Politiniai nesutarimai kol kas nesudrumstė prasidėjusio adventinio susikaupimo, susitaikymo ir gerų darbų laikotarpio. Dėl pasikeitimų Tarybos veiklos reglamente praėjusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo įtrauktas į darbotvarkę sprendimo projektas, kurį parengė 11 Tarybos narių, pareikšdami nepasitikėjimą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackiene.

 

Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, papildytas sąrašu sprendimo projektų , kurie negali būti siūlomi įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę kaip papildomi klausimai, patvirtintas gruodžio 1 d. vykusiame Tarybos posėdyje. Tarp tokių sprendimo projektų – siūlymai, susiję su nepasitikėjimu meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais). Opozicija nežada nuleisti rankų, kad minėtas sprendimo projektas būtų įtrauktas į kito Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

Prisiekė naujas Tarybos narys

Posėdyje iškilmingą priesaiką davė naujasis Tarybos narys, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas Vaidas Kupstas, kuris pakeitė buvusį „tvarkietį“ Kastytį Tarasevičių. V. Kupstas pareiškė prisijungiantis prie partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos ir norintis dirbti Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete.

 

Pareigas eiti pradėjo naujoji Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė

 

Posėdyje Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, įteikdamas gėlių ir linkėdamas didelės sėkmės darbuojantis ypač atsakingame veiklos bare, pasveikino konkursą į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigas laimėjusią ir jas nuo gruodžio 1 d. eiti pradėjusią jauną, kūrybingą kultūros darbuotoją Virginiją Naudžiūtę. Padėkodama už sveikinimus naujoji direktorė vylėsi, kad jai pavyks pateisinti suteiktą pasitikėjimą ir rajono kultūros vartotojų lūkesčius.

Savo karjerą V. Naudžiūtė pradėjo švietimo ir pratęsė kultūros srityje. Dirbo Prienų KLC Skriaudžių filialo vadove, vėliau meno vadove. Jaunos Prienų KLC direktorės akademinių pasiekimų kraitėje – aukštesniojo ir aukštojo mokslo diplomai Kauno J. Gruodžio konservatorijoje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Europos integracijos studijų magistro diplomas. V. Naudžiūtė, aktyviai dalyvaujanti ne tik Veiverių, bet ir viso Prienų krašto visuomeniniame bei bendruomeniniame gyvenime, iki konkurso į rajono kultūros centro vadovo postą dirbo Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Patvirtinta nauja Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis

Posėdyje vienbalsiai (balsavo 25 Tarybos nariai) patvirtinta naujos sudėties Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, į kurią savo atstovus (Aušrą Tamošiūnienę – Prienų r. bendruomenių asociacijos tarybos narę, Mindaugą Ruką – Prienų miesto vietos veiklos grupės valdybos narį ir Virginiją Žliobienę – Prienų r. vietos veiklos grupės pirmininkę) delegavo trys skėtinės bendruomeninės organizacijos, dar tris narius pasiūlė Prienų r. savivaldybės taryba. Nuo Tarybos į komisiją įtraukti valdančiosios daugumos atstovas Audrius Banionis ir opozicijos atstovai Gintautas Bartulis bei Aušra Deltuvienė.

 

Pritarta Veiverių ligoninės rekonstrukcijos projektui

Taryba vieningai patvirtino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“. Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 294 549,65 Eur Europos Sąjungos lėšų ir 51 979,35 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, bendra projekto vertė –346 529,00 Eur. Projekto metu planuojama rekonstruoti 630 m2 VšĮ Veiverių PSPC pastato. Bus įrengti gyvenamieji kambariai, virtuvės, san. mazgai ir kitos būtinos planuojamoms veikloms įgyvendinti patalpos, taip pat sukurta 15 vietų ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai ir 10 vietų savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugai teikti.

Kadangi minėtas projektas skirtas pagerinti sąlygas slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus darbuotojams ir ligoniams, jo lėšomis negalima rekonstruoti Veiverių pirminio sveikatos priežiūros centro patalpų. Tačiau, kaip minėjo Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rita Keturakienė, Veiverių PSPC direktorė yra parengusi projektą ir šios pastato dalies rekonstrukcijai, tik reikia bendromis jėgomis paieškoti lėšų.

Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Martynas Butkevičius kreipėsi su prašymu ieškoti galimybių, kad iš to paties pastato būtų iškeldintas policijos prevencijos poskyris.

 

Pritarta prašymui imti ilgalaikę paskolą

Atsižvelgdama į Tarybos 2015 m. birželio 25 d. pritarimą projektui ,,Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“, kuris buvo pateiktas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, bei užtikrinant 21,1 proc. projekto išlaidų bendrąjį finansavimą savivaldybės piniginiu įnašu, Taryba vienbalsiai nusprendė imti ilgalaikę iki 79 100 Eur paskolą iš banko investicijų šiam projektui finansuoti. Kaip paaiškino Finansų skyriaus vedėja N. Paužienė, ši suma įtraukta į savivaldybės biudžeto planuojamų imti paskolų sąrašą ir neviršija 2016 m. skolinimosi limitų. Taip pat paminėta, kad šiais metais Savivaldybė ilgalaikių paskolų neėmė, o dalį, imtų ankstesniais metais, grąžino.

 

Vienus žemės savininkus Tarybos sprendimas pradžiugino, kitus nuliūdino

Tarybos posėdyje patvirtini du sprendimo projektai, susiję su žemės mokesčiu, bet jeigu vieni žemės savininkai tikisi atgauti dalį permokėtų lėšų, tai kitiems viltis nemokėti mokesčio sužlugo po Tarybos narių balsavimo.

Pirmiau Taryba apsvarstė ir patvirtino sprendimo dėl žemės mokesčio sumažinimo projektą, kuris parengtas siekiant kompensuoti žemės savininkams paskaičiuotą didesnį žemės mokestį. Jis susidarė dėl atsakingų institucijų darbo spragų.

Kaip buvo išaiškinta, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), skaičiuodama žemės mokestį, vadovavosi valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu, kuriuo remiantis buvo pakeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių įrašai Nekilnojamojo turto registre. Valstybinė mokesčių inspekcija, skaičiuodama žemės mokestį už 2016 m., prie gyvenamųjų teritorijų nepriskyrė vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemių ir pritaikė joms 1 proc. mokesčio tarifą, nors Prienų r. savivaldybės tarybos sprendimu gyvenamųjų teritorijų žemei 2016 m. buvo nustatytas 0,3 proc. žemės mokesčio tarifas. Dėl šios priežasties daugiau nei 1000 žemės savininkų apytikriai 3 kartus padidėjo žemės mokestis.

Dalis Tarybos narių (M. Butkevičius, A. Šidlauskas) turėjo pastabų institucijoms dėl jų nesusikalbėjimo, nekompetencijos, dėl ko kenčia žemės savininkai. Juristė jiems paaiškino, kad Registrų centras – kaip atskira „respublika“, jų išleidžiami įsakymai niekur neviešinami, todėl nebuvo galimybės matyti, kas parašyta minėtame įsakyme, kuriuo vadovavosi VMI skaičiuodama žemės mokestį.

Palankus žemės savininkams sprendimo projektas buvo patvirtintas vienbalsiai.

Nusprendusi kompensuoti žmonėms padarytą finansinę žalą dėl žemės mokesčio, kitu sprendimu Taryba nuo žemės mokesčio neatleido 2,52 ha žemės sklypo, esančio Skriaudžių k, savininkų. Pasirodo, dar 2003 m. žemės sklypas Registrų centre užregistruotas ne tuo paskirties kodu ir jam pritaikytas 1 proc. tarifas. Šios žemės 2016 m. apmokestinamoji vertė pakilo iki 47 758,46 Eur, todėl ir apskaičiuotas 477,58 Eur mokestis.

Pernai Tarybos posėdyje taip pat buvo svarstytas šios žemės savininkų klausimas dėl žemės mokesčio sumažinimo. Pareiškėja žemės mokesčio už 2015 m. nesumokėjo. Kaip teigė posėdyje dalyvavęs pareiškėjos vyras, minėtame žemės sklype esančiame vandens telkinyje šeima pradėjo vykdyti žvejybinę veiklą ir ją nori plėtoti. Šiuo metu abu yra bedarbiai, grįžę iš užsienio kurti gyvenimą savame krašte, Lietuvoje, o pajamų šaltinio neturi, pašalpų iš valstybės negauna, be to, augina du mažamečius vaikus. Vyriškis piktinosi, kad žemės mokestis per trejus metus išaugo net 200 kartų, bet Savivaldybė neatsižvelgia į jokius argumentus ir faktus, be to, anot jo, turi teisę žemės mokestį ir sumažinti, ir nuo jo atleisti. Nors šiuo metu žemės paskirtis jau pakeista, priskaičiuotą žemės mokestį jos savininkai turės sumokėti.

Jauną šeimą bandė užstoti Tarybos narys Arūnas Vaidogas. Jis ragino atleisti šeimą nuo pernelyg didelio mokesčio, kuris nustatytas tik dėl nesusikalbėjimo tarp žemės savininkų ir institucijų (dėl to laiku nebuvo pakeista žemės paskirtis). Dalis Tarybos narių siūlė žemės savininkui kreiptis į Verslo rėmimo fondą finansinės paramos, kiti priekaištavo, kad Savivaldybės internetiniame puslapyje per mažai informacijos apie paramą verslui, kad specialistai pirmi neinformavo pareiškėjų apie galimas pasekmes, jei nebus pakeista žemės paskirtis, ir t. t.

Kadangi pareiškėjai nevykdo verslo, todėl iš Verslo rėmimo fondo finansinės pagalbos tikėtis negali. Nesurasta ir kitų sprendimų. Keturiolikos politikų balsais (9 balsavo prieš) žemės savininkai nuo žemės mokesčio nebuvo atleisti.

 

Leido Socialinių paslaugų centrui įsigyti du automobilius

Svarstydama papildomą klausimą, Taryba leido Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose Prienų rajono savivaldybėje“ lėšų už 37 000 Eur įsigyti du naujus lengvuosius automobilius.

Taryba patvirtino Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašus.

 

Patvirtinta mažesnė šilumos kaina

Atsižvelgdama į VKEKK 2016 m. lapkričio 11 d. nutarimą „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2016 m. lapkričio 10 d. nutarimą „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Prienų r. savivaldybės taryba patvirtino AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą ir karšto vandens kainos dedamąsias.

Pasak pranešėjo Dainiaus Sodaičio, bendrovės paskaičiuota 2016 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina – 6,48 ct/kWh, o nauja projekcinė šilumos kaina, įvertinus rugsėjo mėnesio kuro kainą, būtų 5,48 ct/kWh, šilumos kaina mažėtų 1 ct/kWh. Bendrovės 2016 m. rugsėjo mėn. karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 7 Eur/m3 (kitiems vartotojams 6,51 Eur/m3), o nauja projekcinė karšto vandens kaina, įvertinus rugsėjo mėnesio kuro kainą, vartotojams daugiabučiuose namuose būtų 6,45 Eur/m3 (kitiems vartotojams – 6 Eur/m3), karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose mažėtų 0,55 Eur/m3 (kitiems vartotojams – 0,51 Eur/m3). Kainos nurodytos be PVM. Nauja kaina bus pradėta taikyti nuo sausio 1 d.

 

Pakoreguotas lovų skaičius Prienų ligoninėje

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimą „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“, LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 27d. įsakymą „Dėl Kauno apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano patvirtinimo“ ir VšĮ Prienų ligoninės direktorės prašymą, 20 Tarybos narių pritarė (2 susilaikė), kad ligoninėje būtų sumažintas aktyvaus gydymo lovų skaičius iki 45 (dabar yra 49 lovos), kad būtų pasiektas lovos funkcionavimo rodiklis – ne mažiau kaip 300 dienų per metus.

 

Patvirtinti gatvių pavadinimai ir pakeistos gatvių geografinės charakteristikos

Tarybos sprendimu pratęsiama Išlaužo seniūnijos Čiudiškių kaimo Mato Šalčiaus gatvė, toje pačioje vietoje registruojama Ašmintos seniūnijos Giniūnų kaimo Mato Šalčiaus gatvė. Išregistruojama dalis esamos Ašmintos seniūnijos Bagrėno kaimo Malūnininkų gatvės pakeičiant ją kelio servitutu formuojamame Tartoko pelkės žemės sklype. Šiuo keliu naudojasi tik vienos sodybos gyventojai. Jiezno seniūnijos Dukurnonių kaimo Pievų gatvės ašinės linijos koordinatės tikslinamos pagal esamo kelio vietą. Prienų mieste Volungių gatvė pratęsiama iki Kalniečių gatvės, tokiu būdu sujungiant Kalniečių ir Tinklų gatves.

 dsc_0014

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close