home Politika Darbą baigiančios Tarybos posėdyje – ir administracijos direktoriaus ataskaita, ir opozicijos paklausimai

Darbą baigiančios Tarybos posėdyje – ir administracijos direktoriaus ataskaita, ir opozicijos paklausimai

Paskutiniame praėjusios kadencijos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje Taryba, pritarusi mero ataskaitai, patvirtino administracijos direktoriaus ataskaitą, svarstė kitus klausimus ir išklausė opozicijos atstovų paklausimus.  DSC_7986 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitoje aptartos pagrindinės administracijos veiklosiš daugiau nei 80-ies lapų dokumento, su kuriuo išsamiai susipažinti galima Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Stengdamasis taupyti posėdžio laiką, administracijos vadovas susitelkė ties administracijos ir skyrių darbo rezultatais, akcentavo momentus, kuriais galima pasidžiaugti ir kuriuos reikėtų tobulinti.   Džiaugėsi Teisės ir personalo skyriaus specialistų darbu A. Marcinkevičiaus teigimu, per praėjusius metus šiek tiek pasikeitė administracijos struktūra (panaikintas Turto valdymo skyrius, o šio skyriaus funkcijos paskirstytos Architektūros ir urbanistikos bei Statybos ir ekonominės plėtros skyriams), tačiau administracija dirbo su panašiais resursais, kaip ir ankstesniais metais. Jis pasidžiaugė Teisės ir personalo skyriaus specialistų darbu – iš nagrinėtų 35 bylų pralaimėta vos viena dėl žalos išieškojimo (bylinėjimosi išlaidos nebuvo mokėtos, kadangi Tarybos sprendimu buvo nuspręsta neteikti kasacinio skundo). Skyriaus darbo apimtis iliustruoja ir toks pavyzdys: 2014 m. pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 504 pareiškėjams, iš jų 223 pareiškėjams surašytas prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą, nebuvo pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, o pageidaujantiems skyriuje buvo sudaryta galimybė gauti pirminę teisinę pagalbą po darbo valandų. Veiklos rezultatai, pasak A. Marcinkevičiaus, rodo, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema Prienų rajono savivaldybėje yra veiksminga, jos apimtys ir efektyvumas didėja.

Pasiekta neblogų rezultatų finansų valdyme Administracijos vadovas akcentavo, kad finansų valdyme pasiekta taip pat neblogų rezultatų. 2014 m. į biudžetą gauta 619,6 tūkst. Lt daugiau pajamų, negu buvo planuota. Jų surinkta iš turto, gyventojų pajamų, vietinės rinkliavos mokesčio. Pastarasis, pasak A. Marcinkevičiaus, buvo administruojamas pavyzdingai – pajamų surinkta 105,79 proc., o Prienų rajono savivaldybė ne tik regione, bet ir Lietuvoje žinoma kaip taikanti vieną mažiausių atliekų tvarkymo mokesčių. Nors pernai savivaldybės biudžetas sumažėjo 4 mln. litų, direktoriaus teigimu, nežiūrint to, ir sumažintas kreditorinis įsiskolinimas, ir pavyko neblogai išgyventi. Gana tikslingai jam skirtas lėšas administravo ir Turto skyrius. Nors maža suma (30 tūkst. Lt) skirta socialinio būsto remontui nepatenkino poreikio, įdėjus pastangų buvo gauta lėšų 5 naujiems butams nupirkti. Per 2014 metus suteiktas socialinis būstas 9 šeimoms (2013 m. – 16 šeimų, 2012 m. – 11 šeimų). Aptardamas darbo rezultatus investicijų, statybos ir ekonominės plėtros srityje, A. Marcinkevičius pasidžiaugė, kad Prienų rajono savivaldybė yra pripažinta viena geriausiai įsisavinančių europines lėšas ne tik regione, bet ir Lietuvoje. Jis padėkojo visiems dirbusiems šia linkme Tarybos nariams bei administracijos darbuotojams. Vienu didžiausių projektų 2014 m. administracijos vadovas įvardijo biokuro katilinės statybą. Nors buvo daug kliūčių, projektas vykdomas, ir artimiausiu metu katilinėje atlikti pirmieji šildymo bandymai.Vienas sėkmingiausių projektų, anot jo, – daugiabučių namų renovacija, kurios nauda akivaizdi: ne tik gyventojai mokės pigiau, bet ir visas miestas gyvens gražiau. A. Marcinkevičius pasidžiaugė tikslingu investicijų panaudojimu seniūnijose, tačiau prisiėmė atsakomybę, kad jos per mažai buvo viešinamos, ir ne visi gyventojai žinojo, kokie darbai jų seniūnijoje vykdomi.

Kalbėjo ir apie socialinę paramą Ataskaitoje administracijos direktorius apžvelgė ir švietimo, sporto, kultūros, žemės ūkio, sveikatos, socialinės paramos bei kitas sritis. Kalbėdamas apie socialinę paramą, direktorius akcentavo, kad perdavus valstybės funkcijas savivaldybėms Socialinės paramos skyrius sugebėjo sumažinti socialines išmokas pašalpų gavėjams daugiau negu 2 mln. litų. Tai įvyko atsakingai administruojant lėšas ir žiūrint, ar tikrai pinigai, kuriuos gaudavo pašalpų gavėjai, buvo naudojami pagal paskirtį. Už atsakingai dirbamą darbą direktorius dėkojo seniūnams, komisijoms, Socialinės paramos skyriaus specialistams, administracijos direktoriaus pavaduotojai. Atsižvelgiant į tai, jog Socialinės paramos skyriuje padidėjo darbo krūviai, o nuo šių metų Savivaldybė administruoja ne tik socialines pašalpas, bet ir kompensacijas už šildymą, į buvusį laisvą etatą buvo įdarbintas vienas darbuotojas. Dar vienas darbuotojas įdarbintas Prienų seniūnijoje. Jis padės seniūnui administruoti visuomenei naudingus darbus dirbančiuosius, kurių taip pat labai padaugėjo. Beveik kiekvieną rytą prie Prienų seniūnijos susirenka apie 20–25 tokius žmones. Baigdamas ataskaitą administracijos direktorius sakė nepykstantis ant opozicijos už kritiką ir atvirai prisipažino kritikos žymiai daugiau sulaukdavęs iš pačios koalicijos, Tarybos narių, kurie neleido atsipalaiduoti, dirbti nekokybiškai, juo labiau padėjo išgyventi dvi interpeliacijas ir sulaukti kadencijos pabaigos. Administracijos vadovas vylėsi, kad ir 2015 m. Savivaldybės administracija tęs pradėtus darbus, stengsis sklandžiai ir operatyviai vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, prisiims atsakomybę, sieks bendrų tikslų ir glaudaus bendradarbiavimo užtikrinant rajono gyventojų gerovę, o visiems naujos kadencijos politikams palinkėjo gerų darbų.   Mintimis dalijosi opozicijos atstovai Po administracijos direktorius ataskaitos savo mintimis pasidalino keletas opozicijos narių. Martynas Butkevičius mėgino išsiaiškinti, kodėl Prienų krašto ūkininkams nepavyksta įsitvirtinti savivaldybėje taip, kaip kitų savivaldybių ūkininkams. Jo žiniomis, Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijai buvo skirta lėšų projektams, tuo tarpu Prienų krašto ūkininkai tokio valdžios palankumo neišsikovoja. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis patikino, kad Jurginiškių melioracijos asociacijai lėšų nebuvo skirta, jų nebuvo numatyta ir Tarybos sprendime. Pasak skyriaus vedėjo, kadangi Nacionalinei mokėjimo agentūrai tuo pačiu etapu buvo teikiamas ir Savivaldybės projektas, tam Savivaldybė prisidėjo 10 proc., o Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijai buvo suteikta tik techninė pagalba. Opozicijos lyderei L. Jakinevičienei paprašius administracijos direktorių įvardinti keletą trūkumų, privalumų ir tobulintinų sričių administracijos veikloje, A. Marcinkevičius pakartojo, kad savivaldybės internetinėje svetainėje nepakanka išsamesnio atliekamų darbų ir projektų viešinimo. Atsakydamas į opozicijos atstovės klausimą, ar pasiteisino kelių administracijos skyrių sujungimas, direktorius patikino, kad tai padėjo sutaupyti vieną skyriaus vedėjo etatą ir racionaliau paskirstyti specialistų funkcijas. Į Tarybos nario Juozo Krikštolaičio klausimą, kokioje stadijoje yra Jiezno gimnazijos renovacijos bylos tyrimas, atsakė Savivaldybės juristė, kurios žiniomis, byla yra išnagrinėta, pačiu artimiausiu metu nuosprendis bus skelbiamas pirmosios instancijos teisme.  

Kiti klausimai

Taryba patvirtino naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuris įsigalios nuo tos dienos, kai naujoji Taryba susirinks į pirmąjį posėdį. Reglamente keičiasi pirmojo posėdžio vedimo tvarka, nuostatos dėl Savivaldybės mero įgaliojimų, mero, mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo prieš terminą, numatyta, kas eina mero pareigas merui netekus įgaliojimų. Akcentuojama, kad vietos gyventojų apklausas skelbia meras. Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai, patvirtinoVisuomenės sveikatos biuro 2015 m. veiklos programą, neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašą, klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose. Posėdyje buvo patvirtintas mokestis už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą – robotikos būrelį – 20 Eur (69,06 Lt) per mėnesį vienam mokiniuiPrienų „Ąžuolo“ progimnazijoje. Nurodyta, kad lėšos už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą bus paskirstytos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, veiklų administravimui bei robotikos įrangos remonto paslaugoms. Taryba pritarė sprendimo projektui nustatyti Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokestį. Nuo respublikinių festivalių dalyvio mokesčio Prienų rajono meno ir muzikos mokyklų mokiniai atleidžiami, o mokesčio lėšos naudojamos konkursų laureatų prizams steigti, komisijos narių darbo užmokesčiui (pagal sutartis), komandiruočių išlaidoms padengti ir kt. Kitu Tarybos sprendimu patvirtinti Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainiai – bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, kuriuos už LR administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus įpareigojo išklausyti teismas: 20 val. – 37,65 euro. Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartims su Lietuvos sporto universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu. Sutartyse numatoma bendradarbiauti su universitetais aktualiose plėtros srityse, organizuoti mokslines praktines konferencijas ir seminarus, kviesti universitetų atstovus į Savivaldybės organizuojamus renginius, bendradarbiauti rengiant ir vykdant įvairius bendrus savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus svarbioms savivaldybės problemoms spręsti ir kitose abiem šalims svarbiose srityse. Taryba pripažino netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimą „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, kadangi šios taisyklės laikomos pasenusiomis ir nebegaliojančiomis. 2015 m. kovo 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė naujoms Gyvūnų auginimo ir laikymo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėms parengti. Posėdyje patvirtinta Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 m. sąmata. Sąmatoje nurodytas lėšų likutis sausio 1 dieną – 7083, 65 euro, taip pat akcentuojama, kad lėšos bus paskirstytos savivaldybės butų remontui (1771 euras), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (3541,65 euro), kitoms reikmėms palikta 1771 euras. Politikai apsvarstė ir pritarė sprendimo projektams, susijusiems su turto perdavimu valdyti patikėjimo teise, negyvenamųjų patalpų panauda, patvirtino nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą.  

Paskutiniai opozicijos paklausimai

Posėdžio pabaigoje Tarybos narė L. Jakinevičienė pateikė frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ darbo Taryboje ataskaitą bei keletą paklausimų. Vienas iš jų buvo adresuotas Savivaldybės merui bei Tarybos komitetų pirmininkams. Pasak L. Jakinevičienės, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės veiklos reglamentu, komitetų pirmininkai už komiteto veiklą turi atsiskaityti Prienų rajono savivaldybės tarybai. Ji paprašė nurodyti priežastis, kodėl nesilaikoma šios reglamento nuostatos. Administracijos direktoriaus buvo prašoma informuoti, kokiais kriterijai vadovaujantis buvo priimtas specialistas į Socialinės paramos skyrių, ar Savivaldybės 2015 metų biudžete buvo numatytos lėšos naujam etatui, kuriam išlaikyti reikės apie 8 500 eurų per metus, nors, pasak jos, patvirtintame šių metų biudžete biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams lėšos nesuplanuotos preliminariai 2 savaitėms.

 Savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo komisijos pirmininkui, mero patarėjui Raimundui Markūnui skirtame paklausime prašoma informuoti, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo pakeistas lėšų skyrimo komisijos posėdžio nutarimas paskelbti kvietimą nuo 2015 m. kovo 5 d. iki balandžio 10 d. teikti paraiškas dėl paramos pagal priemonę „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“, tačiau numatytos lėšos paskirstytos jau kovo 20 d. L. Jakinevičienė prašė artimiausiu metu sukviesti komisijos posėdį, kuriame lėšų skyrimo klausimas būtų svarstomas iš naujo.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close