Savivaldybės tarybos posėdyje

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai, kurie išnagrinėjo 46 klausimus. Posėdis ilgai neužsitęsė, nes didžioji dalis sutartinai patvirtintų sprendimo projektų buvo susijusi su artėjančiu euro įvedimu. Diskusijų sulaukė tik keletas svarbių ūkinių bei visuomeninių klausimų.

 

Artėjant laikui, kai nacionalinė valiuta bus pakeista į eurą, Taryba pirmuoju darbotvarkės klausimu patvirtino pakeitimus Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos apraše. Nors sprendimo projekte buvo siūloma Savivaldybė vardu pasirašyti sutartis, kurių suma yra lygi arba viršija 144,81 tūkst. konvertuotos 500 tūkst. Lt sumos, Tarybos ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas bei opozicija pasiūlė šią sumą sumažinti iki 1000 eurų. Sprendimo projektas buvo patvirtintas vienbalsiai.

 

Lopšelis-darželis „Pasaka“ pasipildė mokytojo padėjėjo etatu

Prienų meno mokykloje, kaip ir kitose mokyklose, į bendrą darbuotojų skaičių iki šiol nebuvo skaičiuojami nepedagoginiai darbuotojai. Atsižvelgiant į vidaus audito rekomendacijas, posėdyje patvirtintas Prienų meno mokykloje didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 48,53, iš jų 0,5 – sezoninės.

Vieningai didžiausias leistinas pareigybių skaičius, tiesa, vienam Tarybos nariui prieštaraujant, patvirtintas ir Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Pareigybių skaičiaus padidinimas, įsteigiant mokytojo padėjėjo etatą, buvo grindžiamas būtinuoju specialiosios pagalbos poreikiu ir pedagoginės bazės stiprinimu.

Tarybos narys Juozas Krikštolaitis sakė į tokį sprendimą žvelgiantis skeptiškai. Anot jo, mokytojų padėjėjų nėra nei mokyklose, nei gimnazijose, kur iš tiesų mokytojų padėjėjai atliktų šį vaidmenį, tuo tarpu darželyje, svarstė politikas, mokytojo padėjėjas gali tapti tik tvarkytoju ar drausmės palaikytoju. Su J. Krikštolaičio nuomone nesutiko opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė, kuri teigė, kad specialiųjų poreikių vaikų su pertekliniu skaičiumi grupėse ugdymui toks etatas reikalingas. Valdančiosios daugumos atstovų Leono Sakalavičiaus, Ritos Keturakienės įsitikinimu, jeigu būtų pakankamai lėšų, tokių etatų darželiuose, mokyklose, kur ugdomi ypatingai sunkūs vaikai, reikėtų ir daugiau.

 

Nesutarimai dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties

Opozicijos pasipriešinimo sulaukė siūlymas pritarti jau sudėliotai Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėčiai. Į ją įeina Prienų rajono bendruomenių asociacijos pirmininkas V. Kupstas, Savivaldybės administracijos direktorius A. Marcinkevičius, mero patarėjas ir Prienų miesto vietos veiklos grupės pirmininkas R. Markūnas, bendrovės „Hidrosta“ vadovas ir KPAR Prienų atstovybės pirmininkas V. Paulauskas, administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė I. Urbanavičienė bei Prienų rajono VVG pirmininkė V. Žliobienė.

Opozicijos žemdirbių atstovas Jonas Vilionis pasigedo rajono NVO taryboje žemės ūkio srities specialistų ir pasiūlė įtraukti rajono ūkininkų sąjungos pirmininką Martyną Butkevičių. L. Jakinevičienė buvo nustebusi, kad Prienų bendruomenės atstovų nėra ne tik NVO tarybos sudėtyje, bet ir Prienų miesto vietos veiklos grupėje, į kurią buvo deleguoti bendruomenės atstovai, ir piktinosi, anot jos, ydinga praktika, kai nevyriausybinių organizacijų grupių pirmininkais tampa politikai.

Valdančiosios koalicijos atstovas Egidijus Visockas siūlė nutraukti diskusiją ir balsuoti už ūkininkų pasiūlymą. Tam pritarė ir meras Vytas Bujanauskas. M. Butkevičiui atsakius, kad be Ūkininkų sąjungos pritarimo jis negalintis savarankiškai šio apsisprendimo priimti ir būti apsišaukėliu, meras papriekaištavo, jog, matyt, politikai nedirba komitetuose, neanalizuoja sprendimo projektų ir darbotvarkės.

Opozicijos pasiūlymas klausimą atidėti iki kito Tarybos posėdžio nesulaukė palaikymo, jis buvo patvirtintas 16 politikų balsais.

 

Finansiniai klausimai

Taryba pritarė sprendimo projektui „Dėl valstybės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“ ir nutarė pripažinti beviltiškomis bei nurašyti: išregistruotų iš Juridinių asmenų registro įmonių valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokas ir delspinigius – 26756,35Lt (dvidešimt šešis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt šešis litus ir 35 ct), mirusių fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio nepriemokas ir delspinigius – 11642,89Lt (vienuolika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt du litus ir 89 ct), žemės nuomos mokesčio nepriemokas iki 30 Lt ir delspinigius, kurių mokestinė prievolė yra pasibaigusi.

Tarybos nariai pritarė siūlymui prašyti AB DNB banko nukelti 180 132 Lt paskolos, gautos pagal 2000-12-14 sutartį (su vėlesniais jos pakeitimais), grąžinimo terminą į 2015 m., patenkino Prienų ,,Revuonos“ bendruomenės prašymą leisti įregistruoti buveinę Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos patalpose, patvirtino VšĮ Prienų ligoninės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą, papildomų paslaugų kainas, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašą.

 

Per supratingumą ir paslaugumą gali patekti į finansinę duobę

Svarstant VšĮ Prienų ligoninės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą, Tarybos sveikatos ir socialinių reikalų pirmininkei R. Keturakienei kilo neaiškumų. Atsakydama į politikės klausimą, kaip planuojama pereiti iš minusinio darbo į pliusinį, įstaigos vadovė Jūratė Milaknienė paaiškino, jog pirmiausia buvo pertvarkytos paslaugos, už kurias ligoninei apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų lėšų. „Šiemet finansinis rezultatas planuojamas neigiamas. Bet jeigu praeitus metus įstaiga baigė su daugiau kaip 500 tūkstančių litų minusu, tai šiais metais blogiausiu atveju turėtų būti apie 200 tūkstančių litų minusas. Jeigu ankstesniais metais labai daug buvo teikiama viršsutartinių stacionarinių paslaugų, už kurias nebuvo mokama, tai šiemet įstaiga persiorientuoja ir teikia daugiau prioritetinių ambulatorinių paslaugų – jų jau suteikta daugiau, nei numatyta sutartyse, bet už jas ligonių kasos apmokės metų pabaigoje. Kitais metais, dirbant panašiu principu kaip šiemet, turėtų būti teigiamas rezultatas“, – kalbėjo J. Milaknienė.

R. Keturakienė pasidomėjo, iš kokių išteklių buvo vykdomi struktūros pokyčiai ir kaip jie pagerino įstaigos kokybę. Pasak direktorės, etatų skaičius nesikeičia ir nebuvo padidintas nuo 2009 metų. Gydytojų taryboje buvo tik persvarstyta, kurios pareigybės ligoninei nenaudingos. Pavyzdžiui, visiškai neracionalus, direktorės teigimu, buvo laboratorijos vedėjo, kuris vadovavo 6 asmenų grupei, etatas. Tuo tarpu toks didelis padalinys kaip Konsultacinė poliklinika, taip pat naujasis Reabilitacijos skyrius, 28 lovų Slaugos skyrius buvo be administratoriaus. Todėl laboratorijos vedėjos, kuri išėjo į užtarnautą poilsį, etatas padalintas: pusė etato suteikta Konsultacinės poliklinikos vedėjui, po ketvirtį etato suteikta kitų dviejų skyrių vedėjams (kurie dirba ir gydytojais, ir administratoriais – Aut. past), tačiau pinigine išraiška niekas nepasikeitė.

J. Vilioniui paklausus, ar susiduriama su specialistų trūkumu, Prienų ligoninės vadovė J. Milaknienė atsakė, kad specialistų trūkumo įstaigoje nejaučiama, bet yra ribotos įdarbinimo galimybės.

 

Nepritarė šilumos kainos dedamųjų nustatymo projektui

Suprantamiau kalbant, Taryba nepritarė šilumos kainos padidinimui, kurį lėmė „Prienų energijos“, atlikusios dedamųjų perskaičiavimą, nustatytos priežastys: dėl pagaminto realizuoto šilumos kiekio neatitikimo, dėl nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudų ir investicijos grąžos pokyčių. Dėl išvardintų priežasčių šilumos kainą norėta padidinti 0,52 cento.

Ekonomikos, investicijų ir finansų komiteto pirmininkas A. Vaicekauskas teigė tokiam sprendimo projektui nesiruošiantis pritarti, nes dujos pinga, o šilumos kaina Prienuose vis tiek didelė.

Posėdyje dalyvavusi „Prienų energijos“ atstovė mėgino paaiškinti, kad ne paskutinėje išvardintų priežasčių vietoje yra ir brangiai perkamos dujos iš vienintelės šilumos tiekimo konkurse panorėjusio dalyvauti „Dujotekanos“. Dujų pigimą pajuto šilumos gamintojai, perkantys dujas iš „Lietuvos dujų“, kurios nuo gegužės 1 d. sumažino dujų kainą, tačiau „Dujotekana“ dujų kainos nesumažino. Merui V. Bujanauskui pasiteiravus, kodėl šilumos gamintojai nepasirenka tinkamo tiekėjo, „Prienų energijos“ atstovė teigė, jog pasirašyta sutartis su „Dujotekana“ galioja iki šių metų pabaigos.

Jokie argumentai Tarybos narių neįtikino. Tačiau žinoma tai, kad praėjus 30 dienų šilumos kainos dedamąsias vienašališkai turi teisę patvirtinti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 

Vietinės rinkliavos nuostata nesikeis

Sprendimo projektas dėl vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo buvo parengtas, atsižvelgiant į Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimą ir paliktą galioti Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį, kur pripažįstama, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 11 punktas ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad tais atvejais, kai įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojų perduodamų atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų būti skaičiuojama pagal deklaruojamą atliekų kiekį.

Sprendimo projektą pristačiusi Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Ilona Ramanauskienė paaiškino, kad vadovaujantis šia nutartimi buvo atliktas tyrimas ir parengta apmokėjimo už atliekų tvarkymą Prienų rajono savivaldybėje proporcingumo principų taikymo, numatant atliekų deklaravimo galimybes, galutinė ataskaita.

Galutinėje ataskaitoje, teigė specialistė, aiškiai apskaičiuota ir įrodyta, kad jei vietinės rinkliavos dydis būtų nustatomas pagal deklaruotų komunalinių atliekų kiekį, savivaldybė patirtų dideles ekonomines sąnaudas, nustatydama konkretų atliekų turėtojų perduodamų atliekų kiekį, kurios pasiskirstytų visiems atliekų turėtojams. Todėl tam tikri atliekų turėtojai, kurie nepasirinktų šio apmokestinimo būdo, turėtų padengti nepelnytai jiems priskirtas atliekų šalinimo išlaidas.

Atsižvelgdami į tokias aplinkybes, sprendimo projekto rengėjai siūlė nenumatyti galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą ar faktinį atliekų kiekį. Taip pat siūlyta papildyti Nuostatų 17.3 punktą, kuriame numatyta bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms bei įmonėms, laikinai sustabdžiusioms savo veiklą (iki veiklos sustabdymo sumokėjusioms mokesčius) ir kuriose jokia veikla nevykdoma, sugriuvusių pastatų savininkams (pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos atliekamos statinio apžiūros aktą), mirusiems asmenims, kai nėra paveldėtojų, mokėjimų pranešimų nesiųsti ir jų susidariusias skolas pripažinti beviltiškomis.

Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė, komentuodama spendimo projekto parengimą ir tyrimo atskaitą, pasak jos, atliktą 2013 m., pasigedo argumentų „dėl pateiktų skaičiavimų, kurie yra orientaciniai, parengti anksčiau minimų šaltinių duomenimis“. „Tie minimi šaltiniai yra užsienio šalių patirtys, dar kitos patirtys. Kada vieną kartą galėsime remtis savo savivaldybės duomenimis, o ne orientaciniais skaičiavimais?“ – klausė opozicijos vadovė, pridurdama, jog opozicija tokiam sprendimo projektui nepritarsianti. Vis dėlto Tarybos narių balsų dauguma sprendimo projektas buvo patvirtintas.

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close