home Aktualijos Tarybos posėdyje

Tarybos posėdyje

Praėjusį ketvirtadienį Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 18 sprendimų projektų, iš kurių 17 patvirtinta.   Svarstant Jiezno gimnazijos pradinių klasių mokytojos Ramutės Bubnienės, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu laikinai atliekančios gimnazijos direktoriaus funkcijas, prašymą dėl 40 proc. priedo mokėjimo iki teisės aktų nustatyta tvarka į Jiezno gimnazijos direktoriaus pareigas bus paskirtas asmuo, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos, Tarybos narių nuomonės dėl priemokos nustatymo išsiskyrė. Tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas siūlė palikti 20 proc. priedą, kadangi, pasak jo pirmininko A. Šidlausko, pradinių klasių mokytojos krūvis ir atlyginimas nemažėja. Opozicijos lyderė L.Jakinevičienė stebėjosi sprendimo projektu ir klausė, ar pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašyme yra numatyta, kad jis gali atlikti direktoriaus funkcijas, ir kodėl jos nepavestos direktoriaus pavaduotojai D. Bajorienei, kurios pareigybės aprašyme yra tiesiogiai tokia funkcija nurodyta. Savivaldybės juristė V. Draugelytė teigė negalinti atsakyti, kodėl paskirta būtent R. Bubnienė, tačiau, anot jos, sprendimo projektas parengtas administracijos direktoriaus pavedimu, nepažeidžiant jokių teisės aktų, o įstaigos vadovą esą gali pavaduoti bet kas. Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas taip pat neatsakė, kodėl atlikti gimnazijos direktoriaus funkcijas paskirta ne tiesioginė direktoriaus pavaduotoja, teigdamas, jog tai nėra skyriaus kompetencija. Administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus paaiškinimu, priedo paprašė pati laikinoji vadovė. Jos paskyrimą laikinai atlikti gimnazijos direktoriaus funkcijas administracijos direktorius motyvavo tuo, jog R. Bubnienė dalyvavo konkurse ir turi teigiamą kompetencijų vertinimą. Be to,anot jo, gimnazijoje ir taip daug įtampos, o tuo metu, kai buvo ruošiamasi paskirti laikiną vadovą, atlikto audito gimnazijoje medžiagoje figūravo keletas išvadų, liečiančių gimnazijos direktoriaus pavaduotoją D. Bajorienę. Kad visuose su gimnazija susijusiuose skunduose, tyrimuose, nuobaudose figūravo pavaduotojos pavardė, patvirtino ir Savivaldybės juristė. Atsakymai nepatenkino Tarybos etikos komisijos pirmininkės L. Jakinevičienės. Ji suabejojo, ar laikinoji gimnazijos vadovė yra tikrai tas žmogus, kuris gali šiuo metu nuraminti visus konfliktus įstaigoje, juolab kad Etikos komisija jau sulaukė Jiezno gimnazijos atstovų skundo. Nepaisant kilusios šiokios tokios įtampos ir Taryboje, sprendimo projektas buvo patvirtintas, palikus R. Bubnienei 20 proc. priedą prie atlyginimo už įstaigos vadovo funkcijų atlikimą.  

Atlyginimų priedai – Stakliškių gimnazijos ir Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vadovams

Po sėkmingos Stakliškių vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, kurį savo sprendimu patvirtino ir Prienų rajono savivaldybės taryba. Kitu sprendimo projektu patvirtintas 15 proc. didesnis Stakliškių gimnazijos vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientas – 38,70. Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas paaiškino, kad koeficientą iki 15 proc. vadovams galima didinti tuo atveju, jeigu mokykla turi teigiamą mokinio krepšelį. Dėl bazinės mėnesinės algos koeficiento padidinimo buvo gautas prašymas ir iš Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vadovo. Pernai mokyklos mokinio krepšelis buvo neigiamas, visi mokytojai ir vadovas gaudavo minimalius atlyginimus. R. Zailsko paaiškinimu, kadangi nuo 2015 m. mokyklai pakanka mokinio krepšelio lėšų, o visiems mokytojams jau nustatytas vidutinis atlyginimas, siūloma mokyklos direktoriui taip pat nustatyti vidutinį mėnesinės algos koeficientą – 29,8 (vid.). Su tokiu siūlymu nesutiko Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas. Jo pirmininko A. Vaicekausko teigimu, komiteto nariai paprieštaravo dėl paties direktoriaus veiklos.Opozicijos atstovas C. Pacevičius siūlė atlyginimo vadovui nedidinti. Jo žiniomis, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktorius penktadieniais visai nesirodo darbe. Politikas piktinosi nusistovėjusia praktika, kad pirmiausia esą žiūrima, kaip padidinti atlyginimus mokyklų vadovams, bet ne personalui. C. Pacevičiaus teigimu, mokyklų mokinio krepšelis skiriamas ne tik atlyginimams, bet ir aprūpinimui mokymo priemonėmis, skirtomis darbui pamokose, tačiau esą pasitaiko (ne išimtis ir Naujoji Ūta), kad tokie klausimai sprendžiami organizuojant rinkliavas iš mokinių tėvų. Tarybos nariai L. Sakalavičius, A. Gustaitis kvietė išsiaiškinti, ar direktorius konkrečiai padarė tokius pažeidimus, surinkti informaciją ir kitam posėdžiui pateikti rezultatus. Pasak L. Sakalavičiaus, direktorius jokių nuobaudų neturėjo, o priedo prašė teisėtai. C. Pacevičius siūlė Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriaus prašymą atidėti, sudaryti darbo komisiją situacijai ištirti. A. Kederys nematė jokio pagrindo klausimo atidėti, bet pasiūlė Švietimo skyriui ir Švietimo komitetui išsiaiškinti, ar pateikta informacija yra pagrįsta. Po diskusijų, balsavimo metu 13 Tarybos narių balsavo už tai, kad Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriui būtų nustatytas vidutinis mėnesinės algos koeficientas– 29,8.  

Papildomo 0,5 logopedo etato nesteigs

Tarybos nariai balsų dauguma nusprendė atidėti sprendimo projektą, kuris buvo parengtas pagal Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ prašymą skirti papildomai 0,5 logopedo etato prie pusės jau esamo, argumentuojant, jog daugėja vaikų, turinčių įvairių kalbos sutrikimų. Šiuo metu lopšelyje-darželyje logopedo pagalba teikiama 20 vaikų, tačiau ji reikalinga dar 14 vaikų. Klausimas atidėtas, įsiklausius į Ekonomikos komiteto argumentus, kad kol savivaldybės biudžetas nepatvirtintas, pareigybių skaičiaus tvirtinti nereikėtų.

Sustiprino pramogų ir sporto arenos bazę keliais darbuotojų etatais

Siekiant užtikrinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro efektyvų darbą bei atitinkantį įstatymų nuostatas darbuotojų darbo krūvį, Taryba pritarė sprendimo projektui įsteigti pramogų ir sporto arenoje 0,5 kasininko pareigybės, 0,5 treniruoklių salės trenerio pareigybės ir 1 valytojo pareigybę. Patvirtintas Kūno kultūros ir sporto centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 25,25. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė treniruoklių salės darbo grafikas, Taryba patvirtino pakeistus naudojimosi treniruoklių sale ir nustatytus naudojimosi stalo teniso stalais paslaugų įkainius.  

Nuo mokesčių neatleido

Taryba svarstė ir neatleidopareiškėjų nuo 2014 m. nekilnojamojo turto mokesčio už komercinės paskirties pastatą bei nuo 2014 m. žemės mokesčio už žemės sklypus. Kitais sprendimų projektais buvopatvirtinti savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai, Stakliškių, Šilavoto ir Pakuonio seniūnijų kaimų gatvėms suteikti pavadinimai bei pakeistos kaimų gatvių geografinės charakteristikos, Savivaldybės administracijai perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantys buvusio Balbieriškio vaikų darželio statiniai, kurie yra įtraukti į privatizuojamų statinių sąrašą.  

Socialinio būsto laukia apie 200 asmenų

Vyriausybei patvirtinus naują Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, pagal ją Savivaldybės taryba patvirtinoAmortizacinių atskaitymų normatyvą (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti ir Rinkos pataisos koeficientą, kuris svyruoja nuo 1,2 iki 3,5. Kuo didesnis koeficientas, tuo didesnė būsto nuomos kaina. Šis koeficientas taip pat bus taikomas skaičiuojant ir socialinio būsto nuomos kainą, jeigu asmens (šeimos) metinės pajamos ir turtas už kalendorinius metus daugiau negu 20 procentų viršys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius (pagal asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją). Savivaldybės taryba asmens (šeimos) prašymu priims sprendimą butą nuomoti rinkos kainomis vadovaudamasi savivaldybės būsto apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo (šeima) neturės kito tinkamo būsto. Pirmus metus nuo savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo taikomas R = 1,2. Jo taikymo laiką savivaldybės taryba gali pratęsti. Savivaldybės būsto nuomininkams (išskyrus socialinį būstą) siūloma taikyti R = 1,5. Į L. Jakinevičienės klausimą, koks socialinio būsto poreikis savivaldybėje ir ar tokių būstų yra Balbieriškyje, pranešėjas H. Vepštas atsakė, kad šiuo metu socialinio būsto laukia apie 200 žmonių (pateikusių prašymus). Balbieriškyje yra socialinių būstų poreikis, tačiau ten jų savivaldybė nėra įsigijusi dėl suprantamos priežasties – trūksta lėšų. Posėdžiaujantys Tarybos nariai patvirtino Prienų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainas eurais ir teikiamų papildomų paslaugų (apmokamų kliento lėšomis) įkainius. Atsižvelgdami į Jiezno vaikų globos namų tarybos pritarimą, taip pat pritarė Jiezno globos namų globotinės prašymui pratęsti gyvenimą vaikų globos namuose iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., kol ji įgis vidurinį išsilavinimą.  

Nuo 2016 m. didės regiono sąvartyno „vartų“ mokestis

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui įvykdžius mišrių komunalinių atliekų surinkimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo atvirą konkursą, kurio laimėtoju pripažintas UAB ,,Ekonovus“, ir atsižvelgiant į tai, kad sutarties kaina beveik 217 tūkst. eurų (be PVM) viršija Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos apraše nurodytą kainos limitą, Taryba pritarė sutarčiai ir patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas. Svarstant klausimą dėl pritarimo sutarčiai, kai kuriems Tarybos nariams kilo klausimų. C. Pacevičiaus žiniomis, „Ekonovus“ buvo įsipareigojęs kartu su sutartimi aprūpinti aptarnaujamų zonų gyventojus konteineriais. Šiandien esą tie konteineriai liko, tačiau Tarybos narys klausė, kaip jie paveikė sutarties galutinę apimtį pinigine išraiška ir kas paskaičiavo galutinę aptarnavimo sumą per metus. Kiek C. Pacevičiui žinoma, paslaugų teikėjas numato apskaityti išvežtų šiukšlių kiekį pagal konteinerių priėmimo kiekį, nežiūrint, kiek konteineryje bus šiukšlių, nors pilnas normalus konteineris, anot jo, sveria apie 160 kg. Į jo klausimą, kokią naudą turės iš tos sutarties gyventojas ir kiek mokės mažiau, pranešėja I. Ramanauskienė atsakė, kad visus skaičiavimus atliko ARATC, tačiau sutartis nesusijusi su gyventojų mokesčiu, ji daug pigesnė nei buvusioji: nustatytas mokestis beveik perpus mažesnis. H. Radvilavičiui paklausus, koks dabar yra sąvartyno „vartų“ mokestis, buvo atsakyta, kad nuo 2014 m. lapkričio mėn. nustatytas „vartų“mokestis buvo 157,31 Lt (be PVM) už toną atliekų (dabar – apie 45,5 euro be PVM). Meras V. Bujanauskas pridūrė, kad „vartų“ mokestis nuo 2016 m. dar didės. Tarybos sprendimu vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatos, t. y.100 proc. atleidimas nuo mokesčio taikomas visiškai nenaudojantiems nekilnojamojo turto asmenims (kurie per metus nenaudojo elektros energijos), 50 proc. lengvata – asmenims, iš dalies naudojusiems nekilnojamąjį turtą pagal paskirtį vienus kalendorinius metus (sunaudojusiems elektros energijos iki 20 kW). Pasak I. Ramanauskienės, visi kiti sprendimo punktai išlieka tie patys, kurie buvo taikomi nuo 2010 m.  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close