Po Tarybos sprendimų – vieniems džiaugsmas, kitiems įtampos metai

Į pirmąjį po vasaros atostogų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdį susirinko (išskyrus vieną) visi Tarybos nariai. Posėdžio metu jie apsvarstė ir patvirtino 29 sprendimo projektus, nors dėl keleto kilo ir nemažai aistrų.

Pirmosios kibirkštys įsižiebė tvirtinant posėdžio darbotvarkę, iš kurios opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė pasiūlė išbraukti klausimą, susijusį su Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) reorganizavimu, prijungiant įstaigą prie Švietimo centro, kadangi šis klausimas, anot jos, nebuvo pristatytas švietimo bendruomenei, trūko diskusijos ir svarių argumentų. Tarybos narės nuomone, švietimo paslaugų optimizavimą Savivaldybė turėtų pradėti nuo administracijos, sumažindama Švietimo skyriaus specialistų skaičių, kuris, jos nuomone, yra per didelis. (Mero teigimu, nuo 2008 metų Švietimo skyriuje etatų sumažėję nuo 8 iki 5).

Pasiūlydamas klausimą atidėti, Arūnas Vaidogas taip pat antrino, kad jis nebuvo apsvarstytas pačių įstaigų kolektyvuose, nesvarstytos ir kitos optimalios reorganizacijos įgyvendinimo alternatyvos.

Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko paaiškinimas, kad sprendimas reorganizuoti minėtas švietimo įstaigas atidėliojamas bene aštuoneri metai, bei patikinimas, kad švietimo ir psichologinės pagalbos paslaugų teikimo kokybė dėl reorganizacijos (panaikinus vieną vadovo ir vieną buhalterio etatą) nenukentės, opozicijos atstovų neįtikino. Į diskusiją įsijungė ir Gintautas Bartulis. Jo nuomone, reorganizavus įstaigas ir sumažinus valdymo išlaidas 30 proc., psichologinės pagalbos kokybė nepagerės – priešingai, prijungus PPT prie Švietimo centro, sustiprės tik švietimo darbas. Jis siūlė dar diskutuoti šiuo klausimu ir neprijungti vienos įstaigos prie kitos, o galbūt iš jų abiejų sukurti naują darinį.

Opozicijos atstovė Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkės pavaduotoja Aušra Deltuvienė pagarsino Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) rekomendaciją, kurioje kalbama, kad Pedagoginė psichologinė tarnyba turėtų funkcionuoti kaip atskiras juridinis vienetas, kai jam vadovauja ne tik gerų vadybos įgūdžių turintis, bet ir gerai tarnybai deleguojamų funkcijų specifiką išmanantis vadovas. Tarybos narė netiesiogiai išsakė nuomonę, kad ne PPT turėtų būti jungiama prie Švietimo centro, o galbūt atvirkščiai. Nebuvo aišku, kas gi naujai tarnybai turėtų vadovauti, nes kol kas abiem įstaigoms vadovauja švietimo ir edukologijos srities specialistai.

Įsisiūbavusią nuomonių ir argumentų dvikovą nutraukė meras, kviesdamas balsuoti. Nepaisant keleto opozicijos atstovų raginimų ir 11 jų pritarimo, jog sprendimo projektas iš darbotvarkės būtų išbrauktas, 13 Tarybos narių balsavo už tai, kad jis būtų svarstomas.

 

Dėl klasių komplektų skaičiaus diskusijų nekilo

Pamiršę įnirtingus ginčus Tarybos posėdyje gegužės mėnesį, kai buvo svarstomi ir tvirtinami (preliminarų) klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiai mokyklose (dvi iš jų siekė didesnio pirmųjų klasių komplektų patvirtinimo – aut. past.), praėjusiame Tarybos posėdyje politikai ties šiuo klausimu ilgai neužtruko. Kaip ir buvo žadėta, atsižvelgta į tai, kad „Revuonos“ pagrindinė mokykla į pirmas klases surinko pakankamai mokinių, todėl joje leista formuoti du pirmųjų klasių komplektus.

Posėdyje apsvarstyti bei patvirtinti ir kiti švietimo klausimai: patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose modeliai, pritarta Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai bei patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius šioje mokykloje (29,7) ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje (39,11). Mokyklose nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus įsteigta po antrą ikimokyklinio ugdymo grupę, kuriose dirbs ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1,6 etato) ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas Balbieriškyje ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas „Ąžuolo“ progimnazijoje.

 

Laukia Pedagoginės psichologinės tarybos ir Švietimo centro reorganizacija

Ilgiausiai diskusija užsitęsė opozicijos iš darbotvarkės siūlytu išbraukti klausimu. Nors 15 Tarybos narių pritarė (6 balsavo „prieš“, 3 susilaikė), kad būtų reorganizuota Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba, prijungiant ją prie Prienų švietimo centro, o nauja švietimo pagalbos įstaiga būtų pavadinta Prienų švietimo pagalbos tarnyba, aštrių pasisakymų neišvengta. Klausimą pristatęs Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas akcentavo, kad sprendimo projektas inicijuotas atsižvelgiant ne į vieną faktorių: į mokinių skaičiaus pokyčius Prienų rajone, kitų savivaldybių patirtį, siekiant veiksmingiau naudoti švietimui skiriamas biudžeto lėšas, galvojant, kad tą pačią kokybišką paslaugą galima teikti už mažesnę kainą (sumažinus išlaikymo kaštus maždaug 25300 eurų per metus iš valdymo, o ne iš paslaugos teikimo išlaidų), bet išsaugant naujoje institucijoje visas dabar esančias Pedagoginės psichologinės tarnybos (toje pačioje vietoje) ir Švietimo centro funkcijas, tik paslaugas ir funkcijas šiek tiek praplečiant. Reorganizavimo sąlygos, naujos tarnybos nuostatai būtų rengiami palaipsniui, nes nuspręsta reorganizavimo datą nukelti iki kitų metų gegužės 31 d.

Tarybos komitetai savo posėdžiuose sprendimo projektui arba pritarė, arba priėmė sprendimą Tarybos posėdžio metu balsuoti laisvai. Vieno iš laisvą balsavimą pasirinkusių komitetų Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė L. Jakinevičienė pateikė tuos pačius argumentus kaip ir posėdžio pradžioje, tik pabrėžė, kad mokinių skaičiaus mažėjimas, kuris buvo vienas iš įstaigų reorganizavimo kriterijų, niekaip nesusijęs su Pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų gavėjais, kurių skaičius, anot jos, kasmet auga, tai yra, daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, jiems reikia ypatingo dėmesio. Dėl to tarnybą, Komiteto pirmininkės teigimu, reikėtų stiprinti, o ne prie kažko prijungti.

Tarybos narys A. Vaidogas pridūrė, kad apie 3000 eurų per mėnesį galima sutaupyti sumažinus specialistų skaičių savivaldybės administracijoje. Pakankamai drąsiai, nors konkrečiai neįvardijus, nuskambėjo politiko priekaištas valdantiesiems, kad „šiandien reorganizuojamos tos įstaigos, kurios neturi užnugario. Ir šitas sprendimas priimamas su politika, su susidorojimais kažkokiais“ (kalba netaisyta – aut. past.). Po emocingo A. Vaidogo pasisakymo bei pastebėjimų, esą savivaldybėje vieni dirba už tris ir yra „smaugiami“, o kiti tik vaikšto, meras taip pat emocingai pareiškė užtarti nesistengiąs nė vieno, o savo partiečiams keliąs dar didesnius reikalavimus, ir pabrėžė, kad visi, kurie nesistengs, netinkamai aptarnaus žmones, savivaldybėje nedirbs.

 

Karinio miestelio „šešėlis“ persekioja visų kadencijų politikus

Posėdyje Tarybos narių pritarimu buvo suteiktos kategorijos Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašas, kuris posėdyje papildytas Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia bei poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniu kambariu jo vardo bibliotekoje Prienuose.

Sąrašas sudarytas remiantis LR kultūros vertybių registru ir Prienų r. savivaldybės seniūnijų seniūnų pateikta informacija, tačiau Tarybos nariams kilo ne viena mintis ir klausimas dėl lankytinų objektų. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto sprendimu L. Jakinevičienė siūlė iš architektūros ir urbanistikos paminklų grupės išbraukti Prienų mieste esantį buvusį karinį miestelį, o į lankytinų vietų sąrašą įtraukti paminklinį akmenį Justino Marcinkevičiaus tėviškėje Važatkiemyje. Į Tarybos narės pastabą, kad reikėtų geriau prižiūrėti aplinką prie paminklinio akmens ir dažniau šienauti žolę, buvo akcentuota, jog tuo turėtų pasirūpinti Ašmintos seniūnė.

Reaguodama į pastabas dėl miestui gėdą darančių karinio miestelio pastatų, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė atsakė, jog karinis miestelis įtrauktas į lankytinų savivaldybės objektų sąrašą remiantis Kultūros vertybių registrui ir valstybės saugomų paveldo objektų sąrašu, o kad jis būtų sutvarkytas ar tvarkomas, yra ir Tarybos reikalas.

Problema tikrai didelė (tai „tiksinti bomba“, miestelis pramintas miesteliu-vaiduokliu), bet nė vienos kadencijos politikai jos nesugeba išspręsti. „Nejaugi nieko negalima padaryti?“ – tokį klausimą ne kartą yra uždavę miesto ir karinio miestelio teritorijoje įsikūrę gyventojai. Galbūt iš tiesų trūksta daugiau principingumo, politinės valios ar noro?.. „Negalima laukti, kol pastatai galutinai sugrius ir, neduok Dieve, ką nors negyvai prispaus – nušluoti jį nuo žemės paviršiaus! Vis tiek šeimininko nėra, niekas pretenzijų nereikš. O jei atsiras ir pareikš, bus galima tokį, oi, kaip nubausti! Į teismą paduot!“ – piktai patarimus žarsto žmonės.

 

Patenkino ūkininkų ir sportininkų prašymus

Praėjusiame Tarybos posėdyje balsų dauguma patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pakeitimai, metiniai nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos, pakoreguotas viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Atsižvelgdama į Prienų ūkininkų sąjungos prašymą ir siekdama sudaryti palankesnes sąlygas rajono ūkininkams plėtoti savo veiklą, Taryba sutiko atleisti Prienų rajono savivaldybėje įregistravusius ūkį ūkininkus nuo vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose savos gamybos produkcija.

Patenkintas ir biliardo klubo ,,Prienai“ prašymas. Taryba sutiko klubui perduoti 10 metų pagal panaudos sutartį negyvenamąsias patalpas, esančias J. Basanavičiaus g. 1, Prienų m. Kaip rašoma aiškinamajame rašte, klubas siekia Prienų rajono jaunimą mokyti biliardo žaidimų, tačiau neturi patalpos, kurioje galėtų sukurti biliardui žaisti tinkamas sąlygas. Klubas įsipareigojo suremontuoti patalpas savo lėšomis.

 

Palaiminti sprendimai dėl automobilių įsigijimo

Niekas neprieštaravo, o opozicijos lyderė pasveikino valdančiuosius, nusprendusius savo lėšomis įsigyti automobilį „Volkswagen Crafter“, kuris Tarybos sprendimu perduotas patikėjimo teise Jiezno gimnazijai. Autobusėliu yra galimybė vežti ne tik mokinius, bet ir keleivius, todėl manoma atsisakyti nors vieno „Kautros“ autobuso maršruto.

Naudodamasis proga Tarybos narys A. Vaidogas informavo Tarybą, kad mėnesio laikotarpiu bus uždarytas Jiezno sankryžos žiedas ir automobilių eismas nukreiptas per Jiezno miestą, todėl paprašė mero su mokyklos bendruomene aptarti šį klausimą ir ją informuoti, kad prasidėjus intensyviam eismui automobilius statytų mokyklos teritorijoje, o ne gatvėje.

Balsų dauguma pritarta ir kitam valdančiųjų sprendimui – siekiant ekonominio efektyvumo, pirkti vieną, o nuomotis tris tarnybinius lengvuosius automobilius (ankstesnis sprendimas leido įsigyti du, o nuomoti vieną lengvąjį tarnybinį automobilį). Vienas automobilis atiteks vienai iš seniūnijų.

 

Uždrausta prekiauti alkoholiu rinkimų ir referendumų dienomis

Siekiant išvengti manipuliavimo rinkėjais ir užtikrinti sąmoningą rinkėjų pasirinkimą, t. y. siekiant skaidresnių bei sąžiningesnių rinkimų, mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius inicijavo 2015 m. spalio 8 d. priimto sprendimo dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo pakeitimus. Jais siūloma uždrausti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje ne tik valstybinių švenčių, masinių renginių bei savivaldybė institucijų ir įstaigų organizuojamų švenčių metu, bet ir rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimų bei referendumų dienomis visose prekybos vietose.

Šis sprendimo projektas ir vėl sukėlė Tarybos narių diskusijas. Vieni siūlė nepritarti tokiam sprendimui, kiti juokais siūlė uždrausti prekybą alkoholiu ne tik rinkimų dieną, bet ir išankstinio balsavimo dienomis, treti laidė replikas, kad tie, kas tokiomis priemonėmis naudojasi, gali nupirkti alkoholio iš anksto. Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė, pritardama G. Bartulio pasakymui, jog tai labiau politinis šou, o ne siekis užkirsti kelią galimiems rinkėjų papirkinėjimams, pabrėžė, kad kiekvienas save gerbiantis politikas nesinaudoja jokiomis galimybėmis privilioti rinkėjus.

Nutraukus diskusijas, 13 Tarybos narių balsais (8 nepritarė) sprendimo projektas buvo patvirtintas.

 

Ketinama rinkti ir maisto atliekas

Papildydama Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą Taryba pritarė siūlymui įrengti daiktų keitimosi ir paruošimo pakartotinai naudoti aikštelę (punktą) iki 2017 m. pabaigos, įdiegti ir organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Kaip teigė Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė, tokį maisto atliekų surinkimo būdą iki 2019 m. privalo įdiegti visos savivaldybės. Atliekas ketinama rinkti tik daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

 

Pritarė remonto darbų sutartims, patvirtino nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, uždraudė bepiločių orlaivių skrydžius

Taryba pritarė sutarčiai su UAB „Parama“ dėl Stakliškių seniūnijos Medžionių kaimo Piliakalnio, Gražiosios ir Kaštonų gatvių kapitalinio remonto darbų bei sutarčiai su UAB „Kelranga“ dėl Prienų miesto automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3 kapitalinio remonto darbų. Taip pat patvirtino nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašą, kuris sudarytas pagal seniūnijų seniūnų pateiktą informaciją. Šių sklypų savininkams bus taikomas 4 proc. didesnis žemės mokesčio tarifas – žemės mokestis, priklausomai nuo žemės vertės, sudarys apie 50 eurų už hektarą.

Vadovaujantis nustatytais teisės aktais, Tarybos sprendimu uždrausti bepiločių orlaivių skrydžiai virš Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos I radiolokacinio posto teritorijos, esančios Stakliškių seniūnijos Antaveršio kaime.

 DSC_1487

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close