home Politika Biudžetas patvirtintas be opozicijos pritarimo

Biudžetas patvirtintas be opozicijos pritarimo

Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje, vykusiame vasario 23 d., apsvarstyti ir patvirtinti 22 sprendimų projektai, patvirtintas savivaldybės 2015 m. biudžetas, išklausyta Tarybos etikos komisijos ataskaita.  

Patvirtinti papildomi etatai ir vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientas

Posėdyje dalyvavę 23 Tarybos nariai patvirtino Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių (41). Pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką iš valstybės biudžeto socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti papildomai bus finansuojama 0,5 pareigybės. Atsižvelgdama į Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriaus prašymą ir padidėjusį darbų apimties krūvį, Taryba patvirtino meno mokykloje 0,25 valytojo pareigybės ir 0,25 darbininko pareigybės. Atsižvelgiant į švietimo ministro įsakymą, kuriame nurodoma, kad bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi 10 ir daugiau mokinių, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, vadovams tarnybinio atlyginimo koeficientai didinami iki 5 procentų, ir į tai, kad Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ priklauso Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrius, rajono savivaldybės taryba padidino lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientą iki 26,0.  

Į komisijos sudėtį pasiūlyti ir opozicijos atstovai

Kadangi Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžete Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonei „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ įgyvendinti skirta lėšų, siekiant racionaliai administruoti programos lėšas, Tarybos posėdyje patvirtintas lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas, minėtos programos priemonės lėšų skyrimo komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas. Į komisijos sudėtį, be Savivaldybės mero patarėjo R. Markūno (komisijos pirmininko), Tarybos narių A. Buitkaus,V. Martinaičio, H. Radvilavičiaus,V. Šiupšinsko, Savivaldybės administracijos darbuotojų R. Šiugždinio ir A. Kubiliaus, opozicijos pasiūlymu įtraukti Tarybos nariai L. Jakinevičienė ir J. Vilionis. Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos patvirtinimo“. 2014 m. iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 229092 Lt panaudota aplinkos apsaugos priemonėms sukurti ir įgyvendinti. 2015 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatoje numatyta 69543 Eur (apie 240 tūkst. Lt).  

2015 m. savivaldybės biudžetas didesnis

Daugiau diskusijų susilaukė 2015 m. savivaldybės biudžeto tvirtinimo klausimas. 2015 m. Savivaldybės biudžete finansavimas skirtas 7 programoms, prognozuojamos pajamos ir asignavimai –19824098 Eur. Šių metų biudžetas didėja per 604 tūkst. eurų arba 2 mln. Lt. Biudžeto padidėjimą lemia padidinta mėnesinė alga ir padidintas darbo užmokestis kultūros darbuotojams, pareiginės algos bazinio dydžio ir valstybės remiamų pajamų padidinimo suapvalinimas, biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių ar tarnybinių koeficientų padidinimas nuo 2015 m. kovo 1 d. Biudžeto pajamas padidins ir pakoreguota gyventojų pajamų mokesčio dalis, kadangi nuo liepos 1 d. panaikinama PVM lengvata už šildymą ir karštą vandenį. Mokinio krepšeliui finansuoti 2015 m. skiriama per 5 mln. 700 tūkst. eurų. 2015 m. mokinio krepšelis yra beveik 131 tūkst. eurų didesnis, nes padidinti sutartiniai koeficientai, todėl apie 10 proc. didėja atlyginimai auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Mokinio krepšelis didėja dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nuo rugsėjo 1 d. Taip pat biudžeto patvirtinimo įstatyme neliko nuostatos, kad metų pabaigoje nepanaudotos dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti IV ketvirtį turi būti grąžinama į valstybės biudžetą. Dotacijų valstybės perduotoms funkcijoms finansuoti skirta 1 mln. 820 tūkst. 953 eurai. Praėjusiais metais buvo skirta per 2 mln. 300 tūkst. eurų. Dotacijų apimtis pasikeitė dėl socialinių pašalpų mokėjimo priskyrimo savarankiškai funkcijai nuo 2014 m. ir nuo 2015 m. kompensacijų mokėjimo priskyrimo savarankiškai funkcijai. Pagal piniginį socialinį paramos įstatymą, jeigu savivaldybei nepakaktų skirtų lėšų socialinei pašalpai ir kompensacijoms teikti, savivaldybės taryba gali patikslinti lėšų poreikį piniginei socialinei paramai finansuoti. Nepakankant pagal įstatymą skirtų lėšų, papildomai lėšų suma piniginei socialinei paramai finansuoti savivaldybėms būtų skiriama iš valstybės biudžeto. Pasak Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjos N. Paužienės, biudžetas gali būti tvirtinamas deficitinis, tačiau savivaldybės šių metų biudžetas negali viršyti skolinimosi limitų, t. y. 70 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetų pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. Kaip sakė pranešėja, biudžeto projekte imti paskolas neplanuojama, tačiau, atsiradus poreikių, biudžetas gali būti tikslinamas. Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėja. N. Paužienė informavo, kad formuojant 2015 m. savivaldybės biudžeto projektą, nebuvo gauti teisės aktai apie Prienų rajono savivaldybei skirtas kapitalo investicijas. Tik pradėjus svarstyti biudžetą buvo gauti švietimo ministro įsakymai apie skirtas investicijas „Ąžuolo“ progimnazijos modernizavimui (86 886 eurai), Jiezno gimnazijos pastato rekonstrukcijai (144 810 eurų), Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pastato modernizavimui (144 810 eurų) ir Prienų daugiafunkcio sporto komplekso baigiamiesiems statybos darbams (417 922 eurai). Bendra skirtų investicijų suma – 794 428 eurai – biudžeto svarstymo Taryboje metu įtraukti į savivaldybės biudžeto projektą.

Baigdama biudžeto projekto pristatymą, N. Paužienė akcentavo, jog Savivaldybė stengsis, kad pajamų planas 2015 m. būtų vykdomas ir asignavimai būtų naudojami labai taupiai, atsakingai bei pagal tikslinę paskirtį, o visos patvirtintos programos ir jų priemonės būtų finansuojamos pilnai ir laiku, palaipsniui mažinami susidarę įsiskolinimai. Iš asignavimų valdytojų tikimasi supratimo bei atsakingo ir taupaus patvirtintų asignavimų naudojimo.

Kaip paaiškėjo, Tarybos komitetai dėl kažkokių priežasčių nesivargino svarstyti biudžeto projekto. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkas A. Vaicekauskas informavo, kad į komiteto posėdį atvyko tik vienas narys, kitiems biudžetas pasirodė galbūt nesvarbus. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete biudžetui buvo daugumos balsais pritarta, o kiti komitetai biudžetui dėmesio neskyrė.

Opozicijos atstovai, pasak jos lyderės L. Jakinevičienės, pasisakė prieš biudžeto projektą, teigdami, kad jis yra socialiai neteisingas, lėšos biudžetinėms įstaigoms ir programoms paskirstytos netolygiai ir neracionaliai. Į L. Jakinevičienės klausimą, kokiu principu buvo skirstoma eilutė ilgalaikiam turtui Prienų „Žiburio“ gimnazijai ir Balbieriškio pagrindinei mokyklai, pranešėja N. Paužienė atsakė, kad lėšos skirtos pagal pačių įstaigų prašymus: „Žiburio“ gimnazija prašė kompiuterio, o Balbieriškio pagrindinei mokyklai lėšos skirtos virtuvės įrangai.

L. Jakinevičienė pastebėjo, kad Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ sanitariniai mazgai neatlaiko jokios kritikos, todėl lėšų turėjo būti skirta ir šiai įstaigai. Įstaigos pavadinimo opozicijos lyderė pasigedo ir Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programoje, kurioje yra numatytos lėšos vaikų ir mokinių maitinimui. Nors pranešėja paaiškino, kad lėšos maitinimui visoms švietimo įstaigoms (išskyrus lopšelį-darželį „Saulutė“, kur maitinimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto) yra deleguota funkcija, vis dėlto visiems turėjo kilti klausimas, kaip galėjo „dingti“ 16 punktas, nes po 15-to iškart eina 17-tas. Atsakymo niekas nepateikė.

Sugrįždamas prie biudžeto svarstymo klausimo komitetuose, opozicijos atstovas C. Pacevičius pasiaiškino į Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto posėdį vykęs, tačiau jam buvę telefonu paaiškinta, jog kvorumo vis tiek nebus. Jis biudžetą pristačiusios pranešėjos klausė, kokia ateitis laukia darželinukų Veiveriuose ir Skriaudžiuose. Pasak opozicijos atstovo, praėjusiais metais svarstant Skriaudžių tėvų kreipimąsi į Tarybą buvo priimtas sprendimas įtraukti į šių metų biudžetą Skriaudžių darželio plėtros klausimą. Anot jo, analogiško sprendimo reikalauja ir Veiverių darželis, į kurį patekti eilėje laukia 67 vaikai.

Administracijos direktorius A. Marcinkevičius atsakė, kad 2015 m. finansavimo laikotarpiu – tiek iš regiono, tiek iš ES lėšų – bus galima renovuoti mokyklas, darželius, todėl esą netikslinga šias lėšas skirti iš savivaldybės biudžeto.

M. Butkevičiaus ir J. Krikštolaičio netenkino toks administracijos vadovo atsakymas. Jie akcentavo, kad darželis yra būtinybė ir problemą reikią spręsti šiandien, o ne rytoj.

Reaguodamas į opozicijos pasisakymus, Tarybos narys A. Vaicekauskas nesusilaikė neatkirtęs, jog darželio Veiveriuose statybai niekas lėšų iš savivaldybės biudžeto nežadėjo, o vieta, perskirsčius biudžetą ar rašant projektą, pasak jo, gimnazijoje gali atsirasti. „Čia ne „gražuolių konkursas“ ir ne vieta politikavimui. Būkim realistai – pagal poreikius visiems biudžeto lėšų neužteks, tačiau nė vienai įstaigai nebus leista nuskursti“, – patikino valdančiosios daugumos atstovas.

„Arba nedalinkim tokių pažadų, arba juos vykdykim“, – atkirto ir L. Jakinevičienė, primindama valdantiesiems praėjusius metus, kai Skriaudžių ikimokyklinei įstaigai esą buvo atsakyta raštu, kad jų klausimas bus sprendžiamas ir lėšos įstaigos plėtrai bus numatytos 2015 m. biudžete. Primindama ir tai, kaip buvo grąžintos regioninės lėšos, skirtos Veiverių dienos centrui, nes valdantieji projektui nepritarė.

Valdančiųjų atstovas A. Kederys kvietė politikus matyti ne vien Skriaudžius, Veiverius, darželį, o žvelgti plačiau, nes lėšų, pasak jo, trūksta ir kitoms švietimo įstaigoms, ir darbuotojų atlyginimams. „Jeigu tvarkingai ir racionaliai bus naudojamos skirtos lėšos, metai bus užbaigti tvarkingai. Siūlau pritarti biudžeto projektui. O vėliau – atsiras europiniai projektai, posėdyje bus galima biudžetą tikslinti“, – savo nuomonę išsakė A. Kederys, palikdamas viltį, jog per šiuos metus bus surasta galimybė išspręsti šią įsisenėjusią Veiverių krašto problemą. Ši našta – o gal galimybė užsitarnauti veiveriškių bei skriaudiškių pagarbą – teks naujai išrinktai valdžiai.

Savivaldybės 2015 m. biudžetas buvo patvirtintas 16 Tarybos narių balsais. Biudžeto projektui nepritarė 5, susilaikė 2 Tarybos nariai.

Posėdyje svarstyti ir kiti klausimai

Tvirtinat savivaldybės 2015 m. viešųjų darbų programą ir viešųjų darbų sąrašą, opozicijai kilo klausimas, kodėl vietoje numatytų 38 objektų, kuriuose bus įdarbinti bedarbiai, paraiškos gautos iš 29 objektų. Išgirdusi, kad paraiškų nepateikė kai kurios bendruomenės bei kultūros centrai, opozicijos lyderė L. Jakinevičienė pastebėjo, kad įstaigos praleidžia progą susitvarkyti aplinką.

Patvirtintame Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos apraše ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikoje akcentuojama, kad dirbantiems pagal individualią veiklą ir gaunantiems ne mažiau kaip minimalią mėnesinę algą nereikės registruotis darbo biržoje, taip pat balsavusiems prieš būsto renovaciją arba nedalyvavusiems susirinkimuose kompensacija už šildymą sumažinama 50 proc. ne nuo ateinančio sezono, o nuo kito mėnesio. L. Jakinevičienei paklausus, kiek praėjusiais metais sutaupyta lėšų iš socialinių pašalpų ir kur jos bus panaudotos, Socialinės paramos skyriaus vedėja E. Sadauskienė atsakė, kad sutaupyta daugiau kaip 500 tūkst. Lt, kurie naudojami tik socialinėms reikmėms – socialinių darbuotojų atlyginimams, vienkartinėms piniginėms paramoms.

Posėdžio pabaigoje Tarybos etikos komisijos pirmininkė L. Jakinevičienė perskaitė Etikos komisijos ataskaitą.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close