home Birštone Dėl komunalinių atliekų tvarkymo vėl kils nepasitenkinimas

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo vėl kils nepasitenkinimas

Birštono savivaldybės birželio 29 dienos posėdyje net keli sprendimų projektai buvo susiję su komunalinių atliekų tvarkymu. Buvo priimtas sprendimas dėl Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo.

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingais metų laikotarpiais susikaupia nevienodi atliekų kiekiai, siūloma nuostatus papildyti punktais nustatant šiltąjį ir šaltąjį metų laikotarpius. Šiltasis metų laikotarpis – nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d., o šaltasis – nuo spalio 1 d. iki kovo 30 d.

Siūloma pakeisti Nuostatų punktą taip, kad rinkliavos administratorius (UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras) rinkliavos apskaičiavimui galėtų naudoti atliekų turėtojų pateiktus duomenis (deklaracijas) dėl nekilnojamojo turto ploto. Nuostatus siūloma papildyti 201, 202 ir 203 punktais, kuriais nustatomas minimalus konteinerių ištuštinimo kiekis, atsižvelgiant į tai, kuriuo metų laikotarpiu (šiltuoju ar šaltuoju) nekilnojamojo turto objektas bus nenaudojamas, bei nustatoma minimali mėnesio mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma daugiabučiams pastatams, kai jų naudotojai deklaruoja, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu. Siekiant mažinti administracinę naštą atliekų turėtojams, Nuostatų 38 ir 39 punktų pakeitimais būtų suteikiama teisė rinkliavos administratoriui (UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui) nustatyti deklaravimo apie pastatų nenaudojimą bei tai įrodančių dokumentų pateikimo tvarką. Patvirtintuose nuostatuose ši funkcija priskirta savivaldybei.

Pagal naujų nuostatų pakeitimus šiek tiek palengvės kultūros, sporto ir mokslo įstaigų padėtis, nes projekto 6, 7, 8 punktais kultūros, mokslo ir sporto paskirties objektams siūloma nustatyti mažesnį nei vidutinis patalpų naudojimo intensyvumą.

Nuostatai papildyti tam tikrais punktais:

„201 Gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kurių savininkai ar naudotojai Administratoriaus nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šaltuoju metų laikotarpiu, minimalus konteinerių ištuštinimo kiekis yra 8 kartai per metus (kai naudojasi 120 litrų konteineriu) ir 5 kartai per metus (kai naudojasi 240 litrų konteineriu).“

„202 Gyvenamosios paskirties objektams – gyvenamiesiems namams, kurių savininkai ar naudotojai Administratoriaus nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šiltuoju metų laikotarpiu, minimalus konteinerių ištuštinimo kiekis yra 6 kartai per metus (kai naudojasi 120 litrų konteineriu) ir 4 kartai per metus (kai naudojasi 240 litrų konteineriu).“

„203 Gyvenamosios paskirties objektams – daugiabučiams pastatams, kurių savininkai arba naudotojai Administratoriaus nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu, nustatoma minimali mėnesio mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma – 1,20 kg/m2.“

Nutarta pakeisti 38 punktą ir išdėstyti jį taip:

„38. Kintamosios Rinkliavos dedamosios nemoka Rinkliavos mokėtojai, Administratoriaus nustatyta tvarka deklaravę, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir pateikę tai įrodančius dokumentus.“

Nutarta pakeisti 39 punktą ir išdėstyti jį taip:

„39. Kai deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu vieneri metai, Administratorius gali prašyti 38 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas teikti periodiškai, bet ne dažniau negu 1 kartą per metus.“

Posėdyje buvo priimtas sprendimas ir dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Lengvatos bus suteikiamos tiems gyventojams, kurie atitiks tam tikrus reikalavimus ir pateiks visus reikiamus dokumentus:

„1.1. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamu naudoti (gyventi) ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu Birštono savivaldybės teritorijoje;

1.2. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos – asmeniui, laikinai gyvenančiam globos namuose ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje;

1.3. 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios I ir IV ketvirčiais – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje, kuriam komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais neįmanomas;

1.4. 20 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos individualių gyvenamųjų namų, esančių kaimo vietovėje, naudotojams (išskyrus nurodytus 1.3. punkte);

1.5. 20 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos individualių gyvenamųjų namų, esančių mieste, kuriuose gyvena 1 asmuo, naudotojams.

2. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta lengvata, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia:

2.1. dėl sprendimo 1.1. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.1.1. prašymą;

2.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą – jeigu pastatas yra sudegęs; Birštono savivaldybės administracijos atliekamos statinio apžiūros aktą arba seniūno pažymą – jeigu pastatas yra netinkamas naudoti (gyventi) ar fiziškai sunaikintas;

2.1.3. vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopiją.

2.2. dėl sprendimo 1.2. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.2.1. prašymą;

2.2.2. dokumentą, įrodantį, kad asmuo laikinai gyvena globos namuose, palaikomojo gydymo ar slaugos ligoninėje;

2.2.3. Savivaldybės administracijos (mieste) ar seniūno (kaimo vietovėje) pažymą, kad asmeniui priklausančiame nekilnojamojo turto objekte niekas negyvena.

2.3. dėl sprendimo 1.3. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.3.1. prašymą;

2.3.2. seniūno pažymą, suderintą su komunalinių atliekų vežėju, apie tai, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais neįmanomas dėl blogo privažiavimo.

2.4. dėl sprendimo 1.5. papunktyje nustatytos lengvatos:

2.4.1. prašymą;

2.4.2. Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams).

3. Nustatyti, kad:

3.1. sprendimo 1.1, 1.3, 1.5 papunkčiuose nustatytos vietinės rinkliavos lengvatos, pateikus nurodytus dokumentus, suteikiamos nuo kito mėnesio vieneriems metams;

3.2. sprendimo 1.2. papunktyje nustatyta vietinės rinkliavos lengvata suteikiama nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos iki dokumentų galiojimo termino pabaigos (bet ne ilgiau kaip vieneriems metams pagal tą patį dokumentą).

4. Išimtiniais atvejais individualių gyvenamų namų, esančių Birštono savivaldybėje ir turinčių Lietuvos ir Birštono įvaizdžiui ypatingą istorinę-kultūrinę vertę, naudotojams, Savivaldybės taryba gali taikyti iki 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos mokesčio.“

Naujai pakoreguoti nuostatai įsigalioja nuo šių metų liepos 1 d. Komunalinių atliekų surinkimas visada buvo didelė problema, klausimas, skatinantis diskusijas. Ir šie pakeitimai, be abejo, sulauks kritikos, nes neatitinka gyventojų lūkesčių.