Savivaldybės biudžetas patvirtintas be didesnių diskusijų

Kovo 1 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 16 tarybos narių, biudžetinių įmonių ir įstaigų vadovai, administracijos skyrių vedėjai ir specialistai bei visuomeninių organizacijų atstovai.

 

Prieš prasidedant sprendimų projektų svarstymui, buvo pasveikinti gimtadienius atšventę tarybos nariai Onutė Šaulinskienė ir Juozas Aleksandravičius.

 

Pristatyti nauji specialistai

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas pristatė naują ūkio, turto ir kaimo plėtros vyriausiąjį specialistą Kęstutį Savukyną, pradėjusį dirbti vietoje į pensiją išėjusio A. Baltuonės.

Savivaldybės administracijos socialinės paramos ir vaiko teisių skyriaus vedėjas pristatė vyresniąją specialistę Vidmantę Jakučionienę, kuriai patikėta tvarkyti finansus.

 

Patvirtintas šių metų biudžetas

Pirmąjį sprendimo projektą dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto tvirtinimo pateikė savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus vedėja Ona Grigonienė.

Ji sakė, kad gauta prašymų 29 mln. 123 tūkst. sumai. Tačiau prognozuojama, kad 2013 metais Birštono savivaldybės biudžeto pajamos sudarys 22164,83 tūkst. Lt. Šių metų biudžeto pajamų bendra apimtis, lyginant su2012 m. patvirtintu biudžetu,  mažėja 2343,74 tūkst. Lt.

Biudžeto skyriaus vedėja paaiškino, kad mokesčiai savivaldybės biudžete sudarys 5472 tūkst. Lt arba 24,7 proc. visų biudžeto pajamų, kurios, lyginant su praeitais metais, padidėja 200 tūkst. Lt.

Gyventojų pajamų mokestis, žemės mokestis, paveldimo turto mokestis, nekilnojamo turto mokestis ir valstybinės rinkliavos į savivaldybės biudžetą įtraukti tokio dydžio, kokį patvirtino Seimas.

Dotacijos2013 m. savivaldybės biudžete sudarys 14506,83 tūkst. Lt, arba 65,45 proc. visų biudžeto pajamų.

Palyginus su2012 m. patvirtintu planu, dotacijos mažėja 4176, 1 tūkst. Lt, arba 28,7 proc. dėl gaunamų tikslinių lėšų iš valstybės Investicijų programos. Specialiosios dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos pagal LR2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas sumas.

Kitos pajamos 2013 metų savivaldybės biudžete sudarys 719,0 tūkst., arba 3,4 proc.  visų biudžeto pajamų.

2013 metų prognozuojami biudžeto asignavimai – 25367,13 tūkst. Lt, t. y. 3202,3 tūkst. Lt didesni nei prognozuojamos pajamos. Vedėja pastebėjo, kad vadovaujantis LR biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybių biudžetai gali būti tvirtinami su deficitu, kuris negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio. Todėl siūloma patvirtinti biudžeto asignavimus didesnius nei prognozuojamos pajamos 3202,3 tūkst. Lt deficitą finansuojant paskolų lėšomis.

2013 m. asignavimai ir jų pokyčiai, palyginti su paeitais metais patvirtintu planu, nustatomi atsižvelgiant į2013 m. biudžeto pajamų prognozę ir kai kuriuos svarbius prioritetus, kaip specialiųjų tikslinių dotacijų skyrimas iš valstybės biudžeto2013 m, paskolų grąžinimas pagal pasirašytas kreditavimo sutartis, reikiamų asignavimų nustatymas2013 m. sausio 1 d. prognozuojamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir kt., nustatant asignavimus darbo užmokesčiui, savivaldybės administracijos, kontrolės ir audito tarnybos, darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės tarnautojams nustatytas darbo apmokėjimo sąlygas, o kitose biudžetinėse įstaigose – pagal LR Vyriausybės patvirtintus darbo apmokėjimo tvarkų aprašus.

Planuojant asignavimus2013 m. (be skolintų lėšų), kapitalo investicijoms, įvertinus finansines galimybes, pirmenybė teikiama bendrai su ES finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimui užtikrinti; nebaigtų investicinių projektų tolesniam finansavimui; kitų investicijų projektų vykdymui bei naujoms priemonėms vykdyti, jei nepakanka finansinių išteklių iš vykdomai programai numatytų asignavimų ir kt.

O. Grigonienė teigė, kad šių metų biudžeto lėšos, kaip ir ankstesniais metais, išdėstytos pagal gaunamą finansavimą ir skirtos 8 programoms vykdyti.

Vytas Kederys pastebėjo, kad jų komitetas rinkosi du kartus ir pritaria nuomonei, kad lėšas reikia pirmiausia skirti įstaigų darbuotojų atlyginimams ir mokesčiams už komunalines paslaugas, o kiti – vykdomiems projektams finansuoti. Tarybos nariai pritarė V. Kederio pasiūlymui skirti 15000 Lt Birštono PK prevenciniams renginiams, skirtiems vaikams, ir 3200 Lt Neįgaliųjų draugijos veiklai.

Už tokį 2013 metų biudžetą balsavo 15 tarybos narių, 1 susilaikė.

Svarstant  klausimą dėl privatizavimo lėšų paskirstymo, nutarta 201 tūkst. Lt skirti urbanistinės plėtros vykdymui.

Taip pat buvo pritarta dėl 3 mln. paskolos kreditinės linijos ėmimo 3 metų laikotarpiui, kad galėtų vykdyti projektus.

 

Patvirtinta programa ir pritarta ataskaitai

Tarybos nariai patvirtino Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkės   Birutės Magdalenos Vokietaitienės pateiktą 2013 metų veiklos programą. Taip pat buvo pritarta Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarybos 2012 metų veiklos ataskaitai, kurią pateikė kontrolierė Zita Pranckevičienė.

 

Nemajūnų bendruomenė ruošiasi rimtiems darbams

Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dargis pateikė Tarybai sprendimo projektą dėl pritarimo bendro projekto rengimui ir bendradarbiavimo sutarties sudarymui su Nemajūnų bendruomene „Santalka“.

Pagal bendruomenės sumanymą, prie Nemajūnų dienos centro esančiame pastate yra galimybė įrengti patalpas edukacinei veiklai, pastatyti krosnį, atgaivinti senuosius amatus. Pasak bendruomenės pirmininkės Angelės Kederienės, jie nori parodyti lino kelią nuo pat auginimo iki staklių, vilnos apdirbimą ir jos gaminius, būdingus šiam kraštui. Kai kuriems Tarybos nariams suabejojus, ar nebus prašoma lėšų išlaikymui, bendruomenės pirmininkė užtikrino, kad stengsis išsilaikyti patys iš 2 proc. ir nario mokesčio, o taip pat vykdomų edukacinių užsiėmimų. Merė Nijolė Dirginčienė sumanymui pritarė, nes, pasak jos, pro Nemajūnus eina turistiniai maršrutai, o projektas įdomus. Ir, jeigu neprašys lėšų išlaikymui, apšildymui, kodėl nepritarti.

V. Kederys pritarė bendruomenės planams, nes numatytos vykdyti edukacinės programos turėtų pritraukti ne tik lėšų, bet ir daug susidomėjusiųjų. Pasak jo, belieka tik padėkoti žmonėms, kurie visuomenės poreikiams skiria savo laiką, o tiems Tarybos nariams, kurie nesilanko bendruomenių renginiuose, nors kartais vertėtų pamatyti jų veiklą. B. Vokietaitienė sakė, kad pats laikas, kol dar yra žmonių, kurie prisimena ir moka senuosius amatus, parodyti juos ir pamokyti jaunimą. Taigi po ilgokai užtrukusių diskusijų sprendimui buvo pritarta.

 

Daugiafunkcinio centro kol kas nebus

Tarybos nariai nutarė panaikinti 2012 metų lapkričio 23 d. sprendimą „Dėl projekto rengimo ir paraiškos teikimo pagal VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“. Regioninės plėtros lėšas nutarta panaudoti gimnazijos rekonstrukcijos darbams užbaigti, nes planuotos investicijos į Birštono vienkiemio darželio-mokyklą negali būti atliktos iš minėto fondo lėšų. Žinoma, tai nuliūdino Birštono vienkiemio darželio-mokyklos bendruomenę, bet lieka viltis, jog ir jiems atsiras galimybė renovuoti nelabai išvaizdų ir šiuolaikišką pastatą ir vykdyti bendruomeninę veiklą.

 

Nutarta įkurti VĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrą

Taryboje buvo svarstomas sprendimo projektas dėl viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros įsteigimo, kurį pristatė savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas. Taip pat patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 3, o merė įgaliota …….. (?) VĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros steigimo aktą ir įstatus.

 

Nekilnojamojo turto lengvatoms nepritarta

Tarybos nariai nepritarė verslininkų Gitanos ir Rimvido Skorupskių prašymui sumažinti nekilnojamojo turto mokestį. Tarybos nariams aptarus šį sprendimą komitetuose, nutarta, jog  tam nėra pagrindo, kadangi jie dar tik rengia sklypų detalųjį planą.

 

Kiti klausimai

Posėdyje buvo svarstyta ir daugiau svarbių klausimų, patvirtinti visi pateikti sprendimų projektai.

Vienbalsiai tarybos nariai patvirtino Birštono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių 2013-2014 m. m. skaičių; pritarė Birštono ir Pakalnės gatvių geografinių charakteristikų pakeitimui; patvirtino teritorijos Birštone, Birutės g. 26 tarp Birutės g. ir Druskupio gatvių, detalųjį planą. Taip pat buvo nutarta pratęsti kūrybines atostogas Romai Zajančkauskienei, Birštono muziejaus padalinio vadovei, laikinai einančiai muziejaus direktoriaus pareigas, iki šių metų birželio 4 dienos daktarinės disertacijos rašymui.

 

Informacija

Administracijos direktorius V. V. Revuckas pateikė išsamią informaciją apie daugiabučių namų renovavimą. Pristatė daugiabučių pastatų energetinio efektyvumo didinimo programą, kurioje nurodomi programos siekiai, skatinimo priemonės ir kt.  Pagal ją, Birštone numatoma renovuoti 18 pastatų

Stasė Asipavičienė

.

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close