieniniame darbe.

O. Silevičienė po apdovanojimo ceremonijos sakė: „Myliu savo darbą, mokyklą ir vaikus. Nepaisant mažėjančio mokytojo darbo prestižo, laiminga, kad dirbu mokytoja ir niekada negalvojau šio darbo keisti. Mokytoja – mano gyvenimo būdas. Turiu keletą savo gyvenimo taisyklių, nes manau, kad mokytojas nustoja būti mokytoju, kai nustoja mokytis; nebijau klysti ir pripažinti suklydus ir tai skatinu daryti savo mokinius; nebijau nežinoti ir tai parodau savo mokiniams; elkis taip, kaip nori, kad kiti elgtųsi su tavimi. Jei negerbi mokinių, jie tavęs irgi negerbs, o nuoskaudos išliks.

Mane darbo kelyje lydėjo puikūs kolegos ir bendraminčiai, todėl mokykloje yra gera dirbti. Palinkėti šia gražia proga noriu sveikatos, kantrybės ir meilės sau“.

Mokytojams koncertavo jaunieji muzikantai bei dainininkai, grojo saksafonininkų trio, o visą renginį užbaigė bendra daina „Mano kraštas“.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close