Geležinkelio problema tapo veiveriškių galvos skausmu

AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės įgyvendinamo projekto ,,Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas“ rekonstrukcija jau seniai neramina Veiverių ir Mauručių gyventojus. Dėl jos buvo kreiptasi į visas su ja susijusias institucijas, tačiau atsakymas vienas – visas problemas reikėjo spręsti projekto derinimo su savivaldybe stadijoje. Apmaudu, kad projektą suderinę savivaldybės atsakingi specialistai, Veiverių seniūnijos seniūnas tuo metu nesusitiko su gyventojais, ūkininkais, verslininkais ir neįsiklausė į jų nuomonę bei patarimus.

Gyventojų surengtų su­sitikimų su projekto rengėjais ir vyk­dytojais metu buvo iškeltos kelios vietos gyventojams ir ūkinin­kams svarbios problemos – būtinybė atstatyti sunkiasvorės technikos sugadintus kelius, abi­pus geležin­ke­lio pastatyti apsaugines sienas, Mauručių gyvenvietėje įrengti pože­minę ar antžeminę geležinkelio pe­rėją, Pažėrų per­važoje – viaduką že­mės ūkio technikai ir gy­vulių per­ginimui.  Kadangi, tiesiant europinę vėžę, šiame projekto etape savivaldybė neprašė numatyti lėšų prie geležinkelio esančių vietovių infra­struk­tūrai atkurti ir sutvarkyti, todėl tik dabar po gyventojų parodytos iniciatyvos, pavėluotai savivaldybė raš­tu kreipėsi į AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, Susisie­kimo ministeriją, Seimo narius, prašydama finan­savimo papildomiems darbams.

Gautuose atsakymuose pažymima, kad rengiant projektą Prienų rajono savivaldybės administracija dar 2011metais išdavė specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir neprašė Mauručių stotyje įrengti naują pėsčiųjų perėją. Anot mūsų savivaldybės  vadovų, visuomenė buvo informuojama apie projekto rengimą. Kiek man žinoma,  žmonės nežinojo apie šio ruožo geležinkelio rekonstrukciją, todėl ir nepateikė jokių pasiūlymų.

Kitas labai svarbus su šiuo projektu susijęs klausimas – žalos padarytos keliams atlyginimo užtikrinimas. Pagal projekte numatytus reikalavimus  rangovas turi savo sąskaita užtikrinti visos žalos padarytos keliams, grindiniams ir takams atlyginimą. Apmaudu, bet šiuo klausimu savivaldybės vadovai, atsakingi specialistai  susirūpino tik po gyventojų parodytos iniciatyvos. Kaip teigė veiveriškiai, pagaliau pradėta tartis, diskutuoti, atsirado schemos maršrutų, kuriais vežamos įvairios statybinės medžiagos reikalingos geležinkelio rekonstrukcijos darbams. Pagaliau pradėta vertinti ir realią kelių būklę. Tačiau, ar ne per vėlai? Juk gali būti, jog dalis žalos keliams jau padaryta. Teigiamai nuteikia nors tai, kad rangovas pabaigęs  projekto ,,Rail Baltica“ rekonstrukcijos darbus, įsipareigojo sutvarkyti Prienų rajono savivaldybės Veiverių seniūnijos vietinės reikšmės kelius, kuriais vežamas gruntas. Taigi, kaip liaudyje sakoma, geriau vėliau negu niekad.

Noriu šiek tiek pakomentuoti Prienų rajono savivaldybės valdančiosios koalicijos spaudos konferencijoje išsakytus Savivaldybės vadovų pastebėjimus. Pirmiausia,  labai keistai atrodo Prienų rajono savivaldybės mero V. Bujanausko pastebėjimas, kad neva Veiverių seniūnijos aktyvistai susirinkimuose keldami triukšmą dėl to, jog projekto spren­diniai nebuvo su­de­rinti su šalia gele­žin­kelio gyvenančiais žmo­nėmis, sako netiesą. Kaip argumentą meras pateikė tai, kad tokią situaciją liudija dau­giau nei dešimties gyventojų parašai, kuriais jie pat­virtino su­tin­kantys su jiems pasiūlytomis triukš­mo slopinimo priemonėmis ir ne­turintys pretenzijų projekto rengė­jams. Gerbiamas Mere, gaila, kad Jūs nekalbate apie projektą iš esmės, o tik akcentuojate triukšmo problemą. Juk žmonės kalba ne tik apie triukšmą, bet ir apie, mano supratimu, pačias opiausias problemas – tai yra gyventojų saugumą, žalos atlyginimą dėl sugadintų kelių. Apmaudu, bet administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė šioje situacijoje taip pat nieko blogo neįžvelgė. Stengdamasi apginti savivaldybės vadovus, ji kaip visuomet į pagalbą pasitelkė savo labai mėgstamą ir visuose susirinkimuose kartojamą frazę – kad kažkas politikuoja. Gerbiama pavaduotoja, Jūs turbūt pamiršote, kad taip pat esate politikė. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius taip pat nea­­be­jojo, jog gyventojais tik manipu­liuojama ir neįžvelgė jokios savivaldybės specialistų ar Veiverių seniūno, kurie ir derino šį projektą, kaltės.

Praėjusią savaitę Seime per Vyriausybės valandą uždaviau klausimą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui R. Sinkevičiui dar kartą išsakydamas dėl šio projekto esminius reikalavimus:  Mau­ru­čių ge­le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti sau­gią pės­čių­jų per­ėją, su­teikiant ga­li­my­bę Mau­ru­čių ir ap­lin­ki­nių kai­mų žmonėms sau­giai per­ei­ti ge­le­žin­ke­lio bė­gius. Taip pat pra­šiau, kad bū­tų įreng­tas via­du­kas prie ke­lio Veiveriai–Pažėrai, kur vyks­ta in­ten­sy­vus ju­dė­ji­mas argumentuodamas tuo, jog per dve­jus me­tus jau žu­vo du žmo­nės nors  trau­ki­nių grei­tis bu­vo 40–60 km. Nau­jai pla­nuo­ja­mas grei­tis virš 120 km. Ministro atsakymas buvo labai kategoriškas ir konkretus. Jis teigė, kad vis­kas da­ro­ma pa­gal pro­jek­tą. Pro­jek­tas suderintas su Prienų rajono savivaldybe per ku­rią ei­na tos tra­sos, ant jo  yra po­li­ti­kų ir spe­cia­lis­tų  pa­ra­šai. Ministro įsitikinimu, jeigu yra pa­da­ry­ta klai­da, tai rei­kia dar kartą dalykiškai tartis ir kalbėtis su visoms suinteresuotoms pusėms – Prienų rajono sa­vi­val­dy­bei, pro­jek­to sa­vi­nin­kui AB ,,Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, pro­jek­tuo­to­jams.

Kaip Seimo narys pritariu ministrui. Manau, kad tik ban­dant ieš­ko­ti sprendimo ga­li­my­bių įmanoma išspręsti visas problemas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, kurios sako, kad savivaldybė vykdo valstybės funkcijas, turi užtikrinti teisėtus vietos gyventojų interesus, tame tarpe ir susisiekimo infrastruktūros įrengimą. To ir linkiu mūsų valdžios vadovams ir dar kartą primenu, kad tik kompetentingi specialistai, vadovai gali priimti racionalius sprendimus.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys                               Vytautas Kamblevičius

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close