Tarybos nariai vėl kibo į darbus

Rugpjūčio 28-ąją Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai vėl kibo į darbus. Besibaigiančios vasaros nuotaikos, matyt, dar veikia teigiamai, nes posėdis praėjo gana darbingai, o 22 darbotvarkės ir 4 papildomi klausimai buvo išnagrinėti vos per keletą valandų.

DSC_8989

Kam atostogos jau baigėsi, o kam jos tik prasidės rudenį. Posėdyje dalyvavusių 22-jų politikų pritarimu meras Vytas Bujanauskas išleistas kasmetinių atostogų nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 17 d.

 

Švietimo, kultūros klausimai – be trukdžių

Posėdyje Taryba patvirtino priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, patikslintus klasių komplektus ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2014–2015 mokslo metais. Sprendimo projekte buvo padarytos kai kurios pataisos: Prienų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ panaikinta priešmokyklinio ugdymo grupė, kadangi ji yra mišri, ir patvirtintos 6 ikimokyklinio ugdymo grupės; Jiezno gimnazijos 5 klasėje vidutinis mokinių skaičius – 29 (buvo 30), o Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pirmosiose klasėse vidutinis mokinių skaičius – ne 24, o 20.

Kadangi rugsėjo 1-ąją Pakuonio pagrindinėje mokykloje ikimokyklinį ugdymą pradės ikimokyklinio ugdymo grupė, Taryba patvirtino 1,6 auklėtojo etato ir 1 etatą auklėtojo padėjėjo darbui su ikimokyklinio ugdymo vaikais. Šioje grupėje bus ugdomi 20 ikimokyklinio amžiaus vaikų.

Posėdžio metu patvirtinti Prienų kūno kultūros ir sporto centro nuostatai ir teikiamų paslaugų įkainiai, taip pat papildomu klausimu teiktas sprendimo projektas, kuriuo nustatyti padidinti rajono kultūros įstaigų vadovų atlyginimų koeficientai. Nuo rugsėjo 1 d. didesnius atlyginimus gaus Prienų, Jiezno, Balbieriškio, Stakliškių, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Krašto muziejaus vadovai.

Opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė teigė pritarianti šiam sprendimui, tačiau papriekaištavo, kad tokie svarbūs klausimai nebuvo įtraukti į pagrindinę darbotvarkę, o pateikti kaip papildomi.

 

Vadovams – viršūnėlės, darbuotojams – tik šaknelės…

Papildomai nagrinėti ir sprendimo projektai, parengti pagal socialinių ir globos įstaigų vadovų prašymus padidinti tarnybinių atlyginimų koeficientus, motyvuojant, jog įstaigos turi sukaupusios papildomų pajamų už įvairias paslaugas: įmonių turto nuomą, apgyvendinimą, paramą ir kt. Tarybos narių bendru sutarimu nuo rugsėjo 1 d. nustatyti didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai šiems socialinių ir globos įstaigų vadovams: Prienų globos namų direktoriui – 33,6 (buvo 29), Prienų socialinių paslaugų centro direktoriui – 33,6 (šiuo metu – 29,5, buvo siūlymas – 31,5), Jiezno vaikų globos namų direktoriui – 32 (buvo 29,2).

Pasak Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Ritos Keturakienės, svarstant šį klausimą komitete, keletas narių buvo už, keletas – prieš. Buvo ir tokia nuomonė, ar yra motyvas didinti vadovų atlyginimus, jeigu tarnybinių atlyginimų koeficientai palyginti nemaži, o Globos namų direktoriaus darbo rezultatų dar nematyti. Tuo tarpu Prienų socialinių paslaugų vadovo atlyginimo didinimui pirmininkė pritarė, esą ir komitete buvo diskutuota, kodėl siūlomas koeficientas 31,5, o ne toks, koks taikomas Prienų globos namų vadovo atlyginimui? Kadangi, pasak R. Keturakienės, Socialinių paslaugų centro darbo apimtys yra labai didelės, pasiūlyta vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientą didinti maksimaliai – iki 33,6.

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas pritarė sprendimų projektams, bet siūlė įstaigų vadovams peržiūrėti ir kitų darbuotojų atlyginimus.

Opozicija taip pat pritarė, kad vadovų atlyginimai būtų padidinti. L. Jakinevičienės nuomone, visos įstaigos dirba gerai, o Globos namų direktorius turi ilgametę socialinio darbo patirtį, todėl rezultatą dar parodys. Opozicijos atstovo C. Pacevičiaus nuomone, kurią jis išsakė posėdžiui pasibaigus, visų didesnius atlyginimus nuo rugsėjo 1 d. gausiančių įstaigų vadovų tikslas – rasti galimybių ir resursų pasirūpinti ir savo darbuotojų atlyginimų padidinimu. Esą žmonės dirba sunkų, dažnai pavojingą, kupiną streso, tačiau finansine išraiška neįvertintą darbą.

 

Investiciniams projektams ilgalaikė paskola

Taryba vienbalsiai pritarė savivaldybės prašymui imti ilgalaikę 383 800 Lt paskolą  iš banko ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui Veiverių ligoninės katilinės remonto (136 400 Lt), Antano Kučingio meno mokyklos katilinės remonto (108 100 Lt), „Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ (139 300 Lt) investiciniams projektams finansuoti. Į Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininko Alvydo Vaicekausko klausimą, kodėl ruošiamasi remontuoti ne vieną katilinę, o dvi, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Henrikas Vepštas atsakė, jos abi katilinės gauna dujas iš vieno dujų rezervuaro. Kadangi bus pereinama nuo dujų prie kieto kuro, nuspręsta remontuoti abi katilines.

 

Nežymiai sumažėjo žemės nuomos mokesčiai

Patvirtinus žemės nuomos mokesčio 2014 m. sprendimo projektą, paliktos visos buvusios lengvatos pensininkams ir neįgaliesiems. Bendru Tarybos sutarimu miesto ribose neapmokestintas žemės nuomos mokestis paliktas iki 0,25 ha, kaimo vietovėje – iki 1 ha. Lengvatos taikomos tik žemės ūkio paskirties žemei ir namų valdos žemei. Neapmokestinami mokesčių mokėtojai, kurių žemės nuomos mokestis neviršija penkių litų. Taip pat nustatyti šiek tiek mažesni nuomos mokesčio tarifai fiziniams asmenims už valstybinę žemę.

 

Į Privatizavimo fondą numatoma pritraukti 71 000 litų

Balsų dauguma patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2014 m. privatizavimo fondo sąmata. Pagal ją lėšų likutis 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 32 019,28 Lt, numatomos pajamos už parduotus objektus – 71 000 Lt. Lėšas numatoma paskirstyti savivaldybės butų remontui (10 000 Lt), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (20 000 Lt) ir kitoms reikmėms (2000 Lt). Numatoma, kad 2015 m. sausio 1 d. turėtų likti panašus likutis, kaip ir rugpjūčio mėnesį – 71019,28 Lt.

Tarybos narių pritarimu patvirtintas Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašas. Jį galima rasti Prienų rajono savivaldybės tinklapyje, skiltyje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

 

Atpigo trumpalaikės kambario nuomos kaina Prienų globos namuose

Tarybos posėdyje patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos ir Laidojimo pašalpos mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašai. Pastarajame numatyta, kad laidojimo pašalpa iš savivaldybės biudžeto lėšų gali būti mokama ir tais atvejais, kai mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje. Tiesa, pasak Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos Eugenijos Sadauskienės, tokių žmonių per metus būna vos vienas arba nė vieno.

Pagal naujai Tarybos patvirtintą Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašą ir įkainius viena para žmogui Globos namuose, jeigu svečių kambariu naudojamasi ilgiau kaip tris mėnesius, kainuos 25 Lt. Anksčiau trumpalaikės svečių kambario nuomos paslaugos kaina buvo 45 Lt.

UAB ,,Prienų vandenys“ kreipusis dėl žemės sklypo skyrimo visuomenės poreikiams – Stakliškių kaimo urbanizuotos teritorijos buitinių nutekamųjų vandenų valyklai statyti, Taryba pritarė sprendimo projektui dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą ir nutarė siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriui jų neprivatizuoti.

Politikai sutartinai pritarė Balbieriškio ir Veiverių miestelių bendriesiems planams.

 

Mero informacija apie informaciją…

Posėdžio pabaigoje meras V. Bujanauskas pateikė trumpą informaciją apie Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą ir išvadas bei Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje raštą dėl teikiamo pasiūlymo artimiausiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) apsvarstyti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimą.

Plačiau su mero pateikta informacija taip pat galima susipažinti Savivaldybės tinklapyje, skiltyje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

 

Opozicija susidomėjo, ar teisėtai Savivaldybės vadovai pasirūpino savimi, bet ne vaikais

Nors posėdžio pradžioje savivaldybės vadovui V. Bujanauskui nuotaiką pakėlė Tarybos narių sveikinimai ir gėlės praėjusio gimtadienio proga, po posėdžio ją aptemdė – o gal ir ne – opozicija. Jos vardu lyderė L. Jakinevičienė pateikė merui adresuotus du paklausimus. Viename klausiama, ar Prienų rajono savivaldybė įsigijo ir (ar) išsinuomojo naują lengvąjį tarnybinį automobilį, ar buvo laikomasi taisyklių ir ar tai buvo būtina daryti esant sunkiam ir komplikuotam savivaldybės biudžetui, negavus Savivaldybės tarybos pritarimo? Kitame paklausime teigiama, jog 2014 m. gegužės 30 d. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla gavo 27 Skriaudžių kaimo gyventojų prašymą dėl antros ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo. Pasak L. Jakinevičienės, šiuo metu darželyje veikia viena grupė, kurioje ugdoma 20 vaikų, nors metus eilėje į ikimokyklinio ugdymo skyrių laukia 62 vaikai. Vaikų tėvų prašymą, jos teigimu, gavo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai, kreipimąsi – rajono meras. Opozicija paskaičiavo, kad, pagal šiuo metu galiojančias higienos normas, Skriaudžių ikimokyklinio ugdymo skyriuje tilptų 36 ikimokyklinio amžiaus vaikai, taigi ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpose būtų galima atidaryti dar vieną 16 vaikų grupę. Atsižvelgiant į Skriaudžių kaimo gyventojų ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos  prašymus, didėjantį ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį, opozicija prašė merą inicijuoti Tarybos sprendimą dėl papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo. Šį klausimą opozicija siūlė svarstyti rugsėjo mėnesį Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, papildomos grupės steigimui numatyti lėšas perskirstant 2014 m. biudžetą, kaip tai buvo padaryta steigiant ikimokyklinio ugdymo grupę Pakuonio pagrindinėje mokykloje.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close