Šie metai skirti bendradarbiavimui (GALERIJA)

Nuo šių metų Prienų socialinių paslaugų centras dar plačiau atvėrė savo duris. Ir dar didesniam skaičiui žmonių, nes šiais metais startavo Vaikų dienos centras „Pienės pūkas“. Atsižvelgiant į tai, kad nuo šiol centre dar daugiau dėmesio skiriama vaikams, į jau trečius metus iš eilės organizuotą Atvirų durų dieną buvo pakviesti rajono mokyklų socialiniai pedagogai ir vadovai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo partneriai. Svečiai turėjo galimybę susipažinti su Vaikų dienos centru bei kitomis Centro vykdomomis veiklomis, teikiamomis socialinėmis paslaugomis, pasigrožėti Centro lankytojų koncertu ir darbų paroda.

Renginį vedė socialinio darbo organizatorė Eugenija Sargevičienė. Ji akcentavo, kad „socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo praktikos glaudžiai siejasi tarpusavyje: socialinio pedagogo veikla orientuota į ugdymo procesą, o socialinio darbuotojo – į ugdymo proceso aplinką, todėl labai svarbu, jog abu vienodai suprastų savo bendradarbiavimo naudą. Tiek socialinis darbuotojas, tiek socialinis pedagogas vaiką ir jo artimiausią aplinką mato per savo prizmę: socialinis darbuotojas labiausiai mato vaiką ir jo šeimą, o socialinis pedagogas – vaiką ir mokyklą. Visų specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas yra būtinas, nes tik taip galima pasiekti teigiamų rezultatų dirbant vaiko gerovės labui“.

„Visiems mums vaikas yra pats svarbiausias. O geriausi veiklos rezultatai pasiekiami tada, kai žinai, ką veikia kolegos. Kai susipažįsti su kolegų darbu ir veikla, gimsta genialios, inovatyvios idėjos, kurias, manau, vėliau galėsime bendrai įgyvendinti. Šiuos metus mes skiriame bendradarbiavimui – tai vienas iš mūsų veiklos prioritetų“, – sveikindama susirinkusius svečius pabrėžė Prienų SP centro direktorė Aurelija Urbonienė.

Kadangi šį rudenį buvo tokių, kurie Atvirų durų dienoje ir Socialinių paslaugų centre lankėsi pirmą kartą, įstaigos vadovė trumpai supažindino su Centro teikiamomis paslaugomis ir veikla, kuri nuosekliai vykdoma nuo Prienų SP centro įsikūrimo – 2007 m. vasaros pradžios, o nuo 2011 m., įgyvendinus pastato rekonstrukcijos projektą, tęsiama naujose šiuolaikiškai įrengtose patalpose. A. Urbonienė pasidžiaugė stipria savo komanda ir patikino, kad be jos vadovas yra niekas. Didžioji dalis komandos, daugiau kaip 80 proc., yra socialinį darbą dirbantieji ir 20 proc. – administracija. Visų socialinį darbą dirbančiųjų misiją direktorė nusakė labai taikliais ir gražiais žodžiais – paduoti ranką suklupusiam, parodyti kelią paklydusiam ir palydėti į gyvenimo tiesą.

Į šiuos žodžius sutelpa visa Centro veikla ir paslaugos, kurias gali gauti įvairios asmenų grupės, bet pirmenybė, pasak A. Urbonienės, teikiama senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms, neįgaliems asmenims ir jų šeimoms, taip pat šeimoms, turinčioms didelių socialinių sunkumų.

Centre veikia pagrindinės keturios veiklos grupės: Pagalbos į namus skyrius, teikiantis paslaugas asmens namuose; Dienos socialinės globos skyrius, teikiantis daugiau kaip 10 val. per savaitę pagalbą asmeniui jo namuose, o Centre – iki 8 val. per dieną; Dienos užimtumo centras, kuriame dieną užimtumo veiklose praleidžia neįgalieji, turintys fizinę ir psichinę negalią; Paramos šeimai skyrius, kurio darbuotojai dažniausiai ir daugiausiai bendrauja su šeimomis, turinčiomis didelių sunkumų, arba probleminėmis šeimomis.

Reikėtų pabrėžti, kad pagalbos į namus paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai,16 socialinių darbuotojų padėjėjų ir juos visus kuruoja direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams. Šiuo metu pagalba teikiama 123 asmenims, tarp jų – penkioms šeimoms. Direktorė pasidžiaugė, kad per 8 Socialinio paslaugų centro gyvavimo metus darbuotojai pajėgė tą krūvį atlaikyti ir šiuo metu laukiančiųjų eilėje nėra. Dienos socialinės globos skyrius teikia kompleksinę visų specialistų pagalbą 9 asmenims Centre ir 9 asmenims namuose.

Kadangi nuo 2015 metų sausio 1 d. socialinę globą galėjo teikti tik licencijas socialinei globai teikti turinčios socialinių paslaugų įstaigos, praėjusieji metai, akcentavo A. Urbonienė, Prienų SP centrui buvo itin svarbūs: jie buvo skirti bendradarbiavimui su sveikatos priežiūros įstaigomis, nes reikėjo atlikti paruošiamuosius darbus licencijoms gauti. Taigi nuo 2015 m. gautos trys licencijos paslaugoms teikti: asmens priežiūros sveikatos, socialinės globos asmenims su sunkia negalia įstaigoje ir socialinės globos asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims namuose.

Pasidžiaugusi gautomis lincencijomis, direktorė trumpai papasakojo apie Dienos užimtumo grupes, kuriose vyksta dailės ir rankdarbių (tapybos, keramikos, pynimo vytelėmis, vėlimo, siuvimo mezgimo), medžio darbų, maisto ruošimo, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai. Gausiausioje – senjorų grupėje (ją lanko net 50 asmenų) senjorams yra teikiamos laisvalaikio organizavimo paslaugos. Jie dalyvauja grupinio socialinio darbo, sveikatinimo užsiėmimuose, noriai laukia paskaitų, pokalbių sveikatos stiprinimo klausimais, įsijungia į grupinius psichoterapinius užsiėmimus, užsiima mėgstama veikla. Veiklų Centre ir už jo ribų išties netrūksta visus metus: atsižvelgiant į klientų sveikatos galimybes organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos, vykstama į ekskursijas ir kultūrinius renginius, organizuojamos išvykos į gamtą.

Paramos šeimai skyrius bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugas teikia 208 šeimoms ir jose augantiems 411 vaikų. „Tai veikla, kurioje tikimės visų jūsų paramos“, – kreipdamasi į mokyklų atstovus ir kviesdama pagalvoti apie bendradarbiavimą bei veiklas šia kryptimi kalbėjo A. Urbonienė.

Paramos šeimai skyriuje su šeimomis dirba 13 socialinių darbuotojų ir vienas šias paslaugas kuruojantis specialistas. Viena iš pagrindinių veiklos sričių yra prevencinė veikla: tėvų švietimas, tėvystės įgūdžių stiprinimas, šeimų klubas, į kurį įtraukiamos mamos, o dabar ir jų vaikučiai, prevencinių programų įgyvendinimas ir prevencinių veiklų vykdymas.

Viena iš svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria mokyklos ir socialiniai darbuotojai, – pedikuliozės židiniai. Ši problema trumpam buvo išspręsta, vėliau, gavęs finansavimą, SP centras įsigijo medikamentų, kuriuos paskirstė kai kurioms bendradarbiaujančioms mokyklomis. Kaip sakė direktorė, socialiniai darbuotojai – ne medikai ir patys negali teikti tokių paslaugų, gali tik būti šalia ir prižiūrėti.

Pristatydama įstaigos veiklą A. Urbonienė apžvelgė ir prevencinės veiklos kryptis – nuo tėvų švietimo ir tėvystės įgūdžių ugdymo, Šeimos klubo veiklos ir vaikų užimtumo organizavimo iki sociokultūrinės veiklos ir prevencinių programų. Viena iš prevencinių programų, į kurią Centras įsijungė savo veiklos pradžioje – prevenciniai reidai į šeimas, organizuojami bendradarbiaujant su rajono policijos darbuotojais, bei įsiliejimas į policijos rėmėjų gretas. Kartu su policijos darbuotojais šeimos lankomos po darbo valandų, kai jos svečių nelaukia, – taip stengiamasi neleisti piktnaudžiaujančioms alkoholiu šeimoms atsipalaiduoti ir užmiršti tėvų pareigas.

Daug dėmesio Socialinių paslaugų centre skiriama tarpinstituciniam bendradarbiavimui. „Kai sueina visi kartu pasitarti, pasidalinti patirtimi, problemos sprendžiamos greičiau ir lengviau. Nes kiekvienas turi savo idėjų, kiekvienas pažįsta sunkumų patiriančią šeimą iš kitos pusės, pamato galbūt tas problemas, kurias ne visada pastebi socialinis darbuotojas“, – akcentavo įstaigos vadovė, kviesdama ne tik mokyklų, bet ir Vaiko teisių, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitus specialistus kalbėtis ir ieškoti vieno tikslo.

Didžiausias šių metų pasiekimas ir turbūt didžiausias džiaugsmas – trečiuoju bandymu įkurtas Vaikų dienos centras „Pienės pūkas“ ir laimėtas projektas, kuriam įgyvendinti iš valstybės biudžeto buvo skirta 11500 eurų.

A. Urbonienė pasidžiaugė, kad projekte dalyvauja 25 šeimos ir 50 vaikų ne tik iš Prienų miesto, bet ir iš kitų seniūnijų – N. Ūtos, Ašmintos, Balbieriškio ir Pakuonio. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti kompleksines paslaugas didelių socialinių sunkumų patiriančiose šeimose augantiems mokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimų nariams. Pasak direktorės, šiuo laikotarpiu, siekiant reorganizuoti globos namus, visų suinteresuotų institucijų tikslas – vaiką kuo ilgiau išlaikyti šeimoje. Todėl ir įkurto SP centro Vaikų dienos centro tikslas – dirbti ne tik su vaiku, bet ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje, užtikrinti vaikų socialinę integraciją mažinant šeimų socialinę atskirtį, skatinti bendruomeniškumą ir savitarpio pagalbą. Vadovė labai džiaugėsi į projektą įsiliejusiais savanoriais, kurie kiekvienas nuoširdžiai atliko ir atlieka savo darbą.

Prienų SP centro direktorė džiaugėsi labdaros ir paramos projektais, kurie leidžia, nelaukiant nuolat pagalbos iš rajono savivaldybės, pritraukti lėšas savo jėgomis, bei šių projektų pradininke ir iniciatore socialinio darbo organizatore užimtumo grupių veiklos organizavimui Eugenija Sargevičiene. Projektų daugėja, rėmėjų gretos plečiasi, o Centro lankytojai ir klientai turi daugiau galimybių išvykti toliau, pamatyti, sužinoti, plėsti akiratį ir praskaidrinti kasdienybę. Už visa tai SP centro administracija dėkinga ir vietiniams rėmėjams, ir dosniems bičiuliams iš užsienio.

Šiuo metu SP centras priima dar vieną iššūkį ir ruošiasi startuoti su nauju projektu – integralios pagalbos, t. y. pagalbos asmeniui namuose, kai vyksta visa komanda: socialinis darbuotojas, padėjėjas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas. Kadangi į projektą ruošiamasi įtraukti savanorius, A. Urbonienė kvietė mokyklų vadovus ir socialinius pedagogus pagalvoti, kaip galėtų prisidėti mokyklų mokiniai: ar knygą seneliui paskaityti, ar šiukšles išnešti, ar kuo kitu. Projektas bus nemažas, planuojama į jį įtraukti apie 20 naujų darbuotojų ir apie 20 savanorių.

Po vaizdingo, iliustruoto Centro veiklos pristatymo pagiriamąjį žodį Atvirų durų dienos organizatoriams tarė prieš aštuonerius metus Socialinių paslaugų centro įkurtuvių šventėje dalyvavęs tuometinis ir dabartinis Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Savivaldybės vadovas pasveikino direktorę dalinantis pažangiomis bendradarbiavimo idėjomis ir pakvietė visus kartu diskutuoti, atvirai kalbėtis apie dabartines problemas ir laukiančius iššūkius. Pasak mero, visuomenė senėja, daug rūpesčių kelia apleistų šeimų vaikai, ir ne metas su jais dirbti tada, kai artėjama prie pilnametystės arba kai vaikus globoti imasi valstybinės institucijos. Institucinės globos pertvarka, pabėgėlių klausimas – iššūkiai, su kuriais Prienų rajono savivaldybei, kaip ir visai Lietuvai bei kiekvienai savivaldybei, neišvengiamai teks susidurti. Meras linkėjo bendradarbiauti, siūlyti idėjas ir mintis, kad visi iššūkiai būtų sėkmingai įveikti.

Daug gerų emocijų Atvirų durų dienos dalyviams suteikė muzikinė centro lankytojų – vaikų, neįgaliųjų ir senjorų – dainų ir šokių programa, kurią parengti padėjo soc. darbuotoja Živilė Simanavičienė ir užimtumo specialistė Lijana Sarnickienė. Gražiu meninės programos pabaigos akcentu tapo SP centro darbuotojų daina, po kurios svečiai buvo pakviesti apžiūrėti Centro lankytojų darbų parodą (jai pasiruošti padėjo užimtumo specialistės Inga Butkutė-Kimbirauskienė ir Emilija Petrauskaitė), pabendrauti, aptarti bendradarbiavimo perspektyvas prie arbatos puodelio.

IMGP7217

galerija0906

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close