home Politika Nuo rudens neliks mokinių klegesio dar dviejose mokyklose

Nuo rudens neliks mokinių klegesio dar dviejose mokyklose

Gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 34 klausimai. Didžioji dauguma jų patvirtinti sutartinai, o dėl mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimų pozicijos ir opozicijos nuomonės bei argumentai išsiskyrė. Jei ne mero dvigubas balsas, sprendimo projektas – uždaryti nuo šių metų rugsėjo pirmosios du pradinio ugdymo skyrius kaimuose – būtų nepatvirtintas.   Posėdžio pradžioje Tarybos pirmininkas Alvydas Vaicekauskas informavo, kad Socialdemokratų partijos frakcijai, kuri buvo įregistruota praėjusiame Tarybos posėdyje, vadovaus Henrikas Radvilavičius. Taip pat visiems Tarybos nariams buvo išdalinta Tarybos koalicijos programa.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinti pakeitimai Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Pakeitimai susiję su naujomis pataisomis Vietos savivaldos įstatyme. Pagal jį savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai priklauso sprendimų dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas. Iki šiol galiojantis Reglamentas nustatė, kad Tarybai pateikiamos savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybų pirmininkų (administracijos vadovų) bendrovių veiklos ataskaitos, o biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitos pateikiamos pagal poreikį, iniciatoriui pateikus kreipimąsi į merą dėl tokio sprendimo įtraukimo į darbotvarkę. Reglamento pataisos nustato, kad visų minėtų savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų ataskaitos turi būti teikiamos Tarybai svarstyti iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas sakė, kad Reglamento pataisos turėtų būti paruoštos aiškiau bei paprasčiau ir siūlė ataskaitų išklausymo terminą pailginti, t. y. skirti joms pirmąją metų pusę. Aptarta pailginti trukmę iki liepos 1 d. J. Krikštolaitis pasiūlė ataskaitas skelbti viešojoje erdvėje, kad Tarybos nariai galėtų su jomis susipažinti. Taryba vienbalsiai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymais.

Svarstant Tarybos Etikos komisijos sudėtį, kurioje buvo numatyti 6 Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai ir 3 bendruomenių atstovai, Tarybos mažumos opozicijos pasiūlymu ir mero potvarkiu į Etikos komisijos pirmininko pareigas pateikta opozicijos lyderės Loretos Jakinevičienės kandidatūra. Kadangi posėdžio metu buvo pasiūlyta papildomai Etikos komisijos sudėtį papildyti Liudos Šeškuvienės, Gintauto Bartulio kandidatūromis, nuspręsta balsuoti už du pasiūlymus: kaip sprendimo projekte (Etikos komisija iš 9 narių) ir su opozicijos pasiūlymu (komisija iš 12 narių). Už pirmąjį pasiūlymą balsavo 13 Tarybos narių, kurių balsai lėmė, kad Etikos komisija būtų iš 9 narių. Balsuojant už Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą, Tarybos narių balsai pasiskirstė po lygiai. Dvigubas mero balsas lėmė, kad L. Jakinevičienės kandidatūrai būtų nepritarta. Nepatvirtinus Etikos komisijos pirmininko, opozicija siūlė atidėti kitam posėdžiui ir komisijos sudėties tvirtinimą. Už šį pasiūlymą nuspręsta taip pat balsuoti. Prieš balsavimą nuskambėjo A. Vaidogo priekaištas koalicijai dėl neetiško elgesio atmetant Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą ir taip ignoruojant opozicijos siūlymus, nors prieš kadencijos pradžią skambėjęs kvietimas dirbti bendrai ir bendradarbiauti. L. Jakinevičienė taip pat nepraleido progos įgelti merui, pasak jos, pačiam savo potvarkiu teikus jos kandidatūrą, tačiau balsavimo metu jai nepritarus. Paraginus balsuoti, 13 Tarybos narių balsai lėmė, kad Etikos komisijos pirmininko ir jos sudėties tvirtinimo klausimas būtų atidėtas kitam posėdžiui. Į dvi lygias stovyklas Tarybos nariai pasidalino ir dėl Balbieriškio pagrindinės mokyklos Kunigiškių pradinio ugdymo ir Šilavoto pagrindinės mokyklos Klebiškio pradinio ugdymo skyrių uždarymo nuo kitų mokslo metų pradžios. Pasak klausimą pristačiusio Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, nuo rugsėjo minėtuose skyriuose mokysis mažai mokinių, dauguma jų į skyrius atvežami mokykliniais autobusėliais, todėl manoma, jog tuos mokinius tikslingiau būtų pavėžėti į kitas artimesnes mokyklas ir racionaliau naudoti lėšas, kadangi šių skyrių išlaikymui kiekvienais metais tekdavo skirti (skaičiuojant litais) daugiau negu po 300 tūkst. litų. Sutaupytas lėšas ruošiamasi panaudoti rajono mokyklų ugdymo procesui tobulinti, naujoms, modernioms ugdymo priemonėms įsigyti, kompiuterių tinklui atnaujinti. Konkrečiau paminint, didžiausia dalis lėšų turėtų būti skirta Skriaudžių ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų remontui bei dar vienai ikimokyklinio ugdymo grupei Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje įsteigti. Švietimo skyriaus vedėjas pabrėžė, kad dalis uždaromų skyrių pedagoginių darbuotojų būtų įdarbinti Balbieriškio ir Šilavoto pagrindinėse mokyklose, o daliai darbuotojų, kuriems nebūtų galimybės pasiūlyti kitų darbo vietų, būtų pasiūlytos išeitinės kompensacijos. Apskaičiuota, kad preliminariai reikėtų: iš mokinio krepšelio – apie 20 tūkst. eurų išmokėti kompensacijas pedagoginiams darbuotojams, iš Savivaldybės biudžeto – apie 11 tūkst. eurų kompensacijoms aptarnaujančiam personalui. Svarbus klausimas buvo svarstytas ir Tarybos komitetuose. Ekonomikos komiteto narė Angelė Bajorienė akcentavo, kad sprendimo projektas buvo analizuojamas ir ekonominio efekto, ir socialiniu, ir mokymo kokybės proceso aspektais. Dauguma komiteto narių buvo tos nuomonės, jog mokiniui tikslingiau mokytis didesnėje mokykloje ir vienoje klasėje, negu dvylikai mokinių (pirmokams ir ketvirtokams) vienoje klasėje, kur nukenčia ugdymo kokybė. Pasak A. Bajorienės, mokyklų vadovai sutinka su numatytu projekte sprendimu, o Ekonomikos komitetas pageidauja, kad būtų užprotokoluota, jog sutaupytos lėšos būtų naudojamos tik švietimo reikalų gerinimui ir nukreiptos konkrečiai Skriaudžiams bei Veiveriams. Sveikatos komitete 4 nariai balsavo už sprendimo projektą ir vienas prieš. Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė pasiūlė dėl šio klausimo balsuoti slaptai, tačiau meras patikino, kad tokia galimybė Reglamente nenumatyta. Tarybos narę domino, kiek konkrečiai darbuotojų jau numatyta įdarbinti. Švietimo skyriaus vedėjo paaiškinimu, preliminariai Kunigiškių pradinio ugdymo skyriuje 8 pedagoginiai darbuotojai užima 2,11 etato ir turi po keletą muzikos, anglų kalbos pamokėlių. Tie darbuotojai dirba ir Balbieriškio pagrindinėje mokykloje. Analogiškai esą yra ir Šilavoto pagrindinės mokyklos Klebiškio pradinio ugdymo skyriuje. Pasak R. Zailsko, Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorius vieną mokytoją pilnu krūviu įdarbintų savo mokykloje, kitiems pedagoginiams darbuotojams gali būti pasiūlyta mažesni krūviai, o vieną ar du mokytojus per du skyrius reikėtų galbūt atleisti. Vedėjas atkreipė dėmesį, kad du iš pedagoginių darbuotojų per abu skyrius – tai žmonės, jau turintys socialines garantijas, esantys atitinkamo garbaus amžiaus, ir jiems būtų išmokėtos išeitinės kompensacijos. Vairuotojai, pasak jo, išliks, o valytojams ir kitiems darbuotojams taip pat tektų išmokėti išeitines kompensacijas. Vedėjo paaiškinimai netenkino opozicijos lyderės L. Jakinevičienės, kuri pasigedo analizės, kur ir kiek mokinių bus pavėžėjama po mokyklų uždarymo. Taip pat patikino, kad ikimokyklinių grupių Skriaudžiuose ir Veiveriuose remontui bei naujos įrengimui užtektų lėšų, jeigu būtų nuimti priedai nuo administracijos direktoriaus ir pavaduotojo atlyginimų. Švietimo skyriaus vedėjo teigimu, papildomai lėšų mokinių pavėžėjimui nereikės, nes dauguma mokinių ir iki šiol buvo vežiojami, tik šiek tiek bus koreguojami jų maršrutai. Opozicijos atstovas Jonas Vilionis klausė, kada baigsis kaimo mokyklų „genocidas“. Jis priminė praėjusios kadencijos valdžios pažadus nenaikinti pradinio ugdymo skyriaus Kunigiškių pagrindinėje mokykloje, prieš jai tampant pradinio ugdymo skyriumi, nors mokykloje tuo metu mokėsi per 100 mokinių. J. Vilionis pasisakė prieš mokyklos uždarymą, juolab kad bendruomenė, pasak jo, pasisako už mokyklos išlikimą, ir kvietė Tarybos narius tokio drastiško veiksmo nepalaikyti. Į Tarybos nario pastebėjimus apie į kitas mokyklas išvažiuojančius mokinius, pranešėjas R. Zailskas paaiškino, jog iš Šilavoto į Plutiškes išvažiuoja mokytis 6 mokiniai, tačiau į Skriaudžių pagrindinę mokyklą iš kaimyninės savivaldybės atvažiuoja mokytis 17 vaikų... Opozicijos atstovas Kastytis Tarasevičius, Sveikatos komitete pasisakęs prieš, kalbėjo apie švietimo spragas valstybiniu mastu. Pasak jo, valstybė, kuri taupo švietimui, yra pasmerkta žlugti. Tarybos narys aiškino apie Balbieriškio seniūnijos kaimų ir Kunigiškių gyventojų prašymus atsižvelgti į kultūros ir švietimo židinių išsaugojimą. Daug dirbęs su Kunigiškių pagrindine mokykla kaip ilgamete gamtosaugine mokykla su išplėtota gamtosaugine veikla, K. Tarasevičius apgailestavo dėl mokyklos likimo ir bendruomenės nerimo. Juozas Krikštolaitis paklausė, kodėl pirmoje vietoje – ne mokinys, o ekonominės socialinės problemos. Tarybos nario neįtikino jokie argumentai, kad mažos mokyklos turi būti uždarytos. Anot jo, gal, duos Dievas, pasikeis švietimo įstatymas, bus finansuojamos kaimo mokyklos, o tokiems kultūros židiniams bus leista išlikti. Jis primygtinai siūlė pirmiausia galvoti apie vaiką ir ugdymo kokybę suteikiant jam saugią ir jaukią namų aplinką. Pasak pranešėjo R. Zailsko, optimizuojant mokyklų tinklą galvojama būtent apie vaiką ir jo ugdymo kokybę. Anot jo, visi pastarųjų metų pasauliniai švietimo tyrimai, kur yra sudėliotos įtakos vaiko ugdymo kokybei rodo, jog atskiroje, didesnėje klasėje mokinių ugdymo pasiekimai ir ugdymo kokybė bei rezultatai yra geresni, nes skatinama tarpusavio konkurencija, didinama motyvacija. „Mokinys mums yra svarbiausias, ir apie ugdymo kokybę mes galvojame besąlygiškai“, – pabrėžė Švietimo skyriaus vedėjas. C. Pacevičius replikavo, esą per tokius klausimus skubos tvarka „pervažiuojama“ buldozeriu, neįsigilinant į visus aspektus ir gilesnius ekonominius pagrindimus. A. Vaidogas pasigedo finansinės naudos, jau anksčiau uždarius dalį mokyklų. „Kas pasikeitė kitose mokyklose?.. Tualetinį popierių kaip pirko, taip ir perka pačios, kopijuoja savo lėšomis. Uždaromų pastatų laukia Nemuno pradinės mokyklos likimas... kažkada valdžia pasiūliusi Stakliškių vidurinę mokyklą palikti dešimtmete, o šiandien ji yra gimnazija“, – piktindamasis kalbėjo Tarybos narys. Meras pastebėjo, jog posėdis – ne vieta vienas kitą auklėti, ir nusistebėjo, kad tie patys Tarybos nariai, dirbdami Taryboje 2012 metais, visai kitaip kalbėję. Po balsavimo paaiškėjo, jog 11 Tarybos narių buvo už sprendimo projektą, 11 – prieš, du susilaikė. Dvigubas mero balsas nulėmė Tarybos sprendimą nuo rugsėjo 1 d. panaikinti Kunigiškių ir Klebiškio pradinio ugdymo skyrius.  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close