Ko reikia, kad už Savivaldybės biudžetą balsuotų vieningai?

Pasirodo, labai nedaug – iš anksto įsigilinti į biudžeto projektą komitetuose, apsvarstyti jį ne tik su koalicija, bet ir su opozicija, ką šiais metais ir padarė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Kadangi buvo įsiklausyta į visas pastabas, pasiūlymus ir prieita prie visiems labiausiai priimtino susitarimo, posėdžio metu neprireikė ilgų diskusijų, dažnai pasitaikančio politikavimo, trukdančio atsakingam darbui, o biudžetas buvo patvirtintas vienbalsiai.

Vasario 11 d. vykusio Prienų rajono savivaldybės posėdžio metu už pateiktą 2016 metų Prienų rajono savivaldybės biudžeto projektą balsavo visi 22 posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.

Biudžeto projektą pristačiusi administracijos Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė akcentavo, kad 2016 metų Prienų rajono savivaldybės biudžetas padidėjo 3,5 proc. ir siekia 21360,02 tūkst. eurų. Iš 2015 m. nepanaudotų biudžeto lėšų likučio, kuris prie pajamų nepriskiriamas (kaip ir finansinio turto pajamos bei skolintos lėšos), planuojama grąžinti 344,3 tūkst. eurų paskolų, priklausančių grąžinti pagal grafikus.

Po biudžeto projekto pristatymo meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad, nors biudžeto svarstymas pareikalavo daug laiko ir susitikimų, buvo atsižvelgta į komitetų, Tarybos narių ir opozicijos pasiūlymus.

Posėdžio metu pasisakė komitetų atstovai ir Tarybos nariai. Pasak Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkės Angelės Bajorienės, komiteto nariai, svarstydami biudžeto projektą, kreipė dėmesį į tai, ar jis atitinka 2011–2019 m. savivaldybės plėtros strategijos prioritetus (patrauklios verslui ir turizmui aplinkos formavimas, išsilavinusios, pažangios ir sveikos visuomenės plėtra bei patogios ir švarios aplinkos užtikrinimas), bet didelių priekaištų projekto rengėjams neturėjo, išskyrus tai, kad reikėtų informacijos, kiek biudžete procentų skirta kiekvienam prioritetui. A. Bajorienė taip pat pasidžiaugė biudžete padidėjus lėšų ekonominei ir kaimo plėtrai, vildamasi, jog biudžetas bus gerai renkamas ir per metus – jeigu atsiras konkrečių verslo ar kaimo plėtros projektų – šie fondai bus papildyti. Kitais metais politikė sakė siūlysianti padiskutuoti komitetuose apie tai, kad svarstymui būtų pateiktas biudžeto projektas su išsamesniais paaiškinimais.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas posėdžio metu reikšmingų pastabų neišsakė.

Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Martynas Butkevičius truputį apgailestavo, kad lėšos verslo rėmimui ir kaimo plėtrai nors ir padidėjo (iki 20000 Eur), bet ne tiek, kiek prašė kaimo bendruomenė (50000 Eur). Į mero pataisymą, esą lėšos kaimo plėtrai padidėjo beveik dvigubai, ūkininkų atstovas atšovė, kad parama, esant tokiai finansinei ir politinei padėčiai, kokia šalyje yra dabar, per silpna. Už tai, kad buvo atsižvelgta į pasiūlymus ir buvo padidintos lėšos verslo rėmimo fondui, M. Butkevičius liko patenkintas, o administracijos direktoriaus adresu pasiuntė prašymą „turėti vieną atsakingą instituciją“, kuri padėtų smulkiajam verslui įsisavinti lėšas. „Neturi būti taip, kad „mes parašėm – niekas neatėjo, neįsisavino. Tokią kelių metų ydą matome“, – teigė politikas.

Na, o trumpai pasisakęs ir savo žodžių į vatą nevyniojęs Jonas Vilionis paramą kaimui pavadino „mizeriu“.

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė opozicijos vardu padėkojo merui už pakvietimą susitikti, galimybę būti išklausytiems bei atsižvelgtus pasiūlymus, taip pat paminėjo keletą pastabų dėl kai kurių švietimo įstaigų finansavimo ir jam taikomų normatyvų laikymosi, švietimo programų, švietimo administracinio aparato funkcijų, savivaldybės transporto išlaidų peržiūrėjimo, siūlė apsvarstyti galimybes padidinti atlyginimų koeficientus pailgintos dienos grupių, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjų ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Finansų skyriaus vedėja pripažino, kad Švietimo ir mokslo ministerija galimai pamiršo šią dirbančiųjų kategoriją, ir pasiūlė Švietimo skyriui kreiptis į ministeriją raštu.

Pratęsdamas švietimo temą, Tarybos narys Kastytis Tarasevičius atkreipė dėmesį, kad mokyklų finansavimo eilutėje per maža suma skirta medikamentams įsigyti. Anot jo, po tuo slepiasi ne tik medikamentų įsigijimas, bet ir privaloma pedagogų sveikatos patikra, kuriai jie skiria lėšas daugiausia iš 2 proc. GPM paramos. Visų poreikių, paaiškino meras, patenkinti kol kas nėra galimybių, bet pradžia, anot jo, padaryta, o ateityje bus stengiamasi ir daugiau lėšų skirti.

Arūnas Vaidogas pasidžiaugė, kad šiais metais formuojant biudžetą buvo atsižvelgta į Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto nuomonę ir verslo poreikius (šioms sritims atitinkamai parama padidėjo du ir tris kartus), palinkėdamas įsisavinti lėšas tikslingai.

Tarybos nario pastebėjimu, turėtų didėti ne tik Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, bet ir biudžetinių įstaigų buhalterių, finansininkų, socialinių darbuotojų, kurie lanko senjorus, atlyginimai. Pasak A. Vaidogo, senjoro išlaikymas globos namuose kainuoja virš 500 Eur per mėnesį, o socialinis darbuotojas, kuris lanko 10–15 senjorų, gauna 300 Eur atlygį. Reaguodama į Tarybos nario pastabas Finansų skyriaus vedėja paaiškino, esą visiems socialinį darbą dirbantiems darbuotojams atlyginimai padidinti po 15 proc., o buhalteriams taip pat numatyti 30 proc. priedai.

A. Vaidogas taip pat siūlė skirstant finansavimą pagal sporto programas atsižvelgti į bendruomenių poreikius, o ne skirti pagal pažintis ar pareigas.

Meras A. Vaicekauskas suskubo paaiškinti, kad jau buvo susitikęs su bendruomenių atstovais ir prašė komitetus atsižvelgė į jų prašymą dalyvauti susirinkimuose, kai bus svarstomi su bendruomenėmis susiję klausimai, t. y. kad bendruomenėms skirti lėšų projektai būtų derinami su jų atstovais. Lygiavos principo, pasak mero, negali būti, nes yra bendruomenių, kurias reikia daugiau paremti – kofinansuojant projektus, skiriant lėšų už patalpų šildymą. Meras priekaištaujantiems politikams pažadėjo dar daugiau – smulkaus verslo, kaimo rėmimo, kultūros ir kt. programų platesnį viešinimą, kad jos pasiektų kiekvieną pretendentą.

Biudžetas patvirtintas vienbalsiai, o pastabų ir priekaištų šiais metais buvo gerokai mažiau.

 

Posėdyje buvo išklausyta ir 21 balsais iš 22 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko 2015 m. veiklos ataskaita

Svarbiausi akcentai

– 2015 m. lapkričio 20 d. Prienų rajono savivaldybės administracijoje patvirtintos 155 pareigybės, iš jų: 70 valstybės tarnautojų, 85 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Atkreiptas dėmesys, kad 2015 m. buvo vykdomas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinis vertinimas. Nepatenkinamai neįvertintas nė vienas valstybės tarnautojas.

– 2015 m. Teisės ir personalo skyrius vykdė visuomenės informavimą apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Informacija buvo skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, Prienų rajono savivaldybės administracijos bei seniūnijų stenduose. Pareiškėjams asmeniškai prašant 2015 m. paruoštos 7 pažymos dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. Pasiekti veiklos rezultatai rodo, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema Prienų rajono savivaldybėje yra veiksminga ir efektyvi.

– Į 2015 m. Prienų rajono savivaldybės biudžetą gauta 396,1 tūkst. Eur daugiau pajamų, negu buvo planuota. Surinkta daugiau gyventojų pajamų, žemės, paveldimo ir nekilnojamojo turto mokesčių, mokesčio už aplinkos teršimą, valstybės rinkliavos, vietinės rinkliavos.

– Savivaldybės skola 2015 m. pabaigoje sudarė 3847,6 tūkst. Eur. Iš šios sumos 2961,3 tūkst. Eur sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas bankams). Per 2015 metus savivaldybės mokėtinos sumos sumažėjo 1311,2 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos 2015 m. pabaigoje sumažėjo 558,3 tūkst. Eur, tačiau vis dar išliko nemažas įsiskolinimas – 430,8 tūkst. Eur. Didžiausias mokėtinų sumų įsiskolinimo sumas sudarė skolos UAB ,,Kautra“ už keleivių vežimo paslaugas (bendrovė patiria nuostolių dėl nuostolingų maršrutų), UAB ARATC už atliekų išvežimą, UAB ,,Mačiūnai“ už savivaldybės pastatų remonto darbus.

– Prienų rajono savivaldybės administracijos gautinų sumų įsiskolinimas, palyginti su likučiu metų pradžioje, sumažėjo 2,4 tūkst. Eur ir sudarė 11,1 tūkst. Eur. Gana didelę gautinų sumų dalį sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

– Savivaldybė per 2015 m. gavo 56,1 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikių paskolų panaudota 56,1 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 55 tūkst. Eur. Per 2015 m. grąžinta dalis paskolų, t.y. 343,3 tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 2961,3 tūkst. Eur.

– Šiandien daugeliui žmonių ypač svarbi būsto problema. Socialinio būsto remontui iš savivaldybės biudžeto skirta 14 450 Eur, kurie buvo panaudoti daliniam socialinių butų remontui. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, pertvarkyti gyventojų, pageidaujančių nuomotis savivaldybės socialinį būstą ir turinčių tokią teisę, sąrašai. Į sąrašus įrašyta 30 naujų asmenų. Per 2015 metus socialinis būstas suteiktas 5 šeimoms (2014 m. – 9 šeimoms, 2013 m. – 16 šeimų, 2012 m. – 11 šeimų). Iš jų 2 šeimoms, nukentėjusioms nuo gaisro (netekus gyvenamo ploto). Iš gyvenamojo fondo išbraukti avariniai gyvenamieji būstai – 19 butų. Išnuomoti savivaldybės socialiniai butai 7 asmenims (šeimoms), į laisvus butus perkelti 2 asmenys iš sudegusio namo ir iš avarinio namo.

– 2015 m. patikrinti 52 apleisti ir nenaudojami statiniai. Patikrinimų metu nustatyta, kad 40 statinių būklė yra kelianti pavojų žmonėms ir aplinkai. Kadangi19 pastatų savininkai nežinomi, kitiems išsiųsti įspėjimai dėl priežiūros taisyklių nesilaikymo, surašyta 14 administracinių teisės pažeidimų protokolų.

– Pasidžiaugta, kad ikimokyklinio ugdymo prieinamumo klausimas Prienų rajone sprendžiamas gana gerai – vietų darželiuose užtenka beveik visiems norintiems. Be to, stabilus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius Prienų rajone (pernai darželiuose buvo ugdomi 552 vaikai, šiemet – 572) nuteikia optimistiškai.

– Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 metai buvo paskelbti Justino Marcinkevičiaus metais Prienų rajono savivaldybėje, todėl buvo patvirtintas renginių planas, skirtas poeto 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Planui įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 11690 Eur. Visos rajono kultūros ir švietimo įstaigos, bendruomenės prisidėjo prie iškilaus kraštiečio pagerbimo. Rajone suorganizuota 11 didelių renginių, be jų, visus metus rajone vyko literatūros, poezijos bei muzikos vakarai, įvairios parodos, renginių ciklai, rajoninė dainų ir šokių šventė bei kiti renginiai, skirti poeto atminimui.

– Sporto infrastruktūros gerinimo srityje 2015 m. užbaigtas projektas „Prienų daugiafunkcio sporto komplekso Prienuose baigiamieji darbai“. Įrengtos treniruoklių ir konferencijų salės, persirengimo rūbinės, teniso kortai, apsauginiai tinklai sporto salėje, įsigytas bokso ringas.

– Prienų mieste ir rajone gyvena 28522 gyventojai, iš kurių 5782 – jauni žmonės. Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką savivaldybės institucijoms padeda Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius. Siekiant sumažinti niekur nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių ir darbo biržoje neregistruotų 15–29 m. amžiaus jaunuolių skaičių, 2015 m. lapkričio mėn. Prienų rajone ir visoje Lietuvoje pradėtas įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask save“. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriuje įdarbinta Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Raimonda Račkytė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2018 m. Jaunimo veiklos aktyvinimui iš savivaldybės biudžeto 2015 m. skirta 290 Eur. Šios lėšos buvo perskirstytos, tikslinant Savivaldybės biudžetą.

– 2015 m. iki gruodžio 31 dienos Prienų rajono savivaldybėje globa nustatyta 115 vaikų, iš jų 50 vaikų globojami valstybinėse ir nevyriausybinėse vaiko globos institucijose, savivaldybės globos namuose, o 65 vaikai globojami šeimose.

– 2015 m. gruodžio 31 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje įrašyta 200 šeimų, jose auga 399 nepilnamečiai vaikai. Organizuotos 26 socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, šeimos atvejo peržiūros, tėvai įpareigoti tinkamai vykdyti savo pareigas vaikų atžvilgiu, taip pat priimti sprendimai dėl vaikų paėmimo bei grąžinimo į šeimą.

– 2015 m. parengta 5 informacijos apie galimus įvaikinti vaikus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, šie vaikai įrašyti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Per metus įvaikinti 4 vaikai. 1 šeima įrašyta į Norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių LR, sąrašą ir įsivaikinę vaiką.

– Rinkti ir registruoti duomenys apie nepilnamečius, darančius teisėtvarkos pažeidimus. 2015 m. į rizikos grupės nepilnamečių apskaitos žurnalą įrašyti 35 nepilnamečiai, padarę nusikaltimus. (2013 m. – 46, 2014 m. – 35)

– Iš bendro Prienų rajono savivaldybės biudžeto 22496,6 tūkst. Eur socialinėms reikmėms 2015 metais panaudota 2189,06 tūkst. Eur, iš jų valstybės perduotoms funkcijoms atlikti – 1804,5 tūkst. Eur. Per 2015 metus iš savivaldybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, išmokėtos 107 vienkartinės pašalpos – išmokėta 8965,72 Eur.

– Prienų globos namuose 2015 m. gruodžio 31 d. gyveno 50 (2014 m. – 88) Prienų rajono gyventojų, iš jų 31 (2014 m. – 39) išlaikomas iš valstybės biudžeto lėšų ir 19 (2014 m. – 49) iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2015 metais dauguma globos namuose apgyvendintų asmenų buvo asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės specialiosios slaugos arba priežiūros poreikis. Už Prienų rajono gyventojų, gyvenančių globos namuose, išlaikymą 2015 m. sumokėta 116427 Eur. (402000,00 litų, skola už 2014 m. buvo 20460,60 Lt). Jiezno vaikų globos namuose 2015 m. gruodžio 31 d. gyveno 23 (2014 m. – 26) Prienų rajono vaikai, iš kurių 6 išlaikomi iš valstybės biudžeto lėšų, t.y. apgyvendinti iki 2007 metų, kiti 17 išlaikomi iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Už Prienų rajono savivaldybės vaikų išlaikymą vaikų globos namuose per 2015 metus sumokėta 94126 Eur. Už Prienų rajono gyventojų laikiną slaugą slaugos ligoninėse per 2015 metus sumokėta 121964 Eur.

– Socialinės paramos skyrius yra vienas iš vykdytojų, atsakingų už būsto pritaikymą neįgaliesiems. Būsto pritaikymo išlaidos asmenims su labai ryškiais ir ryškiais judėjimo sutrikimais dengiamos: iš valstybės biudžeto 80 proc. išlaidų sumos ir 20 proc. iš savivaldybės biudžeto. Asmenims su vidutiniais judėjimo sutrikimais dengiama po 50 proc. būsto pritaikymo išlaidų sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 2015 m. būstas pritaikytas 4 asmenims, už jo pritaikymą iš valstybės biudžeto gauta 12620,99 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 3155,25 Eur (iš viso 15776,24 Eur).

– Nuo 2012 m. savivaldybėms perduotas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo ir vykdymo įgyvendinimas. 2015 m. buvo gauti ir įvykdyti 5 neįgaliųjų organizacijų projektai, kuriems finansuoti iš valstybės biudžeto gauta 40480 Eur, o iš rajono savivaldybės biudžeto – 4048 Eur.

– Būsto šildymo kompensacijai gauti 2015 metais priimta 4316 mažas pajamas gaunančių rajono gyventojų prašymų (kompensacijų suma – 75955 Eur), o kietojo kuro kompensacijai gauti – 472 prašymai. Kreditas, paimtas daugiabučiam namui modernizuoti (renovuoti), buvo kompensuojamas 215 šeimų (vienam gyvenančiam asmeniui), kompensuojama suma 44331,98 Eur. Prienų rajone 2015 m. buvo modernizuojamas (renovuojamas) 21 daugiabutis namas, 2014 m. buvo modernizuojami (renovuojami) 9 daugiabučiai namai.

– Pagrindinės mirties priežastys 2015 m. Prienų r. sav. išlieka tokios pačios, kaip ir Lietuvoje – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Pagrindinės Prienų rajono savivaldybės mokinių sveikatos problemos išlieka tos pačios – skeleto-raumenų sistemos ir regos sutrikimai.

– 2015 m. Prienų rajone gimė 301 naujagimis (155 berniukai, 146 mergaitės), 76 kūdikiai gimė užsienio valstybėse (apie 25 proc. nuo bendro skaičiaus). Prienų rajono savivaldybėje mirė 543 gyventojai, Prienų mieste – 192 (iš jų 6 asmenys mirė užsienio valstybėje), seniūnijose – 351 gyventojas. Civilinės metrikacijos skyriuje per 2015 m. įregistruota 140 santuokų (3 asmenys sukūrė šeimas su užsienio valstybių piliečiais, apskaitytos 38 santuokos, įregistruotos bažnytine tvarka, ir 15 santuokų, įregistruotų užsienio valstybėse), išduota 15 pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje. Pagal teismo sprendimus įregistruota 81 ištuoka.

 

Administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos vertinimas

Administracijos direktoriaus atskaita buvo apsvarstyta taip pat iš anksto komitetuose. Ataskaitai pritarė visi komitetai, tačiau kai kurie iš jų ne vienbalsiai ir posėdžio metu išsakė priežastis.

Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininko M. Butkevičiaus

nuomone, ataskaitoje buvo pateikta sausa statistika. Komiteto nariai pasigedo Rusijos embargo sukeltos krizės žemės ūkio sektoriuje vertinimo ir analizės, neužsiminta apie kooperaciją. Pasak ūkininkų atstovo, planuojama, kad ūkininkai šiais metais negaus apie 40 proc. pajamų, o tai atsilieps ir rajono žemės ūkiui, ir Savivaldybės biudžetui.

Nors Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas ataskaitai pritarė vienbalsiai, jo pirmininkė L. Jakinevičienė, kalbėjusi Tarybos narės vardu, sakė, kad atskaita – tai visų skyrių informacijos rinkinys arba gražus rašinėlis. Anot jos, ataskaitoje neišskirtos probleminės sritys, nenumatytos problemų šalinimo galimybės, beveik nieko neužsiminta apie seniūnijas, jų prioritetus.

Administracijos direktorius, atsakydamas į priekaištus, pabrėžė, kad seniūnijos yra svarbios, bet joms daugiau dėmesio ataskaitoje neskirta dėl to, jog netrukus vyks seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai, kurių metu ir bus galima artimiau susipažinti su seniūnijų veikla.

Tarybos nario Gintauto Bartulio nuomone, administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaita – nuoseklus, apibendrintas aprašomasis dokumentas, sudarytas iš 60 puslapių, kurį skaityti, o juolab analizuoti, yra sudėtinga, todėl visos jos posėdyje skaityti, anot jo, nereikia – kiekvienas save gerbiantis Tarybos narys pasiskaito tą sritį, kurią supranta. Polemizuodamas su kolegomis dėl priekaištų administracijos direktoriui, ko jis esą nepadarė, pasiūlė paklausti savęs, o kas buvo susitarta. Kadangi nieko nebuvo susitarta, pasinaudojo galimybe direktoriaus tiesiogiai paklausti, kas buvo sunkiausia ir kas pavyko geriausiai per tą laikotarpį, kiek vadovavo administracijai. E. Visockas patikino, kad ateidamas dirbti buvo iškėlęs užduotį sumažinti įsiskolinimą, kurį pavyko sumažinti, nors ir ne tiek, kiek norėjosi. Iš sėkmingų darbų administracijos vadovas išskyrė tai, jog visų bendromis pastangomis buvo įvykdytas Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo planas, išmokėti atlyginimai biudžetinių įstaigų darbuotojams už gruodžio mėnesį. Paklaustas apie savo veiklos viziją direktorius pabrėžė, kad dabar visas dėmesys bus sukoncentruotas į tikslingą ES investicijų, ateinančių į Prienų miestą, įsisavinimą.

 

Kiti klausimai

Taryba balsų dauguma pritarė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai. Ją pristačiusi tarnybos vadovė Violeta Gaidienė pasidžiaugė, kad vis mažiau nustatoma reikšmingų klaidų, kurias audituojami subjektai daro rengdami metinius finansinių ataskaitų rinkinius. Tačiau dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, kaip ir ankstesniais metais, pareikšta sąlyginė nuomonė, nes vis dar nustatoma nustatytų teisės aktų nesilaikymo atvejų.

Ataskaitos metu pateiktos pastabos ir rekomendacijos dėl apleistų kultūros paveldo ir kitų objektų, nereikalingų pastatų ir statinių, dėl nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo procedūrų, dėl įstaigos veikloje nenaudojamo turto nusidėvėjimo skaičiavo ir kt.

Pasak V. Gaidienės, Kontrolės ir audito tarnybai, kaip ir kiekvienais metais, teko nagrinėti gautus gyventojų skundus ir prašymus, kuriuose jie nurodė galimus įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, prašydami juos ištirti ir nustatyti kaltus asmenis. Prašymus ištirti piliečių pareiškimus Savivaldybės kontrolieriui persiuntė ir kitos institucijos.

Tarybos narei A. Bajorienei paklausus, dėl ko į tarnybą kreipėsi gyventojai ir kaip pavyko spręsti problemas, jos vadovė pateikė keletą pavyzdžių be platesnio paaiškinimo – dėl mokyklos aikštelės įrengimo ir dėl šildymo kainų.

Vasario 11 d. posėdyje patvirtinti Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriuos įtakojo nuo 2016 m. sausio 1 d. iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos, dėl kurių keitėsi Savivaldybės paskirstomos mokinio krepšelio lėšų dalys – 93 proc. švietimo įstaigoms ir 7 proc. Savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų proporcingai kiekvienai įstaigai nustatyta tvarka.

Patvirtinti naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai. Papildymai padaryti atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras įsigijo mikroautobusą „Voklswagen Transporter“, 2 biliardo stalus, įrengė teniso aikštyną.

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, uždarųjų akcinių bendrovių ,,Prienų vandenys“ ir ,,Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškas eurais, Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatą. 2015 metais iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 80007 Eur panaudota aplinkos apsaugos priemonėms sukurti ir įgyvendinti. 2016 metų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatoje numatyta 168512 Eur. Iš jų: Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 46393 Eur, miško apsaugos priemonėms ir ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui – 16810 Eur, kitoms aplinkosaugos priemonėms – 105374 Eur.

Patvirtinta Prienų rajonui melioracijai skirtos lėšos – 129,0 tūkst. Eur. 1 ha sausinto ploto tenka 2,86 Eur. Skirtomis lėšomis numatyta suremontuoti avarinės būklės pralaidas, atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių didelio skersmens rinktuvų remontą, valyti grioviuose sąnašas, šienauti griovius, atlikti avarinį remontą gyvenvietėse, pagal žemės naudotojų prašymus sudaryti šių darbų projektinę dokumentaciją bei atlikti melioruotų plotų ir melioracijos statinių pasikeitimų kompiuterinę apskaitą (kadastrą), atlikti Prienų r. savivaldybės melioracijos planų, susietų su LKS-94 koordinačių sistema, vektorizavimą.

Atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. sausio 20 d. ataskaitą „Dėl viešosios įstaigos Jiezno PSPC veiklos vertinimo“ ir joje pateiktas rekomendacijas, Taryba balsų dauguma (14 už, 7 prieš, 1 susilaikė) panaikino VšĮ Jiezno PSPC direktoriaus mėnesinės algos kintamąją dalį. Tiesa, dėl šio sprendimo posėdyje kilo diskusijos. Labiausiai prieštaravo Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto nariai (4 prieš, 1 susilaikė), o komiteto pirmininkas M. Butkevičius replikavo: „Kuo geriau dirbi, tuo mažesniu atlyginimu baudžiam.“

„Kas nedirba, tas neklysta“, – tokia buvo nuomonė dar kelių Tarybos narių, pabandžiusių užstoti direktorių ir palikti priedą nepanaikintą. Tačiau ir meras, ir Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė siūlė vis dėlto atsižvelgti į Kontrolės ir audito tarnybos nurodytus pažeidimus ir rekomendacijas ir jų laikytis. Meras patikino, kad netrukus bus svarstomas vadovų atlyginimų priedų šiems metams klausimas, todėl siūlė dėl kelių mėnesių „nelaužyti iečių“.

Vasario 11-osios Tarybos posėdis baigtas trimis informaciniais pranešimais: Savivaldybės administracijos Teisės personalo skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė pateikė Visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 m. veiklos ataskaitą, Tarybos kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto ir Etikos komisijos pirmininkė L. Jakinevičienė – minėto Komiteto ir Komisijos praėjusių metų veiklos ataskaitas.

DSC_0052

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close